Ogłoszenie nr 635151-N-2018 z dnia 12.10.2018 r.

Miasto Limanowa: Budowa dworca przesiadkowego oraz zabudowa 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z systemem informatycznym w ramach Projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO, WM), Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski- spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa, krajowy numer identyfikacyjny 49189323300000, ul. ul. Jana Pawła II  9 , 34600   Limanowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 337 20 54, e-mail sekretariat@miasto.limanowa.pl, faks 18 337 10 41.
Adres strony internetowej (URL): www.miasto.limanowa.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.miasto.limanowa.pl/pl/5235/0/zamowienia-publiczne.html
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.miasto.limanowa.pl/pl/5067/0/roboty-budowlane.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.miasto.limanowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dworca przesiadkowego oraz zabudowa 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z systemem informatycznym w ramach Projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej”
Numer referencyjny: SZP.271.1.39.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania: Budowa dworca przesiadkowego oraz zabudowa 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z systemami informatycznymi” w ramach Projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej” – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Zamówienie udzielane w 2 częściach: Część 1 - Budowa dworca przesiadkowego, Część 2 - Zabudowa 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z systemami informatycznymi

II.5) Główny kod CPV: 45112700-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
74232000-4
71323100-9
45233252-0
45233200-1
45233200-2
45310000-3
45316100-6
45311000-0
45316100-6
45233150-5
45213311-6
48813100-1
48813200-2
42961300-3
30134400-4
30133200-2
48000000-8
72000000-5
72211000-7
72263000-6
72265000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  17   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
17

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) – dla Części I, i/lub - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony) – dla Części II, oraz - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) – dla Części I, i/lub - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) – dla Części II
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej : Dla części I: 1) w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończył: • Jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie obiektu kubaturowego o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Lub: • Jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie obiektu kubaturowego o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto oraz • Jedną usługę polegającą na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy/przebudowy/rozbudowy obiektu kubaturowego o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 600.000,00 zł. Poprzez kompleksową dokumentację projektową zamawiający rozumie, realizację kompletnych projektów obejmujących następujące branże: Architektoniczna, Konstrukcyjno-Budowlana, Elektryczna, Sanitarna, Telekomunikacyjna (niskoprądowa), AKPiA, Drogowa, Zagospodarowanie terenu. 2) dysponują lub będą dysponować osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności kierowania robotami budowlanymi, w tym przynajmniej: • Kierownik Budowy - 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), - co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z przyznanymi uprawnieniami budowlanymi oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie obiektu kubaturowego o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto. • Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), - co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w projektowaniu zgodnie z przyznanymi uprawnieniami budowlanymi. Dla części II: 1) w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie w ramach jednej umowy zamówienie polegające na budowie i wdrożeniu kompletnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) o wartości minimum 1.200.000,00 złotych, składającego się z minimum: • kompleksowego informatycznego (oprogramowanie, urządzenia sieciowe i serwerowe) systemu dedykowanego dla Centrum Sterowania Ruchem działającego w ramach przedsiębiorstwa transportu publicznego; • minimum 15 elektronicznych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, prezentujących planowy lub rzeczywisty czas przyjazdu pojazdów komunikacji miejskiej; • informatycznego systemu Biletu Elektronicznego składającego się z minimum oprogramowania obsługującego minimum 1000 biletów, oraz 2 punktów doładowań, oraz urządzeń do kontroli biletów • wyposażenia zabudowanego w autobusach komunikacji miejskiej składającego się z minimum komputerów pokładowych, tablic wewnętrznych LCD, modułów zapowiedzi głosowych, automatów biletowych, kasowników elektronicznych z mikropłatnościami wraz z integracją z systemem SDIP i dyspozytornią ruchu. oraz: 2) w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum 1 zamówienie (w ramach jednej umowy), które obejmowało budowę i wdrożenie informatycznego systemu CCTV składającego się z minimum 4 rozproszonych lokalizacji, na które składały się minimum 2 kamery (na każdą lokalizację), z integracją w jednym centrum monitoringu o wartości robót minimum 100 000,00 złotych, oraz: 3) w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum 1 zamówienie (w ramach jednej umowy), które obejmowało uruchomienie na terenie miasta lub większego obszaru (Powiat/Województwo) minimum 8 rozproszonych punktów Hot-Spot i konfigurację oraz uruchomienie informatycznego systemu autentykacji Hot-Spot (zgodnego z wytycznymi UKE) o wartości minimum 100 000,00 złotych 4) dysponują lub będą dysponować osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności kierowania robotami budowlanymi, w tym przynajmniej: • Kierownik projektu - 1 osoba posiadająca: - co najmniej 2-letnie doświadczenie jako osoba zarządzająca przynajmniej jednym wdrożeniem projektu informatycznego o wartości 1 000 000,00 zł brutto , • Kierownik instalacji elektrycznych - 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), • Kierownik instalacji telekomunikacyjnych - 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), • Projektant instalacji elektrycznych - 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), • Projektant instalacji telekomunikacyjnych - 1 osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), • Specjalista ds. integracji systemów informatycznych SDIP i CSR- 1 osoba posiadająca: - co najmniej 2-letnie doświadczenie jako osoba wdrażająca systemy informatyczne SDIP, CSR oraz Systemem Biletu elektronicznego, doświadczenie podparte minimum 1 zrealizowanym zadaniem obejmującym wskazane składowe • Specjalista ds. urządzeń sieciowych i serwerowych - 1 osoba posiadająca: - co najmniej 2-letnie doświadczenie jako osoba wdrażająca rozwiązania polegające na konfiguracji urządzeń sieciowych i serwerowych, doświadczenie podparte minimum 1 zrealizowanym zadaniem o wartości minimum 500 000,00 zł brutto obejmującym wskazane składowe • Specjalista ds. integracji systemów CCTV - 1 osoba posiadająca: - co najmniej 2-letnie doświadczenie jako osoba wdrażająca rozwiązania polegające na integracji rozproszonych punktów kamerowych na otwartym zewnętrznym terenie, doświadczenie musiało uwzględniać integrację w systemie CCTV minimum 10 rozproszonych lokalizacji na które składały się minimum 2 kamery, doświadczenie podparte minimum 1 zrealizowanym zadaniem o wartości 150 000,00 złotych brutto obejmującym wskazane składowe • Specjalista ds. systemów Hot-Spot - 1 osoba posiadająca: - co najmniej 2-letnie doświadczenie jako osoba wdrażająca rozwiązania polegające na integracji rozproszonego systemu Hot-Spot na terenie na otwartym zewnętrznym miasta lub gminy, składającego się z minimum 5 punktów dostępowych i systemu autoryzacji użytkowników, doświadczenie podparte minimum 1 zrealizowanym zadaniem o wartości minimum 100 000,00 złotych brutto obejmującym wskazane składowe • Specjalista ds. automatyki - 1 osoba posiadająca: - co najmniej 2-letnie doświadczenie jako osoba wdrażająca rozwiązania polegające na budowie mobilnych systemów składających się z autobusowych komputerów pokładowych, kasowników, systemów zapowiedzi głosowych, pokładowych tablic SDIP, doświadczenie podparte minimum 1 zrealizowanym zadaniem o wartości 50 000,00 zł brutto obejmującym wskazane składowe UWAGI dla Części I i II Uwaga 1: Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej z funkcji, za wyjątkiem łączenia funkcji projektanta oraz kierownika robót tej samej specjalności. Uwaga 2: Wymóg posiadania 2-letniego/5-letniego doświadczenia dla osób, które będą wykonywać zamówienie, weryfikowany będzie na etapie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosunku do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą. W ofercie Wykonawca oświadcza, że osoba, którą dysponuje posiada min. 2-letnie/5-letnie doświadczenie. „Na wykazie osób” Wykonawca będzie zobowiązany podać ten okres w miesiącach wraz z informacją o nazwach zrealizowanych projektów/inwestycji, terminach realizacji oraz pełnionej funkcji. Okresy zrealizowanych projektów/inwestycji, które na siebie nachodzą nie podlegają sumowaniu. Uwaga 3: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Wszystkie ww. osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, przed udzieleniem zamówienia na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia w terminie 5 dni następujących aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia : 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 7 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, przed udzieleniem zamówienia na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia w terminie 5 dni następujących aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w Rozdziale 4 ust. 1 pkt B) lit. b) SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców, którego wynikać będzie że posada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej określona w Rozdziale 4 ust. 1 pkt B) lit. b SIWZ; 2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, potwierdzająca spełnienie przez wykonawcę warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt B) lit. b SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców; 3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności i informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt B) lit. c SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 oraz nr 5a do SWIZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców; 4) wykaz robót budowlanych wykonanych, wykonanych nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanej, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zakres ww. wykazu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt B) lit. c SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 6 oraz nr 6a do SWIZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty (Załącznik Nr 8 do SIWZ), 2) Dowód wniesienia wadium, 3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 4) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy) Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego składa oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Dla części I: 20 000,00 zł Dla części II: 100 000,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Wysokość kary umownej za nieterminowe wykonanie wskazanego w SIWZ etapu realizacji zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Charakter oraz warunki zmian opisano odrębnie dla każdej części zamówienia w Załącznikach do Ogłoszenia - pkt 6) Informacje dodatkowe.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 09.11.2018, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Budowa dworca przesiadkowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Realizacja zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj obejmująca zaprojektowanie i budowę dworca przesiadkowego w ramach realizacji zadania Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112700-2, 74232000-4, 71323100-9, 45233252-0, 45233200-1, 45233200-2, 45310000-3, 45316100-6, 45311000-0, 45316100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 17
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Wysokość kary umownej za nieterminowe wykonanie wskazanego w SIWZ etapu realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadku: 1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT), wówczas zmianie podlega zapis, którego dotyczy zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 2) konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia w związku z: a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających m.in. z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub b) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, szczególnie z powodu technologii wykonywania robót lub c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub d) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub e) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub f) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub g) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub h) koniecznością wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy wówczas zmiana terminu będzie uzależniona do okoliczności powodującej konieczność wprowadzenia zmian 3) Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, h) realizacji dodatkowych robót nieobjętych umową po spełnieniu warunków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ) ustawy Pzp, i) w sytuacjach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 4), 5), 6) ustawy Pzp 4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 3), przy czym nie oznacza to, że wysokość wynagrodzenia zostanie zmieniona każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt 3) . 5) Zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony lub zmieniony przez Zamawiającego w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym nie leży w interesie publicznym, lub stało się to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy


Część nr: 2Nazwa: Zabudowa 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z systemami informatycznymi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Realizacja zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj obejmująca zaprojektowanie i zabudowę 29 wiat przystankowych wraz z systemami informatycznymi do zarządzania i obsługi podróżnych w ramach realizacji zadania Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112700-2, 74232000-4, 71323100-9, 45233252-0, 45233200-1, 45310000-3, 45316100-6, 45311000-0, 45316100-6, 45233150-5, 45213311-6, 48813100-1, 48813200-2, 42961300-3, 30134400-4, 30133200-2, 48000000-8, 72000000-5, 72211000-7, 72263000-6, 72265000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 17
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Wysokość Wysokość kary umownej za nieterminowe wykonanie wskazanego w SIWZ etapu realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadku: 1. gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT), wówczas zmianie podlega zapis, którego dotyczy zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 2. konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia w związku z: a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających m.in. z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub b) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, szczególnie z powodu technologii wykonywania robót lub c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub d) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub e) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub f) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub g) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub h) koniecznością wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy wówczas zmiana terminu będzie uzależniona do okoliczności powodującej konieczność wprowadzenia zmian 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, a wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, g) realizacji dodatkowych robót nieobjętych umową po spełnieniu warunków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ) ustawy Pzp, h) w sytuacjach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 4), 5), 6) ustawy Pzp 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio w przypadkach określonych w ust 2.3. , przy czym nie oznacza to, że wysokość wynagrodzenia zostanie zmieniona każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt 2.3. . 5. Zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony lub zmieniony przez Zamawiającego w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym nie leży w interesie publicznym, lub stało się to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy