Ogłoszenie nr 590392-N-2019 z dnia 2019-09-02 r.

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o.: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY LEKÓW I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o., krajowy numer identyfikacyjny 24112785700000, ul. ul. Zamkowa  4 , 41-803  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 277 61 00, e-mail administracja3@szpitalzabrze.pl, faks 32 271 73 11.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.szpitalzabrze.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.szpitalzabrze.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.szpitalzabrze.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY LEKÓW I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
Numer referencyjny: 19/PN/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są dostawy leków i materiałów opatrunkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ oraz Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 i Szczegółowy formularz ofertowo cenowy stanowiący Załącznik 1a do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 33600000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-02-04
2020-07-29

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w której Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj.; prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r- Prawo farmaceutyczne - dotyczy Wykonawców wobec, których ustawa nakłada obowiązek ich posiadania (dotyczy pakietów 1-5).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) – składane do oferty, b) Oświadczenia wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ) – składane do oferty, c) Oświadczenia wykonawcy o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego (załącznik nr 4 do SIWZ) - składane do oferty, d) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Zgodnie z art. 24 ust. 11 P. z. p wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 P. z. p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ stwierdzającego: • że oferowane leki (załącznik nr 1a do SIWZ) dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r –Prawo farmaceutyczne i zamieszczone w „Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. • że wymienione w formularzu ofertowym produkty (Załącznik nr 1a do SIWZ) dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych. • na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt jest dopuszczony do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r – Prawo farmaceutyczne. • na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy dokumenty na podstawie, których w/w przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych oraz w następujących przypadkach: a) podwyższenie cen jednostkowych może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian, b) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Termin realizacji może zostać przedłużona do całkowitego wykorzystania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy. c) zwiększenia limitów ilościowych poszczególnych wyrobów w stosunku do ilości określonych w umowie pod warunkiem, że nastąpi to bez zwiększenia łącznej wartości brutto przedmiotu umowy i wynikać będzie ze zmiany potrzeb Zamawiającego w stosunku do pierwotnie przyjętych. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części, przy czym Zamawiający gwarantuje, że faktycznie zamówiona ilość przedmiotu umowy będzie nie mniejsza aniżeli 60% wartości umowy. 3. Realizacja przez Wykonawcę przed terminem wskazanym w § 3 ust. 1 i 2 pełnej ilości dostaw, objętych przedmiotem umowy i oznaczonych w załączniku nr 1a do umowy, ma ten skutek, że umowa wygasa poprzez jej wykonanie w zakresie wyczerpanego asortymentu. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:- nazwę i adres : Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze pok. 1.08 - nazwę zamówienia, - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert” - „Tajemnica przedsiębiorstwa”dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r. CKN 304/00).Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 P. z. p. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze; b) inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze jest pracownik Zamawiającego dostępny pod adresem e-mail: iod@szpitalzabrze.pl, telefon: 32 277 61 00 ; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221.000 EURO; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy P. z. p, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Pakiet nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Trójkomorowy worek o poj.1500ml zawierający aminokwasy, glukozę, oliwę z oliwek (80%), olej sojowy (20%) do podania centralnie (azot 13,5g; energia niebiałkowa 1230kcal, energia całkowita 1600kcal) z elektrolitami *4fl. op. 20 2. Worek do żywienia pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę, oliwę z oliwek (80%), olej sojowy (20%) do podania drogą obwodową 1000ml (azot 6g; energia całkowita 1050kcal; glukoza 112,50g) z elektrolitami *6fl. op. 20
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-02-04
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Pakiet 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Glyceroli suppositoria – czopki doodbytnicze 2,0*10szt op. 30 2 Delphini consolidae tinctura – płyn na skórę 100ml szt 30 3 Bezbiałkowy dializat z krwi cieląt – maść 20,0 szt 20 4 Belladonnae folii extractum siccum normatum 15mg+ papaverini hydrochloridum 40mg/1,5g *10szt o op. 20 5 Tramadoli hydrochloridum krople doustne 100mg/ml op.96ml z dozownikiem szt 1 6 Acidum folicum 15mg*30tbl op. 30 7 Escitalopramum 20mg*28tbl.powl. op. 20 8 Quetiapinum 25mg*30tbl.powl. op. 70 9 Cetrizini hydrochloridum 10mg*30tbl.powl. op. 15 10 Allopurinolum 300mg*30tbl op. 15 11 Alprazolamum 0,25mg*30tbl op. 60 12 Atracurii besilas – r-r do wstrzykiwań do infuzji 10mg/ml – 2,5ml*5amp op. 50 13 Atracurii besilas – r-r do wstrzykiwań do infuzji 10mg/ml – 5ml*5amp op. 40 14 Atropini sulfas – r-r do wstrzykiwań 0,5mg/ml*10amp op. 20 15 Atropini sulfas – r-r do wstrzykiwań 1mg/ml*10amp op. 70 16 Ipratropi bromidum – płyn do inhalacji z nebulizatora 0,25mg/ml – butelka 20ml szt 50 17 Amantadini sulfas – r-r do infuzji 200mg/500ml*10but op. 20 18 Amikacinum – r-r do wstrzykiwań i infuzji 125mg/ml – 2ml fiol 100 19 Amikacinum – r-r do wstrzykiwań i infuzji 250mg/ml – 2ml fiol 300 20 Vinpocetinum – r-r do wstrzykiwań 5mg/ml – 2ml*10amp op. 30 21 Suxamethoni chloridum – proszek do sporządzenia r-ru do wstrzykiwań 200mg*10fiol op. 15 22 Cilazaprilum 5mg*30tbl.powl op. 10 23 Cisatracurium – r-r do wstrzykiwań i infuzji 2mg/ml – 2,5ml*10amp op. 10 24 Cisatracurium – r-r do wstrzykiwań i infuzji 2mg/ml – 5ml*10amp op. 10 25 Dexketoprofenum – r-r do wstrzykiwań lub koncentrat do sporządzania r-ru do infuzji 50mg/2ml*5amp op. 60 26 Prednisonum 10mg*20tbl op. 15 27 Simeticonum 40mg*100kps op. 60 28 Venlafaxinum – kps o przedłużonym uwanianiu twarde 150mg*28kps op. 10 29 Chlorpromazini hydrochloridum – r-r do wstrzykiwań 5mg/ml – 5ml*5amp op. 30 30 Dalteparinum natricum – r-r do wstrzykiwań 7500j.m. a Xa/ 0,3ml*10 amp-strzyk op. 20 31 Amphotericin inj.0,05*1fiol fiol 20 32 Insulinum humanum – r-r do wstrzykiwań 100j.m./ml – 10ml fiol fiol 60 33 Ornithini aspartas – r-r do infuzji 500mg/ml – 10ml*10amp op. 200 34 Heparinum natricum – r-r do wstrzykiwań 5000j.m./ml – 5ml*10fiol op. 30 35 Ibuprofenum 200mg*60tbl.powl op. 70 36 Verapamili hydrochloridum 40mg*40tbl.powl op. 10 37 Verapamili hydrochloridum 80mg*40tbl.powl op. 5 38 Clarithromycinum – proszek do sporządzania r-ru do infuzji 500mg fiol 250 39 Produkt złozony – proszek do sporządzania r-ru doustnego 74g*4sasz op. 120 40 Nebivololum 5mg*28tbl op. 30 41 Nitrazepam 5mg*20tbl op. 10 42 Galantamini hydrobromidum – r-r do wstrzykiwań 5mg/ml*10amp op. 60 43 Dieta normokaloryczna z dodatkiem błonnika (rozpuszczalny 100%), kompletna pod względem odżywczym Źródłem białka jest kazeina i serwatka. Os molarność 187 mOsm/l. Dla pacjentów z zaburzeniami metabolizmu glukozy. Opakowanie butelka SmartFlex np.Novasource Diabet 500ml lub równoważny. fl 50 44 Nystatinum – granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 2400000j.m./5g słoik 24ml szt 10 45 Oxycodoni hydrochloridum 10mg/ml – r-r do wstrzykiwań, koncentrat do sporządzania r-ru do wstrzykiwań, do infuzji – 2ml*10amp op. 10 46 Paracetamolum 500mg*1000tbl op. 3 47 Płynna dieta peptydowa kompletna pod względem odżywczym, wysokoenergetyczna (1,5kcal/ml) i wysokobiałkowa (47g/500ml), bogata w kwasy tłuszczowe omega-3. 50% tłuszczów w postaci MCT. Stosunek omega-6 do omega-3 wynosi 1,8:1 Do podawania doustnie lub przez zgłębnik. Osmolarność 380 mOsm/l. Opakowanie SmartFlex np.Peptamen AF 500ml lub równoważny. fl 150 48 Dieta kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna i normobiałkowa płynna dieta peptydowa, źródłem białka jest serwatka, bogata w kwasy tłuszczowe MCT-70%. Do podawania doustnie lub przez zgłębnik. Osmolarność 200 mOsm/l. Opakowanie butelka SmartFlex np.Peptamen 500ml lub równoważny fl 120 49 Neostigmini metilsulfas 0,5mg/ml – r-r do wstrzykiwań 1ml*10amp op. 50 50 Tramadoli hydrochloridum+Paracetamolum 37,5mg+325mg*30tbl.powl op. 120 51 Propranololi hydrochloridum 10mg*50tbl op. 15 52 Preparat złożony proszek 225,0 np.Protifar lub równoważny op. 10 53 Metamizolum natricum 500mg/ml – r-r do wstrzykiwań 2ml*5amp op. 200 54 Rifampicinum 300mg*100kps twarde op. 1 55 Rocuroni bromidum 10mg/ml – r-r do wstrzykiwań 10ml*10fiol op. 8 56 Sulfacetamidum natricum 100mg/ml krople do oczu *2butelki 5ml op. 70 57 Oseltamiwir 75mg*10tbl op. 10 58 Albuminum humanum – r-r do infuzji 20g/100ml fl 30 59 Vinpocetinum 5mg*200tbl op. 20 60 Cyanocobalaminum 100mcq/ml – r-r do wstrzykiwań 1ml*10amp op. 2 61 Acidum ascorbicum 100mg/ml – r-r do wstrzykiwań 5ml*10amp op. 60 62 Rifaximinum 200mg*28tbl.powl op. 30 63 Dinoprostanum 0,5mg/3g – żel do szyjki macicy 1strzyk 3g szt 20
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33600000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-02-04
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Pakiet nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Immunoglobulinum humanum anti-D – r-r do wstrzykiwań 300mcq/2ml /1500IU amp amp. 60 2 Immunoglobulinum humanum anti-D immunoglobulina ludzka anty-D – r-r do wstrzykiwań 50mcq/ml amp. 10 3 Immunoglobulinum humanum anti-D immunoglobulina ludzka anty-D – r-r do wstrzykiwań 150mcq/ml amp. 60
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33600000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-02-04
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Pakiet nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Enoxaparinum natricum 40mg/0,4ml – r-r do wstrzykiwań *10amp.strzyk. 0,4ml op. 50 2 Enoxaparinum natricum 80mg/0,8ml – r-r do wstrzykiwań *10amp.strzyk. 0,8ml op. 20
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33600000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-02-04
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Pakiet nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Acetylocysteinum 100mg/ml – r-r do infuzji 3ml*10amp op. 50 2 Dobutaminum – proszek do sporządzania r-ru do infuzji 250mg*1fiol proszku op. 260 3 Vancomycinum 1,0 – proszek do sporządzania r-ru do infuzji fiol 700 4 Pantoprazolum 40mg*10fiol op. 400 5 Clindamycinum 300mg/2ml – r-r do wstrzykiwań 2ml*5amp op. 120 6 Piperacillinum+Tazobactamum 4g+0,5g – proszek do sporządzania r-ru do infuzji *10fiol op. 10
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33600000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-02-04
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Pakiet nr 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej przed działaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału. Zapewnia nawilżanie suchej i spierzchniętej skóry. Nie zawiera tlenku cynku i alkoholu. Działa przez 24 godziny (aplikacja co 3-4 epizody nietrzymania moczu\kału). Skuteczność ochrony skóry potwierdzona klinicznie na grupie min.200 pacjentów (załączyć wykaz publikacji badań klinicznych) szt. 12 2 Cavilon Care Wipes – zestaw myjący do kompleksowej ochrony i pielęgnacji skóry pacjenta. Do oczyszczania, nawilżania i ochrony skóry w jednym prostym kroku. Neutralne pH, bezzapachowe, wolne od parabenów, hypoalergiczne, materiał biodegradowalny, rozmiar 20cm*30cm op.8szt op. 150 3 Sterylny opatrunek wykonany z poliuretanowej folii do mocowania i zabezpieczania wkłuć naczyniowych u noworodków i niemowląt. Rozmiar 3,8*4,5cm z ramką/apilkatorem, z dwoma dodatkowymi włokninowymi, laminowanymi paskami mocującymi z mocnej włókniny (w tym jeden z kolorowym nadrukiem) oraz laminowaną, włókninową metką do oznaczania, służącą również jako pasek mocujący. Wzmocnione włókniną brzegi z czterech stron posiadają drobne nacięcia pod folią w celu zapobiegania odklejania się opatrunku podczas ruchu pacjenta. Opatrunek jest pokryty hipoalergicznym klejem hydrofilowym, posiadającą wysoką przylepność do skóry oraz wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Opatrunek jest odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy II a, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27mn przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min.32) szt. 100 4 Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul u dzieci. Rozmiar 4,4*4,4cm z ramką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy II a, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min.32) szt. 100 5 System zamykania ran, pasek z mikroporowatej włókniny poliestrowej, wzmocnionej włóknami z syntetycznego jedwabiu 47mm*12mm, z przezroczystym opatrunkiem z folii PU 60mm*47mm z ramką do aseptycznej aplikacji; sterylne, 1szt w opakowaniu; opakowanie zbiorcze plastikowy dyspenser. szt. 50 6 Repozycjonowalny przylepiec chirurgiczny z łatwo odklejalnym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem silikonowym na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny, z makroperforacją umożliwiającą podział wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek. Podłoże w kolorze niebieskim dla łatwej identyfikacji wybitnie delikatnego przylepca. Rozmiar 19mm*0,6m szt. 100 7 Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z włókniny poliestrowej z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą precyzyjne dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, o wysokiej przylepności początkowej i długoczasowej. Rozmiar 9,1m*2,5cm szt. 150 8 Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej, perforowanej co 5cm, łatwy do dzielenia poprzecznego bez użycia nożyczek, trudno brudzący, wybitnie delikatny dla skóry pacjenta, niepozostawiający resztek kleju na skórze, wysoka i długotrwała przylepność, klej akrylowy bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, równomiernie naniesiony na całej powierzchni, nie klejący się do rękawiczek, bez papieru zabezpieczającego, rozmiar 9,1m*5cm szt. 20 9 Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci z wycięciem. Rozmiar 5*5,7cm z szerokim aplikatorem (min.3cm) i dwoma paskami włókninowymi. Kolorowa aplikacja dla dzieci. Wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy II a, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27mn przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min.32) op. 1000 10 Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych. Rozmiar 10*12cm z ramką i metką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy II a, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32) szt. 1000 11 Włókninowy opatrunek z wkładem chłonnym nacięciem i centralnym otworem z warstwą aluminium rozm.8cm*9cm szt. 800 12 Jednoczęściowa opaska bez lateksowa z laminowanym rzepem do mocowania rurki intubacyjnej dla dorosłych szt. 600 13 Jałowa opaska do rurek tracheostomijnych laminowane rzepy z możliwością regulacji długości szt. 300 14 Podkładka pod rurkę tracheostomijną dla dorosłych o wysokiej chłonności własnościach przeciwodleżynowych, jałowa, rozm. 8 x 9 cm szt. 300 15 Czepek do bezwodnego mycia głowy szt. 100 16 Kompresy włókninowe, sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu, z włókniny bawełnianej o gramaturze min.40g/m2, rozm.12,5cm*12,5cm, 16warstw., rozmiar całkowity po rozłożeniu 50cm*50cm, pakowane pojedynczo w opakowanie papier/folia z widocznym kierunkiem otwierania szt. 1500 17 Opatrunek do mocowania drenów donosowych z 4-stopniowym systemem aplikacji, wykonany z delikatnej, cielistej włókniny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, dobrze przepuszcza powietrze i parę wodną, wymiar 7cm*7,1cm szt. 800 18 Opatrunek sterylny, włókninowy z wkładem chłonnym, jałowy, wymiary 5cm*7,2cm szt. 2200 19 Opatrunek samoprzylepny jałowy za wkładem chłonnym, z przecięciem i otworem O do aplikacji wokół założonego drenu, jałowy rozm.9cm*10cm szt. 400 20 Opatrunek samoprzylepny jałowy za wkładem chłonnym, z przecięciem i otworem O do aplikacji wokół założonego drenu, jałowy rozm.12cm*14cm szt. 100 21 Opatrunek jałowy poiniekcyjny wykonany z folii poliuretanowej z wkładem z materiału SUGI otrzymanego z regenerowanej celulozy, który może pochłonąć wysięk przekraczający 17-20 razy jego objętość. Może pozostać na miejscu zaaplikowania do 4 dni. Jałowy, wodoodporny, hypoalergiczny oraz paraprzepuszczalny. Przeźroczysty – umożliwia obserwację wkłucia. szt. 50 22 Kompres włókninowy jałowy, 4-warstwowy o gramaturze min.40g/m2 z przecięciem Y które umożliwia precyzyjne zabezpieczenie ujścia drenów medycznych. op.a5szt op. 80 23 Przylepiec stabilizujący do rurki intubacyjnej. Zestaw składający się z dwóch podkładek mocowanych do policzków pokryty klejem na stronie wewnętrznej i rzepem na stronie zewnętrznej oraz paska mocującego do rzepu wykonanego z włókniny. Pasek wyposażony w przylepne pole w środkowej części dla lepszej stabilizacji rurki medycznej. szt. 50
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141100-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: