Ogłoszenie nr 567023-N-2019 z dnia 2019-06-28 r.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku: Konserwacja muzealiów przeznaczonych do ekspozycji na wystawie stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku realizowanej w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. „Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późniejszymi zmianami.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, krajowy numer identyfikacyjny 14177328200000, ul. ul. Oleandrów  5 , 05-070  Sulejówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 842 04 25, e-mail w.chmielewski@muzeumpilsudski.pl, faks 22 842 04 25.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumpilsudski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.muzeumpilsudski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę, w zapieczętowanym i oznakowanym zgodnie z wymaganiami specyfikacji opakowaniu, należy złożyć w biurze Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Adres:
ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja muzealiów przeznaczonych do ekspozycji na wystawie stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku realizowanej w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. „Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późniejszymi zmianami.”
Numer referencyjny: ZP/MJP/DZ/1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja następujących muzealiów: 1) Część pierwsza: konserwacja papieru; 2) Część druga: konserwacja tkanin; 3) Część trzecia: konserwacja metali; 4) Część czwarta: konserwacja skóry, broni palnej i drzewcowej oraz innych materiałów. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje pełną konserwację muzealiów uwzględniającą ich indywidualny charakter, walory artystyczne i znaczenie historyczne. Działania konserwatorskie podjęte przez Wykonawcę powinny zahamować dalszą deteriorację muzealiów, a także przywrócić im właściwe walory estetyczne, przy zachowaniu oryginalności przedmiotu konserwacji i pozwolić na ich eksponowanie przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 50800000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50841000-2
50830000-2
50820000-9
50810000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-10
3
3
3

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w następujących terminach: (1) Część pierwsza – w terminie do dnia 10 grudnia 2019 r.; (2) Część druga, trzecia i czwarta – w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: 1) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej - odpowiednio: (a) dla Części pierwszej zamówienia: dwie usługi konserwacji przedmiotów z papieru o wartości nie niższej niż 50 000,00 zł netto każda; (b) dla Części drugiej zamówienia: dwie usługi konserwacji tkanin o wartości nie niższej niż 20 000,00 zł netto każda; (c) dla Części trzeciej zamówienia: dwie usługi konserwacji przedmiotów z metalu o wartości nie niższej niż 20 000,00 zł netto każda; (d) dla Części czwartej zamówienia: jedną usługę konserwacji przedmiotów ze skóry o wartości nie niższej niż 4 000,00 zł netto i jedną usługę konserwacji broni palnej o wartości nie niższej niż 5 000,00 zł netto. W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej - odpowiednio: (a) dla Części pierwszej zamówienia: dwiema osobami posiadającymi: (i) wykształcenie wyższe na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki w specjalności konserwacja papieru, które odbyły po ukończeniu studiów co najmniej 12-miesieczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji obiektów z papieru wpisanych do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków lub (ii) które posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach dotyczących konserwacji zabytków ruchomych lub dyplom mistrza w zakresie konserwacji zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz która odbyła co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji obiektów z papieru wpisanych do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków; (b) dla Części drugiej zamówienia: dwiema osobami posiadającymi: (i) wykształcenie wyższe na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki w specjalności konserwacja tkaniny, które odbyły po ukończeniu studiów co najmniej 12-miesieczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji obiektów z tkaniny wpisanych do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków lub (ii) które posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach dotyczących konserwacji zabytków ruchomych lub dyplom mistrza w zakresie konserwacji zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz która odbyła co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji obiektów z tkaniny wpisanych do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków; (c) dla Części trzeciej zamówienia: dwiema osobami posiadającymi: (i) wykształcenie wyższe na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki w specjalności konserwacja metalu, które odbyły po ukończeniu studiów co najmniej 12-miesieczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji obiektów z metalu wpisanych do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków lub (ii) które posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach dotyczących konserwacji zabytków ruchomych lub dyplom mistrza w zakresie konserwacji zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz która odbyła co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji obiektów z metalu wpisanych do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków; (d) dla Części czwartej zamówienia: dwiema osobami posiadającymi: (i) wykształcenie wyższe na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki , które odbyły po ukończeniu studiów co najmniej 12-miesieczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji dzieł sztuki wpisanych do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków lub (ii) które posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach dotyczących konserwacji zabytków ruchomych lub dyplom mistrza w zakresie konserwacji zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz która odbyła co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji dzieł sztuki wpisanych do inwentarza muzealnego lub rejestru zabytków. Zamawiający dopuszcza łączenia przez jedną osobę dwu lub więcej ww. funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających, czy zostały one wykonane należycie; dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; wzór wykazu określa załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu określa załącznik nr 9 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpowiednim dokumentem rejestrowym. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Dla części 1 – 4 zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiednio: (1) dla Części pierwszej zamówienia: 3 500,00 zł; (2) dla Części drugiej zamówienia: 700,00 zł; (3) dla Części trzeciej zamówienia: 650,00 zł; (4) dla Części czwartej zamówienia: 1 400,00 zł. Wadium należy wnieść, według wyboru Wykonawcy, w jednej z następujących form: (1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego o numerze: 63 1130 1017 0020 1472 3320 0005; (2) poręczeniach bankowych; (3) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej; (4) gwarancjach bankowych; (5) gwarancjach ubezpieczeniowych lub (6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). Wadium w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale w siedzibie Biura Zamawiającego: ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa, jednocześnie dołączając jego kopię do oferty albo złożyć wraz z ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty60,00
Doświadczenie personelu40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, możliwa jest w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej, tj.: (1) W zakresie terminu wykonania zamówienia - w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej, tj. zdarzeń, których wystąpienie jest niezależne od Stron i którym nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy określony w § 4 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do jego zakończenia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko w przypadku, gdy nie były one następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. (2) W zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmian technologicznych spowodowanych koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w SIWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; (3) W zakresie pozostałych zmian - w tym zmiany wynagrodzenia spowodowanych następującymi okolicznościami: (a) Siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami SIWZ; Strony odpowiednio ograniczą zakres realizacji przedmiotu zamówienia, który nie będzie mógł zostać zrealizowany oraz odpowiednio zmniejszą wynagrodzenie Wykonawcy; (b) Zmianą obowiązującej stawki podatku VAT. Strony wprowadzą do umowy nową stawkę podatku VAT i zmienią odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. 2. Dodatkowo Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: (1) zaniechania wykonania prac, których wykonanie w trakcie realizacji stało się zbędne albo niemożliwie do wykonania z przyczyn technicznych - przy jednoczesnym obniżeniu wartości wynagrodzenia o wartość prac zaniechanych; (2) zmian dotyczących wykonania przedmiotu umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji publicznej, w sposób wynikający z tych zleceń, (3) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, (4) zmian personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia istotnej przyczyny uniemożliwiającej dotychczasowej osobie wykonywania swoich obowiązków; (5) zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Pzp o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę; wniosek Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia wymagał będzie uzasadnienia wraz z odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian ww. zmian na wynagrodzenie Wykonawcy. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia przez Strony aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Konserwacja papieru
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części pierwszej zamówienia jest konserwacja przedmiotów z papieru. W ramach zamówienia Wykonawca wykona w szczególności następujące prace: 1) odbiór muzealiów z biura Zamawiającego oraz przewóz do pracowni konserwatorskiej; 2) oczyszczenie i zabezpieczenie; 3) konserwacja; 4) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej: opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po wykonaniu wszystkich prac konserwatorskich – w 2 egzemplarzach: 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, na zewnętrznym nośniku danych; 5) dostarczenie muzealiów po ich konserwacji odpowiednio do biura lub siedziby Zamawiającego, według wyboru Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50800000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Doświadczenie personelu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1a i 1b do SIWZ.


Część nr: 2Nazwa: Konserwacja tkanin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części drugiej zamówienia jest konserwacja tkanin. W ramach zamówienia Wykonawca wykona w szczególności następujące prace: 1) odbiór muzealiów z biura Zamawiającego oraz przewóz do pracowni konserwatorskiej; 2) oczyszczenie i zabezpieczenie; 3) konserwacja; 4) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej: opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po wykonaniu wszystkich prac konserwatorskich – w 2 egzemplarzach: 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, na zewnętrznym nośniku danych; 5) dostarczenie muzealiów po ich konserwacji odpowiednio do biura lub siedziby Zamawiającego, według wyboru Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50800000-3, 50830000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Doświadczenie personelu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ.


Część nr: 3Nazwa: Konserwacja przedmiotów z metalu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części trzeciej zamówienia jest konserwacja przedmiotów z metalu. W ramach zamówienia Wykonawca wykona w szczególności następujące prace: 1) odbiór muzealiów z biura Zamawiającego oraz przewóz do pracowni konserwatorskiej; 2) oczyszczenie i zabezpieczenie; 3) konserwacja; 4) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej: opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po wykonaniu wszystkich prac konserwatorskich – w 2 egzemplarzach: 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, na zewnętrznym nośniku danych; 5) dostarczenie muzealiów po ich konserwacji odpowiednio do biura lub siedziby Zamawiającego, według wyboru Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50800000-3, 50810000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Doświadczenie personelu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3a i 3b do SIWZ.


Część nr: 4Nazwa: Konserwacja skóry, broni palnej, broni białej i drzewcowej oraz innych materiałów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części czwartej zamówienia jest konserwacja skóry, broni palnej, broni białej i drzewcowej oraz innych materiałów. W ramach zamówienia Wykonawca wykona w szczególności następujące prace: 1) odbiór muzealiów z biura Zamawiającego oraz przewóz do pracowni konserwatorskiej; 2) oczyszczenie i zabezpieczenie; 3) konserwacja; 4) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej: opisowej i fotograficznej przed, w trakcie i po wykonaniu wszystkich prac konserwatorskich – w 2 egzemplarzach: 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, na zewnętrznym nośniku danych; 5) dostarczenie muzealiów po ich konserwacji odpowiednio do biura lub siedziby Zamawiającego, według wyboru Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50800000-3, 50820000-9, 50841000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Doświadczenie personelu40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4a i 4b do SIWZ.