Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500003591-N-2017 z dnia 13-07-2017 r.
Zabrze:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 545691
Data: 07/07/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o., Krajowy numer identyfikacyjny 24112785700000, ul. ul. Zamkowa  4, 41803   Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 277 61 00, e-mail administracja3@szpitalzabrze.pl, faks 32 271 73 11.
Adres strony internetowej (url): www.bip.szpitalzabrze.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Część IV: CPV: 665160000-0 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek kapitałowych,
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający unieważnia część IV postępowania, usuwając w tym zakresie opis przedmiotu zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP: NIE
W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP: TAK. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP - w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego - o wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, a konkretnie usługi szczegółowo opisanej w załączniku nr 2 SIWZ, Cześć V: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Przedmiotem zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług ma być ubezpieczenie nowo wybudowanych budynków i budowli wraz wyposażeniem w lokalizacji przy ulicy Zamkowa 4 od momentu wciągnięcia ich do rejestru środków trwałych lub rozpoczęcia ich użytkowania w zależności od tego które z powyższych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Zamówienie, o którym mowa powyżej będzie udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wykonawca któremu udzielone zostanie zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowaniu w zamówieniu polegającym na powtórzeniu podobnych usług stawek nie wyższych nie te zastosowane w zamówieniu podstawowym.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2017.07.17 godz. 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2017.07.18 godz. 10:00.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Informacje dodatkowe: Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części IV, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - Wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Uzasadnienie faktyczne: Wystąpiła istotna zmiana okoliczności polegająca na wydaniu decyzji zmieniającej charakter zatrudnienia członków zarządu. Brak informacji o minimalnej sumie ubezpieczenia, uniemożliwia precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia, a w konsekwencji jego realizację. Zmiana dotyczy interesu publicznego, ponieważ prowadzenie przetargu, którego nie można sfinalizować ze względu na brak informacji o min. kwocie ubezpieczenia jest niegospodarnym dysponowaniem środkami publicznymi. W chwili ogłaszania przetargu Zamawiający nie wiedział o przedmiotowej decyzji.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych