Skip Navigation Links
Strona główna

Biuletyn Zamówień Publicznych 

 

Szanowni Państwo,

Znajdują się Państwo na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych
Jest nam niezmiernie miło przekazać Państwu informację, że od 1 stycznia 2021 roku ogłoszenia:


 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
 3. Ogłoszenie o konkursie
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 5. Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

zostały udostępnione na Platformie e-Zamówienia - https://ezamowienia.gov.pl, dla postępowań wszczynanych od 1 stycznia 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 


W kolejnych etapach zostały udostępnione poniższe funkcjonalności:

 1. Plany postępowań
 2. Informacja do Prezesa UZP w trybie art. 81 nowego Pzp
 3. Ogłoszenie o wynikach konkursu
 4. Ogłoszenie o zmianie umowy
 5. Ogłoszenie o wykonaniu umowy
 6. Ogłoszenie o spełnianiu okoliczności
 7. Ogłoszenie o zamówieniu - fakultatywne (m.in. w dziedzinie obronności, zamawiających sektorowych i subsydiowanych).

 

Jednocześnie informujemy, iż w obecnym Biuletynie Zamówień Publicznych dostępne są nowe formularze dotyczące Koncesji – Ogłoszenie o koncesji, Ogłoszenie o zmianie koncesji oraz Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy koncesji.

 

Aby zamieścić ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych dla postępowań wszczętych przed
1 stycznia 2021 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  należy:


posiadać login-BZP i hasło-BZP do zamieszczania ogłoszeń lub rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach w Biuletynie Zamówień Publicznych. Użytkownicy nieposiadający tych danych powinni wystąpić o ich przyznanie. Wniosek znajduje się w zakładce „Wypełnij wniosek”. Wypełniony wniosek otrzymają Państwo na maila wskazanego w formularzu. Należy go wydrukować, podpisać i przesłać do UZP.

Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione wniosek, w celu aktywacji konta BZP, należy przesłać do Urzędu Zamówień Publicznych na adres:

 

ul. Postępu 17A

02 -676 Warszawa, 

bądź


Fax: (22) 458 77 00

Email: biuletynzp@uzp.gov.pl

 

Aby zmienić dane Zamawiającego w systemie potrzebne do zamieszczenia ogłoszenia lub przesłania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach:


Należy zwrócić się:

 • mailem (biuletynzp@uzp.gov.pl)
 • faksem (22 458 77 00)

 

Ogłoszenia publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:


 • Zamawiający loguje się do systemu BZP wprowadzając identyfikator użytkownika (login-BZP) oraz hasło-BZP,
 • Zamawiający uzyskuje dostęp do interaktywnych formularzy,
 • Po wybraniu rodzaju ogłoszenia zamawiający przystępuje do wypełniania formularza poprzez naciśnięcie przycisku "Nowe ogłoszenie ". Wypełnione ogłoszenie zamieszcza się w BZP za pomocą przycisku "Publikuj",
 • Na adres mailowy wskazany we wniosku o nadanie loginu-BZP i hasła-BZP do zamieszczania ogłoszeń zostanie wysłane potwierdzenie opublikowania ogłoszenia,
 • Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia można również uzyskać będąc zalogowanym w systemie wchodząc w zakładkę "Opublikowane ogłoszenia".

 

Ogłoszenia dotyczące Koncesji publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:


 • Zamawiający po zalogowaniu się uzyskuje dostęp do interaktywnych formularzy dotyczących Koncesji. Sposób wypełniania i publikacji ogłoszeń o Koncesji jest taki sam jak ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach:

 • Zamawiający po zalogowaniu się uzyskuje dostęp do formularza Rocznych sprawozdań,
 • Zamawiający może w każdej chwili przerwać wypełnianie formularza poprzez wciśniecie przycisku "Przerwanie sesji". Aby kontynuować wprowadzanie ogłoszenia należy wybrać przycisk "Przerwane sesje".

 

Informacja telefoniczna w sprawie Biuletynu Zamówień Publicznych:


w dni powszednie w godzinach 8:00-14:00 pod numerami telefonu (22) 458 77 06; (22) 458 78 75


Subskrypcja:


Wykonawcy-subskrypcja

Po przejściu na stronę należy kolejno:
Wybrać:  Wypełnij wniosek -> Zaznaczyć Wykonawca -> wypełnić wskazane pola

Jak usunąć ciasteczka ? 


 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A,
  02-676 Warszawa
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Zamówień Publicznych jest
  Pani Katarzyna Białobrzeska, kontakt: IOD.UZP@uzp.gov.pl;
 • Posiadacie Państwo:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

 • nie przysługuje Państwu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.