Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 352343-2016 z dnia 25-11-2016 - Toruń
Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe ubezpieczenie Spółek Komunalnych Gminy Miejskiej Koło. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części: Część I: Ubezpieczenie majątku i odpo...
Termin składania ofert/wniosków: 09-12-2016

Ogłoszenie nr 363162 - 2016 z dnia 2016-12-09 r.
Toruń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 352343
Data: 25/12/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Inter Broker sp z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 87031575000000, ul. ul. Żeglarska  31, 87100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 584 260, e-mail r.kozuchowski@interbroker.pl, faks 566 584 261.
Adres strony internetowej (url): www.interbroker.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:09/12/2016, godzina:10:30. Po opublikowaniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 360990 - 2016 z dnia 2016-12-07 r. jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:12/12/2016, godzina:11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:14/12/2016, godzina:11:00Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki