Ogłoszenie nr 509783-N-2020 z dnia 06.02.2020 r.

"PGKiM" Sp. z o.o.: „Sukcesywna dostawa wodomierzy do „PGKIM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: "PGKiM" Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 47169464400000, ul. ul. 1 Maja  , 95-070  Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 042 7121938, 7121194 w. 68, e-mail zam_pub@pgkimal.pl, faks 427 121 178.
Adres strony internetowej (URL): www.pgkimal.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka komunalna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.pgkimal.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.phkimal.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty wykonawcy składają w formie pisemnej w kopertach oznaczonych w sposób opisany w SIWZ w siedzibie zamawiającego: "PGKiM" Sp. z o.o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki w sekretariacie spółki
Adres:
"PGKiM" Sp. z o.o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Sukcesywna dostawa wodomierzy do „PGKIM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim”
Numer referencyjny: 01/OZ/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
waszystkie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I część przedmiotu zamówienia: 1. Dostawa wodomierzy mokrobieżnych Ø 15 z odizolowanym liczydłem wypełnionym roztworem gliceryny, na zimną wodę, o długości 110 mm, z modułem radiowym, R ≥ 80 dla instalacji poziomej oraz pionowej – 400 szt. 2. Dostawa wodomierzy mokrobieżnych Ø 20 z odizolowanym liczydłem wypełnionym roztworem gliceryny, na zimną wodę, o długości 130 mm, z modułem radiowym, R ≥ 80 dla instalacji poziomej oraz pionowej – 3 100 szt. W zakresie przedmiotu zamówienia części I jest: a. wymagania szczegółowe ww. wodomierzy: 1) wodomierze jednostrumieniowe, hybrydowe wykonane w ekologicznym korpusie ze stali odpornej na korozję, całkowicie odporne na działanie zewnętrznego pola magnetycznego (brak sprzęgła magnetycznego); 2) wodomierze powinny być wyposażone w zawory zwrotne montowane wewnątrz licznika, które będą zabezpieczały przed przepływami wstecznymi; 3) wodomierze muszą posiadać atest higieniczny (np. Atest PZH), deklarację zgodności UE, certyfikat MID oraz karty katalogowe; 4) wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do Zamawiającego; 5) okres gwarancji na dostarczone wodomierze w zakresie parametrów metrologicznych musi wynosić 5 lat i liczyć się od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana; 6) numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie; 7) wodomierze powinny mieć umieszczone naklejki z kodami kreskowymi na wodomierzach oraz modułach radiowych z możliwością naklejenia ich na protokole montażu; 8) wodomierze muszą mieć gwarancję na cały okres legalizacji; 9) wodomierze powinny mieć możliwość odbudowy po okresie legalizacji i ponownie podlegać gwarancji na okres 5 lat; 10) wodomierze winny posiadać znak CE; 11) zbieranie danych z wodomierzy powinno odbywać się za pomocą transmisji radiowej przy użyciu urządzeń odczytowych typu smartfon (system operacyjny Android) oraz za pośrednictwem sieci internetowej; b. wymagania techniczne dot. systemu zdalnego odczytu: 1) system, który już posiadamy powinien być kompatybilny z modułami radiowymi; 2) żywotność baterii powinna być na pełny okres legalizacji; 3) możliwość obsługi systemu zdalnego odczytu przez zamawiającego; 4) aplikacja musi być kompatybilna z systemem do odczytu używanym przez „PGKiM” Sp. z o.o. na zasadach jednej bazy; 5) komunikacja na częstotliwości 868 MHz; 6) system musi sygnalizować graficznie lub dźwiękowo odczyt wodomierzy, raportować alarmy takie jak: zdjęcie nakładki impulsującej, uszkodzenie modułu radiowego, niski stan bateri; 7) moduł radiowy IP 68; 8) nakładka radiowa nie może zasłaniać liczydła wodomierza oraz wskaźnika rozruchu wodomierza; 9) system komunikacji jednokierunkowy; 10) możliwość demontażu nakładki bez konieczności demontażu wodomierza; transmisja danych z modułu w określonym czasie; 11) licencja na aplikację odczytową bezterminowa; 12) możliwość wprowadzenia do aplikacji nieograniczonej ilości wodomierzy; 13) bezpłatna aktualizacja aplikacji odczytowej; 14) zasięg modułów do 300 metrów; 15) system zdalnego odczytu wodomierzy musi być objęty wsparciem technicznym i wparciem eksploatacyjnym przez okres minimum 5 lat. c. wymagania techniczne dot. systemu odczytu stacjonarnego LoRa: 1) brama sieciowa (Gateway) musi mieć zasilanie 230 V i powinna być zamontowana na dachu, kominie lub maszcie; 2) zaoferowana technologia powinna mieć zasięg w terenie zabudowanym do 2 km, a poza terenem zabudowanym wynosić 15 km przy zamontowaniu anteny na wysokości 55 m; 3) system komunikacji dwukierunkowy; 4) trwałość baterii modułu musi być na dwa okresy legalizacyjne; 5) w przypadku wymiany wodomierza moduł musi mieć możliwość przeprogramowania za pomocą aplikacji internetowej; 6) możliwość odczytu wodomierzy co 24 godziny; 7) możliwość pełnego dostępu do odczytów i historii odczytów na serwerze; 8) system musi raportować alarmy takie jak: odłączenie i podłączenie głowicy, przeciek, przekroczenie objętości, niski stan baterii; II część przedmiotu zamówienia: 1. Dostawa wodomierzy mokrobieżnych Ø15 na zimną wodę, o długości 110 mm, R ≥100 dla instalacji poziomej oraz pionowej – 70 szt. 2. Dostawa wodomierzy mokrobieżnych Ø20 na zimną wodę, o długości 130 mm, R≥100 dla instalacji poziomej oraz pionowej – 200 szt. Ww. wodomierze powinny spełniać następujące parametry: 1) wodomierze jednostrumieniowe skrzydełkowe; 2) korpusy ekologiczny ze stali odpornej na korozję; 3) wodomierze muszą posiadać atest higieniczny (np. Atest PZH), deklarację zgodności UE, certyfikat MID oraz karty katalogowe; 4) wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do Zamawiającego; 5) okres gwarancji na dostarczone wodomierze w zakresie parametrów metrologicznych musi wynosić 5 lat i liczyć się od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana; 6) numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie; 7) liczydło wodomierza powinno być hermetycznie zamknięte (IP 68); 8) wodomierze powinny być w 100 % zabezpieczone przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego; 9) wodomierze winny posiadać znak CE; 10) wodomierze powinny mieć możliwość wyposażenia w moduł radiowy; III część przedmiotu zamówienia: 1. Dostawa wodomierzy mokrobieżnych Ø 25, na zimną wodę, o długości 160 mm, R ≥ 100 – 90 szt. 2. Dostawa wodomierzy mokrobieżnych Ø 25, na zimną wodę, o długości 260 mm, R ≥ 100 – 30 szt. 3. Dostawa wodomierzy mokrobieżnych Ø 32, na zimną wodę, o długości 260 mm, R ≥ 100 – 30 szt. 4. Dostawa wodomierzy mokrobieżnych Ø 40, na zimną wodę, o długości 300 mm, R ≥ 100 – 30 szt. Parametry ww. wodomierzy: a. wodomierze wielostrumieniowe, hybrydowe wykonane w ekologicznym korpusie ze stali odpornej na korozję, całkowicie odporne na działanie zewnętrznego pola magnetycznego; b. wodomierz powinien mieć odizolowany od wody zespół bębenków wypełniony gliceryną; c. wodomierze powinny charakteryzować się dużą odpornością na zanieczyszczenia; d. wodomierze muszą posiadać atest higieniczny (np. Atest PZH), deklarację zgodności UE, certyfikat MID oraz karty katalogowe; e. okres gwarancji na dostarczone wodomierze w zakresie parametrów metrologicznych musi wynosić 5 lat i liczyć się od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana; f. numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie; g. wodomierze muszą być przystosowane do montażu modułów radiowych; h. wodomierze powinny mieć umieszczone naklejki z kodami kreskowymi na wodomierzach oraz modułach radiowych z możliwością naklejenia ich na protokole montażu; i. wodomierze muszą mieć gwarancję na cały okres legalizacji; j. wodomierze powinny mieć możliwość odbudowy po okresie legalizacji i ponownie podlegać gwarancji na okres 5 lat; k. wodomierze winny posiadać znak CE; l. przy zastosowanie nakładki radiowej zbieranie danych z wodomierzy powinno odbywać się za pomocą transmisji radiowej przy użyciu urządzeń odczytowych typu smartfon (system operacyjny Android) oraz za pośrednictwem sieci internetowej wymagania techniczne dot. systemu zdalnego odczytu: 1) system, który już posiadamy powinien być kompatybilny z modułami radiowymi; 2) żywotność baterii powinna być na pełny okres legalizacji; 3) możliwość obsługi systemu zdalnego odczytu przez zamawiającego; 4) aplikacja musi być kompatybilna z systemem do odczytu używanym przez „PGKiM” Sp. z o.o. na zasadach jednej bazy; 5) komunikacja na częstotliwości 868 MHz; 6) system musi sygnalizować graficznie lub dźwiękowo odczyt wodomierzy, raportować alarmy takie jak: zdjęcie nakładki impulsującej, uszkodzenie modułu radiowego, niski stan bateri; 7) moduł radiowy IP 68; 8) nakładka radiowa nie może zasłaniać liczydła wodomierza oraz wskaźnika rozruchu wodomierza; 9) system komunikacji jednokierunkowy; 10) możliwość demontażu nakładki bez konieczności demontażu wodomierza; transmisja danych z modułu w określonym czasie; 11) licencja na aplikację odczytową bezterminowa; 12) możliwość wprowadzenia do aplikacji nieograniczonej ilości wodomierzy; 13) bezpłatna aktualizacja aplikacji odczytowej; 14) zasięg modułów do 300 metrów; 15) system zdalnego odczytu wodomierzy musi być objęty wsparciem technicznym i wparciem eksploatacyjnym przez okres minimum 5 lat. wymagania techniczne dot. systemu odczytu stacjonarnego LoRa: 1) brama sieciowa (Gateway) musi mieć zasilanie 230 V i powinna być zamontowana na dachu, kominie lub maszcie; 2) zaoferowana technologia powinna mieć zasięg w terenie zabudowanym do 2 km, a poza terenem zabudowanym wynosić 15 km przy zamontowaniu anteny na wysokości 55 m; 3) system komunikacji dwukierunkowy; 4) trwałość baterii modułu musi być na dwa okresy legalizacyjne; 5) w przypadku wymiany wodomierza moduł musi mieć możliwość przeprogramowania za pomocą aplikacji internetowej; 6) możliwość odczytu wodomierzy co 24 godziny; 7) możliwość pełnego dostępu do odczytów i historii odczytów na serwerze; 8) system musi raportować alarmy takie jak: odłączenie i podłączenie głowicy, przeciek, przekroczenie objętości, niski stan baterii; IV część przedmiotu zamówienia: 1. Dostawa wodomierzy przemysłowych Ø 50, kołnierzowych, o długości 270 mm, R = 160 – 35 szt. 2. Dostawa wodomierzy przemysłowych Ø 65, kołnierzowych, o długości 300 mm, R = 160 – 2 szt. 3. Dostawa wodomierzy przemysłowych Ø 80, kołnierzowych, o długości 300 mm, R = 160 – 10 szt. 4. Dostawa wodomierzy przemysłowych Ø100, kołnierzowych, o długości 360 mm, R = 160 – 2 szt. Parametry ww. wodomierzy a. wodomierze muszą posiadać atest higieniczny (np. Atest PZH), deklarację zgodności UE, certyfikat MID oraz karty katalogowe; b. okres gwarancji na dostarczone wodomierze w zakresie parametrów metrologicznych musi wynosić 5 lat i liczyć się od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana; c. numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie; V część przedmiotu zamówienia: 1. Dostawa wodomierza śrubowego kołnierzowego MWN Ø 150 PN10 o długości 300 mm, owiercanego na 8 śrub z nadajnikiem z wyjściem impulsowym analogowym (100 litrów/imp.) i przewodem dwużyłowym dla instalacji poziomej – 1 szt. 2. Dostawa wodomierzy śrubowych kołnierzowych MWN Ø 80 PN10 z nadajnikiem z wyjściem impulsowym analogowym (100 litrów/imp.) i przewodem dwużyłowym dla instalacji poziomej, o długości wodomierza 225 mm owiercanego na 8 śrub) – 2 szt. 3. Dostawa wodomierzy skrzydełkowych kołnierzowych JS Ø 80 PN10 z nadajnikiem z wyjściem impulsowym analogowym (100 litrów/imp.) i przewodem dwużyłowym dla instalacji poziomej o długości wodomierza 300 mm owiercanego na 8 śrub, liczydło szczelnie zamknięte IP68 – 4 szt. Ww. wodomierze powinny spełniać następujące parametry: a. powinny być fabrycznie nowe z cechą legalizacji pierwotnej nadaną w roku dostawy do zamawiającego; b. aktualny atest higieniczny do wody pitnej, deklaracje zgodności oraz kartę katalogową; c. odporność na działanie zewnętrznych pól magnetycznych; d. numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie; e. okres gwarancji na dostarczone wodomierze w zakresie parametrów metrologicznych musi wynosić minimum 5 lat i liczyć się od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana; VI część przedmiotu zamówienia: 1. Dostawa wodomierzy na zimną wodę z nasadką radiową w systemie LoRa – 550 szt. 2. Dostawa wodomierzy na zimną wodę bez nasadek radiowych – 250 szt. 3. Dostawa wodomierzy na ciepłą wodę bez nasadek radiowych, w zakresie do 90°C - 100 szt. W zakresie przedmiotu zamówienia części VI jest: a. wymagania szczegółowe ww. wodomierzy: 1) muszą posiadać atest higieniczny (np. Atest PZH), deklarację zgodności UE, Certyfikat MID oraz karty katalogowe; 2) okres gwarancji na dostarczone wodomierze musi wynosić 5 lat i liczyć się od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana; 3) wodomierze powinny mieć gwarancję na cały okres ważności legalizacji; 4) wodomierze jednostrumieniowe, hybrydowe wykonane w ekologicznym korpusie ze stali odpornej na korozję, całkowicie odporne na działanie zewnętrznego pola magnetycznego (brak sprzęgła magnetycznego); 5) numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie; 6) wodomierze winny posiadać znak CE; 7) wodomierze o rozmiarze DN15 o przepływie nominalnym Qn= 1,6 m3/h i klasie metrologicznej R80 w poziomej zabudowie; 8) wodomierze o rozmiarze DN20 o przepływie nominalnym Qn= 2,5 m3/h i klasie metrologicznej R80 w poziomej zabudowie; 9) wodomierze wyposażone w zawór zwrotny montowany wewnątrz wodomierza zabezpieczający przed przepływami wstecznymi; 10) umieszczone kody kreskowe na wodomierzach i modułach radiowych z możliwością naklejenia ich na protokole montażu; 11) wodomierze muszą być przystosowane do montażu modułów radiowych w odczycie przy użyciu terminala lub wykorzystujący stacjonarny system odczytu LoRa; b. wymagania techniczne dot. systemu zdalnego odczytu: 1) system, który posiadamy powinien być kompatybilny z modułami radiowymi; 2) żywotność baterii powinna być na pełny okres legalizacji; 3) komunikacja na częstotliwości 868 MHz,; 4) system musi sygnalizować graficznie lub dźwiękowo odczyt wodomierzy, raportować alarmy takie jak: zdjęcie nakładki impulsującej, uszkodzenie modułu radiowego, niski stan baterii; 5) moduł radiowy IP 68; 6) nakładka radiowa nie może zasłaniać liczydła wodomierza oraz wskaźnika rozruchu wodomierza; 7) system komunikacji jednokierunkowy; 8) możliwość demontażu nakładki bez konieczności demontażu wodomierza; 9) transmisja danych z modułu w określonym czasie; 10) licencja na aplikację odczytową bezterminowa; 11) możliwość wprowadzenia do aplikacji nieograniczonej ilości wodomierzy; 12) bezpłatna aktualizacja aplikacji odczytowej; 13) system zdalnego odczytu wodomierzy musi być objęty wsparciem technicznym i wparciem eksploatacyjnym przez okres minimum 5 lat; 14) możliwość obsługi systemu zdalnego odczytu przez Zamawiającego: aplikacja musi być kompatybilna z systemem do odczytu używanym przez „PGKiM” Sp. z o.o. na zasadach jednej bazy; c. wymagania techniczne dot. systemu odczytu stacjonarnego LoRa: 1) Getway zasilany 230V, montowany na dachu, kominie lub maszcie; 2) zasięg w terenie zabudowanym 1-3 km; 3) system komunikacji dwukierunkowym; 4) odczyt stanu wodomierza co 24 godziny; 5) pełny dostęp do odczytów i historii odczytu na serwerze; 6) raporty alarmów: odłączenie i podłączenie głowicy, przeciek, przekroczenie objętości, pęknięty wężyk, niski stan baterii; 3. Wodomierze muszą być zgodne z: 1) Rozporządzeniem Ministra gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, które powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. 209/2007 poz. 1513) 2) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. nr 5/2008 poz. 29) oraz powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-ISO 4064 lub PN-EN14154).

II.5) Główny kod CPV: 38421100-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32230000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej – warunek w rozumieniu zamawiającego spełnią wykonawcy, którzy wykażą się wykonaniem co najmniej dwóch dostaw o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto w okresie trzech lat przed terminem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostaw zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wybrane, oraz załączeniem dowodów określających , czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami , o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia spełniania przez zaoferowane wyroby opisu przedmiotu zamówienia: wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:  Kart katalogowych  Kart gwarancyjnych  Atestów, certyfikatów deklaracji lub świadectw technicznych w zakresie zgodności z Polskimi Normami i normami UE.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości:  Część I – 1 300,00  Część II – 394,50  Część II – 10 440,00  Część IV – 1 592,00  Część V – 411,00  Część VI – 720,00 2. Wadium musi obejmować okres związania ofert. 3. Wpłaty wadium należy dokonać przelewem przed terminem ustalonym dla składania ofert na rachunek Bankowy Zamawiającego: BS Aleksandrów Łódzki 72 8780 0007 0000 0840 1000 0005 z dopiskiem w tytule przelewu nazwę postępowania, nr referencyjny postępowania, nr części. 4. Potwierdzenie (kopię) wniesienia wadium należy dołączyć do oferty 5. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wyznaczonym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 6. Wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Wadium może być również wnoszone w:  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późniejszymi zmianami) 9. Oryginał wadium w formie niepieniężnej musi być dołączony do oferty. 10. W treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46, ust.5 i ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych. 11. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji , jak i pozostałych członków konsorcjum.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14.02.2020, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> oferty sporządza się pisemnie w języku polskim. W przypadku składania dokumnetów podmiotowych i przedmiotowych w języku obcym, dokumnety te nalezy złożyć tłumaczeniem na język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: 1. Dostawa wodomierzy mokrobieżnych Ø 15 z odizolowanym liczydłem wypełnionym roztworem gliceryny, na zimną wodę, o długości 110 mm, z modułem radiowym, R ≥ 80 dla instalacji poziomej oraz pionowej – 400 szt. 2. Dostawa wodomierzy mokrobieżnych Ø 20 z odizolowanym liczydłem wypełnionym roztworem gliceryny, na zimną wodę, o długości 130 mm, z modułem radiowym, R ≥ 80 dla instalacji poziomej oraz pionowej – 3 100 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakresie przedmiotu zamówienia części I jest: a. wymagania szczegółowe ww. wodomierzy: 1) wodomierze jednostrumieniowe, hybrydowe wykonane w ekologicznym korpusie ze stali odpornej na korozję, całkowicie odporne na działanie zewnętrznego pola magnetycznego (brak sprzęgła magnetycznego); 2) wodomierze powinny być wyposażone w zawory zwrotne montowane wewnątrz licznika, które będą zabezpieczały przed przepływami wstecznymi; 3) wodomierze muszą posiadać atest higieniczny (np. Atest PZH), deklarację zgodności UE, certyfikat MID oraz karty katalogowe; 4) wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do Zamawiającego; 5) okres gwarancji na dostarczone wodomierze w zakresie parametrów metrologicznych musi wynosić 5 lat i liczyć się od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana; 6) numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie; 7) wodomierze powinny mieć umieszczone naklejki z kodami kreskowymi na wodomierzach oraz modułach radiowych z możliwością naklejenia ich na protokole montażu; 8) wodomierze muszą mieć gwarancję na cały okres legalizacji; 9) wodomierze powinny mieć możliwość odbudowy po okresie legalizacji i ponownie podlegać gwarancji na okres 5 lat; 10) wodomierze winny posiadać znak CE; 11) zbieranie danych z wodomierzy powinno odbywać się za pomocą transmisji radiowej przy użyciu urządzeń odczytowych typu smartfon (system operacyjny Android) oraz za pośrednictwem sieci internetowej; b. wymagania techniczne dot. systemu zdalnego odczytu: 1) system, który już posiadamy powinien być kompatybilny z modułami radiowymi; 2) żywotność baterii powinna być na pełny okres legalizacji; 3) możliwość obsługi systemu zdalnego odczytu przez zamawiającego; 4) aplikacja musi być kompatybilna z systemem do odczytu używanym przez „PGKiM” Sp. z o.o. na zasadach jednej bazy; 5) komunikacja na częstotliwości 868 MHz; 6) system musi sygnalizować graficznie lub dźwiękowo odczyt wodomierzy, raportować alarmy takie jak: zdjęcie nakładki impulsującej, uszkodzenie modułu radiowego, niski stan bateri; 7) moduł radiowy IP 68; 8) nakładka radiowa nie może zasłaniać liczydła wodomierza oraz wskaźnika rozruchu wodomierza; 9) system komunikacji jednokierunkowy; 10) możliwość demontażu nakładki bez konieczności demontażu wodomierza; transmisja danych z modułu w określonym czasie; 11) licencja na aplikację odczytową bezterminowa; 12) możliwość wprowadzenia do aplikacji nieograniczonej ilości wodomierzy; 13) bezpłatna aktualizacja aplikacji odczytowej; 14) zasięg modułów do 300 metrów; 15) system zdalnego odczytu wodomierzy musi być objęty wsparciem technicznym i wparciem eksploatacyjnym przez okres minimum 5 lat. c. wymagania techniczne dot. systemu odczytu stacjonarnego LoRa: 1) brama sieciowa (Gateway) musi mieć zasilanie 230 V i powinna być zamontowana na dachu, kominie lub maszcie; 2) zaoferowana technologia powinna mieć zasięg w terenie zabudowanym do 2 km, a poza terenem zabudowanym wynosić 15 km przy zamontowaniu anteny na wysokości 55 m; 3) system komunikacji dwukierunkowy; 4) trwałość baterii modułu musi być na dwa okresy legalizacyjne; 5) w przypadku wymiany wodomierza moduł musi mieć możliwość przeprogramowania za pomocą aplikacji internetowej; 6) możliwość odczytu wodomierzy co 24 godziny; 7) możliwość pełnego dostępu do odczytów i historii odczytów na serwerze; 8) system musi raportować alarmy takie jak: odłączenie i podłączenie głowicy, przeciek, przekroczenie objętości, niski stan baterii;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38421100-3, 32230000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: 1. Dostawa wodomierzy mokrobieżnych Ø15 na zimną wodę, o długości 110 mm, R ≥100 dla instalacji poziomej oraz pionowej – 70 szt. 2. Dostawa wodomierzy mokrobieżnych Ø20 na zimną wodę, o długości 130 mm, R≥100 dla instalacji poziomej oraz pionowej – 200 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ww. wodomierze powinny spełniać następujące parametry: 1) wodomierze jednostrumieniowe skrzydełkowe; 2) korpusy ekologiczny ze stali odpornej na korozję; 3) wodomierze muszą posiadać atest higieniczny (np. Atest PZH), deklarację zgodności UE, certyfikat MID oraz karty katalogowe; 4) wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do Zamawiającego; 5) okres gwarancji na dostarczone wodomierze w zakresie parametrów metrologicznych musi wynosić 5 lat i liczyć się od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana; 6) numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie; 7) liczydło wodomierza powinno być hermetycznie zamknięte (IP 68); 8) wodomierze powinny być w 100 % zabezpieczone przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego; 9) wodomierze winny posiadać znak CE; 10) wodomierze powinny mieć możliwość wyposażenia w moduł radiowy;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38421100-3, 32230000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: III część przedmiotu zamówienia: 1. Dostawa wodomierzy mokrobieżnych Ø 25, na zimną wodę, o długości 160 mm, R ≥ 100 – 90 szt. 2. Dostawa wodomierzy mokrobieżnych Ø 25, na zimną wodę, o długości 260 mm, R ≥ 100 – 30 szt. 3. Dostawa wodomierzy mokrobieżnych Ø 32, na zimną wodę, o długości 260 mm, R ≥ 100 – 30 szt. 4. Dostawa wodomierzy mokrobieżnych Ø 40, na zimną wodę, o długości 300 mm, R ≥ 100 – 30 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Parametry ww. wodomierzy: a. wodomierze wielostrumieniowe, hybrydowe wykonane w ekologicznym korpusie ze stali odpornej na korozję, całkowicie odporne na działanie zewnętrznego pola magnetycznego; b. wodomierz powinien mieć odizolowany od wody zespół bębenków wypełniony gliceryną; c. wodomierze powinny charakteryzować się dużą odpornością na zanieczyszczenia; d. wodomierze muszą posiadać atest higieniczny (np. Atest PZH), deklarację zgodności UE, certyfikat MID oraz karty katalogowe; e. okres gwarancji na dostarczone wodomierze w zakresie parametrów metrologicznych musi wynosić 5 lat i liczyć się od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana; f. numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie; g. wodomierze muszą być przystosowane do montażu modułów radiowych; h. wodomierze powinny mieć umieszczone naklejki z kodami kreskowymi na wodomierzach oraz modułach radiowych z możliwością naklejenia ich na protokole montażu; i. wodomierze muszą mieć gwarancję na cały okres legalizacji; j. wodomierze powinny mieć możliwość odbudowy po okresie legalizacji i ponownie podlegać gwarancji na okres 5 lat; k. wodomierze winny posiadać znak CE; l. przy zastosowanie nakładki radiowej zbieranie danych z wodomierzy powinno odbywać się za pomocą transmisji radiowej przy użyciu urządzeń odczytowych typu smartfon (system operacyjny Android) oraz za pośrednictwem sieci internetowej wymagania techniczne dot. systemu zdalnego odczytu: 1) system, który już posiadamy powinien być kompatybilny z modułami radiowymi; 2) żywotność baterii powinna być na pełny okres legalizacji; 3) możliwość obsługi systemu zdalnego odczytu przez zamawiającego; 4) aplikacja musi być kompatybilna z systemem do odczytu używanym przez „PGKiM” Sp. z o.o. na zasadach jednej bazy; 5) komunikacja na częstotliwości 868 MHz; 6) system musi sygnalizować graficznie lub dźwiękowo odczyt wodomierzy, raportować alarmy takie jak: zdjęcie nakładki impulsującej, uszkodzenie modułu radiowego, niski stan bateri; 7) moduł radiowy IP 68; 8) nakładka radiowa nie może zasłaniać liczydła wodomierza oraz wskaźnika rozruchu wodomierza; 9) system komunikacji jednokierunkowy; 10) możliwość demontażu nakładki bez konieczności demontażu wodomierza; transmisja danych z modułu w określonym czasie; 11) licencja na aplikację odczytową bezterminowa; 12) możliwość wprowadzenia do aplikacji nieograniczonej ilości wodomierzy; 13) bezpłatna aktualizacja aplikacji odczytowej; 14) zasięg modułów do 300 metrów; 15) system zdalnego odczytu wodomierzy musi być objęty wsparciem technicznym i wparciem eksploatacyjnym przez okres minimum 5 lat. wymagania techniczne dot. systemu odczytu stacjonarnego LoRa: 1) brama sieciowa (Gateway) musi mieć zasilanie 230 V i powinna być zamontowana na dachu, kominie lub maszcie; 2) zaoferowana technologia powinna mieć zasięg w terenie zabudowanym do 2 km, a poza terenem zabudowanym wynosić 15 km przy zamontowaniu anteny na wysokości 55 m; 3) system komunikacji dwukierunkowy; 4) trwałość baterii modułu musi być na dwa okresy legalizacyjne; 5) w przypadku wymiany wodomierza moduł musi mieć możliwość przeprogramowania za pomocą aplikacji internetowej; 6) możliwość odczytu wodomierzy co 24 godziny; 7) możliwość pełnego dostępu do odczytów i historii odczytów na serwerze; 8) system musi raportować alarmy takie jak: odłączenie i podłączenie głowicy, przeciek, przekroczenie objętości, niski stan baterii;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38421100-3, 32230000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: 1. Dostawa wodomierzy przemysłowych Ø 50, kołnierzowych, o długości 270 mm, R = 160 – 35 szt. 2. Dostawa wodomierzy przemysłowych Ø 65, kołnierzowych, o długości 300 mm, R = 160 – 2 szt. 3. Dostawa wodomierzy przemysłowych Ø 80, kołnierzowych, o długości 300 mm, R = 160 – 10 szt. 4. Dostawa wodomierzy przemysłowych Ø100, kołnierzowych, o długości 360 mm, R = 160 – 2 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Parametry ww. wodomierzy a. wodomierze muszą posiadać atest higieniczny (np. Atest PZH), deklarację zgodności UE, certyfikat MID oraz karty katalogowe; b. okres gwarancji na dostarczone wodomierze w zakresie parametrów metrologicznych musi wynosić 5 lat i liczyć się od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana; c. numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38421100-3, 32230000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: 1. Dostawa wodomierza śrubowego kołnierzowego MWN Ø 150 PN10 o długości 300 mm, owiercanego na 8 śrub z nadajnikiem z wyjściem impulsowym analogowym (100 litrów/imp.) i przewodem dwużyłowym dla instalacji poziomej – 1 szt. 2. Dostawa wodomierzy śrubowych kołnierzowych MWN Ø 80 PN10 z nadajnikiem z wyjściem impulsowym analogowym (100 litrów/imp.) i przewodem dwużyłowym dla instalacji poziomej, o długości wodomierza 225 mm owiercanego na 8 śrub) – 2 szt. 3. Dostawa wodomierzy skrzydełkowych kołni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wodomierze powinny spełniać następujące parametry: a. powinny być fabrycznie nowe z cechą legalizacji pierwotnej nadaną w roku dostawy do zamawiającego; b. aktualny atest higieniczny do wody pitnej, deklaracje zgodności oraz kartę katalogową; c. odporność na działanie zewnętrznych pól magnetycznych; d. numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie; e. okres gwarancji na dostarczone wodomierze w zakresie parametrów metrologicznych musi wynosić minimum 5 lat i liczyć się od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38421100-3, 32230000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: 1. Dostawa wodomierzy na zimną wodę z nasadką radiową w systemie LoRa – 550 szt. 2. Dostawa wodomierzy na zimną wodę bez nasadek radiowych – 250 szt. 3. Dostawa wodomierzy na ciepłą wodę bez nasadek radiowych, w zakresie do 90°C - 100 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakresie przedmiotu zamówienia części VI jest: a. wymagania szczegółowe ww. wodomierzy: 1) muszą posiadać atest higieniczny (np. Atest PZH), deklarację zgodności UE, Certyfikat MID oraz karty katalogowe; 2) okres gwarancji na dostarczone wodomierze musi wynosić 5 lat i liczyć się od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana; 3) wodomierze powinny mieć gwarancję na cały okres ważności legalizacji; 4) wodomierze jednostrumieniowe, hybrydowe wykonane w ekologicznym korpusie ze stali odpornej na korozję, całkowicie odporne na działanie zewnętrznego pola magnetycznego (brak sprzęgła magnetycznego); 5) numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie; 6) wodomierze winny posiadać znak CE; 7) wodomierze o rozmiarze DN15 o przepływie nominalnym Qn= 1,6 m3/h i klasie metrologicznej R80 w poziomej zabudowie; 8) wodomierze o rozmiarze DN20 o przepływie nominalnym Qn= 2,5 m3/h i klasie metrologicznej R80 w poziomej zabudowie; 9) wodomierze wyposażone w zawór zwrotny montowany wewnątrz wodomierza zabezpieczający przed przepływami wstecznymi; 10) umieszczone kody kreskowe na wodomierzach i modułach radiowych z możliwością naklejenia ich na protokole montażu; 11) wodomierze muszą być przystosowane do montażu modułów radiowych w odczycie przy użyciu terminala lub wykorzystujący stacjonarny system odczytu LoRa; b. wymagania techniczne dot. systemu zdalnego odczytu: 1) system, który posiadamy powinien być kompatybilny z modułami radiowymi; 2) żywotność baterii powinna być na pełny okres legalizacji; 3) komunikacja na częstotliwości 868 MHz,; 4) system musi sygnalizować graficznie lub dźwiękowo odczyt wodomierzy, raportować alarmy takie jak: zdjęcie nakładki impulsującej, uszkodzenie modułu radiowego, niski stan baterii; 5) moduł radiowy IP 68; 6) nakładka radiowa nie może zasłaniać liczydła wodomierza oraz wskaźnika rozruchu wodomierza; 7) system komunikacji jednokierunkowy; 8) możliwość demontażu nakładki bez konieczności demontażu wodomierza; 9) transmisja danych z modułu w określonym czasie; 10) licencja na aplikację odczytową bezterminowa; 11) możliwość wprowadzenia do aplikacji nieograniczonej ilości wodomierzy; 12) bezpłatna aktualizacja aplikacji odczytowej; 13) system zdalnego odczytu wodomierzy musi być objęty wsparciem technicznym i wparciem eksploatacyjnym przez okres minimum 5 lat; 14) możliwość obsługi systemu zdalnego odczytu przez Zamawiającego: aplikacja musi być kompatybilna z systemem do odczytu używanym przez „PGKiM” Sp. z o.o. na zasadach jednej bazy; c. wymagania techniczne dot. systemu odczytu stacjonarnego LoRa: 1) Getway zasilany 230V, montowany na dachu, kominie lub maszcie; 2) zasięg w terenie zabudowanym 1-3 km; 3) system komunikacji dwukierunkowym; 4) odczyt stanu wodomierza co 24 godziny; 5) pełny dostęp do odczytów i historii odczytu na serwerze; 6) raporty alarmów: odłączenie i podłączenie głowicy, przeciek, przekroczenie objętości, pęknięty wężyk, niski stan baterii;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38421100-3, 32230000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: