Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500001782-N-2017 z dnia 30-06-2017 r.
Zabrze:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 635443-N-2017
Data: 23/06/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o., Krajowy numer identyfikacyjny 24112785700000, ul. ul. Zamkowa  4, 41803   Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 277 61 00, e-mail administracja3@szpitalzabrze.pl, faks 32 271 73 11.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1 PPKT III. 1.1
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli dołączy do oferty a)aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa b) aktualne zezwolenie na transport odpadów, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków; Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli dołączy do oferty koncesję, zezwolenie, licencję lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj.; a) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa b) zezwolenie na transport odpadów, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6 PPKT IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data 2017-07-04, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data 2017-07-05, godzina 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych