Ogłoszenie nr 530186-N-2018 z dnia 2018-03-14 r.

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach: 1. Świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów 2. Świadczenie usług przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego W ramach projektu pn.: „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, krajowy numer identyfikacyjny 39055799600000, ul. ul. Skalników  6 , 59101   Polkowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 74 65 101, e-mail a.gurdak@zs.polkowice.pl, faks 76 74 65 180.
Adres strony internetowej (URL): www.zspolkowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
szkoła publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zs.polkowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. skalników 6, 59-101 Polkowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów 2. Świadczenie usług przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego W ramach projektu pn.: „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Numer referencyjny: ZS.II.251.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest 1.1. Świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów (w ramach zadania nr 4 Projektu) 1.2. Świadczenie usług przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego (w ramach zadania nr 6 Projektu) 2. Uwaga: Ww. przedmiot zamówienia jest CZĘŚCIĄ Zadań nr 4 i 6 Projektu. Zadania nr 4 i 6 obejmują również kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkól w Chocianowie – będą one ogłaszane jako odrębne postępowania przetargowe przez ZS w Chocianowie. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na następujące części: KURSY SPECJALISTYCZNE DLA UCZNIÓW Część 1. Uprawnienia elektryczne do 1kV, Część 2. Operator wózków jezdniowych, Część 3. AutoCad – poziom podstawowy, Część 4. Barmański 1-go stopnia, Część 5. Baristyczny 1-go stopnia, Część 6. Zarządzanie flotą samochodową, Część 7. Obsługa kasy fiskalnej, SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Część 8: Zarządzanie flotą samochodową, Część 9: Uprawnienia elektryczne do 1 kV, Część 10: AutoCad poziom podstawowy, Część 11: AutodeskInventor – stopień 1.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Część 1. Uprawnienia elektryczne do 1kV - planowany termin realizacji III-IV.2018r. (do 30.04.2018) Część 2. Operator wózków jezdniowych - planowany termin realizacji III-V.2018r. (do 31.05.2018) Część 3. AutoCad – poziom podstawowy - planowany termin realizacji X-XI 2018r. (do 30.11.2018) Część 4. Barmański 1-go stopnia - planowany termin realizacji III-IV 2018r. (do 30.04.2018) Część 5. Baristyczny 1-go stopnia - planowany termin realizacji IV-V 2018r. (do 31.05.2018) Część 6. Zarządzanie flotą samochodową - planowany termin realizacji III-IV. 2018r. (do 30.04.2018) Część 7. Obsługa kasy fiskalnej- planowany termin realizacji IX-X 2018r. (do 31.10.2018r.) Część 8: Zarządzanie flotą samochodową - planowany termin realizacji III-IV. 2018r. (do 30.04.2018r.) Część 9: Uprawnienia elektryczne do 1 kV - planowany termin realizacji III-IV. 2018r. (do 30.04.2018r.) Część 10: AutoCad poziom podstawowy - planowany termin realizacji X-XI 2018r. (do 30.11.2018r.) Część 11: AutodeskInventor – stopień 1- planuje się przeprowadzenie kursu w terminie oferowanym przez organizatora szkolenia – szkolenie otwarte, do 29.06.2018 roku
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował co najmniej 3 usługi z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia, tj: • Część 1. Co najmniej 3 kursy/szkolenia specjalistyczne - Uprawnienia elektryczne do 1kV, • Część 2. Co najmniej 3 kursy/szkolenia specjalistyczne - Operator wózków jezdniowych, • Część 3. Co najmniej 3 kursy/szkolenia specjalistyczne – AutoCad (co najmniej poziom podstawowy, • Część 4. Co najmniej 3 kursy/szkolenia specjalistyczne– kurs Barmański (co najmniej 1 stopnia), • Część 5. Co najmniej 3 kursy/szkolenia specjalistyczne– kurs Baristyczny (co najmniej 1 stopnia), • Część 6. Co najmniej 3 kursy/szkolenia specjalistyczne - Zarządzanie flotą samochodową, • Część 7. Co najmniej 3 kursy/szkolenia specjalistyczne - Obsługa kasy fiskalnej, • Część 8: co najmniej 3 kursy/szkolenia specjalistyczne – zarządzanie flotą samochodową • Część 9: co najmniej 3 kursy/szkolenia specjalistyczne - Uprawnienia elektryczne do 1 kV, • Część 10: co najmniej 3 kursy/szkolenia specjalistyczne - AutoCad (co najmniej poziom podstawowy), • Część 11: co najmniej 3 kursy/szkolenia specjalistyczne AutodeskInventor (co najmniej stopień 1). b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować do realizacji przedmiotu zamówienia: • Część 1: minimum jednym wykładowcą, który posiada odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń specjalistycznych oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed upływem termin składania ofert przeprowadził min. 2 szkolenia kursy z zakresu Uprawnienia elektryczne do 1kV, • Część 2. minimum jednym wykładowcą, który posiada odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń specjalistycznych oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed upływem termin składania ofert przeprowadził min. 2 szkolenia kursy z zakresu - Operator wózków jezdniowych, • Część 3. minimum jednym wykładowcą, który posiada odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń specjalistycznych oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed upływem termin składania ofert przeprowadził min. 2 szkolenia kursy z zakresu – AutoCad, • Część 4. minimum jednym wykładowcą, który posiada odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń specjalistycznych oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed upływem termin składania ofert przeprowadził min. 2 szkolenia kursy z zakresu – kurs Barmański, • Część 5. minimum jednym wykładowcą, który posiada odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń specjalistycznych oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed upływem termin składania ofert przeprowadził min. 2 szkolenia kursy z zakresu – kurs Baristyczny, • Część 6. minimum jednym wykładowcą, który posiada odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń specjalistycznych oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed upływem termin składania ofert przeprowadził min. 2 szkolenia kursy z zakresu - Zarządzanie flotą samochodową, • Część 7. minimum jednym wykładowcą, który posiada odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń specjalistycznych oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed upływem termin składania ofert przeprowadził min. 2 szkolenia kursy z zakresu - Obsługa kasy fiskalnej, • Część 8: minimum jednym wykładowcą, który posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń specjalistycznych oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed upływem termin składania ofert przeprowadził min. 2 szkolenia kursy z zakresu – zarządzanie flotą samochodową • Część 9: minimum jednym wykładowcą, który posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń specjalistycznych oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed upływem termin składania ofert przeprowadził min. 2 szkolenia kursy z zakresu - Uprawnienia elektryczne do 1 kV, • Część 10: minimum jednym wykładowcą, który posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń specjalistycznych oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed upływem termin składania ofert przeprowadził min. 2 szkolenia kursy z zakresu - AutoCad, • Część 11: minimum jednym wykładowcą, który posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń specjalistycznych oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed upływem termin składania ofert przeprowadził min. 2 szkolenia kursy z zakresu - AutodeskInventor.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
Doświadczenie wykładowcy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza m.in. zmiany umowy w przypadku zmiany terminu realizacji Zamówienia objętego umową w przypadku gdy udział uczestnika w innych formach wsparcia jest na tyle obciążający, że nie możliwe jest zorganizowanie przedmiotu zamówienia w danym terminie. Zmiany mogą zostać dokonane wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 2) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy może nastąpić gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy. 3) jakieś zdarzenie bądź ciąg zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (których zamawiający i wykonawca nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działania z należytą starannością) zasadniczo utrudni wykonanie części zobowiązań umowy, bądź wpłynie na brzmienie zapisów w umowie. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-22, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Uprawnienia elektryczne do 1 kV
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs specjalistyczny dla uczniów - Uprawnienia elektryczne do 1 kV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w siwz - Zał. nr 1 Cel kursu: Nabycie wiedzy z zakresu budowy oraz zasad doboru i stosowania wybranych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, z zasadami prawidłowego wykonywania instalacji elektroenergetycznych oraz zasadami przyłączania urządzeń, zasadami i metodami ochrony przeciwporażeniowej, narzędziami używanymi w pracach montażowych, zakresem i terminami wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń, przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, itp. Przygotowanie uczniów do przystąpienia do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uczestnicy kursu otrzymają stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu do 1kV. Program kursu winien zawierać minimum: prawo energetyczne i przepisy wykonawcze, budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych, aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia regulacji, ochrona przeciwporażeniowa, zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych. Liczba godzin zajęć: min. 20 Forma zakończenia kursu, uzyskane uprawnienia: 1. egzamin wewnętrzny (po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo potwierdzające udział w szkoleniu - imienny certyfikat potwierdzający udział w kursie) 2. egzamin zewnętrzny na uprawnienia w zakresie eksploatacji sieci instalacji i urządzeń elektroenergetycznych Grupa 1 (E1). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uczestnicy kursu otrzymają stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu do 1kV. Przygotowanie do egzaminu końcowego oraz nabycie uprawnień elektrycznych SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV, musi być zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Grupa docelowa: 20 uczniów Termin kursu: planuje się przeprowadzenie kursu w terminie III-IV.2018r. (do 30.04.2018) Miejsce szkolenia: Zespół Szkół w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie wykładowcy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs specjalistyczny dla uczniów - Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w siwz - zał. nr 1 Cel kursu: Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym następujących typów: naładowane, unoszące, podnośnikowe, ciągnikowe, specjalne, dodatkowo uprawnień do wymiany butli gazowych w wózkach zasilanych gazem. Program kursu winien zawierać minimum: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy z wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu BHP, wiadomości o dozorze technicznym, praktyczna nauka jazdy, wiadomości związane z wymianą butli gazowych, wymiana butli gazowych – z instruktorem oraz samodzielna. Liczba godzin zajęć: min. 67 (egzamin przed komisją UDT nie jest wliczony w 67-godziny czas trwania kursu). Forma zakończenia kursu, uzyskiwane uprawnienia: Dla każdego Uczestnika / Uczestniczki wystawione zostanie zaświadczenie potwierdzające jego uczestnictwo w kursie wystawione przez Wykonawcę. Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym przed komisją UDT. Uczestnik/ Uczestniczka po zakończonym kursie otrzyma również uprawnienia do obsługi wózków widłowych (po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego) wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowych. Szkolenie realizowane będzie zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Grupa docelowa: 20 uczniów (2 grupy po 10 osób) Termin kursu: planowany termin przeprowadzenia kursu w okresie III-V.2018r. (do 31.05.2018) Miejsce szkolenia: zajęcia teoretyczne – sala będzie nieodpłatnie udostępniona przez zamawiającego w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice. Zajęcia praktyczne powinny odbywać się w miejscowości Polkowice, w cenę należy wkalkulować koszt wynajmu placu/miejsca zajęć praktycznych. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części praktycznej kursu w miejscu wskazanym przez wykonawcę (innym niż w m. Polkowice) , ale w takim przypadku wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić koszty transportu (dojazdu/dowozu uczniów na miejsce szkolenia, ze szkoły i z powrotem).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie wykładowcy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: AutoCAD – poziom podstawowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurs specjalistyczny dla uczniów - AutoCad poziom podstawowy. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w siwz - Zał. nr 1 Cel kursu: zdobycie i wzbogacenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do obsługi programu AutoCAD. Program kursu winien zawierać minimum: wprowadzenie do programu AutoCAD, przestrzeń robocza, układy współrzędnych, oglądanie rysunku, podstawowe elementy rysunkowe, rysowanie precyzyjne, konstrukcja i modyfikacja obiektów na rysunku, zarządzanie warstwami i właściwościami obiektów, informacje i dane statystyczne, tworzenie napisów, zmiana kolejności wyświetlania obiektów na rysunku, wymiarowanie, tworzenie wymiarów liniowych, normalnych, współrzędnych, kątowych oraz wymiarów promieni, przygotowanie wydruku, przestrzeń trójwymiarowa. Forma kursu, forma zakończenia kursu, uzyskane uprawnienia: szkolenie składa się z bloków wykładowo-ćwiczeniowych. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończeniu kursu oraz certyfikat AUTODESK. Liczba godzin: min. 21 Grupa docelowa: 15 uczniów Termin kursu: planuje się przeprowadzenie kursu w terminie: X-XI 2018r. (do 30.11.2018) Miejsce szkolenia: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie wykładowcy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Kurs barmański I stopnia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:kurs specjalistyczny dla uczniów - Kurs barmański I stopnia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w siwz - Zał. nr 1 Cel kursu: Kurs pozwala zdobyć i opanować wiedzę oraz umiejętności potrzebne do pracy za barem. Program kursu winien zawierać minimum: winien być podzielony na dwie części - szkolenie teoretyczne oraz szkolenie praktyczne. Szkolenie teoretyczne obejmować powinno tematykę klasyfikacji alkoholi, naukę przygotowywania z nich drinków oraz napoi mieszanych; szkolenie praktyczne składające się z ćwiczeń pozwalających opanować technologię przygotowania napojów mieszanych, elementy obsługi klienta, elementy sprzedaży, podstawy flair oraz organizację pracy za barem ( w tym w szczególności postawa barmana, charakterystyka pracy barmana, prezentacja przyrządów pracy barmana, podział alkoholi na podstawowe grupy, nauka pracy shakerami, nauka praktycznego przygotowywania dekoracji, nauka przygotowywania klasycznych drinków, teoria beeristiki, rodzaje i charakterystyka piw, zasady free pouring, nalewanie alkoholi bezpośrednio z butelki bez miar barowych, nalewanie piwa z beczki, typologia wina, przygotowywanie napoi mieszanych klasycznych i niestandardowych, podstawy sztuki working-flair. Liczba godzin: min. 35 Forma zakończenia kursu: egzamin z wiedzy teoretycznej/praktycznej Uzyskiwane uprawnienia: certyfikat potwierdzający udział w kursie barmańskim, Grupa docelowa: 15 uczniów Termin kursu: planuje się przeprowadzenie kursu w terminie: III-IV 2018r. (do 30.04.2018) Miejsce szkolenia: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie wykładowcy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Kurs baristyczny I stopnia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:kurs specjalistyczny dla uczniów - Kurs baristyczny I stopnia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w siwz - Zał. nr 1. Cel kursu: celem kursu jest zapoznanie uczestników z profesjonalnymi zasadami parzenia kawy, rodzajami kaw, narzędziami pomocnymi do pracy. Dzięki zajęciom praktycznym uczestnicy będą mieli możliwość poznania tajników przygotowania wszelkich napojów kawowych i zasad pracy na różnorakich rodzajach ekspresów. Program kursu winien zawierać minimum: winien być podzielony na dwie części - szkolenie teoretyczne oraz szkolenie praktyczne, w tym w szczególności obejmować następujący zakres: rejony uprawy kawy, odmiany kawy, rozróżnienie ziaren ze względu na sposób zbierania, metodę przetwarzania i stopień wypalenia, najważniejsze metody przyrządzania kawy, zasady serwowania, kawa espresso - parametry, zasada 4M, chemia espresso, ustawianie młynka, metody dozowania i ubijania, espresso classico, ristretto, lungo, doppio, kawa americano, kawy mleczne - ubijanie mleka, streamery, classic cappuccino, cafe latte i cafe latte machiato, espresso machisto, kawy deserowe, z czekoladą, z alkoholem, „latte art” - wzory lane z ręki, rysowane sosem i szpikulcem, obsługa dwu-grupowego ekspresu ciśnieniowego, czyszczenie ekspresu. Liczba godzin: min. 18 Forma zakończenia kursu: egzamin z wiedzy teoretycznej/praktycznej Uzyskiwane uprawnienia: certyfikat potwierdzający udział w kursie baristycznym Grupa docelowa: 20 uczniów Termin kursu: planuje się przeprowadzenie kursu w terminie: IV-V 2018r. (do 31.05.2018) Miejsce szkolenia: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie wykładowcy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Zarządzanie flotą samochodową
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:kurs specjalistyczny dla uczniów - Zarządzanie flota samochodową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w siwz - Zał. nr 1 Cel kursu: przekazanie uczestnikom wiedzy na temat najistotniejszych zagadnień dotyczących funkcjonowania flot wykorzystywanych w działalności firm, a tym samym podniesienie poziomu kompetencji w zakresie umiejętności zarządczych w tym aspekcie. Program kursu winien zawierać minimum: omówienie rynku flotowego, pozyskiwanie samochodów do floty firmowej, serwisowanie pojazdów, planowanie kosztów serwisu, dostawcy serwisowi, umowy serwisowe, koszty flotowe w firmie, ubezpieczenia oraz likwidacja szkód komunikacyjnych, zakupy paliwa, narzędzia IT do zarządzania flotą, ryzyko w pracy Fleet Managera, aspekty prawne w pracy FM, samochody służbowe – użytkowanie do celów prywatnych, ćwiczenia praktyczne, ewentualna gra symulacyjna - obieg problemów. Forma kursu: część teoretyczna oraz praktyczna Liczba godzin kursu: min. 16 Uzyskiwane dokumenty/uprawnienia: certyfikat potwierdzający udział w kursie Grupa docelowa: 15 uczniów Termin kursu: planuje się przeprowadzenie kursu w terminie: III-IV. 2018r. (do 30.04.2018) Miejsce szkolenia: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia kursów dla uczniów i nauczycieli (udział w zajęciach w tym samym miejscu i czasie) w zakresie „Zarządzanie flotą samochodową”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie wykładowcy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Obsługa kasy fiskalnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:kurs specjalistyczny dla uczniów - Obsługa kasy fiskalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w siwz - Zał nr 1 Cel kursu: opanowanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego obsługiwania kasy fiskalnej i przyswojenie przez kursantów zagadnień związanych z kasami fiskalnymi oraz praktyczna nauka obsługi różnego rodzaju kas fiskalnych. Program kursu winien zawierać minimum: uzyskanie niezbędnych wiadomości i umiejętności obsługi wybranych typów kas fiskalnych najczęściej stosowanych w sprzedaży, poznanie i obsługa wybranego programu kodu kreskowego towarów (współpraca kasy z komputerem), poznanie obsługi terminala kart płatniczych. Liczba godzin kursu: min. 12 Uzyskiwane dokumenty/uprawnienia: certyfikat potwierdzający udział w kursie Grupa docelowa: 10 uczniów Termin kursu: planuje się przeprowadzenie kursu w terminie: IX-X 2018r. (do 31.10.2018r.) Miejsce szkolenia: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice, Uwaga: Zamawiający wymaga by wykonawca zapewnił min. 1 kasę fiskalną na 2 uczestników)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie wykładowcy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Zarządzanie flotą samochodową
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szkolenie dla nauczycieli - Zarządzanie flotą samochodową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w siwz - Zał. nr 1 Cel kursu: przekazanie uczestnikom wiedzy na temat najistotniejszych zagadnień dotyczących funkcjonowania flot wykorzystywanych w działalności firm, a tym samym podniesienie poziomu kompetencji w zakresie umiejętności zarządczych w tym aspekcie. Program szkolenia/kursu winien zawierać minimum: omówienie rynku flotowego, pozyskiwanie samochodów do floty firmowej, serwisowanie pojazdów, planowanie kosztów serwisu, dostawcy serwisowi, umowy serwisowe, koszty flotowe w firmie, ubezpieczenia oraz likwidacja szkód komunikacyjnych, zakupy paliwa, narzędzia IT do zarządzania flotą, ryzyko w pracy Fleet Managera, aspekty prawne w pracy FM, samochody służbowe – użytkowanie do celów prywatnych, ćwiczenia praktyczne, ewentualna gra symulacyjna - obieg problemów. Forma kursu: część teoretyczna oraz praktyczna Liczba godzin kursu: min. 16 Uzyskiwane dokumenty/uprawnienia: certyfikat potwierdzający udział w kursie Grupa docelowa: 5 nauczycieli Termin kursu: planuje się przeprowadzenie kursu w terminie: III-IV. 2018r. (do 30.04.2018r.) Miejsce szkolenia: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia kursów dla uczniów i nauczycieli (udział w zajęciach w tym samym miejscu i czasie) w zakresie „Zarządzanie flotą samochodową”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie wykładowcy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Uprawnienia elektryczne do 1 kV
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szkolenie dla nauczycieli - uprawnienia elektryczne do 1 Kv. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w siwz - zał. nr 1 Nabycie wiedzy z zakresu budowy oraz zasad doboru i stosowania wybranych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, z zasadami prawidłowego wykonywania instalacji lektroenergetycznych oraz zasadami przyłączania urządzeń, zasadami i metodami ochrony przeciwporażeniowej, narzędziami używanymi w pracach montażowych, zakresem i terminami wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń, przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, itp. Przygotowanie uczniów do przystąpienia do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uczestnicy kursu otrzymają stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu do 1kV. Program szkolenia/kursu winien zawierać minimum: prawo energetyczne i przepisy wykonawcze, budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych, aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia regulacji, ochrona przeciwporażeniowa, zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych. Wykonawca będzie zobowiązany opracować program kursu uwzględniający min. powyższe elementy. Liczba godzin zajęć: min. 20 Forma zakończenia kursu, uzyskane uprawnienia: 1. egzamin wewnętrzny (po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo potwierdzające udział w szkoleniu - imienny certyfikat potwierdzający udział w kursie) 2. egzamin zewnętrzny na uprawnienia w zakresie eksploatacji sieci instalacji i urządzeń elektroenergetycznych Grupa 1 (E1). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uczestnicy kursu otrzymają stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu do 1kV. Przygotowanie do egzaminu końcowego oraz nabycie uprawnień elektrycznych SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV, musi być zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Grupa docelowa: 2 nauczycieli Termin kursu: planuje się przeprowadzenie kursu w terminie: III-IV. 2018r. (do 30.04.2018r.) Miejsce szkolenia: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice, Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia kursów dla uczniów i nauczycieli (udział w zajęciach w tym samym miejscu i czasie) w zakresie „Uprawnienia elektryczne do 1kV”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie wykładowcy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: AutoCAD – poziom podstawowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szkolenie dla nauczycieli - AutoCAD (poziom podstawowy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w siwz - Zał. nr 1 Cel kursu: zdobycie i wzbogacenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do obsługi programu AutoCAD. Program szkolenia/kursu winien zawierać minimum wprowadzenie do programu AutoCAD, przestrzeń robocza, układy współrzędnych, oglądanie rysunku, podstawowe elementy rysunkowe, rysowanie precyzyjne, konstrukcja i modyfikacja obiektów na rysunku, zarządzanie warstwami i właściwościami obiektów, informacje i dane statystyczne, tworzenie napisów, zmiana kolejności wyświetlania obiektów na rysunku, wymiarowanie, tworzenie wymiarów liniowych, normalnych, współrzędnych, kątowych oraz wymiarów promieni, przygotowanie wydruku, przestrzeń trójwymiarowa. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat Autodesk oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014 poz.622). Szkolenie składa się z bloków wykładowo-ćwiczeniowych. Forma kursu: bloki wykładowo-ćwiczeniowych. Liczba godzin: minimalna wymagana liczba godzin kursu: 21 Grupa docelowa: 2 nauczycieli Termin kursu: planuje się przeprowadzenie kursu w terminie: X-XI 2018r. (do 30.11.2018r.) Miejsce szkolenia: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice, Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia kursów dla uczniów i nauczycieli (udział w zajęciach w tym samym miejscu i czasie) w zakresie „AutoCAD – poziom podstawowy”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie wykładowcy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: AutodeskInventor-stopień 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szkolenie dla nauczycieli (szkolenie otwarte) - AutodeskInventor-stopień 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w siwz - Zał. nr 1 Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie modelowania obiektów 3D w programie, projektowania pojedynczych bryłowych elementów maszyn i urządzeń elektrycznych, składania ich w zaawansowane zespoły oraz wykonanie dokumentacji technicznej projektu. Program szkolenia winien zawierać minimum: Wprowadzenie do środowiska pracy programu, założenie nowego projektu w Inventorze, Modelowanie części, tworzenie zespołów, modelowanie elementów z tworzyw sztucznych, modelowanie detali z blachy cienkościennej, utworzenie dokumentacji rysunkowej, przygotowanie instrukcji montażu Liczba godzin: min. 21 Grupa docelowa: 2 nauczycieli Termin kursu: planuje się przeprowadzenie kursu w terminie: oferowanym przez organizatora szkolenia – szkolenie otwarte, do 29.06.2018 roku Miejsce szkolenia: miejsce wskazane przez wykonawcę Informacje dodatkowe: koszty dojazdu uczestników szkolenia po stronie zamawiającego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie wykładowcy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: