Ogłoszenie nr 527264-N-2018 z dnia 06.03.2018 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. STAFFA 26A W ZGIERZU - W MODELU ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. STAFFA 26A W ZGIERZU - W MODELU ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 47002341600000, ul. Mielczarskiego  14 , 95-100   Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 7162268 wew. 31, 42 7163704 wew. 29, e-mail bozena.j@mpgm.pl, marcin.j@mpgm.pl, faks 42 7162268 wew. 32.
Adres strony internetowej (URL): www.mpgm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.mpgm.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mpgm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mpgm.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Oferta winna być złożona w nieprzezroczystym opakowaniu (np. w kopercie zewnętrznej) w sposób określony w SIWZ.
Adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o., 95-100 ZGIERZ, ul. Mielczarskiego 14

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. STAFFA 26A W ZGIERZU - W MODELU ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
Numer referencyjny: ZP-MPGM-01/01/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów wykonawczych i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Staffa 26A w Zgierzu - w modelu zaprojektuj i wybuduj. Prace realizowane będą w II Etapach. Etap I polega na kompleksowym wykonaniu dokumentacji projektowo-technicznej budynku i technicznej infrastruktury towarzyszącej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, Etap II polega na budowie budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na podstawie pozwolenia na budowę wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie. Warunkiem rozpoczęcia przez wykonawcę realizacji Etapu II, jest uzyskanie przez zamawiającego, kredytu bankowego na realizację inwestycji. Budynek mieszkalny wielorodzinny 4 kondygnacyjny składać się będzie z 32 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi (komórkami) dla każdego mieszkania oraz powierzchnią na przechowywanie wózków dziecięcych w każdej klatce schodowej (II klatki schodowe). Budynek niepodpiwniczony. W parterze pomieszczenie na węzeł ciepłowniczy i pomieszczenie gospodarcze dla osoby sprzątającej. Budynek przewidziany jest do realizacji w Zgierzu przy ul. Staffa 26A, na niezabudowanej nieruchomości w obrębie 125 miasta Zgierza, składającej się z działek gruntu o łącznej powierzchni 3132 m2 (nr ewid. działek: 82/13, 84/10, 533/10, 87/9, 90/19, 90/22), do której zamawiający ma prawo własności i prawo dysponowania na cele budowlane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Programie funkcjonalno-użytkowym, będącym załącznikiem do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45211340-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Przedmiotem zamówień uzupełniających będą roboty tego samego rodzaju jak w zamówieniu podstawowym.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 30.11.2019

II.9) Informacje dodatkowe: Rozpoczęcie realizacji umowy - 10 dni od daty podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1) wykażą się wskaźnikiem płynności bieżącej (III stopnia), wyliczonym jako bieżące aktywa/bieżące zobowiązania, nie mniejszej niż 1,05 za lata obrachunkowe 2014-2016; 2) wykażą się wskaźnikiem płynności szybkiej (II stopnia) wyliczonym jako bieżące aktywa pomniejszone o zapasy i rozliczenia międzyokresowe czynne/pasywa bieżące lub jako środki pieniężne powiększone o płynne papiery wartościowe należności ściągalne/zobowiązania bieżące, nie mniejszym niż 0,85 za lata obrachunkowe 2014-2016; 3) osiągnęli w okresie ostatnich 3 lat (tj. 2014-2016), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów stanowiących roboty budowlane sklasyfikowane w sekcji F w dziale 45 PKWiU, w wysokości co najmniej 20 mln zł; 4) posiadają odpowiednią wielkość środków finansowych lub zdolność kredytową, potwierdzoną przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę minimum 3 mln zł; 7) posiadają wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę minimum 3 mln zł - informacja banku wystawiona nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 8) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 3 mln zł, - dokument - opłacona polisa, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony, ważny co najmniej do końca terminu związania ofertą.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia oraz złożą zobowiązanie zorganizowania na czas realizacji zamówienia, stałej placówki organizacyjnej- biura, na obszarze miasta Zgierza.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia tj. co najmniej 2 osobami, zdolnymi do wykonanoa zamówienia, w tym uprawnieniami do kirowania robotami budowlanymi odpowiednich specjalności, stosownie do wymogów ustawy Prawo budowlane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy [Prawo zamówień publicznych], wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków; 2) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 3) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, 5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 – 11 ustawy Prawo zamówień publicznych. UWAGA: Szczegółowy opis formy w/w informacji i zaświadczeń oraz terminy ważności w SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) Wykaz robót budowlanych - zamówień odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj.: dot. zaprojektowania i budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zawierających zamówienia na zaprojektowanie łącznie minimum 100 szt lokali mieszkalnych i budowę łącznie nie mniej niż 200 szt. lokali mieszkalnych, których łączna powierzchnia użytkowa jest nie mniejsza niż 10 tys. m2 wraz z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (Doświadczenie zawodowe – wykaz robót - załącznik do SIWZ), 2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (Potencjał techniczny – załącznik do SIWZ) 3) Oświadczenie o zobowiązaniu zorganizowania, na czas realizacji zamówienia, stałej placówki organizacyjnej – biura na obszarze miasta Zgierza, w której znajdować będzie się przedstawicielstwo wykonawcy, stanowiące miejsce siedziby osoby posiadającej niezbędne pełnomocnictwa do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zamówienia, w terminie do 30 dnia od daty zawarcia umowy, winien dysponować w/w placówką na terenie miasta Zgierza (Oświadczenie o placówce – załącznik do SIWZ). 4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia w tym uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi odpowiednich specjalności niezbędnymi do realizacji zamówienia stosownie do wymogów ustawy Prawo budowlane, tj. osobami, którym powierzone zostaną obowiązki kierownika budowy oraz kierowników robót konstrukcyjno-budowlanych, instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz drogowych. Wymaga się udokumentowania ich kwalifikacji poprzez załączenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późniejszymi zmianami) - (Potencjał kadrowy – załącznik do SIWZ) 5) Dokumenty potwierdzające, że osoby,które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 6) Sprawozdanie finansowe (sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu, a w przypadku nie zobowiązanych (stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości) do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatnie 3 lata obrachunkowe (2014-2016), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres załączniki do SIWZ, 7) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę minimum 3 mln zł, wystawiona nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 8) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 3 mln zł, ważny co najmniej do końca terminu związania ofertą.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie akceptowanej przez zamawiającego, 2) udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres co najmniej 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego, 3) zaakceptowanie, bez zastrzeżeń wszystkich postanowień wzoru umowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium wynosi 50.000 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Zgierzu 69 8783 0004 0009 3363 2000 0001. Wadium wnoszone w innej formie należy złożyć w kasie w siedzibie Zamawiającego, 95-100 Zgierz, ul. Mielczarskiego 14, pokój nr 14. UWAGA: Terminem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, odpowiednio do treści art. 144 ust.1 ustawy - Prawo Zamówień publicznych, jak również możliwość wprowadzenia zmian nieistotnych, tj. takich, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie, czy też na wynik postępowania. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) terminów zakończenia umowy w przypadku: a) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, b) braku warunków przyłączenia budynków do sieci miejskich, spowodowane opóźnieniem w wykonaniu sieci i przyłączy realizowanych przez gestorów, c) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe dla danej pory roku i miesiąca) lub zła organizacja robót, nie uzasadnia zmian umowy, d) wystąpienie siły wyższej, przy czym zaistniałe zdarzenie musi w sposób istotny i bezpośredni wpływać na możliwość realizacji prac w terminie. Za okoliczności siły wyższej uznaje się: pożar, powódź, huragan, eksplozja, awarie energetyczne, wojna, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia, nie można było im zapobiec. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 2) wynagrodzenia umownego w przypadku: a) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, b) zmiany stawek podatku od towarów i usług w stosunku do tej, jaką zastosowano w cenie oferty, w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT. 3) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania takich zmian postanowień zawartej umowy, jak: a) zmiana w harmonogramie prac, b) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, c) zmiany Podwykonawców, d) przyjęcia Podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia e) zmiany danych Wykonawcy, np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon, osób kontaktowych, itp. 4) W zakresie zmiany sposobu wykonania umowy - zmiany technologiczne, materiałowe, spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, itp. UWAGA: Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, ale nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 26.03.2018, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> oferta winna być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 26.04.2018 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: - w sprawach merytorycznych: Anna Idczak, ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz, sekretariat tel. 42 716 22 68 - w sprawach proceduralnych: Marcin Jurek, ul. 3 Maja 20, 95-100 Zgierz, tel. 42 716 30 22 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane były przez Wykonawców i Zamawiającego nie tylko w podstawowej formie pisemnej, ale również faksem albo pocztą elektroniczną, przy czym: a) jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem albo pocztą elektroniczną – każda ze Stron, na żądanie drugiej, zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania; b) w przypadku zastosowania przez Wykonawcę elektronicznej formy porozumiewania się – zaleca się telefoniczne uprzedzenie Zamawiającego o takim zamiarze na numer: 42 716 22 68.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH