Ogłoszenie nr 569090-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg: „Remont odcinków dróg powiatowych w ramach FDS”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg, krajowy numer identyfikacyjny 55067104000000, ul. ul. Gdańska  4 , 06-300  Przasnysz, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 029 752-27-28, , e-mail sekretariat@pzd-przasnysz.pl, , faks 029 752-27-28.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiat-przasnysz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiat-przasnysz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę obejmującą zamówienie należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Adres:
Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz, pokój nr 19 (I piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont odcinków dróg powiatowych w ramach FDS”.
Numer referencyjny: SIiZP 252.2.2020>30
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach remontu odcinków dróg powiatowych klasy Z oraz usługa zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu tablic informacyjnych stanowiących element promocji Funduszu Dróg Samorządowych wraz z udzieleniem gwarancji jakości. Zakres zamówienia podstawowego obejmuje wykonanie: a) Robót budowlanych polegających na remoncie dróg powiatowych na długości około 9159 mb, klasy Z, nr 3234W Stara Wieś – Chorzele - Krasnosielc, nr 2361W Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki, nr 3229W Sierakowo – do drogi DW 544 o nawierzchni bitumicznej, jednojezdniowej, o szerokości 6,00 mb, szerokości poboczy 1,00 mb. Roboty budowlane obejmują wykonanie: - robót ziemnych w tym pomiarów liniowych, chodników (224,5 m2), nawierzchni na jezdni i skrzyżowaniach z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych (55570 m2), oznakowania pionowego, poziomego (3433 m2), montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu (lampy szt. 16), robót wykończeniowych (18029m2), renowacja rowów (11453 m), mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć wraz z ich utylizacją (0,24 ha) b) Usługi zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu kompletnych 6 szt. tablic informacyjnych o minimalnych wymiarach 80 cm na 120 cm. W przypadku zastosowania innego rozmiaru należy zachować proporcje wymiaru zewnętrznego tablicy informacyjnej. Wykonawca udzieli na usługę gwarancji jakości na okres 5 lat. Wymagania ogólne, co do jakości tablicy informacyjnej: Komplet tablicy informacyjnej obejmuje wykonanie tablicy informacyjnej wraz z min. 1 sztuką słupka ocynkowanego bez spawów, łączeń, o średnicy min. Ø60 mm i min. długości 4,30 mb, min 1 szt. kapturka, min. 2 szt. obejm wraz ze śrubami mocującymi. Zakres zamówienia obejmuje również przyspawania do każdego słupka, 2 sztuk kotew mocujących tablicę w fundamencie betonowym, wykonanie fundamentu betonowego na miejscu montażu. Tablica informacyjna powinna odpowiadać standardom obowiązującym dla znaków drogowych. Lico tablicy należy wykonać, jako jednostronne zewnętrzne, z blachy ocynkowanej zaginanej podwójnie na krawędzi, pokryte folią, o treści zatwierdzonej przez Zamawiającego przed wykonaniem tablicy informacyjnej. Tablicę informacyjną należy wykonać w sposób gwarantujący jej odporność na warunki atmosferyczne, czas użytkowania. Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji jakości na wykonaną tablicę. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad tablicy w okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia wskazanych wad poprzez w szczególności wymianę lub odnowienie tablicy informacyjnej. Tablicę informacyjną należy zamontować na początku i końcu każdego z odcinków realizowanych robót budowlanych. Zakres zamówienia podobnego obejmie wykonanie: robót budowlanych polegających na remoncie dróg powiatowych klasy Z nr 3234W Stara Wieś – Chorzele - Krasnosielc, nr 2361W Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki, nr 3229W Sierakowo – do drogi DW 544 o nawierzchni bitumicznej, jednojezdniowej, o szerokości 6,00 mb, szerokości poboczy 1,00 mb. Roboty budowlane obejmą wykonanie w szczególności : - robót ziemnych w tym pomiarów liniowych , oczyszczenia i skropienia oraz wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych jak dla KR-3 na powierzchni około 9682 m2, oznakowania poziomego, robót wykończeniowych polegających na uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 na powierzchni około 4841 m2. Zamówienia podobne będą polegały na zawarciu odrębnych umów z dotychczasowym wykonawcą, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia zostały określone w pkt 6 SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45233220-7
31523200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zakres zamówienia podobnego obejmie wykonanie: robót budowlanych polegających na remoncie dróg powiatowych klasy Z nr 3234W Stara Wieś – Chorzele - Krasnosielc, nr 2361W Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki, nr 3229W Sierakowo – do drogi DW 544 o nawierzchni bitumicznej, jednojezdniowej, o szerokości 6,00 mb, szerokości poboczy 1,00 mb. Roboty budowlane obejmą wykonanie w szczególności : - robót ziemnych w tym pomiarów liniowych , oczyszczenia i skropienia oraz wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych jak dla KR-3 na powierzchni około 9682 m2, oznakowania poziomego, robót wykończeniowych polegających na uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 na powierzchni około 4841 m2. Zamówienia podobne będą polegały na zawarciu odrębnych umów z dotychczasowym wykonawcą, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia zostały określone w pkt 6 SIWZ. Wartość robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) nie przekroczy 14 % wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 1) Nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał,: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi klasy co najmniej klasy Z o nawierzchni bitumicznej i wartości robót nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto. 2) Dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą n/w uprawnienia: a) Kierownik robót - specjalista w zakresie branży drogowej (1 osoba) posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót dla robót drogowych objętych niniejszym zamówieniem.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie wymaga dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż̇ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są̨ referencje bądź́ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać́ tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt. 19.5 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 11 000,00 PLN (jedenaście tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 2) Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołany obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299) należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania (dekompletacji) oferty, np. umieścić w oddzielnej kopercie ze wskazaniem na niej nazwy postępowania, w którym jest składane. Dokument wadialny musi identyfikować wykonawcę oraz zawierać informacje, iż stanowi zabezpieczenie wadium w przedmiotowym postępowaniu.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji, jakości robót budowlanych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, działając w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp określa następujące okoliczności zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy: 1) zmiany umowy w zakresie terminu realizacji (przedłużenie terminu) – dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, przy czym będą to przyczyny niezależne od Wykonawcy, wynikające z: a) konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi; b) konieczności wykonania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy pzp, robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego; c) niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy: opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu; d) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki środowiskowe, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy (fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru); e) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; f) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót z powodu technologii realizacji prac określonych dokumentacją techniczną, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się: intensywne opady atmosferyczne trwające minimum 2 dni lub spowodowane opadami mokre podłoże przy układaniu warstwy ścieralnej, wystąpienie średniej dziennej temperatury niższej niż + 5 stopni C, utrzymującej się co najmniej 3 dni. Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik robót dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00, dokonując odpowiednich wpisów do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. g) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę); h) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; i) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy a zależnych od decyzji leżących po stronie współfinansującego realizację zadania; j) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji technicznej; k) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, l) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, m) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Wszelkie opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami konieczności podpisanymi przez kierownika robót i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony w aneksie do umowy ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji robót budowlanych w odniesieniu do przesłanek, o których mowa powyżej, równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 2) zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego, c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2. 3) zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy pzp; 4) zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz sposobu rozliczenia za wykonane roboty w przypadku zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, 5) zmiany umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub innych, dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy. Powyższa zmiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i inspektora nadzoru i jest możliwa tylko wówczas, gdy konieczność wykonania robót wynika z nieprzewidzenia ich w dokumentacji technicznej lub niemożności wykonania prac przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia. 6) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (zmniejszenie zakresu). W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone; 7) wystąpienia nieprzewidzianej zmiany podwykonawców; 8) powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia, która nie została wskazana przez Wykonawcę w ofercie jako część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy; 9) zaistnienie konieczności zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcy; 10) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, który był podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 11) wystąpienia istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia; 12) zmiany osoby zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie do pełnienia funkcji kierownika robót pod warunkiem, że osoba zastępująca będzie posiadała co najmniej równoważne kwalifikacje co osoba wskazana w ofercie. 2. Zmiana umowy może być dokonana przed zakończeniem faktycznej realizacji jej przedmiotu, na pisemny wniosek Strony inicjującej zmianę z powołaniem się na okoliczności wymienione w ust. 1. Wniosek powinien być uzasadniony. 3. W razie wątpliwości, Strony przyjmują, że nie stanowią zmiany umowy następujące przypadki zmiany: 1) danych teleadresowych, 2) danych rejestrowych, 3) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy, 4) harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzącej do zmiany terminu zakończenia robót; 5) błędy rachunkowe, pisarskie, oczywiste. W razie zaistnienia któregokolwiek z powyższych przypadków, Strony zobowiązują się powiadamiać się nawzajem. 4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oprócz wyjątków określonych niniejszą umową. 5. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> 4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH