Ogłoszenie nr 508859-N-2018 z dnia 2018-01-23 r.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa: ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA Tytuł projektu: „ Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„ Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, krajowy numer identyfikacyjny 49000048600000, ul. ul. Grunwaldzka  18 , 38350   Bobowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 35 14 013, e-mail ck@bobowa.pl, faks 18 35 14 013.
Adres strony internetowej (URL): www.ck.bobowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ck.bobowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA Tytuł projektu: „ Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka”
Numer referencyjny: CKiPG.271.1.2018.RPO
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych, nie będących przedmiotem ekspozycji instrumentów muzycznych z akcesoriami i wyposażeniem wraz z zapewnieniem gwarancji dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa o wymaganiach technicznych zgodnych ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w SIWZ dla zamówienia. 2.Przedmiot zamówienia: dostawa nowych instrumentów wymienionych poniżej: 1: Basy ludowe , 2: Skrzypce lutnicze ze smyczkiem i pokrowcem, 3: Klarnet z futerałem, 4: Trąbka z futerałem, 5a: Akordeon z futerałem, 5b: Heligonka z futerałem, 6: Fujarka z futerałem, 7:Saksofon: altowy, tenorowy, barytonowy z futerałem, 8: Bębny: baraban i obręczowy z futerałem, 9: Lira korbowa z futerałem, 10: Fortepian. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 3.1. Basy ludowe - 2 sztuki Dane techniczne: - basy ludowe duże, menzura ½ 4 - ro strunowe – sztuk 1 + futerał - basy ludowe małe, menzura ½ 4 - ro strunowe – sztuk 1 + futerał Okres gwarancji jakości: min. 24 miesiące. 3.2 Skrzypce – 2 sztuki - rozmiar 4/4, ręcznie rzeźbione, lakierowane, płyta wierzchnia świerk, tył gryf i ożebrowanie – klon, podstrunnica i kołki heban, w komplecie wysokiej jakości markowe struny – sztuk 1 - rozmiar 3/4, ręcznie rzeźbione, lakierowane, płyta wierzchnia świerk, tył gryf i ożebrowanie – klon, podstrunnica i kołki heban, w komplecie wysokiej jakości markowe struny – sztuk 1 Okres gwarancji jakości: min. 24 miesiące. 3.3 Klarnet - 2 sztuki Dane techniczne: - korpus Abs, 17 klap, niklowane okulary w ilości 6 szt., baryłka 65 mm, ustnik 4C, maszynka i osłonka ustnika w komplecie, poduszki syntetyczne Valentino, regulacji podpórki kciuka, zaczep na pasek, w komplecie futerał. Okres gwarancji jakości: min. 24 miesiące. 3.4 Trąbka - 2 sztuki Dane techniczne: - lakierowana, kolor złoty, czara 123 mm, menzura ML 11,65mm, czara złoty mosiądz, monelowe tłoki, prożek na kciuku, pierścień na 3 krągliku, strój B Okres gwarancji jakości: min. 24 miesiące. 3.5 Heligonka - 2 sztuki Dane techniczne: - model trzyrzędowy typu hlavacek 1938, ręcznie wykonany helik, trzy głosy w prawej ręce. obudowa - drewno orzechowe. 12 basów i 37 guzików. Strój C-F. 3.6 Akordeon - 1 sztuka - guzikowy , - w lewej ręce: 96 basów, 2 regestry, 5 chórów, w prawej ręce: 42 dźwięki, 5 regestrów, 3 chóry (16+8+8), waga ok 9 kg, wymiary ok 43x18,5 cm. Okres gwarancji jakości: min. 36 miesiący. 3.7 Fujarka - 2 sztuki Dane techniczne: - wykonane ręcznie z drewna bez czarny, tonacja G, 6 otworów – 1 sztuka - wykonane ręcznie z drewna bez czarny, tonacja C, 6 otworów – 1 sztuka Okres gwarancji jakości: min. 12 miesięcy. 3.8 Saksofon - 3 sztuki Dane techniczne: a) Saksofon altowy szt. 1 - instrument w stroju Es,korpus i oklapowanie z blachy lakierowanej w kolorze złotym, wzmocniona mechanika na sprężynach z nierdzewnej stali, wodoodporne poduszki, klapa wysokiego F#, w komplecie futerał typu back-pack case i ustnik. b) Saksofon tenorowy 1 szt. - instrument w stroju B, korpus i oklapowanie z blachy lakierowanej w kolorze złotym, wzmocniona mechanika na sprężynach z nierdzewnej stali, wodoodporne poduszki, klapa wysokiego F#, w komplecie futerał typu back-pack case i ustnik. c) Saksofon Barytonowy 1 szt. -instrument w stroju Es, korpus i oklapowanie z blachy lakierowanej w kolorze złotym, regulacja klap A, Bb, B, C i D#, klapa niskiego A, wygodne podparcie kciuka, ręcznie kuty roztrąb, w komplecie wysokiej jakości futerał. Okres gwarancji jakości: min. 24 miesiące. 3.9 Bębny baraban - 2 sztuki Dane techniczne: . - Bęben baraban 1 szt. - średnica 50cm , szerokość całkowita 25 cm, w komplecie talerz perkusyjny z mosiądzu, wykonany ze sklejki (wyginanej), okucia metalowe, membrana z skóry bydlęcej. - Bęben obręczowy - średnica 35 cm , szerokość całkowita 6 cm, wykonany ze sklejki (wyginanej), okucia metalowe, membrana z skóry bydlęcej, zamocowane brzękadełka. Okres gwarancji jakości: min. 24 miesiące. 3.10. Lira korbowa - 2 sztuki Dane techniczne: Instrument wykonany ręcznie, strój G, 2 struny melodyczne, 1 struna burdonowa, 1 struna trumpet, klawiatura chromatyczna, menzura 400mm, 2 oktawy, płyta wierzchnia świerkowa, spód i boki jaworowe, długośc całkowita ok. 70cm, szerokość ok 30 cm. Okres gwarancji jakości: min. 24 miesiące. 3.11. Fortepian – 1 sztuka Dane techniczne: • 88 klawiszy • 3 pedały ( środkowy pedał: sostenuto) • płyta rezonansowa oraz żebra wykonane ze świerku europejskiego, specjalny system wyprężenia korony zapewniający jej swobodne rezonowanie nawet w najniższych rejestrach dynamicznych • rama wykonana z żeliwa szarego, metodą zapewniającą zwiększoną twardość w części kapodastru oraz krawędzi ramy, a zachowującą większą jej elastyczność w części środkowej • wszystkie elementy ruchome akcji mechanizmu klawiaturowego wykonane z sezonowanego drewna • stół klawiaturowy wykonany ze świerku z bukowymi wstawkami w miejscach podparcia mechanizmu • rama klawiaturowa wykonana ze świerku oraz europejskiego buku • kołek stroikowy stal hartowana, niklowany, gwint wielokrotny drobny • popychacze klonowe lub grabowe • belki szkieletowe wykonane ze świerku wysokogórskiego lub mahoniu o grubości min. 44 mm, wysokości min. 110 mm, rozłożone promieniście i połączone wczepinowo z ramą szkieletu • struny w rejestrze basowym owinięte drutem z czystej miedzi • belki stroikowe wykonane z warstw twardego klonu lub buku, łączonych wertykalnie żywicą, top z twardego klonu lub buku • białe klawisze pokryte imitacją kości słoniowej, zapobiegającej ślizganiu się palców • czarne klawisze wykonane z kompozytu drewna hebanowego lub z hebanu • młotki w części dyszkantowej osadzone na trzonkach o baryłkowym przekroju • belki mechanizmu grającego tłoczone z aluminium lub mosiądzu • mechanizm łagodnego opuszczania pokrywy klawiatury zabezpiecza przed jej przypadkowym opadnięciem na ręce pianisty • pedały wykonane z odlewu mosiężnego • min. 4 możliwości ustawienia pulpitu • min. 3 pozycje otwarcia przykrywy fortepianu • dodatkowy metalowy wspornik pokrywy • zamki przykrywy fortepianu i pokrywy klawiatury • wykończenie części drewnianych żywicą poliestrową • kolor czarny, polerowany na wysoki połysk • długość od 211 cm do 214 cm • szerokość od 147 cm do 155 cm • wysokość od 98 cm do 102 cm • waga od 354 kg do 405 kg Okres gwarancji jakości: min. 60 miesięcy.

II.5) Główny kod CPV: 37310000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
37311000-1
37312400-2
37314000-2
37316000-6
37311200-3
37313400-9
37321600-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 196495,94
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-02-13   lub zakończenia: 2018-02-26

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 dostaw (zamówienia, umowy) obejmującego swoim zakresem dostawę instrumentów o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każda. Jedna dostawa oznacza dostawę zrealizowaną na podstawie jednej umowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
NIE
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
NIE
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Wypełnione i podpisane oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Wypełnione i podpisane oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru, 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 6. Wypełnione i podpisane oświadczenie - WYKAZ DOSTAW – załącznik nr 4 do SIWZ. 7. Wypełnione zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów - załącznik nr 5 do SIWZ 8. Zaparafowany wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą. 2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 7.000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych 0/100). 3. Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 4.1 pieniądzu, 4.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 4.3 gwarancjach bankowych, 4.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016.359 j.t.) 5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania oraz nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego (CKiPG.271.1.2018.RPO). 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ul. Grunwaldzka 18, 38-350 Bobowa nr rachunku bankowego: 92 8797 1013 0010 0100 1456 0001 z adnotacją „Zakup i dostawa instrumentów muzycznych". 7. W przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej dokument wadialny powinien być złożony w oryginale oraz zawierać: • wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia, • wskazanie Gwaranta, • dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, • wskazanie sumy gwarancyjnej, • określenie terminu ważności gwarancji, • wadium musi zapewnić bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela/gwaranta kwoty wadium na żądanie zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Ustawy Pzp, • wadium musi być zapewnione na cały okres związania ofertą. 8 . Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: • pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; • innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ul. Grunwaldzka 18, 38-350 Bobowa w godzinach od 8:00 do 14:00 (oryginał), a kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) dołączyć do oferty. 9 .Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8.10 SIWZ. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8.9. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile wymagano; • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA 60,00
JAKOŚĆ 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Stosownie do przepisu art. 144 ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: 1. zmiany: nazwy, adresu / siedziby zamawiającego / wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych 2. zmiany osób występujących po stronie zamawiającego / wykonawcy 3. zmiana osób do kontaktów pomiędzy stronami. 4. zmianie ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. Cena ulegnie zmianie w ten sposób, że do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów. 5. Zmiany umowy mogą być dokonywane na wniosek zamawiającego lub wykonawcy oraz winny być zaakceptowane przez obie strony umowy, wyrażone na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.1503 j.t. ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów wskazanych powyżej.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA" lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-01, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH