Ogłoszenie nr 602749-N-2020 z dnia 27.10.2020 r.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do internatu międzyszkolnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego, krajowy numer identyfikacyjny 00018167400000000, ul. ul. Piłsudskiego  45 , 08-430  Żelechów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 754 11 69, , e-mail szkola@zsz-zelechow.com, , faks 25 754 10 31.
Adres strony internetowej (URL): www.zsz-zelechow.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zsz-zelechow.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
listownie lub osobiście
Adres:
08-430 Żelechów; ul. Piłsudskiego 45

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do internatu międzyszkolnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie
Numer referencyjny: D-22.63.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
6


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa artykułów żywnościowych do internatu międzyszkolnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części: 1. produkty zwierzęce mięso i produkty mięsne 2. warzywa i owoce świeże 3. różne produkty spożywcze 4. produkty mleczarskie 5. produkty mrożone 6. pieczywo i wyroby ciastkarskie Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycję określone w danej części

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15100000-9
15300000-1
15500000-3
15810000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art 67 ust 1 pkt 7 ustawy PZP. 1. zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art 67 ust 1 pkt 7 ustawy PZP, dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów albo zwiększenie bieżących dostaw i są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zwiększenie zakresu wyżej wymienionych dostaw może dotyczyć branży żywnościowych według powyższych zapisów. 2. wyżej wymienione roboty zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy na podstawie opracowanego przez wykonawcę i przyjętego przez zamawiającego kosztorysu ofertowego sporządzonego po przeprowadzeniu negocjacji
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 01.01.2021   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisko osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca (dotyczy wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty) w terminie 3 dni od dnia zamieszania na stronie internetowej informacji, o której mowa w art 86 ust 5 ustawy PZP przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
czas realizacji dostawy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: a) zmiany terminu realizacji zamówienia i/lub wartości umowy - w sytuacji gdy zmiana ta wynika z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub wystąpienia dodatkowych dostaw, o których mowa w art 67 ust 1 pkt 7 ustawy PZP
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10.11.2020, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> oferta musi być napisana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na maszynie do pisania komputerze ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zakup i dostawa produktów zwierzęcych, miesa i produktów mięsnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych. Wymogi dodatkowe: - wykonawca musi spełnić wymogi stawiane przez HACCP, - przedmiot dostawy powinien posiadać aktualny termin przydatności do spożycia oraz odpowiadać co do jakości normom i atestom obowiązującym w Polsce - dowóz na koszt i transportem dostawcy do Internatu Międzyszkolnego w Żelechowie - dostawy powinny być realizowane codziennie w godz. 7.45-8.45. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę/ podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wyżej wymienionego wymogu, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości określonej w par. 6 (wzór umowy) w sprawie zamówienia publicznego - wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawianą partię asortymentu w ciągu 1,2 lub 3 dnia kalendarzowego od złożenia zamówienia telefonicznego, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub faksem, zgodnie z przedstawioną ofertą wykonawcy płatne przelewem w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcje realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na dostarczany towar zgodnie z terminem przydatności do spożycia. Ilości zamawianych towarów, podane w załączniku są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu o 30% z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.01.2021
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Owoce i warzywa świeże
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa owoców i warzyw świeżych. Wymogi dodatkowe: - wykonawca musi spełnić wymogi stawiane przez HACCP, - przedmiot dostawy powinien posiadać aktualny termin przydatności do spożycia oraz odpowiadać co do jakości normom i atestom obowiązującym w Polsce - dowóz na koszt i transportem dostawcy do Internatu Międzyszkolnego w Żelechowie - dostawy powinny być realizowane codziennie w godz. 7.45-8.45. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę/ podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wyżej wymienionego wymogu, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości określonej w par. 6 (wzór umowy) w sprawie zamówienia publicznego - wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawianą partię asortymentu w ciągu 1,2 lub 3 dnia kalendarzowego od złożenia zamówienia telefonicznego, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub faksem, zgodnie z przedstawioną ofertą wykonawcy płatne przelewem w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcje realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na dostarczany towar zgodnie z terminem przydatności do spożycia. Ilości zamawianych towarów, podane w załączniku są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu o 30% z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.01.2021
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Różne produkty spożywcze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa różnych produktów spożywczych. Wymogi dodatkowe: - wykonawca musi spełnić wymogi stawiane przez HACCP, - przedmiot dostawy powinien posiadać aktualny termin przydatności do spożycia oraz odpowiadać co do jakości normom i atestom obowiązującym w Polsce - dowóz na koszt i transportem dostawcy do Internatu Międzyszkolnego w Żelechowie - dostawy powinny być realizowane 2 razy w tygodniu w godz. 7.45-8.45. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę/ podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wyżej wymienionego wymogu, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości określonej w par. 6 (wzór umowy) w sprawie zamówienia publicznego - wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawianą partię asortymentu w ciągu 1,2 lub 3 dnia kalendarzowego od złożenia zamówienia telefonicznego, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub faksem, zgodnie z przedstawioną ofertą wykonawcy płatne przelewem w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcje realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na dostarczany towar zgodnie z terminem przydatności do spożycia. Ilości zamawianych towarów, podane w załączniku są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu o 30% z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.01.2021
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Produkty mleczarskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów mleczarskich. Wymogi dodatkowe: - wykonawca musi spełnić wymogi stawiane przez HACCP, - przedmiot dostawy powinien posiadać aktualny termin przydatności do spożycia oraz odpowiadać co do jakości normom i atestom obowiązującym w Polsce - dowóz na koszt i transportem dostawcy do Internatu Międzyszkolnego w Żelechowie - dostawy powinny być realizowane 2 razy w tygodniu w godz. 7.45-8.45. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę/ podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wyżej wymienionego wymogu, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości określonej w par. 6 (wzór umowy) w sprawie zamówienia publicznego - wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawianą partię asortymentu w ciągu 1,2 lub 3 dnia kalendarzowego od złożenia zamówienia telefonicznego, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub faksem, zgodnie z przedstawioną ofertą wykonawcy płatne przelewem w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcje realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na dostarczany towar zgodnie z terminem przydatności do spożycia. Ilości zamawianych towarów, podane w załączniku są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu o 30% z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.01.2021
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Produkty mrożone
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów mrożonych. Wymogi dodatkowe: - wykonawca musi spełnić wymogi stawiane przez HACCP, - przedmiot dostawy powinien posiadać aktualny termin przydatności do spożycia oraz odpowiadać co do jakości normom i atestom obowiązującym w Polsce - dowóz na koszt i transportem dostawcy do Internatu Międzyszkolnego w Żelechowie - dostawy powinny być realizowane 2-3 razy w miesiącu w godz. 7.45-8.45. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę/ podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wyżej wymienionego wymogu, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości określonej w par. 6 (wzór umowy) w sprawie zamówienia publicznego - wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawianą partię asortymentu w ciągu 1,2 lub 3 dnia kalendarzowego od złożenia zamówienia telefonicznego, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub faksem, zgodnie z przedstawioną ofertą wykonawcy płatne przelewem w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcje realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na dostarczany towar zgodnie z terminem przydatności do spożycia. Ilości zamawianych towarów, podane w załączniku są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu o 30% z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15896000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.01.2021
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Pieczywo i wyroby ciastkarskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pieczywa i wyrobów ciastkarskich. Wymogi dodatkowe: - wykonawca musi spełnić wymogi stawiane przez HACCP, - przedmiot dostawy powinien posiadać aktualny termin przydatności do spożycia oraz odpowiadać co do jakości normom i atestom obowiązującym w Polsce - dowóz na koszt i transportem dostawcy do Internatu Międzyszkolnego w Żelechowie - dostawy powinny być realizowane codziennie w godz. 5.00-5.30. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę/ podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wyżej wymienionego wymogu, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości określonej w par. 6 (wzór umowy) w sprawie zamówienia publicznego - wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawianą partię asortymentu w ciągu 1,2 lub 3 dnia kalendarzowego od złożenia zamówienia telefonicznego, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub faksem, zgodnie z przedstawioną ofertą wykonawcy płatne przelewem w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcje realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na dostarczany towar zgodnie z terminem przydatności do spożycia. Ilości zamawianych towarów, podane w załączniku są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu o 30% z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15810000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.01.2021
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: