Ogłoszenie nr 516912-N-2020 z dnia 26.02.2020 r.

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.: przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 29119807700000, ul. ul. Sandomierska  26A , 27-400  Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 249 50 01; 248 03 70, e-mail kargulewicz_mrozinska@arl.ostrowiec.pl, faks 41 248 03 71.
Adres strony internetowej (URL): www.arl.ostrowiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.arl.ostrowiec.pl/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.arl.ostrowiec.pl/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Sandomierska 26 A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu„BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Numer referencyjny: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/4
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
7


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) zgodnie z postanowieniami określonymi poniżej: Część 1 Kurs dla nauczycieli: Technika hybrydowa w pojazdach samochodowych • Liczba godzin: 8 • Termin realizacji: marzec - kwiecień 2020 r., w terminach ustalonych z Zamawiającym • Ilość osób: 7 • Miejsce realizacji: Ostrowiec Świętokrzyski, ul. A. Mickiewicza 1 - Kurs przeprowadzany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Zabezpieczenie sali na kurs leży po stronie Zamawiającego. • Celem kursu jest zapoznanie uczestników z techniką hybrydową w pojazdach samochodowych. • Zakres tematyczny kursu:  Źródła energii elektrycznej w pojazdach hybrydowych  Właściwości baterii elektrycznych  Wewnętrzna rezystancja baterii  Wpływ temperatury na parametry baterii  Ładowanie, rozładowywanie i cykl życia baterii  Kondensatory w układach hybrydowych  Tranzystorowe układy przełączające  Sterowanie silnikiem elektrycznym  Hamowanie odzyskowe  Pojazdy hybrydowe – wiadomości wstępne  Podział samochodów hybrydowych  Mikrohybryda  Półhybryda  Pełna hybryda  Plug-in hybride  Rodzaje napędu hybrydowego  Napęd hybrydowy równoległy  Napęd hybrydowy szeregowy  Napęd hybrydowy szeregowo-równoległy  Szeregowo-równoległy szeregowy układ hybrydowy  Funkcja E-boost  Funkcja Start-stop  Toyota Hybride System – THS I, THS II, THSIII  Budowa i zasada działania  Akumulator wysokonapięciowy  Inwerter  Konwerter  Silnik elektryczny  Generator  Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów TSD  Zasady bezpieczeństwa podczas prac serwisowych Efektem odbycia kursy będzie nabycie kompetencji zgodnie z zastosowaniem 4 etapów. Po osiągnięciu etapów kursu i nabyciu kompetencji uczestnicy otrzymają certyfikat kompetencji. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania materiałów szkoleniowych dla uczestników, zapewnienia ubezpieczenia NNW na kwotę co najmniej 5000 zł dla każdego uczestnika, a także przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego osiągnięte kompetencje. Część 2 Kurs dla nauczycieli: Bezpośredni wtrysk benzyny: FSI, TSI, CGI, HPI, THP, EcoBoost, D-4, D-4S • Liczba godzin: 8 • Termin realizacji: marzec - kwiecień 2020 r. , w terminach ustalonych z Zamawiającym • Liczba osób: 7 • Miejsce realizacji: Ostrowiec Świętokrzyski, ul. A. Mickiewicza 1 - Kurs przeprowadzany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Zabezpieczenie sali na kurs leży po stronie Zamawiającego. • Celem kursu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zastosowania bezpośredniego wtrysk benzyny w silnikach FSI, TSI, CGI, HPI, THP, EcoBoost, D-4, D-4S. • Zakres tematyczny kursu:  Wprowadzenie do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny  Budowa diagnostyka i zasada działania układu Motronic MED  Zasada działania układu sterowania  Budowa oraz funkcje  Sterowanie bezpośrednim wtryskiem paliwa  Dawkowanie paliwa – wtrysk  Podstawowy tryb wtrysku paliwa  Tryb specjalny – wstępne podgrzewanie katalizatora  Tryb specjalny - pełnego obciążenia  Elektroniczny systemem chłodzenia silnika  Sterowanie ukierunkowanym dopływem powietrza  Sterowanie podciśnieniem serwomechanizmu hamulca  Sterowanie układem zapłonowym  Sterowanie zmiana geometrii kolektora dolotowego oraz faz rozrządu  Układ oczyszczania spalin  Czujnik 2 temperatury powietrza zasysanego w filtrze powietrza  Czujnik ciśnienia serwomechanizmu hamulca  Potencjometr recyrkulacji spalin  Potencjometr zaworów klapowych kolektora dolotowego  Czujnik wysokiego ciśnienia paliwa  Czujnik temperatury spalin  Sonda NOx  Konkurencyjne rozwiazania silników z bezposrednim wtryskiem benzyny Mitsubishi – GDI, Ford, Mazda, Volvo – EcoBoost, Citroen, Peugeot –HPI, BMW - THP (Turbo High Pressure), Audi FSI z układem Valvelift, Toyota - D-4 (Direct injection 4 – stroke gasoline engine), Toyota/Lexus - D-4S (Direct injection 4-stroke gasoline Superior version)  Typy pomp wysokiego ciśnienia  Problemy serwisowe Efektem odbycia kursy będzie nabycie kompetencji zgodnie z zastosowaniem 4 etapów. Po osiągnięciu etapów kursu i nabyciu kompetencji uczestnicy otrzymają certyfikat kompetencji. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania materiałów szkoleniowych dla uczestników, zapewnienia ubezpieczenia NNW na kwotę co najmniej 5000 zł dla każdego uczestnika, a także przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego osiągnięte kompetencje. Część 3 Kurs operatora wózka widłowego – rozszerzony - dla uczniów Cel kursu – uzyskanie uprawnień dających prawo do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym następujących typów: naładowane, unoszące, podnośnikowe, ciągnikowe, specjalne oraz dodatkowo uprawnień do wymiany butli gazowych w wózkach zasilanych gazem, • Liczba godzin: min. 52 h teorii, min. 60 h praktyki; ł, 112 h x 2 ed • Termin realizacji: I edycja – marzec – czerwiec 2020 r., II edycja - marzec – czerwiec 2021 r., w terminach ustalonych z Zamawiającym • Liczba osób: 10 osób ( w ramach każdej edycji); w ramach kursu realizowane będą dwie edycje łącznie 20 osób. • Miejsce realizacji: zajęcia teoretyczne - Zespól Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 2, zajęcia praktyczne – plac manewrowy na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego zapewniony przez Wykonawcę; poza godzinami lekcyjnymi. Godziny realizacji kursu uwzględniać będą potrzeby uczniów. • Zakres:  program kursu będzie zgodny z obowiązującym programem z Urzędu Dozoru Technicznego,  Wykonawca zapewnia sprzęt w trakcie zajęć oraz dostęp do placu manewrowego na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego w celu realizacji zajęć praktycznych,  po zakończeniu kursu zostanie przeprowadzony egzamin wewnętrzny przez egzaminatora z odpowiednimi uprawnieniami,  zostanie zorganizowany i przeprowadzony egzamin zewnętrzny państwowy przed komisją UDT,  każdy uczestnik po zakończeniu kursu i po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego końcowego otrzyma certyfikat UDT,  do prowadzenia kursu zapewniony zostanie instruktor z odpowiednimi uprawnieniami ponieważ egzamin przed UDT  Wykonawca przeprowadzi badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie. - Wykonawca zapewni poczęstunek, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, ubezpieczenie NNW uczestników, obiad na zajęciach teoretycznych (zupa, II danie, sok owocowy) o łącznej wartości kalorycznej odpowiadającej posiłkowi dorosłego człowieka) oraz koszty egzaminu UDT i niezbędnych badań lekarskich. Zamawiający zapewnia salę do przeprowadzenia zajęć teoretycznych – w budynku Zespołu Szkół nr 3 (ZS nr 3), ul. Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Św. Uczestnikami kursu będą uczniowie ZS nr 3, którzy osiągną pełnoletniość do czasu egzaminu UDT. Część 4 Kurs Oscyloskop w praktyce warsztatowej dla uczniów • Liczba godzin: 8 h ( w ramach każdej z edycji); 2 edycje – 16 godzin • Termin realizacji: marzec - maj 2020 r., w terminach ustalonych z Wnioskodawcą • Liczba osób: 15 osób ( w ramach każdej edycji); w ramach kursu realizowane będą dwie edycje łącznie 30 osób. • Miejsce realizacji: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mickiewicza 1 Celem kursu jest zwiększenie kompetencji w praktycznej obsłudze oscyloskopu. • Zakres tematyczny kursu:  Wstęp, Parametry oscyloskopów cyfrowych. Dobór urządzenia do potrzeb serwisowych. Ręczny oscyloskop warsztatowy DM-1. Budowa i obsługa urządzeń oscyloskopowych zintegrowanych z testerem diagnostycznym, CDIF/2 firmy Axes System, KTS 570 firmy BOSCH, Vision firmy Magneti Marelli, Specjalistyczne systemy diagnostyczne: FSA 720 firmy BOSCH, Urządzenia laboratoryjne, Przewody ekranowane, sondy oscyloskopowe z rozszerzeniem zakresu napięcia, złącza i styki pomiarowe  Analiza sygnałów: napięcie AC/DC, prąd AC/DC, częstotliwość, przebiegi okresowe i nieokresowe, sygnał analogowy, sygnał cyfrowy, próbkowanie.  Przykładowe przebiegi oscyloskopowe: Czujniki prędkości megnetoindukcyjne i halla, Czujniki położenia- potencjometry, Przepływomierze masowe powietrza, Czujniki ciśnienia, Sondy Lambda, Elementy wykonawcze: siłowniki biegu jałowego, zaworyr EGR, regulatory ciśnienia doładowania, zawory regulacji wysokiego ciśnienia w szynie Rail CR, Sieci transmisji danych LIN, CAN  Ćwiczenia praktyczne: Podłączenie i obsługa oscyloskopu warsztatowego DM-1, Obsługa oscyloskopu w systemie CDIF/2, Praca na urządzeniach formy Bosch, KTS 570, FSA 720, Obsługa funkcji oscyloskopu w systemie Magneti Marelli Vision, Obsługa i możliwość przeprowadzenia badań na własnym urządzeniu  Podsumowanie Wykonawca organizuje i przeprowadza egzamin kompetencji dla uczestników kursu, a następnie wydaje certyfikaty kompetencji. Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla Uczestników na kwotę nie niższą niż 5000 zł dla każdego uczestnika. Zamawiający udostępni celem przeprowadzenia zajęć sale w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mickiewicza 1. Część 5 Kurs Sieci transmisji danych w pojazdach samochodowych dla uczniów • Liczba godzin: 8 h x 2 ed. • Termin realizacji: : marzec - maj 2020 r. w terminach ustalonych z Wnioskodawcą • Liczba osób: 15 osób x 2 ed. • Miejsce realizacji: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mickiewicza 1 Celem kursu jest zapoznanie uczniów z ideą i zasadą działania sieci CAN / LIN opartą na praktycznym diagnozowaniu oraz symulowaniu usterek przy użyciu urządzeń diagnostycznych i pomiarowych. • Zakres:  Cel stosowania sieci transmisji danych  topologia sieci transmisji danych  elementy składowe sieci transmisji danych  ramki transmisji danych w magistralach  błędy transmisji i ich konsekwencje  usterki sieci transmisji oraz ich naprawa (diagnostyka przy pomocy oscyloskopu)  Wykonawca organizuje i przeprowadza egzamin kompetencji dla uczestników kursu, a następnie wydaje certyfikaty kompetencji. Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla Uczestników na kwotę nie niższą niż 5000 zł dla każdego uczestnika. Zamawiający udostępni celem przeprowadzenia zajęć sale w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mickiewicza 1. Część 6 Kurs SEP dla uczniów Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu SEP, którego celem jest uzyskanie uprawnień do 1kV do pracy przy eksploatacji oraz dozorze urządzeń i sieci elektroenergetycznych. • Liczba godzin: 30 • Termin realizacji: marzec – maj 2020 r. w terminach ustalonych z Wnioskodawcą • Liczba osób: 4 • Miejsce realizacji: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mickiewicza 1 • Zakres:  zasady postępowania przy tworzeniu sieci i obsłudze instalacji i urządzeń  tworzenie przyłączeń instalacji i urządzeń  zasady konstrukcji i działania oraz warunków technicznych dla urządzeń, sieci i instalacji  zasady prac kontrolnych i pomiarowych  przepisy dotyczące prowadzenia instrukcji i dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla Uczestników, obiad na zajęciach teoretycznych i praktycznych (zupa, II danie, sok owocowy) o łącznej wartości kalorycznej odpowiadającej posiłkowi dorosłego człowieka oraz opłaca i organizuje egzamin SEP, którego celem jest uzyskanie uprawnień do 1kV do pracy przy eksploatacji oraz dozorze urządzeń i sieci elektroenergetycznych. Zamawiający udostępni celem przeprowadzenia zajęć sale w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mickiewicza 1. W kursie wezmą udział osoby pełnoletnie. Część 7 Kurs certyfikacyjny potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych dla nauczycieli • Cel kursu: nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych • Liczba godzin: 24 h/1 grupa; łącznie 3 grupy x 5 osób • Termin realizacji: styczeń 2020 – grudzień 2020, w terminach ustalonych z Wnioskodawcą • Miejsce realizacji: na terenie województwa świętokrzyskiego • Liczba osób: 15 – nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrowcu Św. • Zakres:  Trening Umiejętności Społecznych -podstawowe założenia (wg Goldsteina) -cele indywidualne i grupowe -rola terapeutów -podstawowe założenia organizacyjne tj. liczba uczestników/czas trwania/częstotliwość sesji.  Dobór do grupy -główne trudności przejawiane przez dzieci z diagnozą ze spektrum autyzmu (w tym Zespół Aspergera) -dostosowanie form terapii do potrzeb dzieci  Organizacja zajęć -umiejętności społeczne ćwiczone podczas TUS -plany zajęć -narzędzia do pracy z grupą -określenie systemów motywacyjnych -określenie zasad panujących na grupie oraz ich wprowadzenie i egzekwowanie -wyznaczenie celów indywidualnych i grupowych -współpraca z rodzicami/opiekunami uczestników -zasady reagowania w sytuacji występowania zachowań trudnych -dostosowanie form pracy do specyfiki grupy − Praca w grupach • Egzamin: Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia egzaminu stanowiącego podstawę do wydania certyfikatu o ukończeniu szkolenia oraz potwierdzającego nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80510000-0
80530000-8
80531000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 30.06.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek szczegółowy w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:  dysponuje co najmniej jedną osobą (trenerem/instruktorem) skierowanym do realizacji przedmiotowego zamówienia i odpowiedzialną za prowadzenie kursu, z wykształceniem wyższym lub zawodowym adekwatnym do tematyki czynności wykonywanych w ramach kursu lub certyfikatem umożliwiającym przeprowadzenie danych czynności w ramach kursu, oraz z doświadczeniem zawodowym tj. przeprowadzeniem co najmniej dwóch kursów z zakresu odpowiadającego czynnościom wykonywanym w ramach kursu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem - Załącznik nr 6 SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Podpisany projekt umowy- załącznik Nr 4 do SIWZ. 2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik Nr 6 do SIWZ. 3. Dokument z, którego wynika prawo do podpisania oferty lub innych dokumentów składanych z ofertą…, chyba ze Zamawiający może je uzyskać‡ w szczególności za pomocą… bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca wskaże‚ ten fakt w składanej ofercie. 4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką… zamierza przeznaczyc‡ na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy ‚złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu ›oświadczenie o przynależności lub braku › przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić‡ dowody, że powiązania z innym Wykonawcą… nie prowadzą… do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie zawodowe40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, w przypadku; 1) zmiany wytycznych w ramach Projektu, o którym mowa w §1 w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; 2) nastąpi zmiana kadry realizującej kurs w wyniku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych (np. choroba, śmierć, rozwiązanie stosunku pracy), których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, pod warunkiem, że nowo wskazany wykładowca będzie posiadał wykształcenie i doświadczenie w zakresie ilości przeprowadzonych szkoleń z tematu objętego zamówieniem, 3) nastąpi zmiana terminu realizacji usługi spowodowana zmianą kadry realizującej kurs (zgodnie z literą pkt 2) lub ustaleniem terminu egzaminu przez przedstawicieli instytucji zewnętrznych lub koniecznością dostosowania terminu szkolenia do harmonogramu wsparcia wielomodułowego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05.03.2020, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św. tel. 41 248 03 70  osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczony pracownik, kontakt: adres 41 248 03 70 ;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/szkolenia dla uczestników projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, do czasu rozliczenia projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe);  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część 1 Kurs dla nauczycieli: Technika hybrydowa w pojazdach samochodowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Liczba godzin: 8 • Termin realizacji: marzec - kwiecień 2020 r., w terminach ustalonych z Zamawiającym • Ilość osób: 7 • Miejsce realizacji: Ostrowiec Świętokrzyski, ul. A. Mickiewicza 1 - Kurs przeprowadzany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Zabezpieczenie sali na kurs leży po stronie Zamawiającego. • Celem kursu jest zapoznanie uczestników z techniką hybrydową w pojazdach samochodowych. • Zakres tematyczny kursu:  Źródła energii elektrycznej w pojazdach hybrydowych  Właściwości baterii elektrycznych  Wewnętrzna rezystancja baterii  Wpływ temperatury na parametry baterii  Ładowanie, rozładowywanie i cykl życia baterii  Kondensatory w układach hybrydowych  Tranzystorowe układy przełączające  Sterowanie silnikiem elektrycznym  Hamowanie odzyskowe  Pojazdy hybrydowe – wiadomości wstępne  Podział samochodów hybrydowych  Mikrohybryda  Półhybryda  Pełna hybryda  Plug-in hybride  Rodzaje napędu hybrydowego  Napęd hybrydowy równoległy  Napęd hybrydowy szeregowy  Napęd hybrydowy szeregowo-równoległy  Szeregowo-równoległy szeregowy układ hybrydowy  Funkcja E-boost  Funkcja Start-stop  Toyota Hybride System – THS I, THS II, THSIII  Budowa i zasada działania  Akumulator wysokonapięciowy  Inwerter  Konwerter  Silnik elektryczny  Generator  Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów TSD  Zasady bezpieczeństwa podczas prac serwisowych Efektem odbycia kursy będzie nabycie kompetencji zgodnie z zastosowaniem 4 etapów. Po osiągnięciu etapów kursu i nabyciu kompetencji uczestnicy otrzymają certyfikat kompetencji. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania materiałów szkoleniowych dla uczestników, zapewnienia ubezpieczenia NNW na kwotę co najmniej 5000 zł dla każdego uczestnika, a także przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego osiągnięte kompetencje.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80510000-0, 80530000-8, 80531000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pl
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.04.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie trenera/instruktora40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Kurs dla nauczycieli: Bezpośredni wtrysk benzyny: FSI, TSI, CGI, HPI, THP, EcoBoost, D-4, D-4S
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Liczba godzin: 8 • Termin realizacji: marzec - kwiecień 2020 r. , w terminach ustalonych z Zamawiającym • Liczba osób: 7 • Miejsce realizacji: Ostrowiec Świętokrzyski, ul. A. Mickiewicza 1 - Kurs przeprowadzany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Zabezpieczenie sali na kurs leży po stronie Zamawiającego. • Celem kursu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zastosowania bezpośredniego wtrysk benzyny w silnikach FSI, TSI, CGI, HPI, THP, EcoBoost, D-4, D-4S. • Zakres tematyczny kursu:  Wprowadzenie do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny  Budowa diagnostyka i zasada działania układu Motronic MED  Zasada działania układu sterowania  Budowa oraz funkcje  Sterowanie bezpośrednim wtryskiem paliwa  Dawkowanie paliwa – wtrysk  Podstawowy tryb wtrysku paliwa  Tryb specjalny – wstępne podgrzewanie katalizatora  Tryb specjalny - pełnego obciążenia  Elektroniczny systemem chłodzenia silnika  Sterowanie ukierunkowanym dopływem powietrza  Sterowanie podciśnieniem serwomechanizmu hamulca  Sterowanie układem zapłonowym  Sterowanie zmiana geometrii kolektora dolotowego oraz faz rozrządu  Układ oczyszczania spalin  Czujnik 2 temperatury powietrza zasysanego w filtrze powietrza  Czujnik ciśnienia serwomechanizmu hamulca  Potencjometr recyrkulacji spalin  Potencjometr zaworów klapowych kolektora dolotowego  Czujnik wysokiego ciśnienia paliwa  Czujnik temperatury spalin  Sonda NOx  Konkurencyjne rozwiazania silników z bezposrednim wtryskiem benzyny Mitsubishi – GDI, Ford, Mazda, Volvo – EcoBoost, Citroen, Peugeot –HPI, BMW - THP (Turbo High Pressure), Audi FSI z układem Valvelift, Toyota - D-4 (Direct injection 4 – stroke gasoline engine), Toyota/Lexus - D-4S (Direct injection 4-stroke gasoline Superior version)  Typy pomp wysokiego ciśnienia  Problemy serwisowe Efektem odbycia kursy będzie nabycie kompetencji zgodnie z zastosowaniem 4 etapów. Po osiągnięciu etapów kursu i nabyciu kompetencji uczestnicy otrzymają certyfikat kompetencji. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania materiałów szkoleniowych dla uczestników, zapewnienia ubezpieczenia NNW na kwotę co najmniej 5000 zł dla każdego uczestnika, a także przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego osiągnięte kompetencje.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80510000-0, 80530000-8, 80531000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PL
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
doświadczenie trenera/instruktora40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Kurs operatora wózka widłowego – rozszerzony - dla uczniów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cel kursu – uzyskanie uprawnień dających prawo do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym następujących typów: naładowane, unoszące, podnośnikowe, ciągnikowe, specjalne oraz dodatkowo uprawnień do wymiany butli gazowych w wózkach zasilanych gazem, • Liczba godzin: min. 52 h teorii, min. 60 h praktyki; ł, 112 h x 2 ed • Termin realizacji: I edycja – marzec – czerwiec 2020 r., II edycja - marzec – czerwiec 2021 r., w terminach ustalonych z Zamawiającym • Liczba osób: 10 osób ( w ramach każdej edycji); w ramach kursu realizowane będą dwie edycje łącznie 20 osób. • Miejsce realizacji: zajęcia teoretyczne - Zespól Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 2, zajęcia praktyczne – plac manewrowy na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego zapewniony przez Wykonawcę; poza godzinami lekcyjnymi. Godziny realizacji kursu uwzględniać będą potrzeby uczniów. • Zakres:  program kursu będzie zgodny z obowiązującym programem z Urzędu Dozoru Technicznego,  Wykonawca zapewnia sprzęt w trakcie zajęć oraz dostęp do placu manewrowego na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego w celu realizacji zajęć praktycznych,  po zakończeniu kursu zostanie przeprowadzony egzamin wewnętrzny przez egzaminatora z odpowiednimi uprawnieniami,  zostanie zorganizowany i przeprowadzony egzamin zewnętrzny państwowy przed komisją UDT,  każdy uczestnik po zakończeniu kursu i po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego końcowego otrzyma certyfikat UDT,  do prowadzenia kursu zapewniony zostanie instruktor z odpowiednimi uprawnieniami ponieważ egzamin przed UDT  Wykonawca przeprowadzi badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie. - Wykonawca zapewni poczęstunek, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, ubezpieczenie NNW uczestników, obiad na zajęciach teoretycznych (zupa, II danie, sok owocowy) o łącznej wartości kalorycznej odpowiadającej posiłkowi dorosłego człowieka) oraz koszty egzaminu UDT i niezbędnych badań lekarskich. Zamawiający zapewnia salę do przeprowadzenia zajęć teoretycznych – w budynku Zespołu Szkół nr 3 (ZS nr 3), ul. Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Św. Uczestnikami kursu będą uczniowie ZS nr 3, którzy osiągną pełnoletniość do czasu egzaminu UDT.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80510000-0, 80530000-8, 80531000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pl
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.06.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA BRUTTO60,00
DOŚWIADCZENIE TRENERA/INSTRUKTORA40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Kurs Oscyloskop w praktyce warsztatowej dla uczniów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Liczba godzin: 8 h ( w ramach każdej z edycji); 2 edycje – 16 godzin • Termin realizacji: marzec - maj 2020 r., w terminach ustalonych z Wnioskodawcą • Liczba osób: 15 osób ( w ramach każdej edycji); w ramach kursu realizowane będą dwie edycje łącznie 30 osób. • Miejsce realizacji: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mickiewicza 1 Celem kursu jest zwiększenie kompetencji w praktycznej obsłudze oscyloskopu. • Zakres tematyczny kursu:  Wstęp, Parametry oscyloskopów cyfrowych. Dobór urządzenia do potrzeb serwisowych. Ręczny oscyloskop warsztatowy DM-1. Budowa i obsługa urządzeń oscyloskopowych zintegrowanych z testerem diagnostycznym, CDIF/2 firmy Axes System, KTS 570 firmy BOSCH, Vision firmy Magneti Marelli, Specjalistyczne systemy diagnostyczne: FSA 720 firmy BOSCH, Urządzenia laboratoryjne, Przewody ekranowane, sondy oscyloskopowe z rozszerzeniem zakresu napięcia, złącza i styki pomiarowe  Analiza sygnałów: napięcie AC/DC, prąd AC/DC, częstotliwość, przebiegi okresowe i nieokresowe, sygnał analogowy, sygnał cyfrowy, próbkowanie.  Przykładowe przebiegi oscyloskopowe: Czujniki prędkości megnetoindukcyjne i halla, Czujniki położenia- potencjometry, Przepływomierze masowe powietrza, Czujniki ciśnienia, Sondy Lambda, Elementy wykonawcze: siłowniki biegu jałowego, zaworyr EGR, regulatory ciśnienia doładowania, zawory regulacji wysokiego ciśnienia w szynie Rail CR, Sieci transmisji danych LIN, CAN  Ćwiczenia praktyczne: Podłączenie i obsługa oscyloskopu warsztatowego DM-1, Obsługa oscyloskopu w systemie CDIF/2, Praca na urządzeniach formy Bosch, KTS 570, FSA 720, Obsługa funkcji oscyloskopu w systemie Magneti Marelli Vision, Obsługa i możliwość przeprowadzenia badań na własnym urządzeniu  Podsumowanie Wykonawca organizuje i przeprowadza egzamin kompetencji dla uczestników kursu, a następnie wydaje certyfikaty kompetencji. Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla Uczestników na kwotę nie niższą niż 5000 zł dla każdego uczestnika. Zamawiający udostępni celem przeprowadzenia zajęć sale w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mickiewicza 1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80510000-0, 80530000-8, 80531000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pl
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.05.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA BRUTTO60,00
DOŚWIADCZENIE TRENERA/INSTRUKTORA40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Kurs Sieci transmisji danych w pojazdach samochodowych dla uczniów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Liczba godzin: 8 h x 2 ed. • Termin realizacji: : marzec - maj 2020 r. w terminach ustalonych z Wnioskodawcą • Liczba osób: 15 osób x 2 ed. • Miejsce realizacji: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mickiewicza 1 Celem kursu jest zapoznanie uczniów z ideą i zasadą działania sieci CAN / LIN opartą na praktycznym diagnozowaniu oraz symulowaniu usterek przy użyciu urządzeń diagnostycznych i pomiarowych. • Zakres:  Cel stosowania sieci transmisji danych  topologia sieci transmisji danych  elementy składowe sieci transmisji danych  ramki transmisji danych w magistralach  błędy transmisji i ich konsekwencje  usterki sieci transmisji oraz ich naprawa (diagnostyka przy pomocy oscyloskopu)  Wykonawca organizuje i przeprowadza egzamin kompetencji dla uczestników kursu, a następnie wydaje certyfikaty kompetencji. Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla Uczestników na kwotę nie niższą niż 5000 zł dla każdego uczestnika. Zamawiający udostępni celem przeprowadzenia zajęć sale w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mickiewicza 1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80510000-0, 80530000-8, 80531000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pl
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.05.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA BRUTTO60,00
DOŚWIADCZENIE TRENERA/INSTRUKTORA40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Kurs SEP dla uczniów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu SEP, którego celem jest uzyskanie uprawnień do 1kV do pracy przy eksploatacji oraz dozorze urządzeń i sieci elektroenergetycznych. • Liczba godzin: 30 • Termin realizacji: marzec – maj 2020 r. w terminach ustalonych z Wnioskodawcą • Liczba osób: 4 • Miejsce realizacji: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mickiewicza 1 • Zakres:  zasady postępowania przy tworzeniu sieci i obsłudze instalacji i urządzeń  tworzenie przyłączeń instalacji i urządzeń  zasady konstrukcji i działania oraz warunków technicznych dla urządzeń, sieci i instalacji  zasady prac kontrolnych i pomiarowych  przepisy dotyczące prowadzenia instrukcji i dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla Uczestników, obiad na zajęciach teoretycznych i praktycznych (zupa, II danie, sok owocowy) o łącznej wartości kalorycznej odpowiadającej posiłkowi dorosłego człowieka oraz opłaca i organizuje egzamin SEP, którego celem jest uzyskanie uprawnień do 1kV do pracy przy eksploatacji oraz dozorze urządzeń i sieci elektroenergetycznych. Zamawiający udostępni celem przeprowadzenia zajęć sale w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Mickiewicza 1. W kursie wezmą udział osoby pełnoletnie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80510000-0, 80530000-8, 80531000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PL
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.05.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA BRUTTO60,00
DOŚWIADCZENIE TRENERA/INSTRUKTORA40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Kurs certyfikacyjny potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych dla nauczycieli
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Cel kursu: nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych • Liczba godzin: 24 h/1 grupa; łącznie 3 grupy x 5 osób • Termin realizacji: styczeń 2020 – grudzień 2020, w terminach ustalonych z Wnioskodawcą • Miejsce realizacji: na terenie województwa świętokrzyskiego • Liczba osób: 15 – nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrowcu Św. • Zakres:  Trening Umiejętności Społecznych -podstawowe założenia (wg Goldsteina) -cele indywidualne i grupowe -rola terapeutów -podstawowe założenia organizacyjne tj. liczba uczestników/czas trwania/częstotliwość sesji.  Dobór do grupy -główne trudności przejawiane przez dzieci z diagnozą ze spektrum autyzmu (w tym Zespół Aspergera) -dostosowanie form terapii do potrzeb dzieci  Organizacja zajęć -umiejętności społeczne ćwiczone podczas TUS -plany zajęć -narzędzia do pracy z grupą -określenie systemów motywacyjnych -określenie zasad panujących na grupie oraz ich wprowadzenie i egzekwowanie -wyznaczenie celów indywidualnych i grupowych -współpraca z rodzicami/opiekunami uczestników -zasady reagowania w sytuacji występowania zachowań trudnych -dostosowanie form pracy do specyfiki grupy − Praca w grupach • Egzamin: Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia egzaminu stanowiącego podstawę do wydania certyfikatu o ukończeniu szkolenia oraz potwierdzającego nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80510000-0, 80530000-8, 80531000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PL
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2020
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA BRUTTO60,00
DOŚWIADCZENIE TRENERA/INSTRUKTORA40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: