Ogłoszenie nr 578931-N-2018 z dnia 26.06.2018 r.

Gminny Ośrodek Kultury: Modernizacja wnętrza Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Operacja pn. „Modernizacja wnętrza Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie” dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Rybactwo i Morze
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury, krajowy numer identyfikacyjny 14022255100000, ul. Ul. Dworcowa  , 05126   Nieporęt, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 748 326, e-mail kultura_nieporet@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Gminny Ośrodek Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.goknieporet.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.goknieporet.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą, kurierem, osobiście
Adres:
Gminny Ośrodek Kultury Adres: ul. Dworcowa 9a 05-126 Nieporęt

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja wnętrza Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie
Numer referencyjny: 271.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamówienie obejmuje modernizację budynku wnętrz Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej pn. „Modernizacja wnętrza Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie” autorstwa „ART Industry Elżbieta Leszczyńska”, ul. Warszawska 116, 05-119 Michałów Reginów i zawiera: a) roboty demontażowe i wyburzeniowe, b) wykonanie tynków, gładzi, malowanie ścian i sufitów, c) wykonanie elektrycznego systemu sterującego zaciemnianiem sali oraz instalacja rolet zaciemniających, d) instalacja kotar i kurtyn sterowanych elektrycznie, e) montaż paneli akustycznych na ścianach, f) wykonanie antresoli dla operatora dźwięku nad widownią, g) montaż ekranu zwijanego szer. 3 m i projektora multimedialnego o parametrach określonych w załączniku nr 8 do SIWZ. h) montaż elektrycznej kurtyny powietrznej, i) montaż sceny i elementów modułowych sceny, j) montaż oświetlenia i oświetlenia scenicznego. 2. Zamówienie obejmuje także obowiązki Wykonawcy polegające na: 1) wyniesieniu mebli i ponownym ich ustawieniu w pomieszczeniach po zakończeniu modernizacji; zabezpieczenia mebli w trakcie prowadzenia robót, 2) uprzątnięciu pomieszczeń po zakończeniu modernizacji; 3) postępowaniu jako wytwórca odpadów z odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji zamówienia; 4) wyznaczeniu kierownika projektu/koordynatora projektu odpowiedzialnego za prawidłową realizację zamówienia; 5) udzieleniu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty. 3. CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 4. Jako zasadę przyjmuje się wymóg, iż w ofercie należy przyjąć stosowanie materiałów i urządzeń spełniających normy i parametry techniczne wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej, równoważne lecz nie gorsze w zakresie parametrów technicznych i jakościowych od urządzeń lub materiałów wskazanych w tej dokumentacji. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa „Dokumentacja projektowa” oraz „Przedmiar robót”, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku wątpliwości, co do szczegółowego zakresu robót przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową. 6. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, z wyłączeniem osób wymienionych w cz. VI pkt 2 lit. c tiret drugie SIWZ. 7. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 8. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. 9. Wymogi, o których mowa w ust. 7 i 8, dotyczą również podwykonawców. 10. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 7-9 będą anonimizowane.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 30.09.2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Wykonawca musi wykazać się, że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, realizował co najmniej jedno podobne zamówienie tzn. modernizację lub remont lub przebudowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 190m² oraz o wartości min. 200.000,00 zł brutto - wykonawca musi wykazać, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawca składa stosowne oświadczenie w zakresie zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 6 SIWZ, aktualne na dzień składania ofert. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, wezwany zostanie do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym jednak niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych w nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ; 3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie w oryginale o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawca składa stosowne oświadczenie w zakresie zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 6 SIWZ, aktualne na dzień składania ofert. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, wezwany zostanie do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym jednak niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych w nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ; 3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularza ofertowego należy dołączyć jako załączniki: a) w warunkach, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, dowody na okoliczność, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów trzecich, w szczególności zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia informacje dotyczące podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu; b) informacje dotyczące podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia. c) formularz cenowy wykonany w formie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą uproszczoną, stanowiący podstawę określenia ofertowej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego oraz bazę kosztowo - cenową (podstawę) dla wyceny ewentualnych robót zamiennych, z zastrzeżeniem że w formularzu cenowym musi być uwzględniony koszt wszystkich robót, materiałów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej specyfikacji;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ryczałtowa brutto wykonania zamówienia 60,00
Termin udzielonej gwarancji20,00
Termin udzielonej rękojmi20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony dopuszczają następujące rodzaje i zakres zmiany treści umowy: 1. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o ile okoliczności te skutkują brakiem możliwości wykonania zamówienia w terminie. Okolicznościami takimi będą w szczególności: warunki atmosferyczne, warunki terenowe, awarie, katastrofy, akty wandalizmu, koniecznością wykonania projektu zamiennego, koniecznością wprowadzenia do realizowanego projektu zmian nieistotnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, okoliczności związane z koniecznością wykonania robót uzupełniających. 4. Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia inwestycji, możliwa jest zmiana technologii wykonywania robót. Zmiana jest dopuszczalna jedynie w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, jakościowo i technicznie od przewidzianego w projekcie a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt zamienny wymaga akceptacji nadzoru autorskiego. Zmiany te nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 5. W przypadku - gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, Zamawiający sporządza protokół konieczności a następnie dostarcza Wykonawcy dokumentację projektową. 6. Gdy zajdzie konieczność wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 7. Konieczności wykonania robót zamiennych: 1) Jeżeli z przyczyn natury technologicznej, materiałowej, konstrukcyjnej lub sprzętowej (rodzaj, typ, model sprzętu), pod warunkiem, że proponowane przez Wykonawcę zmiany, urządzenie lub urządzenia będą miały identyczne lub lepsze wszystkie parametry, bądź część parametrów lepsze i pozostałe parametry bez zmian, a także w wyniku regulacji wewnętrznych Zamawiającego, będzie konieczna albo obiektywnie zasadna zmiana w rozwiązaniach projektowych ujętych w dokumentacji projektowej, a zmiana ta nie wykroczy poza zakres prac składających się na przedmiot Umowy i jest związana z: a) koniecznością dostosowania robót do nowych wymagań wynikających ze zmienionych w czasie realizacji robót przepisów prawa lub b) potrzebą polepszenia funkcjonalności sieci lub c) usprawnienia procesu budowy lub d) zapobieżenia powstania nieodwracalnych w skutkach strat w inwestycji Zamawiającego, e) zapobieżenia zagrożeniom ze strony inwestycji dla nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy, strony bezzwłocznie uzgodnią wszystkie warunki wykonania robót zamiennych, a jeżeli ich wykonanie będzie skutkować koniecznością przedłużenia terminu wykonania Umowy, Strony uzgodnią również jego przedłużenie. 2) Uzgodnienie warunków wykonania robót zamiennych nastąpi poprzez: a) sporządzenie stosownego protokołu określającego zakres robót zamiennych oraz uzasadnienie opisujące podstawy konieczności lub celowości zmian, b) wykonanie odpowiednio do zakresu zmian projektu zamiennego lub opisu proponowanych zmian wraz z potrzebnymi rysunkami i uzyskanie akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego oraz zatwierdzenie go przez Zamawiającego, c) sporządzenie kosztorysu różnicowego, d) zawarcie przez strony aneksu do Umowy. 3) Wynagrodzenie za roboty zamienne ustalone zostanie na podstawie sporządzonego w tym celu przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego, następnie zweryfikowanego przez Zamawiającego. Kosztorys różnicowy Wykonawca sporządzi na podstawie stawki robocizny i narzutów do kosztorysowania zastosowanych przy sporządzaniu oferty, a ceny materiałów – o ile nie występują w kosztorysach ofertowych – według cen rynkowych, nie wyższych niż średnie ceny określone w obowiązującym w tym okresie kwartalniku cenowym Sekocenbud lub Orgbud. Kosztorys różnicowy ma zawierać pozycje kosztorysu ofertowego robót pierwotnych, tj. objętych dokumentacją projektową oraz pozycje kosztorysowe robót zamiennych, z odpowiednio zaznaczonymi zmianami w stosunku do pozycji kosztorysu robót pierwotnych. 4) Uzgodnienie wynagrodzenia z tytułu robót zamiennych może spowodować zmniejszenie lub zwiększenie kwoty wynagrodzenia za cały przedmiot Umowy, przy czym zwiększenie wysokości wynagrodzenia może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy zmiana jest konieczna. 5) Postanowienia pkt 1-4 nie uchybiają postanowieniom Umowy nakładającym na Wykonawcę obowiązek przeciwdziałania niebezpieczeństwu awarii, katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia, z którym wiąże się ryzyko powstania szkody. 8. Konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy: 1) jest możliwe, jeżeli w czasie realizacji Umowy zaistnieją przypadki: a) opóźnienia przekazania Wykonawcy terenu budowy, b) zaistnieje przypadek siły wyższej lub zdarzenia w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, uniemożliwiające realizację prac w obiekcie, c) zostaną stwierdzone wady dokumentacji projektowej uniemożliwiające realizację prac lub zagrażające bezpieczeństwu realizacji prac i wystąpi konieczność ich wstrzymania, o ile Wykonawca wykaże, że wstrzymanie wykonania tych prac uniemożliwia mu terminowe zakończenie przedmiotu umowy, d) w trakcie realizacji prac wystąpi konieczność ich wstrzymania na okres nie krótszy niż 8 godzin, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. technicznych lub organizacyjnych – zależnych od Zamawiającego, wówczas termin zakończenia umowy ulega przedłużeniu o okres wstrzymania prac. Wstrzymanie to nastąpi wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, e) zostanie wydana decyzja administracyjna nakazująca wstrzymanie robót na określony czas, skutkujące koniecznością przedłużenia terminu wykonania Umowy. 2) Przedłużenie terminu wykonania Umowy wymaga równocześnie wydłużenia przez Wykonawcę obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na nowy okres. 9. Jeżeli w czasie realizacji Umowy, Wykonawca nie będzie mógł zainstalować urządzeń lub wbudować materiałów opisanych w dokumentacji projektowej ze względu na zaprzestanie przez producenta produkcji urządzenia lub materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta urządzenia lub materiału o parametrach i cechach eksploatacyjnych i użytkowych innych, wówczas Wykonawca złoży Zamawiającemu wniosek o akceptację zmiany urządzenia lub materiału, podając szczegółowe uzasadnienie zmiany. W takim przypadku akceptacja zmiany urządzenia lub materiału może nastąpić pod warunkiem zachowania lub zmniejszenia wynagrodzenia ustalonego Umową, w formie wpisu inspektora nadzoru do dziennika budowy, bez konieczności zmiany Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12.07.2018, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH