Ogłoszenie nr 589218-N-2018 z dnia 2018-07-13 r.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.: Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych do nowej siedziby Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kruczej 50 (III piętro). BOK/ AC-25-70/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., krajowy numer identyfikacyjny 012970669, ul. Bagatela  12 , 00-585   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 3349800, 3349966, e-mail jadwiga.turlej@paih.gov.pl, faks 223 349 999.
Adres strony internetowej (URL): www.paih.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.paih.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.paih.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Warszawa, 00-585, ul. Bagatela 12

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych do nowej siedziby Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kruczej 50 (III piętro). BOK/ AC-25-70/2018
Numer referencyjny: BOK/ AC-25-70/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli biurowych do nowej siedziby Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Krucza 50 ( III piętro). 2. Dostarczone meble musza być (nieużywane) fabrycznie nowe, wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, gotowe do użytku oraz ustawione w pomieszczeniach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 3. Zamawiający wymaga, aby producent mebli będących przedmiotem Umowy gwarantował ciągłość ich produkcji oraz opcji kolorystycznych przez okres gwarancji. Na dowód powyższego, Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza przedłoży w dniu podpisania umowy oświadczenie producenta mebli w wymienionym zakresie. 4. Zamawiający wymaga aby oferowane meble były objęte co najmniej 3 letnim okresem gwarancji jakości obejmującej wszelkie wady konstrukcyjne i materiałowe dostarczonych mebli, która liczona będzie od dnia podpisania Protokołu Bezusterkowego Odbioru Prac. 5. Meble mają być przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Konstrukcja ma być wykonana staranie z dużą dbałością o szczegóły, z materiałów wysokiej jakości. 6. Zamawiający dopuszcza, aby montaż mebli odbył się w pomieszczeniach Zamawiającego. 7. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich powstałych w wyniku tych czynności odpadów i nieczystości na swój koszt. 8. Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment tworzył spójną całość pod względem kolorystycznym oraz stylistycznym. 9. Zamawiający wymaga aby meble były możliwe do wykonania w minimum 10 kolorach dla płyt meblowych i tapicerki, w przypadku puf w 8 kolorach. Na potwierdzenie spełniania powyższego parametru Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował paletą barw min 20 kolorów z których Zamawiający w terminie 5 dni od podpisania umowy dokona wyboru ostatecznej liczby kolorów (przez kolor nie rozumie się odcieni tej samej barwy). 10. Zamawiający wymaga, aby na etapie realizacji Umowy możliwa była weryfikacja dostarczanych mebli. W przypadku stwierdzenia niezgodności z parametrami określonymi w OPZ, Ofercie Wykonawcy oraz ustaleniach pomiędzy Stronami w zakresie kolorystyki. Zamawiający, nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykonaniem wadliwych mebli; koszty i odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą załączył: a) kartę katalogową zaproponowanego mebla, obejmującą zdjęcie, nazwę producenta i nazwę handlową wyrobu oraz opis produktu potwierdzający spełnienie wszystkich wymogów Zamawiającego, foldery przedstawiające proponowane meble, b) w przypadku foteli obrotowych wymagany jest Protokół Oceny Ergonomicznej. 12. Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w terminie do dwóch dni po podpisaniu umowy po trzy warianty wizualizacji mebli, w formie papierowej i elektronicznej (w formacie PDF) dla każdego z pomieszczeń, sporządzonych w oparciu o projekty aranżacji pomieszczeń (w tym jedna wizualizacja dla każdego z pomieszczeń zostanie wykonana zgodnie ze wskazaniami kolorystycznymi Zamawiającego). Projekt aranżacji pomieszczeń zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Wskazania Kolorystyczne zamawiającego Pomieszczenia biurowe: 1) biurka: a) blaty – struktura matowa, dekor z rysunkiem drewna, biały, b) noga - czarny, szary, biały, metaliczny (aluminium); 2) kontener struktura matowa, dekor z rysunkiem drewna, czarny; 3) krzesła: a) podłokietniki - czarne, b) siedzisko tapicerowane - grafikowe, c) oparcie siatka – czarny, d) stelaż – grafitowy; 4) szafki - struktura matowa, dekor z rysunkiem drewna, biały; 5) przegrody akustyczne na biurkowe: czerwono-szare, beż, popiel, niebieski; 6) okrągły stolik: biały na białej nodze; 7) krzesła do stolika: a) tapicerka - żółty, pomarańczowy, czerwony, bordowy, beż, brąz, zielony, niebieski, granat, szary, grafit, czarny, b) stelaż – czarny. Sale konferencyjne: 1) stoły: a) blat - drewniany dąb, b) nogi - stelaż czarny; 2) krzesła: a) tapicerka - pomarańczowy, czerwony, bordowy, brąz, zielony, niebieski, granat, szary, grafit, czarny, b) stelaż na kółkach – chrom. Strefa Zarządu 1) biurko: a) blat - struktura matowa, dekor z rysunkiem drewna, drewniany dąb, białe, b) nogi - stelaż czarny, chrom; 2) kontener struktura matowa, dekor z rysunkiem drewna, czarny; 3) krzesła przy biurku: a) siedzisko tapicerowane - czarny, szary, grafitowy, b) podłokietnik – czarny, c) oparcie – siatka - szary, czarny, grafit, brąz, d) stelaż – chrom, aluminium; 4) stolik okrągły: a) blat - struktura matowa, dekor z rysunkiem drewna, drewniany dąb, b) stelaż czarny; 5) krzesła do stolika: a) tapicerka - czarny, szary, beżowy, niebieski, zielony, b) stelaż – chrom, aluminium; 6) szafki wykończenie - struktura matowa, dekor z rysunkiem drewna, drewniane dąb; 7) Sekretariat: a) - stoliki - struktura matowa, dekor z rysunkiem drewna, drewniane dąb, czarny, b) -sofy - tapicerka – niebieski. Recepcja: 1) sofy: a) tapicerka – jasnoszara, b) występujące elementy metalowe – chrom; 2) stoliki: a) blat - struktura matowa, dekor z rysunkiem drewna, drewniane dąb, czarny, b) nogi – czarny, chrom; 3) krzesła: e) podłokietniki - czarne, f) siedzisko tapicerowane - grafikowe, g) oparcie siatka – czarny, h) stelaż - grafitowy. Kuchnia: 1) hokery przy barze – czarny, 2) hokery przy oknie – czarny, 3) stół wysoki pod oknem: blat drewniany dąb, stelaż czarny; 4) duże stoły okrągłe: a) blat drewniany dąb, b) stelaż czarny; 5) niskie stoliki okrągłe: a) blat - struktura matowa, dekor z rysunkiem drewna, drewniany dąb, b) stelaż – czarny, biały; 6) krzesła przy dużych stołach: 2szt. czerwone, 4 sztuki jasnoszare, 2 sztuki grafitowe, biały, beż; 7) fotele przy niskich stołach: a) tapicerka – jasnoszary, biały, czarny, b) nogi – czarny, biały. Chillout: 1) pufa: 1 szt zielona; 1 szt. niebieska; 2) sofa: tapicerka jasnoszary, szary, beżowy, niebieski, brązowy, zielony, czerwony, czarny; 3) stół niski: struktura matowa, dekor z rysunkiem drewna, drewniany kolor dąb, szary, biały, toffi, antracyt; 4) piłkarzyki: stół kolor czarny. Budka telefoniczna: 1) pom. 316: a) fotel kolor - zielony, b) stelaż – drewniany, dąb, czarny, biały, zielony; 2) pom. 332: a) fotel kolor fioletowy, b) stelaż – drewniany, dąb, czarny, biały, fioletowy; 3) pom. 338: a) fotel kolor żółty, b) stelaż – drewniany, dąb, czarny, biały, żółty; 4) pom. 341: a) fotel kolor niebieski, b) stelaż - drewniany, dąb, czarny, biały, niebieski. Wskazana powyżej kolorystyka mebli ma charakter poglądowy (dopuszczony przez Zamawiającego). Wykonawca ma przedstawić Zamawiającemu do wyboru min. 10 kolorów ze wzornika producenta. Zamawiający, ostatecznego ich wyboru dokona do 5 (pięć) dni od podpisania umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę, wzorników producenta . 13. Wymagane są wizualizacje następujących pomieszczeń: 1 pokój pracowniczy – co najmniej 2 ujęcia, 1 gabinet członka Zarządu – co najmniej 2 ujęcia, Sekretariat zarządu – co najmniej 1 ujęcie, 1 sala konferencyjna – co najmniej 1 ujęcie. Ww. pomieszczenia są oznaczone w projekcie aranżacji wnętrz stanowiący Załącznik nr 1 do OPZ. Wraz z wizualizacjami Wykonawca przedstawi wzornik barw mebli zgodnie z wymogami opisanymi OPZ.

II.5) Główny kod CPV: 39100000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39110000-6
39120000-9
39130000-2
39150000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 3 (trzy) dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. polegające na dostawie, montażu mebli o wartości co najmniej 500 000 zł brutto każda. Przez jedną dostawę należy rozumieć dostawę świadczoną na rzecz jednego Zleceniodawcy (przez jednego Zleceniodawcę Zamawiający rozumie osobę fizyczną, osobę prawną, a także inne podmioty) na podstawie jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia w celu spełnienia powyższego warunku dostaw o wartości mniejszej niż wymagana
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy- wzór wykonanych usług stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w SIWZ, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. W zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Powyższe Oświadczenia stanowią wstępne informacje potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o którym mowa w ust.1 i w ust 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie przez Konsorcjum warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez wezwania Zamawiającego przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Dokumenty i oświadczenia składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016r. poz. 1126). 7. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 25. 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.110.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr: PL37 1030 1827 0000 0000 5361 8006. z dopiskiem „Wadium nr referencyjny nr ref: BOK/ AC-25-70/2018 Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych do nowej siedziby Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kruczej 50 (III piętro)- Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innych formach niż w pieniądzu należy dołączyć do oferty w taki sposób, aby Zamawiający swobodnie mógł w wyznaczonym terminie zwrócić Wykonawcy wadium. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do wypłaty pełnej kwoty wadium Zamawiającemu w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia Przedmiotu Umowy w następujących przypadkach: 1) jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy; 2) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 termin wykonania Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 może ulec wydłużeniu, po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony. 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-23, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH