Ogłoszenie nr 600864-N-2019 z dnia 2019-09-25 r.

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady zmieszane, popiół, szkło, papier, bioodpady oraz odpady surowcowe, metale i tworzywa sztuczne na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 39008153600000, ul. Nowodworska  60 , 59-220  Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 8566350, , e-mail przetargi@lpgk.pl, , faks 76 8566355.
Adres strony internetowej (URL): www.lpgk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.lpgk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (sekretariat, I piętro) mieszczącej się pod wskazanym niżej adresem
Adres:
ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady zmieszane, popiół, szkło, papier, bioodpady oraz odpady surowcowe, metale i tworzywa sztuczne na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części”
Numer referencyjny: NZP/TO/6/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady zmieszane, popiół, szkło, papier, bioodpady oraz odpady surowcowe, metale i tworzywa sztuczne na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części: 1)CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA - „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników na popiół wykonanych z blachy ocynkowanej o pojemnościach 110 i 1100 litrów”, 2)CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA – „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników o pojemnościach 120, 240 i 1100 litrów na odpady zmieszane, szkło, papier, bioodpady oraz odpady surowcowe, metale i tworzywa sztuczne”, 3)CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA - „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników o pojemności 500 litrów na odpady zmieszane oraz odpady surowcowe, metale i tworzywa sztuczne”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej wyżej wymienionych części zamówienia. 2.DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 1)Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2020r. 2)Dostawy odbywać się będą sukcesywnie według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 07.00 do 14.00. Zamawiający będzie zgłaszał za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu zapotrzebowanie na dostawę towaru (informacje o rodzaju, pojemności i ilości pojemników na odpady w kolejnej dostawie). Wykonawca dostarczy towar zgodnie z zapotrzebowaniem (zamówieniem) zgłoszonym przez Zamawiającego w terminie wskazanym w Formularzu ofertowym oraz w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy w sprawie zamówienia publicznego (Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert - Zamawiający zastrzega, że zaoferowany przez Wykonawcę termin dostawy nie powinien być krótszy niż 20 dni i nie może być dłuższy niż 30 dni, licząc od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na dostawę towaru). 3)Przekazanie towaru nastąpi w miejscu dostawy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Rozładunek dostarczonego przez Wykonawcę towaru w miejscu dostawy realizowany będzie przez pracowników Zamawiającego. 4)Miejsce dostawy: Zakład Oczyszczania Miasta zlokalizowany przy ul. Nowodworskiej 48, w Legnicy (59- 220). 5)Wykonawca zapewnia transport i ponosi koszty transportu towaru dostarczanego Zamawiającemu w ramach CZĘŚCI NR 1 i CZĘŚCI NR 3 zamówienia. W przypadku gdy wartość jednorazowej dostawy w ramach CZĘŚCI NR 2 zamówienia (zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego) będzie wynosiła co najmniej 15.000,00 zł netto, to Wykonawca również zapewnia transport i ponosi koszty transportu dostarczanego Zamawiającemu towaru. Natomiast w przypadku gdy wartość jednorazowej dostawy w ramach CZĘŚCI NR 2 zamówienia (zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego) będzie wynosiła mniej niż 15.000,00 zł netto, to Strony uzgodnią czy Zamawiający odbierze od Wykonawcy towar własnym lub wynajętym środkiem transportu na własny koszt i ryzyko, czy też, to Wykonawca zapewni transport towaru, a Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesione koszty transportu pod warunkiem uzgodnienia ich wysokości z Zamawiającym przed zrealizowaniem dostawy. Wartość jednorazowej dostawy ustalana będzie na podstawie cen jednostkowych netto zawierających koszty transportu pojemnika do Zamawiającego wskazanych w ofercie Wykonawcy na CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA, natomiast w przypadku gdy wartość ta będzie niższa niż 15.000,00 zł netto, to dla ustalenia wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy obowiązujące będą ceny jednostkowe netto nie zawierające kosztów transportu pojemnika do Zamawiającego wskazane w ofercie Wykonawcy na CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA. 6)Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę pojemniki na odpady muszą być fabrycznie nowe – rok produkcji: 2018, 2019 lub 2020. 7)Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczane pojemniki stanowiące przedmiot zamówienia. Bieg okresu gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń dla każdej dostarczonej partii towaru (jednorazowej dostawy). 8)Zamawiający wymaga, aby pojemniki na odpady dostarczane Zamawiającemu w ramach CZĘŚCI NR 2 i CZĘŚCI NR 3 zamówienia: a)posiadały atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, b)spełniały wymagania techniczne normy EN 840, tj. posiadały: -certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi normy EN-840 oraz wybity na pojemniku znak jakości GS (Geprüfte Sicherheit – Sprawdzone Bezpieczeństwo) uzyskany zgodnie z wymaganiami właściciela tego znaku lub -certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi normy EN-840 oraz wybity na pojemniku znak jakości RAL uzyskany zgodnie z wymaganiami właściciela tego znaku, lub -inny certyfikat wydany przez jednostkę uprawnioną do certyfikowania potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN-840 oraz wybity na pojemniku znak jakości nadany przez tę jednostkę certyfikującą uzyskany zgodnie z wymaganiami właściciela tego znaku. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do rozwiązań opisanych w normie EN 840 z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego pojemniki na odpady w ramach CZĘŚCI NR 2 i 3 ZAMÓWIENIA spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, dołączając w tym celu do oferty stosowne dokumenty (dowody). 9)Zamawiający wymaga, aby dostarczane pojemniki na odpady spełniały wymagania Dyrektywy 2000/14/WE z dnia 08.05.2000r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń oraz posiadały wytłoczone oznakowanie CE i oznaczenie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej.

II.5) Główny kod CPV: 34928480-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA: „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników na popiół wykonanych z blachy ocynkowanej o pojemnościach 110 i 1100 litrów”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie dostawę fabrycznie nowych pojemników na popiół o wartości minimum 30.000,00 zł brutto w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Wykonawca powyższe doświadczenie zawodowe może wykazać jako odrębne zamówienia lub w jednym zamówieniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie. Przez łączne spełnienie warunku należy rozumieć sytuację, w której co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia w/w warunek w całości. Zamawiający nie dopuszcza „sumowania” doświadczenia zawodowego kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu. DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA: „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników o pojemnościach 120, 240 i 1100 litrów na odpady zmieszane, szkło, papier, bioodpady oraz odpady surowcowe, metale i tworzywa sztuczne”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie dostawę fabrycznie nowych pojemników na odpady o wartości minimum 300.000,00 zł brutto w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, która obejmowała co najmniej dostawę pojemników na bioodpady oraz pojemników na odpady surowcowe, metale i tworzywa sztuczne. Wykonawca powyższe doświadczenie zawodowe może wykazać jako odrębne zamówienia lub w jednym zamówieniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie. Przez łączne spełnienie warunku należy rozumieć sytuację, w której co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia w/w warunek w całości. Zamawiający nie dopuszcza „sumowania” doświadczenia zawodowego kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu. DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 ZAMÓWIENIA: „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników o pojemności 500 litrów na odpady zmieszane oraz odpady surowcowe, metale i tworzywa sztuczne”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie dostawę fabrycznie nowych pojemników o pojemności 500 litrów na odpady zmieszane i/lub odpady surowcowe, metale i tworzywa sztuczne o wartości minimum 6.000,00 zł brutto w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Wykonawca powyższe doświadczenie zawodowe może wykazać jako odrębne zamówienia lub w jednym zamówieniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie. Przez łączne spełnienie warunku należy rozumieć sytuację, w której co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia w/w warunek w całości. Zamawiający nie dopuszcza „sumowania” doświadczenia zawodowego kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według Załącznika nr 5 do SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, a w przypadku osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w dokument musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winien być złożony przez każdego z nich odrębnie. Wykonawca winien przekazać w/w dokument lub oświadczenie na wezwanie Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu. a)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII.2.4) SIWZ- składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b)Dokument lub dokumenty, o których mowa pkt VII.2.4a) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma Osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VII.2.4a) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie Osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej Osoby. Zapisy punktu VII.2.4b) niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio. 2)W sytuacji gdy Wykonawca na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, winien złożyć również niżej wymienione oświadczenia i dokumenty dotyczące tych podmiotów (lub podmiotu) , tj. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, a w przypadku osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca winien przekazać w/w dokument lub oświadczenie na wezwanie Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu. W przypadku gdy Inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapisy pkt VII.2.4a)-4c) SIWZ stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, o których mowa w pkt VII.1.4) SIWZ. Wykonawca winien złożyć w/w oświadczenie (sporządzone według Załącznika nr 6a do SIWZ dla CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA, Załącznika nr 6b do SIWZ dla CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA i/lub Załącznika nr 6c do SIWZ dla CZĘŚCI NR 3 ZAMÓWIENIA) na wezwanie Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA). Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie dostawę, o której mowa w pkt VI.1.3a) SIWZ (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA), pkt VI.1.3b) SIWZ (DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA) i/lub pkt VI.1.3c) SIWZ (DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 ZAMÓWIENIA). 2)Dowody określające czy dostawy wskazane w wykazie dostaw, o którym mowa w pkt VII.1.3) SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. Wykonawca winien złożyć w/w dokumenty na wezwanie Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie dostaw powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wymaga od Wykonawcy przedłożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ. DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 i CZĘŚCI NR 3 ZAMÓWIENIA Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu przedłoży dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ), tj.: 1)dokumenty potwierdzające posiadanie przez wszystkie pojemniki na odpady oferowane przez Wykonawcę w ramach CZĘŚCI NR 2 i/lub CZĘŚCI NR 3 ZAMÓWIENIA atestu higienicznego wydanego przez Państwowy Zakład Higieny, 2)dokumenty potwierdzające spełnianie przez wszystkie pojemniki na odpady oferowane przez Wykonawcę w ramach CZĘŚCI NR 2 i/lub CZĘŚCI NR 3 ZAMÓWIENIA wymagań technicznych normy EN 840, tj.: a)certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi normy EN-840 oraz potwierdzający uzyskanie znaku jakości GS (Geprüfte Sicherheit – Sprawdzone Bezpieczeństwo) zgodnie z wymaganiami właściciela tego znaku lub b)certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi normy EN-840 oraz potwierdzający uzyskanie znaku jakości RAL zgodnie z wymaganiami właściciela tego znaku, lub c)inny certyfikat wydany przez jednostkę uprawnioną do certyfikowania potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi normy EN-840 oraz potwierdzający uzyskanie znaku jakości nadanego przez tę jednostkę certyfikującą i uzyskanego zgodnie z wymaganiami właściciela tego znaku. UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w normie EN 840, to zamiast składania dokumentów potwierdzających zgodność z w/w normą, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego pojemniki na odpady w ramach CZĘŚCI NR 2 i/lub CZĘŚCI NR 3 ZAMÓWIENIA są równoważne w stosunku do rozwiązań opisanych w w/w normie i spełniają pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do projektu umowy nr NZP/TO/6/2019, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ), dołączając w tym celu do oferty stosowne dokumenty (dowody).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Do Oferty należy załączyć wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia, kompletna oferta winna zawierać: a)Formularz ofertowy, sporządzony według Załącznika nr 1 do SIWZ, b)Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone według Załącznika nr 2 do SIWZ, c)W sytuacji gdy Wykonawca na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, winien także: -złożyć zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia sporządzone wg Załącznika nr 5 do SIWZ. Do zobowiązania należy dołączyć dokument (pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii), z którego będzie wynikać, że osoba(-y) podpisująca(-e) zobowiązanie jest(są) uprawniona(-e) do dokonania takiej czynności, jeżeli nie wynika to z dokumentów rejestrowych innego podmiotu (CEIDG/KRS), -w treści oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ zamieścić informacje o podmiotach, na zasoby których się powołuje w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, d)W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika załącza on dokument pełnomocnictwa (oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię) podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi, e)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię). W pełnomocnictwie Wykonawcy ustanowią i wskażą Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z dokumentami rejestrowymi. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, f)Dowód wpłacenia/ wniesienia wadium, g)W przypadku gdy Wykonawca w treści oświadczenia, o którym mowa w pkt VII.2.1) SIWZ wskaże, że zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp może dołączyć do oferty dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, h)W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w normie EN 840, to zgodnie z art. 89 ust. 4 ustawy Pzp jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego pojemniki na odpady w ramach CZĘŚCI NR 2 i/lub CZĘŚCI NR 3 ZAMÓWIENIA są równoważne w stosunku do rozwiązań opisanych w w/w normie i określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do projektu umowy nr NZP/TO/6/2019, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ), dołączając w tym celu do oferty stosowne dokumenty (dowody). 2.Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp dotyczące przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp sporządzone według Załącznika nr 3 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- dokumenty i/lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w oświadczenie winno być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia odrębnie, bądź przez Pełnomocnika występującego w imieniu Wykonawców, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Wykonawca winien bez wezwania przekazać Zamawiającemu w/w oświadczenie w terminie 3 dni, licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji, o której mowa w pkt XII.12. SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. 2.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium, którego wysokość dla każdej z części zamówienia wynosi odpowiednio: 1)dla części nr 1 zamówienia: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), 2)dla części nr 2 zamówienia: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), 3)dla części nr 3 zamówienia: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100). 3.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, określonego w pkt XII.1. SIWZ. 4.Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. okres określony w pkt X.1. SIWZ. 5.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r., poz. 310 z późn. zm.). 6.Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN. Zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu. 7.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/ poręczeń, gwarancja/ poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji, poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem, c)kwotę gwarancji, poręczenia, d)termin ważności gwarancji/ poręczenia, e)zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do: zapłacenia kwoty gwarancji/ poręczenia w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska S.A., nr 87 1090 2066 0000 0005 4200 0959. W takim przypadku WADIUM na koncie Zamawiającego musi znaleźć się najpóźniej do dnia i godziny składania ofert, określonych w pkt XII.1. SIWZ i być oznaczone: „WADIUM DO PRZETARGU NZP/TO/6/2019 – część nr …”. 9.O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 10.Wykonawca winien dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium. 11.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub b)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub c)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub d)w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13.Przedłużenie okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesienie nowego wadium może nastąpić w przypadkach określonych w art. 85 ust. 4 ustawy Pzp. 14.Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium. 15.W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawcę, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego od Wykonawcy, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wszelkie istotne dla Stron postanowienia zawiera wzór umowy nr NZP/TO/6/2019 stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 2.Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 3.Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. 4.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub rezygnacji z Podwykonawców, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2-3 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 zd. 2 wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 5.Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 1)stawki podatku od towarów i usług, 2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 4)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi jedna z wyżej wymienionych zmian z zastrzeżeniem, o którym mowa powyżej, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych - jeszcze nie dokonano. 6.Strony mają prawo do żądania zmiany umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-04, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników na popiół wykonanych z blachy ocynkowanej o pojemnościach 110 i 1100 litrów”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Charakterystyka przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA pn. „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników na popiół wykonanych z blachy ocynkowanej o pojemnościach 110 i 1100 litrów” (Lp.; Charakterystyka przedmiotu zamówienia; Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego): I. POJEMNIK 110 l. NA ODPADY Z POPIOŁU WYKONANY Z BLACHY OCYNKOWANEJ - 1. Ilość 150 szt., 2. Pojemność 110 litrów, 3. Wykonany z blachy ocynkowanej z wytłoczonymi pierścieniami wzmacniającymi na ściance bocznej, 4. Pokrywa pojemnika uchylna, mocowana na zawiasie, tłoczona, posiadająca uchwyt do otwierania, 5. Układ jezdny: 2 kółka, 6. Uchwyty (rączki) wykonane z blachy ocynkowanej, 7. Przystosowany do opróżniania przez standardowe śmieciarki; II. POJEMNIK 1100 l. NA ODPADY Z POPIOŁU WYKONANY Z BLACHY OCYNKOWANEJ - 1. Ilość 30 szt., 2. Pojemność 1100 litrów, 3. Wykonany z blachy ocynkowanej, 4. Układ jezdny: 4 skrętne koła, 2 koła z hamulcem, 5. Pokrywa pojemnika uchylna, półokrągła, z osłoną palców z gumy, 6. Pochylenie boków zapewniające łatwiejszy rozładunek, 7. Mechanizm podtrzymujący półotwartą pokrywę, 8. Otwór spustowy, ułatwiający mycie, zamknięty, 9. Uchwyty ułatwiające przetaczanie – 4 szt., 10. Przystosowany do opróżniania przez standardowe śmieciarki. Podane ilości dla poszczególnych pojemników na odpady są szacunkowe. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia przedmiotu zamówienia w zależności od bieżącego zapotrzebowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników o pojemnościach 120, 240 i 1100 litrów na odpady zmieszane, szkło, papier, bioodpady oraz odpady surowcowe, metale i tworzywa sztuczne”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Charakterystyka przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA pn. „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników o pojemnościach 120, 240 i 1100 litrów na odpady zmieszane, szkło, papier, bioodpady oraz odpady surowcowe, metale i tworzywa sztuczne” (Lp.; Charakterystyka przedmiotu zamówienia; Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego): III. POJEMNIK MGB 120 l. NA ODPADY BIO - 1. Ilość 300 szt., 2. Pojemność 120 litrów, 3. Kolor brązowy, 4. Wykonany z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5. Odporny na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6. Układ jezdny: stalowa ośka z 2 kołami o średnicy 200 mm - 220 mm, 7. Płaska klapa z dwoma bocznymi uchwytami, 8. Przystosowany do opróżniania przez standardowe śmieciarki; IV. POJEMNIK MGB 240 l. NA ODPADY BIO - 1. Ilość 200 szt., 2. Pojemność 240 litrów, 3. Kolor brązowy, 4. Wykonany z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5. Odporny na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6. Układ jezdny: stalowa ośka z 2 kołami o średnicy 200 mm - 220 mm, 7. Płaska klapa z dwoma bocznymi uchwytami, 8. Przystosowany do opróżniania przez standardowe śmieciarki; V. POJEMNIK MGB 120 l. NA ODPADY SUROWCOWE, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - 1. Ilość 300 szt., 2. Pojemność 120 litrów, 3. Kolor żółty, 4. Wykonany z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5. Odporny na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6. Układ jezdny: stalowa ośka z 2 kołami o średnicy 200 mm - 220 mm, 7. Płaska klapa z dwoma bocznymi uchwytami, 8. Przystosowany do opróżniania przez standardowe śmieciarki; VI. POJEMNIK MGB 240 l. NA ODPADY SUROWCOWE, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - 1. Ilość 400 szt., 2. Pojemność 240 litrów, 3. Kolor żółty, 4. Wykonany z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5. Odporny na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6. Układ jezdny: stalowa ośka z 2 kołami o średnicy 200 mm - 220 mm, 7. Płaska klapa z dwoma bocznymi uchwytami, 8. Przystosowany do opróżniania przez standardowe śmieciarki; VII. POJEMNIK MGB 1100 l. NA ODPADY SUROWCOWE, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - 1. Ilość 450 szt., 2. Pojemność 1100 litrów, 3. Kolor żółty, 4. Wykonany z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5. Odporny na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6. Układ jezdny: 4 skrętne koła, 2 koła z hamulcem, 7. Płaska klapa, 8. Rozety wrzutowe, 10. Przystosowany do opróżniania przez standardowe śmieciarki; VIII. POJEMNIK MGB 120 l. NA ODPADY ZMIESZANE - 1. Ilość 300 szt., 2. Pojemność 120 litrów, 3. Kolor antracyt/ czarny, 4. Wykonany z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5. Odporny na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6. Układ jezdny: stalowa ośka z 2 kołami o średnicy 200 mm - 220 mm, 7. Płaska klapa z dwoma bocznymi uchwytami, 8. Przystosowany do opróżniania przez standardowe śmieciarki; IX. POJEMNIK MGB 240 l. NA ODPADY ZMIESZANE - 1. Ilość 450 szt., 2. Pojemność 240 litrów, 3. Kolor antracyt/ czarny, 4. Wykonany z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5. Odporny na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6. Układ jezdny: stalowa ośka z 2 kołami o średnicy 200 mm - 220 mm, 7. Płaska klapa z dwoma bocznymi uchwytami, 8. Przystosowany do opróżniania przez standardowe śmieciarki; X. POJEMNIK MGB 1100 l. NA ODPADY ZMIESZANE - 1. Ilość 600 szt., 2. Pojemność 1100 litrów, 3. Kolor antracyt/czarny, 4. Wykonany z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5. Odporny na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6. Układ jezdny: 4 skrętne koła, 2 koła z hamulcem, 7. Płaska klapa, 8. Przystosowany do opróżniania przez standardowe śmieciarki; XI. POJEMNIK 1100 l. NA ODPADY ZE SZKŁA - 1. Ilość 40 szt., 2. Pojemność 1100 litrów, 3. Kolor zielony, 4. Wykonany z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5. Odporny na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6. Układ jezdny: 4 skrętne koła, 2 koła z hamulcem, 7. Płaska klapa, 8. Rozety wrzutowe, 9. Przystosowany do opróżniania przez standardowe śmieciarki; XII. POJEMNIK MGB 120 l. NA ODPADY Z PAPIERU - 1. Ilość 50 szt., 2. Pojemność 120 litrów, 3. Kolor niebieski, 4. Wykonany z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5. Odporny na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6. Układ jezdny: stalowa ośka z 2 kołami o średnicy 200 mm - 220 mm, 7. Płaska klapa z dwoma bocznymi uchwytami, 8. Przystosowany do opróżniania przez standardowe śmieciarki; XIII. POJEMNIK MGB 240 l. NA ODPADY Z PAPIERU - 1. Ilość 100 szt., 2. Pojemność 240 litrów, 3. Kolor niebieski, 4. Wykonany z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5. Odporny na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6. Układ jezdny: stalowa ośka z 2 kołami o średnicy 200 mm - 220 mm, 7. Płaska klapa z dwoma bocznymi uchwytami, 8. Przystosowany do opróżniania przez standardowe śmieciarki; XIV. POJEMNIK MGB 1100 l. NA ODPADY Z PAPIERU - 1. Ilość 200 szt., 2. Pojemność 1100 litrów, 3. Kolor niebieski, 4. Wykonany z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5. Odporny na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6. Układ jezdny: 4 skrętne koła, 2 koła z hamulcem, 7. Płaska klapa, 9. Przystosowany do opróżniania przez standardowe śmieciarki. Podane ilości dla poszczególnych pojemników na odpady są szacunkowe. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia przedmiotu zamówienia w zależności od bieżącego zapotrzebowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników o pojemności 500 litrów na odpady zmieszane oraz odpady surowcowe, metale i tworzywa sztuczne”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Charakterystyka przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA pn. „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników o pojemności 500 litrów na odpady zmieszane oraz odpady surowcowe, metale i tworzywa sztuczne” (Lp.; Charakterystyka przedmiotu zamówienia; Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego): XV. POJEMNIK MGB 500 l. NA ODPADY SUROWCOWE, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - 1. Ilość 10 szt., 2. Pojemność 500 litrów, 3. Kolor żółty, 4. Wykonany z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5. Odporny na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6. Układ jezdny: 4 skrętne koła, 2 koła z hamulcem, 7. Płaska klapa, 8. Rozety wrzutowe, 9. Przystosowany do opróżniania przez standardowe śmieciarki; XVI. POJEMNIK MGB 500 l. NA ODPADY ZMIESZANE - 1. Ilość 10 szt., 2. Pojemność 500 litrów, 3. Kolor antracyt/czarny, 4. Wykonany z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5. Odporny na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6. Układ jezdny: 4 skrętne koła, 2 koła z hamulcem, 7. Płaska klapa, 8. Przystosowany do opróżniania przez standardowe śmieciarki. Podane ilości dla poszczególnych pojemników na odpady są szacunkowe. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia przedmiotu zamówienia w zależności od bieżącego zapotrzebowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: