Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.ap.gov.pl/katowice

Ogłoszenie nr 67827 - 2017 z dnia 2017-04-18 r.
Katowice: usługa konserwacji wielkoskalowej mapy rękopiśmiennej Andreasa Hindenberga: Ichnoortographia Plesniaca z zespołu Archiwum Książąt Pszczyńskich, sygn. XVIII/5
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 106300000, ul. ul. Józefowska  104, 40145   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 208 78 01, e-mail administracja@katowice.ap.gov.pl, faks 0-32 208 78 05.
Adres strony internetowej (URL): www.katowice.ap.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa skarbu państwa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.bip.ap.gov.pl/katowice

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.ap.gov.pl/katowice

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa konserwacji wielkoskalowej mapy rękopiśmiennej Andreasa Hindenberga: Ichnoortographia Plesniaca z zespołu Archiwum Książąt Pszczyńskich, sygn. XVIII/5
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem postępowania jest usługa konserwacji wielkoskalowej mapy rękopiśmiennej Andreasa Hindenberga: Ichnoortographia Plesniaca z zespołu Archiwum Książąt Pszczyńskich, sygn. XVIII/5

II.5) Główny kod CPV: 50800000-3
Dodatkowe kody CPV:92312000-1, 92522100-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/12/2019

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający, wskazuje, że dla celów realizacji Przedmiotu Umowy przyjął następujące okresy rozliczeniowe: a) pierwszym okresem rozliczeniowym będzie okres od daty zawarcia niniejszej Umowy do dnia 15 grudnia 2017 r.; b) drugi i kolejne okresy rozliczeniowe (tj. okresy rozliczeniowe w kolejnych latach kalendarzowych) będą następujące: od 1 stycznia 15 grudnia danego roku kalendarzowego, z uwzględnieniem łącznego czasu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 4 SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia. 2 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwie) zakończone realizacje odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. konserwacji obiektów kartograficznych wielkoformatowych lub atlasów, o wartości co najmniej 60.000,00 zł brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. 2 dysponuje osobami, odpowiedzialnymi za świadczenie usługi posiadającymi niżej określone doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj.: minimum 2 osoby z wykształceniem wyższym, w tym 1 osoba z tytułem doktora ze specjalnością konserwatora papieru i skóry, posiadających minimum 10 letnie doświadczenie z zakresu konserwacji papieru i skóry, w szczególności konserwacji kartograficznych obiektów wielkoformatowych. 3 dysponuje lub zapewnia dysponowanie sprzętem do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania: 3.1 posiada doprowadzenie i odprowadzenie wody, 3.2 posiada zestaw sprzętu do konserwacji: 1) filtr do wody bieżącej, 2) Ph- metr, 3) destylarkę, 4) stół niskociśnieniowy, 5) stół podświetlany, 6) wielkoformatowe prasy introligatorskie, 7) maszynę do uzupełniania ubytków masą papierową, 3.3 zapewnia: 1) możliwość przeprowadzenia w obrębie budynku lub kompleksu budynków, w którym mieści się pracownia, badań: pH, pigmentów, atramentów i innych, 2) możliwość regulacji wilgotności i temperatury w miejscu przechowywania obiektu zapewniające temperaturę około 200C (z tolerancją do 20C) i wilgotność względną 45 – 55 %, 3) zabezpieczenie pomieszczeń, w których będzie przechowywany obiekt oraz będą prowadzone prace konserwatorskie, elektronicznym systemem alarmowym z ograniczonym dostępem tylko dla wyznaczonej grupy pracowników, z zabezpieczeniem elektronicznym wejścia do pomieszczeń, 4) zabezpieczenia pomieszczeń systemem ochrony przed włamaniem i napadem (SSWIN) oraz ochronę przed pożarem (SAP). Systemy te muszą być monitorowane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia określony został w pkt. 6 SIWZ dostępnej na stronie: www.bip.ap.gov.pl/katowice
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia określony został w pkt. 6 SIWZ dostępnej na stronie: www.bip.ap.gov.pl/katowice
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia określony został w pkt. 6 SIWZ dostępnej na stronie: www.bip.ap.gov.pl/katowice
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załączniki do SIWZ (dostępne na stronie: www.bip.ap.gov.pl/katowice) oraz Wstępny Szczegółowy Program Prac Konserwatorskich
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60
gwarancja40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna okoliczność wskazana w art. 144 ustawy Pzp. W wykonaniu powyższej dyspozycji Zamawiający poniżej przewiduje w treści niniejszej SIWZ możliwości dokonania zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1 Zmiana terminu wykonania umowy: 1.1 wystąpienie okoliczności siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron, występujące po podpisaniu umowy o wykonanie zamówienia publicznego, a powodujące niemożliwość wywiązania się przez jedną lub obie Strony z postanowień umowy w jej obecnym brzmieniu, w ustalonym umową pierwotnym terminie, a którym strona nie będzie mogła zapobiec nawet przy zastosowaniu należytej staranności, jak np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk generalny (z wyjątkiem strajków w przedsiębiorstwach Stron i podwykonawców) wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, ataki terrorystyczne, embargo lub zarządzenia władz; 1.2 gdy zmienią się warunki techniczne lub prawne. 2 Zmiany technologiczne: 2.1 pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowej generacji albo nowych technologii wykonania przedmiotu zamówienia, korzystnych dla Zamawiającego, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, w szczególności poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia publicznego; 2.2 konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia publicznego przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w SIWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego; 2.3 konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 3 Zmiany osobowe: 3.1 zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w SIWZ w pkt. 5.1.3.3, zmiana osób wskazanych do sprawowania nadzoru na usługami objętymi zamówieniem publicznym, jak również inne zmiany osobowe ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy - w szczególności ze względu na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnień, 3.2 zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego Podwykonawcę, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym co uprzedni Podwykonawca; 3.3 rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania zamówienia, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu zamówienia bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. 4 Pozostałe zmiany: 4.1 rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz w konsekwencji zmniejszenie ceny kontraktowej objętej ofertą Wykonawcy, która została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku wstrzymania lub ograniczenia finansowania zamówienia publicznego lub w przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego innych okoliczności, o których mowa w pkt.4.2 poniżej; w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie stosownie pomniejszone przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione należycie przez Wykonawcę świadczenia; 4.2 inne niż wymieniona w pkt.1.1 powyżej siła wyższa zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ oraz umową zawartą w sprawie zamówienia publicznego; 4.3 wydłużenie terminu gwarancji w związku z przedłużeniem terminu realizacji zamówienia lub zadeklarowaniem dłuższego terminu gwarancji przez podmiot udzielający gwarancji inny niż Wykonawca; 4.4 zmiany wysokości należnego podatku od towarów i usług VAT na skutek zmian w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, 4.5 obniżenie wysokości wynagrodzenia na skutek wadliwego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia publicznego, 4.6 inna niż przewidziane w punktach powyżej – zmiana umowy korzystna dla Zamawiającego, w szczególności, acz nie wyłącznie, w zakresie dokonywania płatności. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany oznaczeń Stron, w tym firmy, zmiany adresu, siedziby, danych teleadresowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby, w trybie przewidzianym w pkt. 10.13 SIWZ.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie informacji, którą Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego właściwego postępowania weryfikującego w tym względzie uzna za niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy skutkować będzie ujawnieniem całości oferty tego Wykonawcy na życzenie każdej zainteresowanej osoby, w trybie przewidzianym w pkt. 10.13 SIWZ. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku niezabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa zgodnie z postanowieniami SIWZ Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego, w szczególności z tytułu ujawnienia tej tajemnicy w całości lub w jakiejkolwiek części.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 09/05/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wyraźnie zastrzega, zaś Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający jest uzależniony od możliwości finansowych Skarbu Państwa i wysokości przyznanych środków finansowych w danym roku budżetowym, przekazanych przez dysponentów wyższych stopni w rozumieniu przepisów Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.) w związku w szczególności z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z dnia 7 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 241, poz. 1616 z późn. zm.), na realizację zamówienia publicznego objętego niniejszą Umową. W związku z powyższym w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zatwierdzonego planu finansowego na dany rok budżetowy Zamawiający przedstawi Wykonawcy plan dysponowania środkami finansowymi w tymże roku.


Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki