Ogłoszenie nr 572721-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji : Wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów radia i telewizji publicznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji , krajowy numer identyfikacyjny 010182401, ul. Skwer Kard. S. Wyszyńskiego  9 , 01-015   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 597 30 80, , e-mail przetargi@krrit.gov.pl, , faks 22 597 31 86.
Adres strony internetowej (URL): http://www.krrit.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, Kancelaria Ogólna Biura KRRiT

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów radia i telewizji publicznej
Numer referencyjny: ZP/6/DMP/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów radia i telewizji publicznej. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: a) część I zamówienia: wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów wyspecjalizowanych Telewizji Polskiej S.A. - TVP Kultura, TVP Historia oraz programu TVP Polonia, b) część II zamówienia: wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów regionalnych Telewizji Polskiej S.A. - TVP Olsztyn, TVP Białystok, TVP Opole, TVP Wrocław, TVP Łódź, TVP Szczecin, c) część III zamówienia: wykonanie analiz – poprzez monitoring – ogólnokrajowych programów Polskiego Radia S.A. – Program 1, Program Czwórka, d) część IV zamówienia: wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów regionalnych radia publicznego – Radio Gdańsk, Radio Pomorza i Kujaw, Radio Kielce, Radio Lublin, Radio Opole, Radio Olsztyn, Radio Szczecin, Radio Wrocław. 4. Każda z analiz wymienionych w pkt 4.3 lit. a)-d) musi być wykonana dwukrotnie (w transzach), a w przypadku TVP Polonia jednokrotnie. 5. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i sposób jego wykonania zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym odpowiednio do części zamówienia Załącznik nr 1.1 - 1.4 do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ. 7. Zamawiający wymaga, aby zarówno Wykonawca jak i osoby, skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności wskazane na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.2 SIWZ nie znajdowały się w sytuacji konfliktu interesu względem któregokolwiek nadawcy programu poddawanego analizie w ramach niniejszego zamówienia. W przypadku konfliktu, o którym mowa wyżej, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 10 ust. 6 IPU. Ponadto, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 8 IPU. Przez konflikt interesu, o którym mowa powyżej, Zamawiający rozumie w szczególności przypadek pozostawania Wykonawcy lub osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia z nadawcą lub członkami organów nadawcy lub udziałowcami/akcjonariuszami nadawcy w: 1) związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie; 2) takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki; 3) stosunku osobistym tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności Wykonawcy lub osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia; 4) stosunku służbowym lub innej formie współpracy w okresie 3 lat poprzedzających zawarcie Umowy.

II.5) Główny kod CPV: 79313000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-04-15

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia Umowy do dnia 15 kwietnia 2019 roku, w tym: 1. termin wykonania analiz programów nadawanych w II kwartale wraz z raportem i prezentacją oraz analizy programów nadawanych w III kwartale 2018 wraz z raportem i prezentacją: 1) dla części I - do 45 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego materiałów, o których mowa w § 4 pkt 1 Istotnych Postanowień Umowy – w odniesieniu do analizy obejmującej nagrania tygodniowych programów nadanych w II kwartale 2018 r., a 30 dni od daty przekazania przez Zamawiającego materiałów, o których mowa w § 4 pkt 1 Istotnych Postanowień Umowy – w odniesieniu do analizy obejmującej nagrania tygodniowych programów nadanych w III kwartale 2018 r; 2) dla części II - do 30 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego materiałów, o których mowa w § 4 pkt 1 Istotnych Postanowień Umowy – w odniesieniu do analizy obejmującej nagrania tygodniowych programów nadanych w II i III kwartale 2018 r; 3) dla części III - do 30 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego materiałów, o których mowa w § 4 pkt 1 Istotnych Postanowień Umowy – w odniesieniu do analizy obejmującej nagrania tygodniowych programów nadanych w II i III kwartale 2018 r.; 4) dla części IV - do 45 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego materiałów, o których mowa w § 4 pkt 1 Istotnych Postanowień Umowy – w odniesieniu do analizy obejmującej nagrania tygodniowych programów nadanych w II i III kwartale 2018 r. - nie później jednak niż do dnia 15 grudnia 2018 r. (dotyczy każdej części) 2. realizacja pozostałych elementów przedmiotu zamówienia, tj. prezentacja przed KRRiT wyników monitoringu oraz naniesienie w raportach uzupełnień wskazanych przez Członków KRRiT i nadawców, których programy były poddane analizie a także sporządzenie odpowiedzi na zastrzeżenia zgłaszane przez nadawców - do dnia 15.04.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia (będą odpowiedzialne za wykonanie analizy, a w szczególności za kontrolę jakości prowadzenia monitoringu i sporządzenia raportu z wyników analizy), posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia tj.: a) dotyczy części I (wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów wyspecjalizowanych Telewizji Polskiej S.A. - TVP Kultura, TVP Historia oraz TVP Polonia) – co najmniej 2 (dwiema) osobami, z których każda: - legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim na jednym z kierunków: socjologia, polonistyka, medioznawstwo, dziennikarstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, oraz - brała udział w co najmniej 2 (dwóch) badaniach polegających na monitoringu programów telewizyjnych, - co najmniej 1 (jedna) z ww. osób posiada doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych i jakościowych programów telewizji; b) dotyczy części II (wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów Telewizji Polskiej S.A. - TVP Olsztyn, TVP Białystok, TVP Opole, TVP Wrocław, TVP Łódź, TVP Szczecin) – co najmniej 2 (dwoma) osobami, z których każda: - legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim na jednym z kierunków: socjologia, polonistyka, medioznawstwo, dziennikarstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, oraz - brała udział w co najmniej 2 (dwóch) badaniach polegających na monitoringu programów telewizyjnych, - co najmniej 1 (jedna) z ww. osób posiada doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych i jakościowych programów telewizji; c) dotyczy części III zamówienia (wykonanie analiz – poprzez monitoring – ogólnokrajowych programów Polskiego Radia S.A. – Program 1, Program Czwórka) – co najmniej 2 (dwoma) osobami, z których każda: - legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim na jednym z kierunków: socjologia, polonistyka, medioznawstwo, dziennikarstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, oraz - brała udział w co najmniej 2 (dwóch) badaniach polegających na monitoringu programów radiowych, - co najmniej 1 (jedna) z ww. osób posiada doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych i jakościowych programów radiowych; d) dotyczy części IV zamówienia (wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów regionalnych radia publicznego: Radio Gdańsk, Radio Pomorza i Kujaw, Radio Kielce, Radio Lublin, Radio Opole, Radio Olsztyn, Radio Szczecin, Radio Wrocław) – co najmniej 5 osób, z których każda: - legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim na jednym z kierunków: socjologia, polonistyka, medioznawstwo, dziennikarstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, oraz - brała udział w co najmniej 2 (dwóch) badaniach polegających na monitoringu programów radiowych, - co najmniej 1 (jedna) z ww. osób posiada doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych i jakościowych programów radia. Uwaga: Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia musi wykazać spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do każdej z części zamówienia odrębnie. Nie dopuszcza się wskazania przez Wykonawcę tych samych osób do realizacji więcej niż jednej części zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 7.1.2 SIWZ (sekcji III.1.3) ogłoszenia) dla danej części zamówienia musi spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1.2. SIWZ (sekcji III.1.3) ogłoszenia) polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; c) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 7.6 SIWZ, nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolność techniczną lub zawodową, o której mowa w pkt 7.6 SIWZ. 3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, którym mowa w pkt 9.1.1 SIWZ (pkt 1 powyżej) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1.1. SIWZ (pkt 1 powyżej) informacje dotyczące tych podmiotów. 4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń: a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Uwaga: W przypadku Wykonawców: - wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument wskazany wyżej, składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; - polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, dokument wskazany wyżej, Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 9.3.1. SIWZ (pkt 4a powyżej) składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 9.4 SIWZ (pkt 5 powyżej), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony w terminie analogicznym jak wskazany w pkt 9.4 SIWZ (pkt 5 powyżej). W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Do sporządzania oświadczenia służy załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, którym mowa w pkt 9.1.1 SIWZ (pkt 1 powyżej) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1.1. SIWZ (pkt 1 powyżej) informacje dotyczące tych podmiotów. 4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń: a) Wykaz osób (odrębnie dla każdej części), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy załącznik nr 6 do SIWZ. 5. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W tym celu Wykonawca winien przedłożyć: a) zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, b) inne dokumenty (np. umowa Wykonawcy z podmiotem, o którym mowa w 9.1.3. SIWZ (pkt 5 powyżej), określające w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Ww. dokumenty wymagane są w celu oceny, czy Wykonawca polegający na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokumenty określone w pkt 9.1.3.2. SIWZ (lit b powyżej ) nie są wymagane, o ile dokument określony w pkt 9.1.3.1. SIWZ (lit. a) powyżej) będzie potwierdzał, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a jego treść będzie zawierała informacje, o których mowa w pkt 9.1.3.2. a)-c) SIWZ (lit. b) powyżej). III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wykaz osób w zakresie kryterium oceny ofert – „Doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3.1 do SIWZ (dla części I), załącznik nr 3.2 do SIWZ (dla części II), załącznik nr 3.3 do SIWZ (dla części III) lub załącznik nr 3.4 do SIWZ (dla części IV) do SIWZ. Powyższe wykazy Wykonawca składa do każdej z części zamówienia, na którą składa ofertę. Uwaga: W przypadku niezłożenia ww. wykazu wraz z ofertą lub gdy wykaz ten będzie niekompletny, będzie zawierał błędy lub informacje w nim zawarte budzą wątpliwości Zamawiającego, wykaz osób w zakresie kryterium oceny ofert nie będzie podlegał uzupełnieniu, poprawieniu lub złożeniu na podstawie w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia "D" 40,00
cena "C"60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszym paragrafie, w szczególności: 1) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych 2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 3) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony; 4) w zakresie zmian terminów realizacji Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji Umowy lub działając z należytą starannością nie można było jej przewidzieć, jednak nie dłużej niż 30 dni; 5) w przypadku zmian strategicznych założeń Zamawiającego lub w przypadku wystąpienia niezależnych od Stron okoliczności uniemożliwiających realizację części Przedmiotu Umowy, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 6) zmiany załączników do załącznika nr 1 do umowy – Opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie ich aktualizacji i dostosowania do potrzeb Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiany te nie zmienią charakteru Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy z tytuł realizacji niniejszej Umowy; 7) Strony są uprawnione do dokonania zmiany Umowy o łącznej wartości nieprzekraczającej 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy w związku z koniecznością zmiany sposobu lub zakresu Przedmiotu Umowy. 2. Warunkiem dokonania zmiany Umowy jest: 1) zainicjowanie zmiany Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę; 2) przedstawienie opisu proponowanej zmiany; 3) uzasadnienie zmiany Umowy. 3. Zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Ofertę stanowi: a) wypełniony i podpisany Formularz Oferty sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; b) wykaz osób w zakresie kryterium oceny ofert – „Doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3.1 do SIWZ (dla części I), załącznik nr 3.2 do SIWZ (dla części II), załącznik nr 3.3 do SIWZ (dla części III) lub załącznik nr 3.4 do SIWZ (dla części IV) do SIWZ. Powyższe wykazy Wykonawca składa do każdej z części zamówienia, na którą składa ofertę. Uwaga: W przypadku niezłożenia ww. wykazu wraz z ofertą lub gdy wykaz ten będzie niekompletny, będzie zawierał błędy lub informacje w nim zawarte budzą wątpliwości Zamawiającego, wykaz osób w zakresie kryterium oceny ofert nie będzie podlegał uzupełnieniu, poprawieniu lub złożeniu na podstawie w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 3. Do oferty należy dołączyć: a) Oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1.1 SIWZ. w zakresie skazanym w załączniku nr 5 SIWZ; b) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy; c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.1.3.SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu. 4. Wykonawca, zgodnie z zapisami pkt 9.5 SIWZ, przekaże Zamawiającemu bez wezwania ze strony Zamawiającego oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 5. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Zamawiający preferuje komunikacje przy użyciu poczty elektronicznej na adres: przetargi@krrit.gov.pl (w tytule: postępowania na wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów radia i telewizji publicznej – nr postępowania ZP/4/DMP/2018). 6. . Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej), z którego wynika takie pełnomocnictwo, powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Podpisy na dokumencie muszą być złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących poszczególnych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez danego Wykonawcę lub ustanowionego Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu albo do reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów wyspecjalizowanych Telewizji Polskiej S.A. - TVP Kultura, TVP Historia oraz programu TVP Polonia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów wyspecjalizowanych Telewizji Polskiej S.A. - TVP Kultura, TVP Historia oraz programu TVP Polonia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i sposób jego wykonania zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1.1 do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79313000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena "C"60,00
Doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia "D" 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia Umowy do dnia 15 kwietnia 2019 roku, w tym: 1. termin wykonania analiz programów nadawanych w II kwartale wraz z raportem i prezentacją oraz analizy programów nadawanych w III kwartale 2018 wraz z raportem i prezentacją - do 45 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego materiałów, o których mowa w § 4 pkt 1 Istotnych Postanowień Umowy – w odniesieniu do analizy obejmującej nagrania tygodniowych programów nadanych w II kwartale 2018 r., a 30 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego materiałów, o których mowa w § 4 pkt 1 Istotnych Postanowień Umowy – w odniesieniu do analizy obejmującej nagrania tygodniowych programów nadanych w III kwartale 2018 r., nie później jednak niż do dnia 15 grudnia 2018 r. 2. realizacja pozostałych elementów przedmiotu zamówienia, tj. prezentacja przed KRRiT wyników monitoringu oraz naniesienie w raportach uzupełnień wskazanych przez Członków KRRiT i nadawców, których programy były poddane analizie a także sporządzenie odpowiedzi na zastrzeżenia zgłaszane przez nadawców - do dnia 15.04.2019 r.


Część nr: 2Nazwa: Wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów regionalnych Telewizji Polskiej S.A. - TVP Olsztyn, TVP Białystok, TVP Opole, TVP Wrocław, TVP Łódź, TVP Szczecin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów regionalnych Telewizji Polskiej S.A. - TVP Olsztyn, TVP Białystok, TVP Opole, TVP Wrocław, TVP Łódź, TVP Szczecin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i sposób jego wykonania zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1.2 do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79313000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia "D"40,00
Cena "C"60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia Umowy do dnia 15 kwietnia 2019 roku, w tym: 1. termin wykonania analiz programów nadawanych w II kwartale wraz z raportem i prezentacją oraz analizy programów nadawanych w III kwartale 2018 wraz z raportem i prezentacją - do 30 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego materiałów, o których mowa w § 4 pkt 1 Istotnych Postanowień Umowy – w odniesieniu do analizy obejmującej nagrania tygodniowych programów nadanych w II i III kwartale 2018 r., nie później jednak niż do dnia 15 grudnia 2018 r. 2. realizacja pozostałych elementów przedmiotu zamówienia, tj. prezentacja przed KRRiT wyników monitoringu oraz naniesienie w raportach uzupełnień wskazanych przez Członków KRRiT i nadawców, których programy były poddane analizie a także sporządzenie odpowiedzi na zastrzeżenia zgłaszane przez nadawców - do dnia 15.04.2019 r.


Część nr: 3Nazwa: Wykonanie analiz – poprzez monitoring – ogólnokrajowych programów Polskiego Radia S.A. – Program 1, Program Czwórka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie analiz – poprzez monitoring – ogólnokrajowych programów Polskiego Radia S.A. – Program 1, Program Czwórka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i sposób jego wykonania zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1.3 do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79313000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia "D"40,00
Cena "C"60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia Umowy do dnia 15 kwietnia 2019 roku, w tym: 1. termin wykonania analiz programów nadawanych w II kwartale wraz z raportem i prezentacją oraz analizy programów nadawanych w III kwartale 2018 wraz z raportem i prezentacją - do 30 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego materiałów, o których mowa w § 4 pkt 1 Istotnych Postanowień Umowy – w odniesieniu do analizy obejmującej nagrania tygodniowych programów nadanych w II i III kwartale 2018 r., nie później jednak niż do dnia 15 grudnia 2018 r. 2. realizacja pozostałych elementów przedmiotu zamówienia, tj. prezentacja przed KRRiT wyników monitoringu oraz naniesienie w raportach uzupełnień wskazanych przez Członków KRRiT i nadawców, których programy były poddane analizie a także sporządzenie odpowiedzi na zastrzeżenia zgłaszane przez nadawców - do dnia 15.04.2019 r.


Część nr: 4Nazwa: Wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów regionalnych radia publicznego – Radio Gdańsk, Radio Pomorza i Kujaw, Radio Kielce, Radio Lublin, Radio Opole, Radio Olsztyn, Radio Szczecin, Radio Wrocław.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów regionalnych radia publicznego – Radio Gdańsk, Radio Pomorza i Kujaw, Radio Kielce, Radio Lublin, Radio Opole, Radio Olsztyn, Radio Szczecin, Radio Wrocław. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i sposób jego wykonania zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1.4 do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79313000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena "C"60,00
Doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia "D"40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia Umowy do dnia 15 kwietnia 2019 roku, w tym: 1. termin wykonania analiz programów nadawanych w II kwartale wraz z raportem i prezentacją oraz analizy programów nadawanych w III kwartale 2018 wraz z raportem i prezentacją - do 45 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego materiałów, o których mowa w § 4 pkt 1 Istotnych Postanowień Umowy – w odniesieniu do analizy obejmującej nagrania tygodniowych programów nadanych w II i III kwartale 2018 r., nie później jednak niż do dnia 15 grudnia 2018 r. 2. realizacja pozostałych elementów przedmiotu zamówienia, tj. prezentacja przed KRRiT wyników monitoringu oraz naniesienie w raportach uzupełnień wskazanych przez Członków KRRiT i nadawców, których programy były poddane analizie a także sporządzenie odpowiedzi na zastrzeżenia zgłaszane przez nadawców - do dnia 15.04.2019 r.