Ogłoszenie nr 634413-N-2019 z dnia 2019-12-10 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA: świadczenie usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektów „Nowa praca – lepsza przyszłość” oraz „Szansa na lepsze zatrudnienie” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020,Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projkety: „Nowa praca – lepsza przyszłość” oraz „Szansa na lepsze zatrudnienie” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020,Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, krajowy numer identyfikacyjny 15056552700000, ul. Al. Najświętszej Maryi Panny  24 lok. 8 , 42-202  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 605 688, e-mail arr@arr.czestochowa.pl, faks 343 605 747.
Adres strony internetowej (URL): www.arr.czestochowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.arr.czestochowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
42-202 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektów „Nowa praca – lepsza przyszłość” oraz „Szansa na lepsze zatrudnienie” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020,Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.
Numer referencyjny: ZAM/55/MP-LP-LZ/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Celem szkoleń/kursów zawodowych jest zdobycie lub podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczestników projektów tj. osób pozostających bez zatrudnienia, co bezpośrednio przyczyni się do wzrostu ich aktywności zawodowej. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 części, która każda stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: 1) Część I: Kurs – Projektowanie komputerowe z egzaminem ECDL moduł S8; 2) Część II: Kurs księgowości od podstaw I stopień z egzaminem; 3) Część III: Kurs księgowości od podstaw II stopień z egzaminem; 4) Część IV: Kurs arteterapii z egzaminem; 5) Część V: Kurs – Prawo jazdy kat. C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców ciężarówek z egzaminem; 6) Część VI: Kurs – Prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców autobusów z egzaminem; 7) Część VII: Kurs spawania podstawowego (metodą 131- MIG, 135-MAG) z egzaminem; 8) Część VIII: Kurs - Social Media w komunikacji marketingowej; 9) Część IX: Kurs -Tworzenie stron www; 10) Część X: Kurs kancelaryjno-archiwalny ; 11) Część XI: Kurs cukierniczy. 12) Część XII: Kurs prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80533200-1
80533200-1
80411200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
złotych
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Dotyczy wszystkich części zamówienia: Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi posiadać aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U.2016.645 z późn. zm.). Zamawiający dokona sprawdzenia na stronie internetowej www.ris.praca.gov.pl czy Wykonawca posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: Część I: co najmniej 3 usługi – szkoleń/kursów grupowych/indywidualnych z zakresu projektowania komputerowego lub pokrewne z zakresem tematycznym ww. kursu. Przez szkolenie/kurs grupowy Zamawiający rozumie kurs dla grupy co najmniej 2-osobowej. Część II: co najmniej 3 usługi – szkoleń/kursów grupowych z zakresu księgowości lub pokrewne z zakresem tematycznym ww. kursu. Przez szkolenie/kurs grupowy Zamawiający rozumie kurs dla grupy co najmniej 2-osobowej. Część III: co najmniej 3 usługi – szkoleń/kursów grupowych z zakresu księgowości lub pokrewne z zakresem tematycznym ww. kursu. Przez szkolenie/kurs grupowy Zamawiający rozumie kurs dla grupy co najmniej 2-osobowej. Część IV: co najmniej 3 usługi – szkoleń/kursów grupowych z zakresu arteterapii pokrewne z zakresem tematycznym ww. kursu. Przez szkolenie/kurs grupowy Zamawiający rozumie kurs dla grupy co najmniej 2-osobowej. Część V: co najmniej 3 usługi – szkoleń/kursów grupowych/indywidualnych prawa jazdy kat. C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców ciężarówek. Przez szkolenie/kurs grupowy Zamawiający rozumie kurs dla grupy co najmniej 2-osobowej. Część VI: co najmniej 3 usługi – szkoleń/kursów grupowych/indywidualnych prawa jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców autobusów. Przez szkolenie/kurs grupowy Zamawiający rozumie kurs dla grupy co najmniej 2-osobowej. Część VII: co najmniej 3 usługi – szkoleń/kursów grupowych z zakresu spawania podstawowego (metodami: 131-MIG i/lub 135-MAG). Przez szkolenie/kurs grupowy Zamawiający rozumie kurs dla grupy co najmniej 2-osobowej Część VIII: co najmniej 3 usługi – szkoleń/kursów grupowych z zakresu social media lub pokrewne z zakresem tematycznym. Przez szkolenie/kurs grupowy Zamawiający rozumie kurs dla grupy co najmniej 2-osobowej Część IX: co najmniej 3 usługi – szkoleń/kursów grupowych/indywidualnych z zakresu tworzenia stron www lub pokrewne z zakresem tematycznym. Przez szkolenie/kurs grupowy Zamawiający rozumie kurs dla grupy co najmniej 2- osobowej. Część X: co najmniej 3 usługi – szkoleń/kursów grupowych/indywidualnych z zakresu obsługi kancelaryjno-archiwalnej lub pokrewne z zakresem tematycznym. Przez szkolenie/kurs grupowy Zamawiający rozumie kurs dla grupy co najmniej 2-osobowej. Część XI: co najmniej 3 usługi – szkoleń/kursów grupowych/indywidualnych z zakresu cukiernictwa. Przez szkolenie/kurs grupowy Zamawiający rozumie kurs dla grupy co najmniej 2-osobowej Część XII: co najmniej 3 usługi – szkoleń/kursów grupowych/indywidualnych z zakresu prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub pokrewne z zakresem tematycznym ww. kursu. Przez szkolenie/kurs grupowy Zamawiający rozumie kurs dla grupy co najmniej 2-osobowej b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi: Część I: 2-letnie doświadczenie zawodowe, rozumiane jako przeprowadzenie minimum 2 szkoleń/kursów z zakresu projektowania komputerowego lub pokrewne z zakresem tematycznym ww. kursu, których prowadzenie rozpoczęto w okresie do 36 miesięcy przed terminem składania ofert. Część II: 2-letnie doświadczenie zawodowe, rozumiane jako przeprowadzenie minimum 2 szkoleń/kursów z zakresu księgowości lub pokrewne z zakresem tematycznym ww. kursu, których prowadzenie rozpoczęto w okresie do 36 miesięcy przed terminem składania ofert. Część III: 2-letnie doświadczenie zawodowe, rozumiane jako przeprowadzenie minimum 2 szkoleń/kursów z zakresu księgowości lub pokrewne z zakresem tematycznym ww. kursu, których prowadzenie rozpoczęto w okresie do 36 miesięcy przed terminem składania ofert. Część IV: 2-letnie doświadczenie zawodowe, rozumiane jako przeprowadzenie minimum 2 szkoleń/kursów z zakresu arteterapii lub pokrewne z zakresem tematycznym ww. kursu, których prowadzenie rozpoczęto w okresie do 36 miesięcy przed terminem składania ofert. Część V: 2-letnie doświadczenie zawodowe, rozumiane jako przeprowadzenie minimum 2 szkoleń/kursów na prawo jazdy kat. C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców ciężarówek, których prowadzenie rozpoczęto w okresie do 36 miesięcy przed terminem składania ofert. Część VI: 2-letnie doświadczenie zawodowe, rozumiane jako przeprowadzenie minimum 2 szkoleń/kursów na prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców autobusów, których prowadzenie rozpoczęto w okresie do 36 miesięcy przed terminem składania ofert Część VII: 2-letnie doświadczenie zawodowe, rozumiane jako przeprowadzenie minimum 2 szkoleń/kursów z zakresu spawania podstawowego (metodami: 131-MIG, 135-MAG), których prowadzenie rozpoczęto w okresie do 36 miesięcy przed terminem składania ofert. Część VIII: 2-letnie doświadczenie zawodowe, rozumiane jako przeprowadzenie minimum 2 szkoleń/kursów z zakresu social media lub pokrewne z zakresem tematycznym ww. kursu, których prowadzenie rozpoczęto w okresie do 36 miesięcy przed terminem składania ofert. Część IX: 2-letnie doświadczenie zawodowe, rozumiane jako przeprowadzenie minimum 2 szkoleń/kursów z zakresu tworzenia stron www lub pokrewne z zakresem tematycznym ww. kursu, których prowadzenie rozpoczęto w okresie do 36 miesięcy przed terminem składania ofert. Część X: 2-letnie doświadczenie zawodowe, rozumiane jako przeprowadzenie minimum 2 szkoleń/kursów zakresu obsługi kancelaryjno-archiwalnej lub pokrewne z zakresem tematycznym ww. kursu, których prowadzenie rozpoczęto w okresie do 36 miesięcy przed terminem składania ofert Część XI : 2-letnie doświadczenie zawodowe, rozumiane jako przeprowadzenie minimum 2 szkoleń/kursów z zakresu cukiernictwa, których prowadzenie rozpoczęto w okresie do 36 miesięcy przed terminem składania ofert Część XI : 2-letnie doświadczenie zawodowe, rozumiane jako przeprowadzenie minimum 2 szkoleń/kursów z zakresu prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub pokrewne z zakresem tematycznym ww. kursu, których prowadzenie rozpoczęto w okresie do 36 miesięcy przed terminem składania ofert Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Do oferty Wykonawcy zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2b do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Do oferty Wykonawcy zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,że Wykonawca: spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty - w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczenia okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzec których usługi zostały wykonane; 3) dowodów, czy usługi wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert zostały wykonane należycie (w przypadku świadczenia ciągłych lub okresowych - są wykonane należycie , przy czym dowody potwierdzające ich należyte wykonanie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert), przy czym dowodami, o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. Wzory wykazów, o których mowa w pkt 1) i 2) zostaną przekazane Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa na wstępie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty Wykonawcy zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie Wykonawcy dot. RODO zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2c do SIWZ oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2d do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
doświadczenie20,00
gotowości do rozpoczęcia realizacji usługi od momentu podpisania umowy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej: 1) zmiana strony umowy – wykonawcy, w sytuacji następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów; 2) Zamawiający może dopuścić zlecenie podwykonawcom zakresu prac, których wykonawca nie zamierzał (nie wykazał w ofercie) wykonywać przy udziale podwykonawców. Zamawiający dopuszcza również zmianę podwykonawców w trakcie realizacji umowy. W przypadku, gdy wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy (wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca spełnia minimalne warunki podane w SIWZ i w niniejszej umowie dla przeprowadzonego postępowania; 3) zmiana trenerów/osób, jeżeli zmiana wynika z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek do Zmawiającego, w którym musi wykazać, że zaproponowani trenerzy/osoby posiadają kwalifikacje wymagane postanowieniami SIWZ (zgodnie z opisem w Rozdziale V ust. 2 pkt. 3 lit. b), gwarantujące należyte i terminowe prowadzenie kursów – zmiana może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 4) zmiana miejsca prowadzenia szkoleń/kursów, jeżeli zmiana wynika z przyczyn niezależnych od wykonawcy, z zastrzeżeniem, że miejsce prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych musi być na terenie miasta/powiatu wskazanego w Załączniku nr 1 do SIWZ – formularzu oferty – zmiana może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego; 5) zmiana terminów wykonania zamówienia, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez czynniki zewnętrzne, z zastrzeżeniem że ostateczny termin realizacji zamówienia nie może być późniejszy niż 31.11.2020 r. – zmiana może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego; 6) zmiana harmonogramu realizacji umowy – zmiana może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego; 7) zmiana ostatecznej liczby uczestników/czek biorących udział w szkoleniach/kursach zawodowych i/lub egzaminach jeżeli dochowanie ww. jest niemożliwe z uwagi na jakiekolwiek utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez czynniki zewnętrzne.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-18, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-01-16 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Kurs projektowanie komputerowe z egzaminem ECDL moduł S8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego w kierunku: Kurs projektowanie komputerowe z egzaminem ECDL moduł S8 Kod CPV: 80.53.00.00-8 – Usługi szkolenia zawodowego, 80.53.32.00-1 Kursy komputerowe, 80.53.31.00-0 Usługi szkolenia komputerowego Przewidywana liczba osób: 4 os.; Miejsce szkolenia/kursu/egzaminu: na terenie miasta Częstochowa Program zajęć powinien obejmować minimum 40 godzin dydaktycznych (45 minut). Szkolenie/Kurs ma na celu nabycie umiejętności z związanych z obsługą komputera w zakresie projektowania, z modułu S8. Zapoznanie uczestnika w z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji podstawowych rysunków za pomocą programu AutoCAD. Zakres tematyczny tworzenie bibliotek elementów oraz konfigurowania środowiska programu w zależności od potrzeb użytkownika. Zagadnienia związane z tworzeniem i wykorzystywaniem bloków i atrybutów, dokonywaniem wyciągu atrybutów, definiowaniem i wykorzystywaniem symboli, rodzajów linii, wzorców kreskowania itp. Wykonawca winien zapewnić dla uczestnika kursu stanowisko pracy wyposażone w jeden komputer stacjonarny/laptop z odpowiednim oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. Kurs musi zakończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL wydany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne) .
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80533200-1, 80533100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 99999998,00
Waluta:
złotych
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie20,00
gotowości do rozpoczęcia realizacji usługi od momentu podpisania umowy20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia – realizacji szkoleń/kursów zawodowych: 1) termin rozpoczęcia realizacji do 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy; 2) termin zakończenia do 30.06.2020 r. z zastrzeżeniem, że może termin ten ulec zmianie pod warunkiem, że zakończenie nastąpi nie później niż 30.11.2020 r.


Część nr: 2Nazwa: Kurs księgowości od podstaw ( I stopień ) z egzaminem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego w kierunku: Kurs księgowości od podstaw ( I stopień ) z egzaminem; Kod CPV: 80.53.00.00-8 – Usługi szkolenia zawodowego, 80.53.32.00-1 Kursy komputerowe, 80.53.31.00-0 Usługi szkolenia komputerowego Przewidywana liczba osób: 3 os.; Miejsce szkolenia/kursu/egzaminu: na terenie miasta Częstochowa Program zajęć powinien obejmować minimum 92 godzin dydaktycznych (45 minut). Szkolenie/Kurs ma na celu przygotowanie uczestniczka do pracy w zawodzie księgowego. Zakres tematyczny programu: podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej (min. pojęcia wstępne z rachunkowości, aktywa i pasywa, operacje gospodarcze, dowody księgowe, księgi rachunkowe, ewidencja podstawowych operacji bilansowych i podstawowych operacji wynikowych, zasady ustalania wyniku finansowego, sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych, bilans otwarcia, bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat),zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz - wybrane zagadnienia publicznoprawne (min. system podatkowy w Polsce, VAT – ogólne zasady opodatkowania, podatki dochodowe – ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej, podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa – ogólna charakterystyka, składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania. Kurs musi zakończyć się egzaminem kwalifikacyjnym - potwierdzającym nabycie kwalifikacji do wykonywania zawodu księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 331301).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
złotych
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie20,00
2020,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia – realizacji szkoleń/kursów zawodowych: 1) termin rozpoczęcia realizacji do 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy; 2) termin zakończenia do 30.06.2020 r. z zastrzeżeniem, że może termin ten ulec zmianie pod warunkiem, że zakończenie nastąpi nie później niż 30.11.2020 r


Część nr: 3Nazwa: Kurs księgowości od podstaw ( II stopień ) z egzaminem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego w kierunku: Kurs księgowości od podstaw ( II stopień ) z egzaminem; Kod CPV: 80.53.00.00-8 – Usługi szkolenia zawodowego, Przewidywana liczba osób: 1 os.; Miejsce szkolenia/kursu/egzaminu: na terenie miasta Częstochowa Program zajęć powinien obejmować minimum 180 godzin dydaktycznych (45 minut). Szkolenie/Kurs ma na celu przygotowanie uczestniczka do pracy w zawodzie księgowego. Zakres tematyczny programu: rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej (zagadnienia organizacji rachunkowości, wymogi zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania danych, aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki, rozrachunki, materiały i towary, niefinansowe aktywa trwałe, inwestycje i zobowiązania finansowe, kapitały (fundusze) własne, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe, przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej, wynik finansowy, podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego, zasady zawodowej etyki w rachunkowości, prawo podatkowe podatek od towarów i usług (VAT), podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT), podmiot gospodarczy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń dla pracowników, podatki kosztowe i opłaty, wybrane problemy ordynacji podatkowej, wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego. Kurs musi zakończyć się egzaminem kwalifikacyjnym - potwierdzającym nabycie kwalifikacji do wykonywania zawodu księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 331301).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
złotych
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie20,00
gotowości do rozpoczęcia realizacji usługi od momentu podpisania umowy20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia – realizacji szkoleń/kursów zawodowych: 1) termin rozpoczęcia realizacji do 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy; 2) termin zakończenia do 30.06.2020 r. z zastrzeżeniem, że może termin ten ulec zmianie pod warunkiem, że zakończenie nastąpi nie później niż 30.11.2020 r.


Część nr: 4Nazwa: Kurs arteterapii z egzaminem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego w kierunku: Kurs arteterapii z egzaminem Kod CPV: 80.53.00.00-8 – Usługi szkolenia zawodowego Liczba osób: 1 os.; Miejsce szkolenia/kursu: na terenie województwa śląskiego Program zajęć powinien obejmować minimum 120 godzin dydaktycznych (45 minut), w tym godzin zajęcia praktyczne. Kursu ma na celu umożliwić uczestnikowi nabycie umiejętności z zakresu artetarapii w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, z osobami starszymi oraz z niepełnosprawnościami lub chorymi. Minimalny zakres tematyczny szkolenia/kursu: pojęcie arteterapii, cele i funkcje arteterapii; profilaktyczna i terapeutyczna funkcja sztuki, sztuki plastyczne w arteterapii; teatroterapia, choreoterapia, taniec terapeutyczny; muzykoterapia, biblioterapia, filmoterapia, fotografoterapia, sylwoterapia i hortiterapia, projektowanie sesji arteterapeutycznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3696,67
Waluta:
złotych
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie20,00
gotowości do rozpoczęcia realizacji usługi od momentu podpisania umowy20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia – realizacji szkoleń/kursów zawodowych: 1) termin rozpoczęcia realizacji do 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy; 2) termin zakończenia do 30.06.2020 r. z zastrzeżeniem, że może termin ten ulec zmianie pod warunkiem, że zakończenie nastąpi nie później niż 30.11.2020 r.


Część nr: 5Nazwa: Kurs prawa jazdy kat. C+E z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną dla kierowców ciężarówek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego w kierunku: Kod CPV: 80.53.00.00-8 – Usługi szkolenia zawodowego , 80.41.12.00-0 – Usługi szkół nauki jazdy Przewidywana liczba osób: 2 Miejsce szkolenia/kursu/egzaminu: na terenie miasta Częstochowa Czas trwania szkolenia/kursu: Prawo jazdy kat. C+E – 65 godzin (20 teoria + 45 praktyka) Kwalifikacja wstępna przyśpieszona – 140 godzin/grupę Szkolenie/Kurs ma na celu przygotowanie uczestnika do egzaminu teoretycznego i praktycznego z zakresu prawa jazdy kat. C+E oraz do wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy i/lub osób. Zakres tematyczny: musi być przeprowadzony w oparciu o Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341, 622, 1287 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 280) w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Kurs musi zakończyć się egzaminami państwowymi przed odpowiednimi komisjami, których koszt należy wliczyć w koszt kursu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego należy wydać uczestnikowi świadectwo Kwalifikacji Zawodowej (koszt świadectwa należy wliczyć w cenę kursu). Zamawiający dopuszcza realizację zajęć teoretycznych oraz praktycznych w każdym z dni tygodnia (również w dni wolne od pracy). W cenę kursu należy wliczyć koszt badań lekarskich i psychologicznych niezbędnych do przystąpienia do kursów z zakresu prawa jazdy i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80411200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 11006,66
Waluta:
złotych
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie20,00
gotowości do rozpoczęcia realizacji usługi od momentu podpisania umowy20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia – realizacji szkoleń/kursów zawodowych: 1) termin rozpoczęcia realizacji do 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy; 2) termin zakończenia do 30.06.2020 r. z zastrzeżeniem, że może termin ten ulec zmianie pod warunkiem, że zakończenie nastąpi nie później niż 30.11.2020 r.


Część nr: 6Nazwa: Kurs prawa jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną dla kierowców autobusów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego w kierunku: Kurs prawa jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną dla kierowców autobusów Kod CPV: 80.53.00.00-8 – Usługi szkolenia zawodowego, 80.41.12.00-0 – Usługi szkół nauki jazdy Przewidywana liczba osób: 3 Miejsce szkolenia/kursu/egzaminu: na terenie miasta Częstochowa Czas trwania szkolenia/kursu: Prawo jazdy kat. D – 80 godzin (20 teoria + 60 praktyka) Kwalifikacja wstępna przyśpieszona – 140 godzin/grupę Szkolenie/Kurs ma na celu przygotowanie uczestnika do egzaminu teoretycznego i praktycznego z zakresu prawa jazdy kat. D oraz do wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy i/lub osób. Zakres tematyczny: musi być przeprowadzony w oparciu o Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341, 622, 1287 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 280) w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Kurs musi zakończyć się egzaminami państwowymi przed odpowiednimi komisjami, których koszt należy wliczyć w koszt kursu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego należy wydać uczestnikowi świadectwo Kwalifikacji Zawodowej (koszt świadectwa należy wliczyć w cenę kursu). Zamawiający dopuszcza realizację zajęć teoretycznych oraz praktycznych w każdym z dni tygodnia (również w dni wolne od pracy). W cenę kursu należy wliczyć koszt badań lekarskich i psychologicznych niezbędnych do przystąpienia do kursów z zakresu prawa jazdy i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80411200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 20439,99
Waluta:
złotych
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie20,00
gotowości do rozpoczęcia realizacji usługi od momentu podpisania umowy20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia – realizacji szkoleń/kursów zawodowych: 1) termin rozpoczęcia realizacji do 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy; 2) termin zakończenia do 30.06.2020 r. z zastrzeżeniem, że może termin ten ulec zmianie pod warunkiem, że zakończenie nastąpi nie później niż 30.11.2020 r.


Część nr: 7Nazwa: Spawanie metodą MIG i Spawanie metodą MAG z egzaminem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego w kierunku: Kurs spawania podstawowego (metodą 131- MIG, 135-MAG) z egzaminem Kod CPV: 80.53.00.00-8 – Usługi szkolenia zawodowego Przewidywana liczba osób: 1 os.; Miejsce szkolenia/kursu: na terenie miasta Częstochowa. Czas trwania szkolenia/kursu: 184 godzin/osobę/grupę Kursu ma na celu umożliwić zdobycie uprawnień w zakresie podstawowego spawania metodami MIG i MAG. Program kursu powinien obejmować minimum 185 godziny dydaktyczne (45 minut), w tym zajęcia praktyczne przeznaczonych dla jednego uczestnika. Minimalny zakres tematyczny: przygotowanie uczestników do egzaminu w zakresie podstawowego spawania: elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) – 135 – grupa materiałowa 1.1,oraz elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG) – 131 – grupa materiałowa 1.1, Dla każdej metody musi zostać przedłożony odrębny program. Wykonawca winien zapewnić odpowiednie pomieszczenie wyposażone w niezbędny sprzęt oraz inne środki techniczne niezbędne do realizacji kursu, w liczbie zapewniającej możliwość samodzielnej pracy każdego uczestnika kursu: stanowiska spawalnicze z niezbędnym sprzętem do pracy dla każdego uczestnika, materiały zużywalne podczas szkolenia/kursu w trakcie trwania zajęć praktycznych dla każdego uczestnika. Kurs musi zakończyć się egzaminami państwowymi (z każdej metody) potwierdzającymi zdobycie kwalifikacji/uprawnień w zakresie spawania metodami MIG i MAG przez uczestnika kursu/szkolenia. Koszt wymaganych badań lekarskich oraz książeczki spawacza należy wliczyć w cenę kursu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4223,33
Waluta:
złotych
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie20,00
gotowości do rozpoczęcia realizacji usługi od momentu podpisania umowy20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia – realizacji szkoleń/kursów zawodowych: 1) termin rozpoczęcia realizacji do 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy; 2) termin zakończenia do 30.06.2020 r. z zastrzeżeniem, że może termin ten ulec zmianie pod warunkiem, że zakończenie nastąpi nie później niż 30.11.2020 r.


Część nr: 8Nazwa: Kurs - Social Media w komunikacji marketingowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego w kierunku: Kurs - Social Media w komunikacji marketingowej Kod CPV: 80.53.00.00-8 – Usługi szkolenia zawodowego Liczba osób: 1 os.; Miejsce szkolenia/kursu: na terenie województwa śląskiego. Program zajęć powinien obejmować minimum 21 godzin dydaktycznych (45 minut), w tym zajęcia praktycznych. Kursu ma na celu zdobyciu wiedzy i umiejętności w zakresie aktualnych social mediów. Minimalny zakres tematyczny szkolenia/kursu: Budowa ekosystemu mediów społecznościowych. Strategie w Social Media Facebooka, Youtube, Istagrama, Twittera.. Skuteczna kampania merketinngowa poprzez wykorzystanie komunikacji w social media. Część IX: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego w kierunku: Kurs -Tworzenie stron www. Kod CPV: 80.53.00.00-8 – Usługi szkolenia zawodowego Liczba osób: 1 os.; Miejsce szkolenia/kursu: na terenie Rybnika. Program zajęć powinien obejmować minimum 35 godzin dydaktycznych (45 minut), w tym zajęcia praktyczne. Kursu ma na celu umożliwić uczestnikowi nabycie umiejętności z zakresu projektowania stron www. Minimalny zakres tematyczny szkolenia/kursu: Zapoznanie się z zasadami projektowania i tworzenia witryny internetowej, Aplikacje ułatwiające tworzenie stron www, Skonfigurowanie środowiska tworzenia stron internetowych, serwer WWW, edytor języka programowania, Utworzenie prostej strony w języku HTML, użycie podstawowych znaczników HTML, dodanie odnośników do innych stron, przygotowywanie i umieszczanie obrazów na tworzonej stronie, Zdefiniowanie wyglądu strony przy użyciu kaskadowych arkuszy stylów, tworzenie menu witryny i podstron, tworzenie nagłówka i stopki, Nawigacja pomiędzy stronami i podstronami witryny, Udostępnianie stworzonej witryny w sieci, Testowanie działania stworzonej witryny. Wykonawca winien zapewnić dla uczestnika kursu stanowisko pracy wyposażone w jeden komputer stacjonarny/laptop z odpowiednim oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1363,00
Waluta:
złotych
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie20,00
gotowości do rozpoczęcia realizacji usługi od momentu podpisania umowy20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia – realizacji szkoleń/kursów zawodowych: 1) termin rozpoczęcia realizacji do 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy; 2) termin zakończenia do 30.06.2020 r. z zastrzeżeniem, że może termin ten ulec zmianie pod warunkiem, że zakończenie nastąpi nie później niż 30.11.2020 r.


Część nr: 9Nazwa: Kurs -Tworzenie stron www
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego w kierunku: Kurs -Tworzenie stron www. Kod CPV: 80.53.00.00-8 – Usługi szkolenia zawodowego Liczba osób: 1 os.; Miejsce szkolenia/kursu: na terenie województwa śląskiego Program zajęć powinien obejmować minimum 35 godzin dydaktycznych (45 minut), w tym zajęcia praktyczne. Kursu ma na celu umożliwić uczestnikowi nabycie umiejętności z zakresu projektowania stron www. Minimalny zakres tematyczny szkolenia/kursu: Zapoznanie się z zasadami projektowania i tworzenia witryny internetowej, Aplikacje ułatwiające tworzenie stron www, Skonfigurowanie środowiska tworzenia stron internetowych, serwer WWW, edytor języka programowania, Utworzenie prostej strony w języku HTML, użycie podstawowych znaczników HTML, dodanie odnośników do innych stron, przygotowywanie i umieszczanie obrazów na tworzonej stronie, Zdefiniowanie wyglądu strony przy użyciu kaskadowych arkuszy stylów, tworzenie menu witryny i podstron, tworzenie nagłówka i stopki, Nawigacja pomiędzy stronami i podstronami witryny, Udostępnianie stworzonej witryny w sieci, Testowanie działania stworzonej witryny. Wykonawca winien zapewnić dla uczestnika kursu stanowisko pracy wyposażone w jeden komputer stacjonarny/laptop z odpowiednim oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2328,66
Waluta:
złotych
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie20,00
gotowości do rozpoczęcia realizacji usługi od momentu podpisania umowy20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia – realizacji szkoleń/kursów zawodowych: 1) termin rozpoczęcia realizacji do 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy; 2) termin zakończenia do 30.06.2020 r. z zastrzeżeniem, że może termin ten ulec zmianie pod warunkiem, że zakończenie nastąpi nie później niż 30.11.2020 r.


Część nr: 10Nazwa: Kurs kancelaryjno-archiwalny (I i II stopnia)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego w kierunku: Kurs kancelaryjno-archiwalny (I i II stopnia) Kod CPV: 80.53.00.00-8 – Usługi szkolenia zawodowego Liczba osób: 1 os.; Miejsce szkolenia/kursu: na terenie województwa śląskiego Program zajęć powinien obejmować minimum 72 godzin dydaktycznych (45 minut), w tym minimum 35 godzin zajęć praktycznych. Kursu ma na celu umożliwić uczestnikowi nabycie umiejętności z zakresu obsługi prac archiwalno-kancelaryjnych. Minimalny zakres tematyczny szkolenia/kursu: z I stopienia: prawne podstawy postępowania z dokumentacją, dokumentacja niejawna, rodzaje i postać dokumentacji współczesnej, kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt kat. archiwalnej B, organizacja pracy kancelaryjnej w tym ćwiczenia z praktycznego posługiwania się wykazem akt, organizacja i zakres działania archiwum zakładowego – w tym wycieczka do wzorcowego archiwum zakładowego, archiwizowanie dokumentacji, w tym dokumentacji nieaktowej, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych, komputerowe systemy zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowych oraz II stopnia: organizacja i prowadzenie kancelarii aktotwórcy, rozgraniczanie zespołów archiwalnych i ich rodzaje, ustalenie przynależności zespołowej, archiwizowanie materiałów archiwalnych, sporządzanie noty przy przekazywaniu do archiwum państwowego, archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej, archiwizowanie innych rodzajów dokumentacji, systemy ewidencji zasobu archiwalnego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1253,66
Waluta:
złotych
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie20,00
gotowości do rozpoczęcia realizacji usługi od momentu podpisania umowy20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia – realizacji szkoleń/kursów zawodowych: 1) termin rozpoczęcia realizacji do 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy; 2) termin zakończenia do 30.06.2020 r. z zastrzeżeniem, że może termin ten ulec zmianie pod warunkiem, że zakończenie nastąpi nie później niż 30.11.2020 r.


Część nr: 11Nazwa: Kurs cukierniczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego w kierunku: Kurs cukierniczy. Kod CPV: 80.53.00.00-8 – Usługi szkolenia zawodowego Przewidywana liczba osób: 1 os., Miejsce szkolenia/kursu: na terenie województwa śląskiego. Program zajęć powinien obejmować minimum min. 8 godzin dydaktycznych (45 minut), w tym zajęcia praktyczne. Szkolenie/Kurs ma na celu nabycie umiejętności z zakresu przygotowywania (produkcji) i aranżacji „słodkich stołów” . Minimalny zakres tematyczny szkolenia/kursu: aranżacje stołów w 3 ekspozycjach (rustykalny, glamour, industrialny), zasady kompozycji, zajęcia praktyczne: przygotowanie lemoniady, ganache do przekładania bezików, wypełnienia tart i innych dekoracji, wypiekanie korpusów do mini tart, donatow, wykorzystanie suszu jadalnych kwiatów i liofilizowanych owoców ,słodkie bajgle.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1030,00
Waluta:
złotych
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie20,00
gotowości do rozpoczęcia realizacji usługi od momentu podpisania umowy20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia – realizacji szkoleń/kursów zawodowych: 1) termin rozpoczęcia realizacji do 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy; 2) termin zakończenia do 30.06.2020 r. z zastrzeżeniem, że może termin ten ulec zmianie pod warunkiem, że zakończenie nastąpi nie później niż 30.11.2020 r.


Część nr: 12Nazwa: Kurs prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego w kierunku: Kurs prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Kod CPV: 80.53.00.00-8 – Usługi szkolenia zawodowego Przewidywana liczba osób: 1 os., Miejsce szkolenia/kursu: na terenie miasta Częstochowa. Program zajęć powinien obejmować minimum min. 60 godzin dydaktycznych (45 minut), w tym zajęcia praktyczne. Szkolenie/Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z ręczną i komputerową techniką prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Minimalny zakres tematyczny szkolenia/kursu: formy uproszczonej księgowości, podstawy prawne opodatkowania podmiotów na zasadach ogólnych, podmiotowy i przedmiotowy zakres prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, kolumna Podatkowa Księgi Przychodów i Rozchodów, ewidencje dodatkowe i towarzyszące, sporządzenie całej dokumentacji księgowej związanej z pracownikiem; sporządzenie dokumentacji związanej ze środkami trwałymi oraz z samochodem osobowym nie wprowadzonym do ewidencji środków trwałych; podmiotowy i przedmiotowy zakres podatku od towarów i usług VAT; sporządzanie dowodów zakupu i sprzedaży oraz wprowadzenie do rejestru zakupu i sprzedaży VAT; wprowadzenie przygotowanych dowodów źródłowych techniką ręczną, podsumowanie miesiąca, sporządzenie deklaracji PIT-5 i VAT-7; program dla prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów i jego obsługa, wprowadzenie dokumentów do ewidencji dla celów podatku VAT oraz P.K.P. i R.; sporządzenie wydruków komputerowych za dany miesiąc.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 658,08
Waluta:
złotych
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie20,00
gotowości do rozpoczęcia realizacji usługi od momentu podpisania umowy20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia – realizacji szkoleń/kursów zawodowych: 1) termin rozpoczęcia realizacji do 60 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy; 2) termin zakończenia do 30.06.2020 r. z zastrzeżeniem, że może termin ten ulec zmianie pod warunkiem, że zakończenie nastąpi nie później niż 30.11.2020 r.