Ogłoszenie nr 512798-N-2018 z dnia 2018-02-01 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 15 w Rybniku w wyniku którego powstaną lokale socjalne
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17 , 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (URL): www.zgm.rybnik.pl/bip
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.zgm.rybnik.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zgm.rybnik.pl/bip

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zgm.rybnik.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma Pisemna
Adres:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Kościuszki 17, 44-200 Rybnik Dział Zamówień Publicznych i Umów pok. 26

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 15 w Rybniku w wyniku którego powstaną lokale socjalne
Numer referencyjny: DZP.1120.0005.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 15 w Rybniku w wyniku którego powstaną lokale socjalne. Przedmiotem zamówienia remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 17 w Rybniku w wyniku którego powstaną lokale socjalne. Zakres robót: I. Roboty ogólnobudowlane. 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: a) przygotowania terenu robót budowlanych, b) prace rozbiórkowe: - rozbiórka fragmentów istniejących kominów wystających ponad połać dachu, - wykucie bruzd w ścianach nośnych, - rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej, - rozbiórka części stropu wokół nowobudowanych kominów, - rozbiórka pokrycia dachowego, - rozbiórka schodów zewnętrznych (znajdujących się w pobliżu nowoprojektowanego podjazdu dla osób niepełnosprawnych), c) wyburzenie fragmentu ścian nośnych i działowych w poziomie piwnic, parteru, I piętra i poddasza, d) rozbiórka posadzek od poziomu piwnic, e) wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie, 2) Roboty ziemne: a) roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych, b) zasypanie i zagęszczenie warstwami wykopów, c) wykonanie podsypek, 3) Betonowanie: a) przygotowanie mieszanki betonowej, b) wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem oraz rusztowań, c) układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, d) pielęgnacja betonu, e) rozebranie deskowań, rusztowań, f) płyta żelbetowa w konstrukcjach wsporczych kominów- beton B12,5, g) wylewka betonowa posadzki w poziomie piwnic. h) roboty towarzyszące i tymczasowe: - ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań, - czas pracy rusztowań, - pielęgnacja mieszanki betonowej, - wykonanie połączeń montażowych, - badania i pomiary, 4) Zbrojenie: a) przygotowanie zbrojenia, b) montaż zbrojenia, c) kontrola jakości robót i materiałów, 5) Roboty murowe: a) zamurowanie fragmentów ścian w poziomie piwnic, parteru, I piętra i poddasza, b) zamurowanie pionów kominowych od poziomu piwnicy do poziomu I piętra włącznie, c) murowanie przewodu kominowego z pustaków z przewodem wentylacyjnym, 6) Izolacje: a) izolacja przeciwwilgociowa powłokowa, b) izolacja przeciwwilgociowa z folii PE, c) izolacja cieplna ścian w postaci lekkiej konstrukcji z bloczków z betonu komórkowego, d) izolacja cieplna i akustyczna ze styropianu dużej wytrzymałości, e) izolacja cieplna połaci dachowych z wełny mineralnej, f) izolacja połaci z folii paroszczelnej i wiatroizolacyjnej, g) izolacje detali, 7) Pokrycie dachu: a) pokrycie dachu dachówką karpiówką, b) obróbki blacharskie, c) rynny i rury spustowe, 8) Tynki: a) tynki cementowo-wapienne wewnętrzne, 9) Roboty malarskie: a) przygotowanie podłoża pod roboty malarskie np. czyszczenie / odtłuszczanie, b) malowanie powierzchni ścian, 10) Roboty elewacyjne: a) usunięcie starych, zwietrzałych wypełnień spoin, b) oczyszczenie wykutych spoin, c) wprowadzenie nowych cegieł formatem i kolorystyką nie odbiegających od pierwowzoru, d) wykonanie zabiegów wzmacniających cegły z uzupełnieniem masami drobnych ubytków, e) spoinowanie murów i sklepień z cegły oraz „zszycie” pękniętych fragmentów ścian i ich wypełnienie, f) scalanie kolorystyczne różnic poszczególnych fragmentów cegieł w murze, g) czyszczenie cokołu z kamienia naturalnego na sucho metodą bezinwazyjną, h) naprawa spękań i ubytków cokołu żywicami, i) impregnacja cokołu, j) roboty towarzyszące i tymczasowe: - ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań, - czas pracy rusztowań, - przygotowanie podłoża, - zabezpieczenie i wykończenie krawędzi, - zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, - badania i pomiary, 11) Stolarka Budowlana: a) demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, b) demontaż istniejącej stolarki okiennej, c) demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, d) osadzenia okien drewnianych wraz z parapetami, e) osadzenia okien drewnianych dachowych, f) osadzenie stolarki drzwiowej, g) wyłaz dachowy, 12) Rusztowania: a) rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m, b) osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych - Czas pracy rusztowania, 13) Roboty posadzkowe, Okładziny ścienne i posadzkowe: a) okładzin z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni, b) płytki gresowe antypoślizgowe (korytarze wspólne, klatka schodowa, piwnice), c) ewentualna wymiana uszkodzonych belek stropowych (zakres prac stwierdzony dopiero po oględzinach dokonanych po zdjęciu warstw posadzek zalegających na stropie), 14) Roboty posadzkowe z paneli drewnianych: a) przygotowanie podłoża - gruntowanie podłoży i wykonanie warstwy wyrównującej, b) wykonanie nowych posadzek podłogowych, c) mocowanie listew przypodłogowych, d) układanie paneli drewnopodobnych, e) ewentualna wymiana uszkodzonych belek stropowych (zakres prac stwierdzony dopiero po oględzinach dokonanych po zdjęciu warstw posadzek zalegających na stropie), 15) Prefabrykaty, 16) Konstrukcje stalowe, 17) Ściany działowe, sufity i obudowy: a) sufitów podwieszanych z płyt g-k na ruszcie metalowym, b) lekkiej zabudowy z płyt g-k ścian działowych, 18) Roboty wykończeniowe: a) wykonanie i montaż drabiny stalowej do wyjścia na dach, b) montaż płyt ogniochronnych na stropach nad parterem i I piętrem, 19) Roboty drogowe związane z układaniem chodnika II. Roboty instalacyjne: 1) instalacja wod. –kan.: a) demontaż rurociągów i urządzeń sanitarnych, b) montaż przewodów instalacji wody zimnej i ciepłej rur PP c) izolacja cieplna przewodów otulinami z pianki PU, d) montaż podgrzewaczy cwu z grzałką i zaworem bezpieczeństwa, e) montaż armatury: - odcinającej – zawory kulowe, - czerpalnej – zawory czerpalne, baterie umywalkowe, baterie zlewozmywakowe, baterie natryskowe. f) montaż wodomierzy skrzydełkowych w szafkach, g) montaż przewodów kanalizacyjnych na ścianach z rur PVC w tym: podejść odpływowych, pionów i poziomów kanalizacyjnych, h) montaż przyborów i urządzeń sanitarnych: umywalek, misek ustępowych, brodzików natryskowych, umywalki, brodzika natryskowego i miski ustępowej dla osób niepełnosprawnych, rur wywiewnych, zaworów powietrznych oraz czyszczaków, i) próba szczelności i płukanie instalacji. 2) instalacja c.o.: a) montaż kotła węglowego, b) montaż rurociągów miedzianych, c) montaż grzejników stalowych płytowych oraz elektrycznych, d) izolacja przewodów otulinami z pianki PU rur naczynia wzbiorczego, e) montaż naczyń wzbiorczych otwartych izolowanych, f) montaż armatury: - regulacyjne: zaworów i głowic termostatycznych, - odcinającej: zaworów powrotnych, zaworów kulowych, g) montaż pomp obiegowych c.o. z zaworami kulowymi i zwrotnymi, h) montaż trzonów kuchennych z podkową wodną o mocy 6,5 kW, i) montaż kotłów węglowych o mocy 8,0 kW, j) roboty towarzyszące: - wykucie wnęk w ścianach, - przebicie i zabetonowanie otworów w ścianach i posadzce, - wywóz i utylizacja gruzu. 3) roboty w zakresie wykonania instalacji elektrycznych, 4) roboty w zakresie instalowania infrastruktury okablowania, 5) montaż instalacji piorunochronowej. Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót.

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45421000-4
45421130-4
45110000-1
45420000-7
45410000-4
45421152-4
45100000-8
45100000-8
45111300-1
45111000-8
45310000-2
45310000-2
45312310-3
45330000-9
45330000-9
45331100-7
45331100-7
45320000-6
45233161-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1694842,01
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 210
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli Wykonawca wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ) o wartości co najmniej 1 000.000,00 zł brutto (jeden milion zł), polegającą na przebudowie lub remoncie budynku wraz z wewnętrzną instalacją wod.-kan. i elektryczną oraz załączy dowód czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący wykonanych robót, musi być spełniony: - przez Wykonawcę samodzielnie lub - przez minimum jeden podmiot udostępniający doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; - a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja na roboty budowlane, instalacyjne, drogowe20,00
Gwarancja na urządzenia i przybory 10,00
Termin10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niżej opisanych przypadkach: 1) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych (klęska żywiołowa, znaleziska niewybuchów oraz archeologiczne), 2) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie kolizji z dotychczasowym uzbrojeniem (nie wykazanym lub inaczej wykazanym w projekcie) oraz aktualizację uzgodnień branżowych, w tym również zmian wymagań wprowadzonych do tych aktualizacji, 3) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego z powodu stwierdzenia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (niewykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ) niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, o czas na jaki roboty zostały wstrzymane, 4) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile będą trwały ciągłe opady deszczu nieprzerwanie w okresie powyżej 3 dni (udokumentowane wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru), które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 5) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile będą trwały warunki atmosferyczne (udokumentowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru) - inne niż opady deszczu, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 6) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku działania osób trzecich uniemożliwiającego realizację zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy; termin przedłużenia realizacji przedmiotu umowy możliwy jest o liczbę dni kalendarzowych obejmujący okres tego działania, 7) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych trudności związanych z posadowieniem budynku, podziemnymi instalacjami i konstrukcjami uniemożliwiających realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej o tyle dni, ile będą występowały trudności, 8) w zakresie zmian wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 5, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, co zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołów konieczności; wynagrodzenie zostanie zmienione o wartość wynikającą z protokołów konieczności na podstawie aneksu do umowy. 2. Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie Zamawiającemu przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu wykonania umowy są bezskuteczne. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy w którym Zamawiający potwierdzi okres wstrzymania robót na podstawie okoliczności opisanych w ust. 1 pkt. 1-7.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH