Ogłoszenie nr 542763-N-2019 z dnia 2019-04-29 r.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem: Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, krajowy numer identyfikacyjny 29544900000000, ul. ul. Ciągłówka  9 , 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail centrum-rehabilitacji@z-ne.pl, faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (URL): www.rehabilitacja.zakopane.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.rehabilitacja.zakopane.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.rehabilitacja.zakopane.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
34-500 Zakopane, ul. Ciągłówka 9

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2.
Numer referencyjny: ZPP-2810-04/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem poprzez rozbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2., tj: 1.1. wykonanie robót dot. budynku: 1) całkowita rozbiórka piwnic ze względu na zły stan techniczny ścian i brak fundamentowania oraz budowa nowych piwnic (przyziemia) z uwzględnieniem nowego programu funkcjonalnego i obowiązujących przepisów prawa oraz obiektu; 2) całkowita rozbiórka drewnianego stropu nad piwnicą i wykonanie stropu żelbetowego stanowiącego odpowiednią przegrodę ppoż od kondygnacji parteru; 3) całkowita rozbiórka ganku od strony południowej ze względu na zły stan techniczny raz budowa nowego powiększonego z zachowaniem jego historycznego charakteru; 4) przebudowa ścian wewnętrznych w związku z nowym układem funkcjonalnym kondygnacji parteru i poddasza; 5) renowacja ist. schodów drewnianych; 6) wymiana wszystkich okładzin ściennych (zewn. i wewn.) na kondygnacji parteru i poddasza wraz z odpowiednim ociepleniem ścian zewnętrznych budynku; 7) czyszczenie ścian drewnianych z płazów i odpowiednia impregnacja; 8) całkowita wymiana warstw posadzek i podłóg z zachowanie istniejącej konstrukcji stropów nad parterem i poddaszem; 9) wymiana warstw w skosach dachowych i nowe okładziny; 10) całkowita wymiana stolarki w budynku na nową drewnianą z odtworzeniem ist. historycznego charakteru obecnej stolarki; 11) budowa nowych podestów przed wejściami do budynku, pochylni dla niepełnosprawnych oraz schodów terenowych; 12) wymiana wszystkich rynien, rur spustowych, ofasowań blacharskich oraz renowacja ist. pokrycia dachowego wraz z zabezpieczeniem ist. więźby dachowej; 13) wymiana wszystkich instalacji w budynku, pionów wentylacyjnych oraz montaż instalacji ppoż;. 1.2. wykonanie robót dot. budowy elementów zagospodarowania terenu w tym urządzeń komunikacyjnych: budowa ciągu pieszo-jezdnego, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, dojazdu do wymiennikowni budynku, dojść pieszych do budynku w tym pochylni dla niepełnosprawnych oraz budowa elementów małej architektury i zieleń. 1.3. wykonanie dokumentacji powykonawczej tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, w tym operatu geodezyjnego powykonawczego. W zakres robót budowlanych wchodzi: 3.1. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe. a) rozbiórka ist. budynku gospodarczego typu camping o max wys. górnej krawędzi dachu od poziomu terenu 3,0 m – budynek parterowy o konstrukcji drewnianej szkieletowej, przekryty dachem o konstrukcji drewnianej jednospadowym o niewielkim spadku, pokrycie papą na lepiku; po pracach wyburzeniowych teren uporządkować, wyplantować i przygotować pod nową inwestycję o funkcji komunikacyjnej; b) W ramach rozbudowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku „Dyrektorówki” z przystosowaniem pomieszczeń przyziemia i parteru dla osób niepełnosprawnych, zostały zaprojektowane roboty rozbiórkowe: - rozebrać i wyburzyć wszystkie elementy ganku w kolejności: zdemontować pokrycie dachowe wraz z rynnami i rurami spustowymi, schody zewnętrzne, rozebrać więźbę dachową, ściany zewn. i warstwy podłogowe, rozebrać kamienne ściany piwnic; - zdemontować wszystkie elementy budynku (oprócz pokrycia) do gołej konstrukcji, całą stolarkę zewn. i wewn. w budynku; - skuć wszystkie tynki (w łazienkach wraz z okładzinami) wewnętrzne ścian i skosów dachowych; - rozebrać zaznaczone na rys. kondygnacji ściany wewnętrzne; - zdemontować wszystkie okładziny deskowe ścian i z supremy wewnątrz i na zewnątrz budynku, także całych szczytów dachowych; wyczyścić z trocin; - rozebrać wszystkie piony dymowe w całości; - zdemontować wszystkie warstwy podłogowe na wszystkich kondygnacjach; - usunąć z pomiędzy płazów stare uszczelnienie wiórami; - zdemontować w całości strop nad piwnicą; - podnieść w całości drewnianą konstrukcję budynku wraz z dachem na odpowiednich podnośnikach na odpowiednią wysokość i zabezpieczyć przed jakimikolwiek przesunięciami; - wyburzyć całą kondygnację piwnic łącznie ze schodami zewn. do kotłowni i przed głównym wejściem oraz posadzkami; 3.2. Roboty ogólno-budowlane. szczegółowe założenia zawarto w części konstrukcyjnej projektu. a) Ławy fundamentowe pod ściany nośne - żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe lub z pustaków szalunkowych szer. 24 cm i stopy pod słupy żelbetowe, schody w posadzce na gruncie (dotyczy zejścia do pom. rehabilitacji) betonowe na ławie żelbetowej, Główna konstrukcja nośna ścian piwnic – słupy żelbetowe o przekrojach 24x24; b) Ściany zewnętrzne piwnic: murowane w układzie mieszanym ze szkieletem żelbetowym z pustaków z betonu komórkowego o 0,095 W/(m2K) lub innych pustaków o porównywalnych parametrach gr. 24cm ocieplone płytami styropianu na piór-wpust gr.6cm o 0,031 W/(m2K), od zewnątrz okładzina kamienna z kamienia analogicznie jak istniejący o takich samych ciosach i kształcie, aby odtworzyć historyczny charakterścian piwnic, c) Ściany wewnętrzne piwnic: 1) ściany nośne z pustaków z betonu komórkowego gr. 24cm, lub innych pustaków o porównywalnych parametrach, pióro-wpust na cieńką spoinę poziomą, z uchwytami montażowymi; 2) ściany działowe bloczki z betonu komórkowego odmiany PP3/0,5, bloczki o grubości 115 mm i wysokości 399 mm lub innych pustaków o porównywalnych parametrach 3) nadproża w otworach drzwiowych - w ścianach nośnych – żelbetowe lub typu L, - w ścianach gr. 12.0cm – belki nadprożowe danego systemu; d) Strop nad piwnicą: płyty żelbetowe, monolityczne, wylewane na mokro gr.12cm; stal A-III, beton B25 Nadproża i podciągi wylewane łącznie ze stropami i wieńcami. e) Ściany zewnętrzne i wewnętrzne parteru: – ist. drewniane z płazów gr.16cm i 10cm; należy wyczyścić poprzez piaskowanie; na grubości stropu nad piwnicą belki płazowe usunąć oraz wykonać nowe belki podwalinowe o tych samych szerokościach i zakotwione w wieńcach płyty żelbetowej nad piwnicą, przestrzenie pomiędzy belkami uszczelnić tradycyjnie poprze mszenie struganymi wiórami z drewna świerkowego, jako warkocze na wzór istniejących; – piony wentylacyjne – pustaki betonowe systemowe na zaprawie montażowej 3- kanałowe nie wymagające obmurowania i posiadające atest PZH, np. typu Schiedel Polska - od poziomu parteru wymurować na płycie żelbetowej nad piwnicą do wys. 40cm ponad kalenicę dachu; przy przejściach przez stropy i dach ustabilizować kotwami stalowymi mocowanymi do elementów konstrukcyjnych, dylatacje wokół pionów wykonać z wełny mineralnej, nad stropem poddasza zamontować płyty wspornikowe do obmurowania pionów cegłą klinkierową, na poddaszu zamontować drzwiczki rewizyjne, kratki wentylacyjne wywiewne zamontować nad kalenicą dachu, piony przekryć płytami betonowymi ze spadkami i wykonać obróbki blacharskie. f) Ściany zewnętrzne i wewnętrzne poddasza – ist. drewniane szkieletowe, uszkodzone elementy konstrukcji wymienić. g) Strop nad parterem – ist. drewniany belkowy o wymiarach belek 24x20 cm, uszkodzone elementy konstrukcji wymienić; wyrównać poziomy belek do jednej górnej płaszczyzny; h) Schody: z piwnicy na parter – proj. żelbetowe płytowe zabiegowe o zbrojeniu podłużnym pomiędzy fundamentem a ścianą nośną i stropami, zbrojenie rozdzielcze w poprzek zbrojenia nośnego, - z parteru na poddasze – ist. drewniane policzkowe do renowacji, uszkodzone elementy konstrukcji wymienić; ze względu na dostosowanie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych należy zmodyfikować konstrukcję nośną – zastąpić słup podpierający górny bieg konstrukcją wsporczą, wg zaleceń i rysunków konstrukcyjnych; i) Balkony na poddaszu – ist. drewniane do renowacji, uszkodzone elementy konstrukcji oraz wszystkie deskowania wymienić, wymieniane elementy balkonu mają być z analogicznego materiału, zachować takie same wymiary i zdobnictwo, podnieść wys. balustrady do 1,10m dokładając nad ist. balustradą dodatkową belkę o parametrach takich, jak istniejąca górna belka balustrady; j) Dach nad parterem w części ganku jednospadowy – o konstrukcji krokwiowopłatwiowo- kleszczowej, wymiary elementów konstrukcji dachu podane na rzucie więźby w części konstrukcyjnej, dach ocieplony wełną mineralną min. gr.18cm. Więźbę należy wykonać zgodnie z przepisami sztuki ciesielskiej. l) Strop nad poddaszem wraz z główną więźbą dachową – ist. drewniane o konstrukcji krokwiowo-płatwiowo-jętkowej, uszkodzone elementy konstrukcji wymienić; przy nowych pionach wentylacyjnych wyprowadzanych ponad dach dokonać ewentualną przebudowę więźby. k) Pokrycie dachowe – na głównym dachu ist. blacha gładka na rąbek stojący, na projektowanym ganku nowa blacha gładka na rąbek stojący, uszkodzone elementy pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich wymienić; nad wejściem do pomieszczeń rehabilitacyjnych w przyziemi daszek szklany łukowy ze szkła bezpiecznego, zgodnie z rysunkami technicznymi. 3.3. Roboty w ramach zagospodarowania terenu. – do planowanej inwestycji tj. budynku wraz z zapleczem parkingowym dla zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej obsługi komunikacyjnej należy wykonać dojazd i dojście w formie ciągu pieszo-jezdnego - jezdnia szer.5,0m z kostki betonowej gr. 8cm; – na potrzeby projektowanej inwestycji należy wykonać miejsca postojowe na 10 stanowisk dla samochodów osobowych, w tym 5 stanowisk dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne – nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8cm; – do planowanej inwestycji należy wykonać ciągi komunikacji pieszej: pochylnie dla osób niepełnosprawnych, spoczniki i podesty – z kostki betonowej gr.6cm lub kamienia naturalnego miejscowego, schody zewnętrzne wzdłuż budynku i do budynku – terenowe z bloków schodowych betonowych lub kamiennych; – elementy małej architektury: 1) murki terenowe – betonowo-kamienne z kamienia naturalnego jako murki suche kwiatowe z kamienia łamanego układanego bez zaprawy; 2) palisada kamienna lub betonowa z powłoką hydrofobową pochylni dla niepełnosprawnych 3) krawężniki chodnikowe wraz opaskami żwirowymi wzdłuż ścian budynku; – elementy zieleni i ukształtowanie terenu – plantowanie terenu, trawniki i zieleń ozdobna tj. kwiaty oraz krzewy liściaste i iglaste. Uwaga: Koszty zużycia mediów w okresie realizacji zamówienia ponosić będzie Wykonawca na zasadach zawartych w projekcie umowy. Do obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie: 1. Oznakowanie i urządzenie placu budowy. 2. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu ze względu na roboty na wysokościach. 3. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań. 4. Dokonania uzgodnień uzyskania wszelkich protokołów, atestów, opinii niezbędnych do wykonania całości przedmiotu zamówienia i poniesienia opłat z tym związanych. 5. W przypadku zniszczeń urządzeń lub ich części w toku realizacji – naprawienie szkody lub doprowadzenie do stanu pierwotnego na własny koszt. 6. Opracowanie i przekazanie kompletnej dokumentacji odbiorczej. 7. W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający zaleca: a) dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej terenu realizacji terenu realizacji przedmiotu konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 8. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz informuje, że budynek jest wpisany do rejestru Zabytów. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1, do niniejszej specyfikacji obejmujący: przedmiar robót zał. 1 cz. A, cz. B, cz. C, kosztorys ślepy zał 1a cz. A, cz. B, cz. C, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zał 2 cz. A, cz. B, cz. C, projekt wykonawczy zadania. 10. Ze względu na prace wykonywane na terenie czynnego budynku szpitala Wykonawca musi wykonać przed przystąpieniem do robót budowlanych plan organizacji placu budowy i uzyskać akcpetację Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace w tym na zamontowane urządzenia i wyposażenie. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy. 12. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w siwz, w szczególności w załączniku nr 1, do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych, Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji gdy Wykonawca zamierza zastosować równoważne materiały, produkty, urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały zawarte w dokumentacji oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów zaproponowanych w ofercie) wraz z załączeniem charakterystyk oraz dokumentów potwierdzających równoważność zaproponowanych materiałów. 13. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu robót do dnia odbioru końcowego pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy przede wszystkim pracowników ogólnobudowlanych, wykonujących prace na placu budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia. Tym samym Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę minimum: 3 pracowników ogólnobudowlanych, na warunkach określonych powyżej. 14. W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wykaz pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać oraz informacjami dotyczącymi zawartych z nimi umów o pracę. 15. Zamówienie jest dofinansowane: - z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby szpitala z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych” - środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego w ramach zadania pt. „Dofinansowanie robót budowlanych w Rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, dotyczące obiektów służących Rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45111100-9
45111000-8
45262350-9
45262311-4
45262510-9
45422000-1
45261213-0
45320000-6
45430000-0
45442100-8
45421000-4
45233222-1
45312100-8
45310000-3
45312100-8
45311200-2
45315700-5
45314100-2
45331100-7
45331100-7
45330000-9
45112710-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-11-30
2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał - minimum 1 robotę budowlaną polegającą na: polegającą na przebudowie, rozbudowie, remoncie budynku o konstrukcji drewnianej (w szczególności z płazów drewnianych) objętego ochroną konserwatorską, wpisanego do gminnego rejestru zabytków, potwierdzoną dowodami określającymi czy wykazana robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacje o tym czy robota została wykonana zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, przepisami prawa budowlanego, zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończona. b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: - osobą na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji do kierowania budowy, w tym pełnienie funkcji kierowania. - osobą na stanowisko Kierownika Robót posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności sieci i instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o. gaz, wentylacja mechaniczna) bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji kierowania robót instalacyjnych. - osobą na stanowisko Kierownika Robót posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji kierowania robót instalacyjnych. Zamawiajacy dopuszcza połączenie funkcji wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 3.3. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 3.4 dokumentów dotyczących podwykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia; 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2. lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5. Dokument, o którym mowa w pkt 4. lit.a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 5 stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, (należy wypełnić załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji) przy czym, dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( należy wypełnić załącznik nr 6 do siwz). Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w pkt. 9.1.2.3 lit. b);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
c) kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie kosztorysu ślepego oraz przedmiaru robót odzwierciedlający wartość z oferty.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
13.1. oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika; 13.2. wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji (wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza załączonego do specyfikacji);
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 2.1. pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium przetargowe w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w ING Bank Śląski S.A. o/Zakopane 72 1050 1474 1000 0022 1051 3558. Wadium winno znajdować się na koncie zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert tj. 15.05.2019 r. godz. 11.30. Wskazanym jest kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji dołączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału, najpóźniej w terminie składania ofert tj. 5. 15.05.2019 r. godz. 11.30 w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie 4 piętro UWAGA! Nie wolno oryginałów tych dokumentów wkładać do oferty. Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnych uznaje się za wniesione prawidłowo. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.5, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 , oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 12.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 12.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 12.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja/rękojmia25,00
Termin zakończenia realizacji danego etapu robót przedmiotu umowy15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
a) Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika budowy, b) terminów realizacji przedmiotu zamówienia: 1. z powodu wystąpienia zdarzeń określanych jako „siła wyższa" , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i które nie wynikają z winy żadnej ze stron. W takim przypadku może nastąpić przesunięcie terminu zakończenia przedmiotu umowy o czas przestoju spowodowany tymi zdarzeniami, 2. z powodu udokumentowanych zmian organizacyjnych u Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy. W takim przypadku może nastąpić przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas przestoju spowodowanymi tymi zmianami, 3. w przypadku zmiany harmonogramu lub wysokości finansowania inwestycji poprzez zmiany w umowie o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zamówienia pomiędzy zamawiającym a Instytucją finansującą dotyczące terminu realizacji zadania i kwot przekazywanych płatności dopuszczalne są zmiany w harmonogramie rzeczowo -finansowym oraz przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie odpowiadającym zmianom w umowie o dofinansowanie; 4. w przypadku konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania zamówienia, danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów. W takim przypadku strony mogą wydłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o okres przestoju spowodowany ww. przyczynami; 5. w przypadku przerw w realizacji robót zaistniałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub podmiotów trzecich, za które Wykonawca nie odpowiada. W takim przypadku Strony mo gą wydłużyć termin wykonania umowy o okres przestoju w robotach spowodowany ww. przyczynami; 6. w przypadku gdy projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego wykonawca realizuje przedmiot umowy, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z założonym harmonogramem. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia robót budowlanych o okres wynikający i uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym; 7. w przypadku gdy nastąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą techniczna w budynku Szpitala. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do usunięcia kolizji; 8. w przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zmiany treści umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 9. 144 ust. 1 pkt 2 PZP i zlecenia Wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych" wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych Wykonawcy „dodatkowych robót budowlanych"; 10. w przypadku powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłuższy niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym tj. o okres potr zebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz; 11. w przypadku wystąpienia istotnych wad w dokumentacji projektowej, których usunięcie wstrzymuje wykonanie robót. W takim przypadku aby zmiana umowy była możliwa, okoliczność ta winna być udokumentowana wpisem do dziennika budowy oraz stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora (inspektorów) nadzoru oraz zaakceptowanymi przez zamawiającego. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad dokumentacji projektowej; a) rezygnacji z wykonania części robót i wykonanie robót zamiennych oraz wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia., b) zmiany zakresu robót wynikających z decyzji administracyjnych i wykonanie robót zamiennych oraz wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia - wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót. Jeżeli okoliczności te wymagają dodatkowego czasu na wykonanie przedmiotu umowy, strony mogą przedłużyć wykonanie o ten czas; c) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego, d) nieterminowego przekazania placu budowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, e) zmiany rozwiązań technologicznych wykonania robót wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej polegające na zmianie sposobu wykonania robót pod warunkiem: technologia proponowanego rozwiązania musi być co najmniej na poziomie technologii zastosowanej w dokumentacji przetargowej lub wyższym. Wykonawca musi uzyskać zgodę na zastosowanie innych rozwiązań od Za mawiającego. f) obniżenie wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno - prawnych nie będzie konieczny do wykonania, g) w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach możliwa jest zmiana treści umowy w tym zakresie, h) wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów rejestrowych, i) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, wskazanego w § 9 ust. 7 i 8, j) zmiany podwykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 10 lub zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez tego podwykonawcę, k) obniżenie wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno - prawnych nie będzie konieczny do wykonania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-15, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH