Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 353022-2016 z dnia 28-11-2016 - Brzezie
przedmiotem zamówienia jest dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu na zajęcia z miejsca zamieszkania do placówki i odwozie z placówki do miejsca zamieszkania. Uczestnikami jest ok...
Termin składania ofert/wniosków: 09-12-2016

Ogłoszenie nr 354640 - 2016 z dnia 2016-11-29 r.
Brzezie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 353022
Data: 28/11/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Dobro Dziecka", Krajowy numer identyfikacyjny 35762657900000, ul. Brzezie  338, 32012   Brzezie, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 284 11 98, e-mail sds_klaj@op.pl, faks 12 284 11 98.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4)
W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) nie www.dobrodziecka.org Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie www.dobrodziecka.org (...) Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie (...)
W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak www.dobrodziecka.org Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak www.dobrodziecka.org (...) Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: W formie pisemnej Adres: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Dobro Dziecka", ul. Brzezie 338, 32012 Brzezie (...)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Okres w miesiącach: 12 data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Okres w miesiącach: 12

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.2.2)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art. ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.3)
W ogłoszeniu jest: (...) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji tak
W ogłoszeniu powinno być: (...) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.4)
W ogłoszeniu jest: 1) zezwolenie lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - (Dz. U. z 2013 r., poz.1414 z późn. zm.). 2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł; 3) wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 5) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5)
W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach, wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.3)
W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do: 31/12/2016
W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (..) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z Wykazem tras dowożonych osób zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, natomiast warunki wykonania zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.9
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Informacje dodatkowe: Na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga: 1)zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osoby, która będzie kierować pojazdem przewożącym osoby, 2)w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy oraz każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych, okazania (przedłożenia do wglądu) przez Wykonawcę/Podwykonawcę wszelkich niezbędnych informacji lub dokumentów w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby kierującej pojazdem (np. oświadczenia, zaświadczenia, zanonimizowane umowy o pracę lub inne dokumenty). 3)aby osoba zatrudniona przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności niezbędne do realizacji zamówienia, tj. kierowała pojazdem przewożącym osoby. 4)w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania ww. osoby na umowę o pracę Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III. 1)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (...) Informacje dodatkowe: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z pkt. III.2) ogłoszenia 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. III.1) ogłoszenia: 2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.5.1)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1) zezwolenie lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - (Dz. U. z 2013 r., poz.1414 z późn. zm.). 2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł; 3) wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 5) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.7)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik 4a oraz 4b do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. 4. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: 1) musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 2) musi złożyć dla każdego z podmiotów, odrębne oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianie w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. 5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 6. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 164 z późniejszymi zmianami)). 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia wraz z powyższą informacją zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki