Ogłoszenie nr 764199-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.

Gmina Leżajsk: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hucisko, Gwizdów, Biedaczów, Maleniska i Brzóza Królewska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Leżajsk, krajowy numer identyfikacyjny 54637700000000, ul. ul. Opalińskiego  2 , 37-300  Leżajsk, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 240 62 00, , e-mail zamowieniapubliczne@poczta.gminalezajsk.pl, , faks 017 240 62 48.
Adres strony internetowej (URL): https://www.gminalezajsk.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.gminalezajsk.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie - za pośrednictwem: operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Leżajsk ul. Łukasza Opalińskiego 2, 37- 300 Leżajsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hucisko, Gwizdów, Biedaczów, Maleniska i Brzóza Królewska
Numer referencyjny: ZP.271.22.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hucisko, Gwizdów, Biedaczów, Maleniska i Brzóza Królewska – bez przyłączy Zamówienie jest podzielone na trzy oddzielne części: Część numer 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hucisko – etap I, obejmuje wykonanie:  kolektor grawitacyjny Ø 200 PVC – 6 573,60 m,  kolektor grawitacyjny Ø 225 PE – 590,00 m,  kolektor grawitacyjny Ø 180 PE – 46,00 m,  kolektor grawitacyjny Ø 160 PVC – 2 217,50 m,  kolektor tłoczny Ø 90 – 750,00 m,  kolektor tłoczny Ø 63 – 80,00 m,  studzienki kanalizacyjne Ø 425 – 207 szt.  studzienki kanalizacyjne Ø 315 – 100 szt.  studnia rozprężna Ø 425 – 3 szt.  przydomowe przepompownie ścieków Ø800 – 1 kpl.  sieciowa przepompownia ścieków PS-H2 wraz z instalacją elektryczną zgodnie z warunkami przyłączenia, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu, Łączna długość kolektorów wynosi ok. 10,25 km Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego w stosunku do dokumentacji projektowej:  studzienki rozprężne wykonać jako studnie systemowe z tworzywa Ø 600,  w przypadku wykonywania ciągów kanalizacyjnych oznaczonych na mapach zagospodarowania terenu jako Ø 200 metodą przewiertu sterowanego bez rury osłonowej należy zastosować rurociągi PE Ø 225 oraz analogicznie jako Ø 160 rurociągi PE Ø 180,  rzędne pokryw przepompowni ścieków należy podwyższyć: PS-H2 o 0,5m. Część numer 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Brzóza Królewska, Biedaczów, Gwizdów i Maleniska” w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gwizdów i Biedaczów, obejmuje wykonanie: Zlewnia do przepompowni ścieków PS-B7 w miejscowości Gwizdów oraz sieć grawitacyjną od granicy miejscowości Żołynia do włączenia do istniejącej studzienki na dz. nr ew. 1147 w miejscowości Biedaczów, w tym:  kolektor grawitacyjny Ø 200 PVC – 2 221,47 m,  kolektor grawitacyjny Ø 225 PE – 160,70 m,  kolektor grawitacyjny Ø 160 PVC – 1 011,18 m,  kolektor tłoczny Ø 90 – 148,05 m,  studzienki kanalizacyjne Ø 425 – 84 szt.  studzienki kanalizacyjne Ø 315 – 50 szt.  studnia rozprężna Ø 1000 – 1 szt.  sieciowa przepompownia ścieków PS-B7 wraz z instalacją elektryczną zgodnie z warunkami przyłączenia, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu, Łączna długość kolektorów wynosi ok. 3,54 km Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego w stosunku do dokumentacji projektowej:  w przypadku wykonywania ciągów kanalizacyjnych oznaczonych na mapach zagospodarowania terenu jako Ø 200 metodą przewiertu sterowanego bez rury osłonowej należy zastosować rurociągi PE Ø 225 oraz analogicznie jako Ø 160 rurociągi PE Ø 180,  rzędne pokryw przepompowni ścieków należy podwyższyć: PS-B7 o 0,5m. Część numer 3 – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Brzóza Królewska, Biedaczów, Gwizdów i Maleniska” w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Maleniska i Brzóza Królewska, obejmuje wykonanie:  kolektor grawitacyjny Ø 200 PVC – 6 845,50 m,  kolektor grawitacyjny Ø 225 PE – 277,00 m,  kolektor grawitacyjny Ø 160 PVC – 1 050,50 m,  kolektor tłoczny Ø 90 – 4 330,00 m,  studzienki kanalizacyjne Ø 400 – 227 szt.  studzienki kanalizacyjne Ø 300 – 47 szt.  studnia rozprężna Ø 1000 – 2 szt.  studnia płucząca Ø 1200 – 5 szt.  sieciowe przepompownie ścieków P1, P2 wraz z instalacjami elektrycznymi zgodnie z warunkami przyłączenia, ogrodzeniami i zagospodarowaniem terenu, Łączna długość kolektorów wynosi ok. 12,5 km Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego w stosunku do dokumentacji projektowej:  w przypadku wykonywania ciągów kanalizacyjnych oznaczonych na mapach zagospodarowania terenu jako Ø 200 metodą przewiertu sterowanego bez rury osłonowej należy zastosować rurociągi PE Ø 225 oraz analogicznie jako Ø 160 rurociągi PE Ø 180,  realizacja zamówienie nie obejmuje zewnętrznych przyłączy energetycznych,  w ogrodzeniach przepompowni wykonać bramę wjazdową dwuskrzydłową o szerokości 3,0 m,  do przepompowni ścieków P2 wykonać zjazd z drogi powiatowej utwardzony tłuczniem oraz przepust z rury PP Ø400 SN8 o długości 6,0 m,  rzędne pokryw przepompowni ścieków należy podwyższyć: P1 o 0,9m i P2 o 0,3m. Część numer 1, numer 2, numer 3: 1) Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w tym odrębne operaty z lokalizacji kanalizacji w pasach dróg publicznych i przekroczeń cieków wodnych, zawierające w szczególności obliczenie powierzchni rzutów poziomych zamontowanych urządzeń) oraz wykonanie wszelkich badań i sprawdzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i niezbędnych do wystąpienia do właściwych organów o pozwolenie na użytkowanie oraz przekazania do użytkowania. 2) Zakres zadania obejmuje również:  zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy. W przypadku zniszczenia dróg Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawy,  wykonanie utwardzonych tłuczniem zjazdów do przepompowni, grubość warstwy tłucznia na terenie przepompowni i zjeździe 15 cm na geowłókninie,  wszystkie przepompownie ścieków należy wyposażyć w kompensatory mocy biernej. Szczegółowy zakres robót dla każdej z części określa: 1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (wg załącznika nr 10 do siwz – na część numer 1, część numer 2, część numer 3) 2) Przedmiar robót (wg załącznika nr 7 do siwz – na część numer 1, wg załącznika nr 8 do siwz – na część numer 2, wg załącznika nr 9 do siwz – na część numer 3) 3) Dokumentacja projektowa (wg załącznika nr 7 do siwz – na część numer 1, wg załącznika nr 8 do siwz – na część numer 2, wg załącznika nr 9 do siwz – na część numer 3) Przedmiot zamówienia w zakresie części numer 1, numer 2, numer 3 - nie obejmuje wykonywania przyłączy kanalizacyjnych. Określone w dokumentacji projektowej, STWiOR, przedmiarach robót typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np.: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania robót, aby Zamawiający otrzymał dokumenty niezbędne do wystąpienia do dostawcy energii elektrycznej z wnioskami o zawarcie umów przyłączeniowych do przepompowni ścieków. Wykonawca będzie zobowiązany do przywrócenia terenu (działki, drogi) do stanu pierwotnego w ciągu 30 dni od wejścia na ten teren. Przed rozpoczęciem robót na danej działce zaleca się opracowywanie dokumentacji fotograficznej celem udokumentowania stanu pierwotnego. Przepompownie ścieków powinny być wyposażone w urządzenia systemu monitoringu zbieżne i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu – wpięcie przepompowni do istniejącego systemu monitoringu. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty kosztów pompowania wody z wykopów za pomocą igłofiltrów (w przypadku konieczności zastosowania). Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty kosztów odtworzenia nawierzchni asfaltowej, w przypadku jej uszkodzenia, na działkach nr ew. 189, 314, 699, 814, 823, 904, 923, 1128, 1255, 1275 w miejscowości Hucisko. Dokładny zakres każdej części oraz inne informacje niezbędne do wyceny robót przedstawia dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Każda pozycja w kosztorysie ofertowym powinna być odrębnie wyceniona. Kosztorys ofertowy uproszczony musi być w pełni zgodny z zapisami zawartymi w przedmiarze robót (materiał, opis, ilość) i ma zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji oraz powinien zawierać sumowanie rozdziałów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów do zgłoszenia zakończenia robót (protokoły, inwentaryzację powykonawczą, obmiar robót, dziennik budowy, kosztorys powykonawczy, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały, kartę przekazania odpadów). Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwiania odpadów oraz o dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego tę czynność (Karta przekazania odpadów). Stosownie do treści art. 29 ust. 3a uPzp Zamawiający wymaga – w zakresie części numer 1, numer 2, numer 3 - zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) - osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: roboty ziemne w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków, roboty montażowe. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krótszym niż 3 dni - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45232410-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232440-8
45232423-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Dla każdej z części termin zakończenia Zamawiający wskazał w Załączniku I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część numer 1, Część numer 2, Część numer 3: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje lub będzie dysponował osobą przewidzianą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) lub uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które są wystarczające do pełnienia tej funkcji w czasie realizacji przedmiotu zamówienia (wg załącznika nr 4 do siwz); W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 220) lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) b) posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej roboty polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż: Część numer 1: 500 000,00 zł brutto Część numer 2: 200 000,00 zł brutto Część numer 3: 500 000,00 zł brutto wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; (wg załącznika nr 3 do siwz). Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, wystarczające jest, aby wykazał się doświadczeniem w wykonaniu jednej roboty polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż największa wymagana wartość spośród wszystkich części, na które składa ofertę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane /informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ (BIP) INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 UPZP (informacja z otwarcia ofert) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp (wg załącznika nr 4 do siwz). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. Zamawiający wymaga złożenia takiego oświadczenia w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia go w formie elektronicznej poprzez środek komunikacji elektronicznej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Część numer 1, Część numer 2, Część numer 3: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp tj.: 1) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (wg załącznika nr 4 do siwz). 2) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; (wg załącznika nr 3 do siwz); INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADCH OKREŚLONYCH W ART. 22A UPZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (na zasadach określonych w art. 22a ust 1-6 uPzp). 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 I ppkt 1) siwz, stanowiącym załącznik nr 2 do siwz. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców (Wykonawca zamieszcza informacje w tym zakresie w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do siwz). INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJA/ SPÓŁKI CYWILNE) 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1. 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2 siwz powinny zostać spełnione przez Wykonawców łącznie. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymagane w pkt 7.1 II ppkt 1) i 2) siwz składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunków, w zakresie opisanym w pkt 6.2 siwz. 4) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno: a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia. 5) Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej. 7) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. 8) Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. 9) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy. 2) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 uPzp) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1b pkt 3 uPzp) - (wg załącznika nr 2 do siwz) aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Kosztorys ofertowy uproszczony – na daną część. 4) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy). 5) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). 6) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców (Wykonawca zamieszcza informacje w tym zakresie w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do siwz).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część numer 1 - 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Część numer 2 - 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Część numer 3 - 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). W sytuacji, gdy Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną z wyżej wymienionych części, wadia podlegają sumowaniu. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 uPzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego: Bank Pekao SA I O. w Leżajsku nr 45 1240 2630 1111 0000 3637 1846 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego ,,wniesienia”. Przez ,,wniesienie” rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b uPzp). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie opisanej ,,Wadium – Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Brzóza Królewska – I etap oraz Budowa kanalizacji w miejscowości Biedaczów, Brzóza Królewska i Hucisko” – część numer …………. oraz włożyć do koperty zewnętrznej. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: ­ odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, ­ musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ, ­ zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 uPzp) w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela), Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na zasadach określonych w art. 46 uPzp. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 uPzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wykonawca lub podmiot wystawiający gwarancję bankową/ubezpieczeniową nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, dodatkowych oświadczeń złożonych przez wykonawcę lub inny podmiot pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Okres rękojmi10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Część numer 1, część numer 2, część numer 3: 1. Na podstawie art. 144 uPzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej: 1) W zakresie terminu wykonania zamówienia, w przypadku: a) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: nieterminowego przekazania miejsca wykonywania robót lub wstrzymania robót przez Zamawiającego; b) konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które mogą mieć wpływ na terminową realizację zadania, c) konieczności wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej w rozumieniu art. 36a ustawy Prawo budowlane, d) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót; jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie; e) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; f) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Siwz, przez którą na potrzeby niniejszej umowy rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, oraz którego strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu najwyższej należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, akty władz państwowych utrudniające lub uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego; Przez wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne rozumie się takie, które za względu na wymogi technologiczne determinujące wykonanie poszczególnych robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót, a ilość dni występowania wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych lub intensywność opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa wyżej, jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia, licząc wstecz od daty składania ofert. Okresem porównawczym będzie miesiąc; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin realizacji robót określony w § 2 ust. 2 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia ich wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko w przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada Wykonawca. 2. Zmiany istotne treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 3. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian w umowie jest pisemny wniosek o zmianę umowy (zawarcie aneksu) złożony przez Wykonawcę. 4. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie w/w okoliczności poprzez przedłożenie stosownych ekspertyz, opinii, itp., z których wynikać będzie konieczność zmiany umowy. 5. Podpisanie aneksu do umowy wprowadzającego zmiany istotne powinno być poprzedzone, pod rygorem nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 i mających wpływ na realizację postanowień niniejszej umowy zastosowanie będzie miał art. 15r Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28.12.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Wskazane w pkt IV.2) ogłoszenia - kryteria oceny ofert dotyczą każdej z części.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hucisko – etap I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część numer 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hucisko – etap I, obejmuje wykonanie:  kolektor grawitacyjny Ø 200 PVC – 6 573,60 m,  kolektor grawitacyjny Ø 225 PE – 590,00 m,  kolektor grawitacyjny Ø 180 PE – 46,00 m,  kolektor grawitacyjny Ø 160 PVC – 2 217,50 m,  kolektor tłoczny Ø 90 – 750,00 m,  kolektor tłoczny Ø 63 – 80,00 m,  studzienki kanalizacyjne Ø 425 – 207 szt.  studzienki kanalizacyjne Ø 315 – 100 szt.  studnia rozprężna Ø 425 – 3 szt.  przydomowe przepompownie ścieków Ø800 – 1 kpl.  sieciowa przepompownia ścieków PS-H2 wraz z instalacją elektryczną zgodnie z warunkami przyłączenia, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu, Łączna długość kolektorów wynosi ok. 10,25 km Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego w stosunku do dokumentacji projektowej:  studzienki rozprężne wykonać jako studnie systemowe z tworzywa Ø 600,  w przypadku wykonywania ciągów kanalizacyjnych oznaczonych na mapach zagospodarowania terenu jako Ø 200 metodą przewiertu sterowanego bez rury osłonowej należy zastosować rurociągi PE Ø 225 oraz analogicznie jako Ø 160 rurociągi PE Ø 180,  rzędne pokryw przepompowni ścieków należy podwyższyć: PS-H2 o 0,5m.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232410-9, 45232440-8, 45232423-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.09.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Okres rękojmi10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Brzóza Królewska, Biedaczów, Gwizdów i Maleniska” w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gwizdów i Biedaczów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część numer 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Brzóza Królewska, Biedaczów, Gwizdów i Maleniska” w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gwizdów i Biedaczów, obejmuje wykonanie: Zlewnia do przepompowni ścieków PS-B7 w miejscowości Gwizdów oraz sieć grawitacyjną od granicy miejscowości Żołynia do włączenia do istniejącej studzienki na dz. nr ew. 1147 w miejscowości Biedaczów, w tym:  kolektor grawitacyjny Ø 200 PVC – 2 221,47 m,  kolektor grawitacyjny Ø 225 PE – 160,70 m,  kolektor grawitacyjny Ø 160 PVC – 1 011,18 m,  kolektor tłoczny Ø 90 – 148,05 m,  studzienki kanalizacyjne Ø 425 – 84 szt.  studzienki kanalizacyjne Ø 315 – 50 szt.  studnia rozprężna Ø 1000 – 1 szt.  sieciowa przepompownia ścieków PS-B7 wraz z instalacją elektryczną zgodnie z warunkami przyłączenia, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu, Łączna długość kolektorów wynosi ok. 3,54 km Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego w stosunku do dokumentacji projektowej:  w przypadku wykonywania ciągów kanalizacyjnych oznaczonych na mapach zagospodarowania terenu jako Ø 200 metodą przewiertu sterowanego bez rury osłonowej należy zastosować rurociągi PE Ø 225 oraz analogicznie jako Ø 160 rurociągi PE Ø 180,  rzędne pokryw przepompowni ścieków należy podwyższyć: PS-B7 o 0,5m.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232410-9, 45232440-8, 45232423-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.07.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Okres rękojmi10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Brzóza Królewska, Biedaczów, Gwizdów i Maleniska” w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Maleniska i Brzóza Królewska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część numer 3 – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Brzóza Królewska, Biedaczów, Gwizdów i Maleniska” w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Maleniska i Brzóza Królewska, obejmuje wykonanie:  kolektor grawitacyjny Ø 200 PVC – 6 845,50 m,  kolektor grawitacyjny Ø 225 PE – 277,00 m,  kolektor grawitacyjny Ø 160 PVC – 1 050,50 m,  kolektor tłoczny Ø 90 – 4 330,00 m,  studzienki kanalizacyjne Ø 400 – 227 szt.  studzienki kanalizacyjne Ø 300 – 47 szt.  studnia rozprężna Ø 1000 – 2 szt.  studnia płucząca Ø 1200 – 5 szt.  sieciowe przepompownie ścieków P1, P2 wraz z instalacjami elektrycznymi zgodnie z warunkami przyłączenia, ogrodzeniami i zagospodarowaniem terenu, Łączna długość kolektorów wynosi ok. 12,5 km Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego w stosunku do dokumentacji projektowej:  w przypadku wykonywania ciągów kanalizacyjnych oznaczonych na mapach zagospodarowania terenu jako Ø 200 metodą przewiertu sterowanego bez rury osłonowej należy zastosować rurociągi PE Ø 225 oraz analogicznie jako Ø 160 rurociągi PE Ø 180,  realizacja zamówienie nie obejmuje zewnętrznych przyłączy energetycznych,  w ogrodzeniach przepompowni wykonać bramę wjazdową dwuskrzydłową o szerokości 3,0 m,  do przepompowni ścieków P2 wykonać zjazd z drogi powiatowej utwardzony tłuczniem oraz przepust z rury PP Ø400 SN8 o długości 6,0 m,  rzędne pokryw przepompowni ścieków należy podwyższyć: P1 o 0,9m i P2 o 0,3m. 1) Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w tym odrębne operaty z lokalizacji kanalizacji w pasach dróg publicznych i przekroczeń cieków wodnych, zawierające w szczególności obliczenie powierzchni rzutów poziomych zamontowanych urządzeń) oraz wykonanie wszelkich badań i sprawdzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i niezbędnych do wystąpienia do właściwych organów o pozwolenie na użytkowanie oraz przekazania do użytkowania. 2) Zakres zadania obejmuje również:  zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy. W przypadku zniszczenia dróg Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawy,  wykonanie utwardzonych tłuczniem zjazdów do przepompowni, grubość warstwy tłucznia na terenie przepompowni i zjeździe 15 cm na geowłókninie,  wszystkie przepompownie ścieków należy wyposażyć w kompensatory mocy biernej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232410-9, 45232440-8, 45232423-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.09.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Okres rękojmi10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zakończenie całości robót – 30 wrzesień 2021 r., przy czym ustala się terminy zakończenia poszczególnych etapów: Etap I – obejmujący wykonanie robót do 14.05.2021 r. Zamawiający wymaga aby do końca terminu zakończenia etapu I Wykonawca wykonał w całości zlewnię P2. Etap II – obejmujący wykonanie robót do 30.07.2021 r. Zamawiający wymaga aby zakres robót za etap I i etap II został wykonany na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 100 000,00 zł netto. Etap III – obejmujący wykonanie pozostałych robót do 30.09.2021 r.