Ogłoszenie nr 763397-N-2020 z dnia 08.12.2020 r.

Zarząd Mienia Skarbu Państwa: „utrzymanie zieleni na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych do gospodarowania Zarządowi Mienia Skarbu Państwa, polegające na pielęgnacji, wycince, sadzenia drzew i krzewów oraz zakładaniu i renowacji trawników.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Mienia Skarbu Państwa, krajowy numer identyfikacyjny 14000145900000, ul. Prosta  69 , 00-838  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 551 21 00, e-mail zmsp@zmsp.warszawa.pl, faks 22 551 21 01.
Adres strony internetowej (URL): http://zmsp.bip.um.warszawa.pl , http://zmsp.warszawa.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://zmsp.bip.um.warszawa.pl , http://zmsp.warszawa.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://zmsp.bip.um.warszawa.pl , http://zmsp.warszawa.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „utrzymanie zieleni na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych do gospodarowania Zarządowi Mienia Skarbu Państwa, polegające na pielęgnacji, wycince, sadzenia drzew i krzewów oraz zakładaniu i renowacji trawników.”
Numer referencyjny: ZM.NZP.221-19/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi pielęgnacji, wycinki, sadzenia drzew i krzewów na nieruchomościach Skarbu Państwa zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa oraz zakładanie i renowacja trawników. 1. Zakres prac: 1.1. wycinka drzew obejmująca czynności:  ścięcie drzewa lub krzewu,  likwidację całej karpy (mechanicznie lub ręcznie) albo jej frezowanie na głębokość min. 20 cm poniżej poziomu gruntu, zasypanie otworu ziemią, wyrównanie i zagęszczenie - w zależności od istniejących warunków,  wywóz urobku,  wyrównanie powierzchni trawnika lub misy z uzupełnieniem ziemi urodzajnej,  uprzątnięcie terenu włącznie z zamieceniem nawierzchni utwardzonych lub wygrabieniem terenu zanieczyszczonego przy wycinaniu drzewa,  ewentualną pracę podnośnika. 1.2. cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów obejmujące czynności:  cięcia pielęgnacyjne obejmują cięcia formujące, prześwietlające, sanitarne, korygujące oraz usunięcie ewentualnych odrostów,  cięcia techniczne polegają na wykonywaniu czynności związanych z odsłanianiem znaków drogowych, likwidacją i zabezpieczeniem odłamanych gałęzi i konarów, utrzymywaniem skrajni drogowej,  cięcia techniczne utrudnione polegają na likwidowaniu kolizji drzew z urządzeniami technicznymi, a w szczególności z liniami napowietrznymi i latarniami. Cena musi obejmować prace związane z wykonaniem cięć, uprzątnięciem terenu wokół drzewa (zamiecenie nawierzchni utwardzonych lub wygrabienie trawnika z drobnych gałązek) transport i utylizację urobku, ewentualną pracę podnośnika. W przypadku usuwania wykrotu całkowitego (leżącego drzewa z naderwaną karpą) oraz pni drzew z całkowicie wyłamaną koroną należy przewidzieć przeprowadzenie wszystkich ww. czynności. Przygotowanie miejsca pracy, w tym ewentualne wyłączenia prądu, zajęcie pasa drogi i związane z tym koszty, leżą po stronie Wykonawcy. 1.3. Zakup i sadzenie drzew i krzewów 1.3.1. zakup materiału sadzeniowego w ilościach sztuk określonych w formularzu cenowym i gatunkach właściwych ze względu i warunki siedliskowe. Materiał szkółkarski powinien spełniać normy jakościowe określone dla zieleni stosowanej na terenach miejskich. Drzewa liściaste o obwodach pnia 14-16 cm, 16-18 cm lub 18-20 cm, w zależności od decyzji Urzędu Dzielnicy, z bryłą korzeniową min. 60 cm, o minimalnej wysokości 2,5 m lub drzewa iglaste o wysokości do 120 cm jeżeli inaczej nie orzeczono w decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa. Drzewa zdrowe bez uszkodzeń mechanicznych. Korona uformowana równomiernie stosownie do wymaganej pierśnicy. System korzeniowy prawidłowo rozwinięty szkółkowany min. 3 razy. Krzewy w pojemnikach C-5. Zamawiający zastrzega sobie ocenę jakości materiału szkółkarskiego przed dokonaniem posadzenia roślin. Tylko sadzonki odebrane przez Zamawiającego pod względem jakości i zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zostaną zaakceptowane do posadzenia. 1.3.2. sadzenie drzew i krzewów (poz. 3 formularza cenowego): - w miejsca wolne od infrastruktury podziemnej, - dla drzew należy wykonać dołki o średnicy 100cm, głębokości 70cm, dla krzewów dołki średnicy 30-40cm i głębokości 30cm, - posadzenie roślin z całkowitą wymianą ziemi z dodatkiem absorbentu, - opalikowanie drzew 3 szt. kołków ogrodniczych o średnicy min. 6cm wzmocnionych podwójną konstrukcją poprzeczną, założenie wiązania specjalistyczną taśmą elastyczną o szer. min. 5 cm w tzw. ósemkę, - wykonanie misy wokół drzewa, - zalanie bryły korzeniowej drzewa, - obłożenie (wykorowanie) warstwą 5 cm przekompostowanej kory drzew iglastych. 1.3.3. przesadzanie drzew czynności, które należy wykonać: - gdy drzewo jest w pełni gotowe do przeprowadzki (w stanie bezlistnym - od listopada do marca) zabezpieczyć bryłę korzeniową przed zniszczeniem w czasie wyjmowania i transportu, najlepiej owijając całość jutą ogrodniczą i związując grubym konopnym sznurem, - po związaniu bryły odciąć jej podstawę za pomocą ostrego, mocnego szpadla (trzeba uważać by nie zniszczyć całej bryły korzeniowej), wyciągnąć drzewo z dołu przechylić drzewo na bok trzymając je za bryłę korzeniową i podsypywać ziemią, następnie odchylić w drugą stronę i znowu podsypać ziemią; wykonywać te czynności do momentu, kiedy wypełni się cały dół, - gdy drzewo znajdzie się na terenie płaskim załadować je na taczkę lub na przyczepę chwytając je za bryłę korzeniową i przewieźć je na nowe miejsce, należy przestrzegać zasady stron świata, drzewo powinno być usytuowane na nowym miejscu w takiej samej pozycji względem stron świata, w jakiej rosło pierwotnie, - na dno przygotowanego dołu wsypać cienką warstwę żwiru lub piasku, należy ustawić bryłę korzeniową drzewa na takim poziomie, na jakim była dotychczas, zdjąć jutę i wolne miejsce wypełnić żyzną ziemią, - po przesadzeniu drzewo należy umocnić do podłoża tak, aby umożliwić proces wytwarzania nowych korzeni poza bryłą, drzewa z bryłą korzeniową o średnicy do 50 cm przymocować do podłoża za pomocą trzech palików tworzących sztywną konstrukcję i taśmy, drzewa z bryłą korzeniową o średnicy powyżej 50 cm mocujemy do podłoża za pomocą odciągów z drutu lub liny stalowej, po posadzeniu drzewo należy silnie podlać, - aby zwiększyć szansę powodzenia zabiegu, drzewo należy poddać intensywnej pielęgnacji tj. kontrolować przez pierwsze 2 miesiące stopień zrośnięcia się systemu korzeniowego z podłożem i systematycznie podlewać, szczególnie intensywnie w czasie suszy. Uwaga: Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie czynności pielęgnacyjnych nasadzonych/przesadzonych drzew i krzewów, w okresie rocznej gwarancji, licząc od dnia zakończenia realizacji umowy, w celu zachowania żywotności nasadzonego materiału roślinnego. 1.4. zakładanie trawników obejmujące czynności: - usunięcia z powierzchni kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń, - wyrównania terenu, ewentualnego zdjęcia nadkładów ziemi lub jej uzupełnienia, - uprawy ziemi zgodnie ze sztuką ogrodniczą, - nawiezienia i równomiernego rozłożenia urodzajnej warstwy ziemi - grubość minimum 5 cm na całej powierzchni, - zwałowania powierzchni, - wysiania odpowiedniej mieszanki traw, - przykrycia nasion, - powtórnego zwałowania, - podlewania do wzejścia trawy, - zabezpieczenia nowo założonego trawnika siatką ogrodniczą. 1.5. renowacja trawników obejmująca czynności: - usunięcia z powierzchni kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń, - wybrania 5 cm gruntu rodzimego, - przekopania na głębokość 25 cm, - wyrównania nawierzchni, - nawiezienia i równomiernego rozłożenia urodzajnej warstwy ziemi - grubość minimum 5 cm na całej powierzchni, - zwałowania powierzchni, - wysiania odpowiedniej mieszanki traw, - przykrycia nasion, - powtórnego zwałowania, - podlewania do wzejścia trawy, - zabezpieczenia nowo założonego trawnika siatką ogrodniczą. Pierwsze koszenie trawnika należy przeprowadzić po osiągnięciu przez trawę wysokości ok. 10 cm. Prace będą odbierane i rozliczane po wzroście trawy i jednokrotnym jej skoszeniu nie później niż po 4 tygodniach od wykonania prac wymienionych w punktach 1.4. i 1.5. 2. Warunki techniczne wykonania umowy. 2.1. Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje się do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908). Prace winny być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi normami, uzgodnieniami z Zamawiającym, a także w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników ulic. 2.2. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. drogi dla pieszych, jezdnie) wraz wywiezieniem urobku i uprzątnięciem terenu. 2.3. Pracownicy Wykonawcy, wykonujący prace na rzecz Zamawiającego, winni być ubrani w estetyczne ubrania robocze z widocznym logo firmy. 2.4. Środki transportu, wykorzystywane do wykonywania prac, winny być oznakowane (logo, pełna nazwa i adres firmy). 2.5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac (dot. m. in. materiału roślinnego oraz ewentualnych uszkodzeń istniejących nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i nadziemnych). Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 77211500-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77211400-6
77211600-8
77313000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamówienie jest udzielane dotychczasowemu wykonawcy usług i polega na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz całkowitą wartością tego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.12.2022
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
31.12.2022

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: BRAK WYMAGAŃ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wniosą wadium w kwocie 10 400,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a. Wykonawca wykonał co najmniej 3 usługi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł. za każdą z nich. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek musi spełniać przynajmniej jeden z nich. b. Wykonawca zatrudnia pracowników na umowę o pracę na podstawie w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 108 z późn. zm.), - minimum 2 osoby wykonujące czynności wskazane w CZĘŚCI II pkt. 1 ust. 1.1. i 1.2 SIWZ obejmujące czynności:  ścięcie drzewa lub krzewu I cięcia pielęgnacyjne, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) - dalej r.b.h.g.l - minimum 2 osoby wykonujące czynności wskazane w CZĘŚCI II pkt. 1 ust. 1.3. ppkt. 1.3.2. SIWZ sadzenie drzew i krzewów posiadają wykształcenie minimum zawodowe ogrodnicze, - minimum 2 osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.)wykonujących czynności wskazane w CZĘŚCI II pkt. 1 ust. 1.3, 1.4 lub 1.5.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Klauzule społeczne 1. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.), wymaga zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu Zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej. 2. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego (powiadomienie telefonicznie lub e-mailowo) w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa powyżej oraz oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej. Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio. 4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie/oświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, b) aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie/oświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, c) Wykaz wykonanych co najmniej 3 usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł. za każda z nich. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie - udzielenie zamówienia, wymagany warunek musi spełniać przynajmniej jeden z nich. e) Oświadczenie zawierające informację o liczbie zatrudnionych pracowników na umowę o pracę wg stanu na dzień 31 stycznia 2019 roku, w tym o liczbie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz ze wskazaniem co najmniej: - 2 osób którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) - dalej r.b.h.g.l. “do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie,” wykonujących czynności wskazane w CZĘŚCI II pkt. 1 ust. 1.1. ścięcie drzewa lub krzewu, cięcia pielęgnacyjne, - 2 osób wykonujących czynności wskazane w CZĘŚCI III pkt. 1 ust. 1.3. 2 sadzenie drzew i krzewów, które posiadają wykształcenie minimum zawodowe ogrodnicze.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie/oświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, b) aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie/oświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, c) Wykaz wykonanych co najmniej 3 usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł. za każda z nich. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie - udzielenie zamówienia, wymagany warunek musi spełniać przynajmniej jeden z nich. e) Oświadczenie zawierające informację o liczbie zatrudnionych pracowników na umowę o pracę wg stanu na dzień 31 stycznia 2019 roku, w tym o liczbie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz ze wskazaniem co najmniej: - 2 osób którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) - dalej r.b.h.g.l. “do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie,” wykonujących czynności wskazane w CZĘŚCI II pkt. 1 ust. 1.1. ścięcie drzewa lub krzewu, cięcia pielęgnacyjne, - 2 osób wykonujących czynności wskazane w CZĘŚCI III pkt. 1 ust. 1.3. 2 sadzenie drzew i krzewów, które posiadają wykształcenie minimum zawodowe ogrodnicze.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 400,00 zł. 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 3. Termin i miejsce wniesienia wadium 1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego Nr 02 1030 1508 0000 0005 5004 0085 Bank Handlowy (decyduje data polecenia przelewu) Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 2) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 2 SIWZ dokument wadium należy dołączyć do oferty. 3) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem oferenta z postępowania. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonanie umowy; 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Zwrot wadium. Zgodnie z art. 46 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 5. Utrata wadium. Zgodnie z art. 46 ust 4a oraz ust 5ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
zatrudnienie do realizacji w/w usługi w czasie trwania umowy osób niepełnosprawnych40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16.12.2020, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH