Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500000120-N-2017 z dnia 19-06-2017 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 530618-N-2017
Data: 12/06/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Krajowy numer identyfikacyjny 016387630, ul. ul. Przemysłowa  30/32, 00-450  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5836600, e-mail rpd@brpd.gov.pl, faks 22 5836696.
Adres strony internetowej (url): www.brpd.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 pozycji asortymentowych materiałów informacyjno-promocyjnych. Zamówienie obejmuje naniesienie projektów graficznych, logo oraz innych oznaczeń na zamawianych materiałach informacyjno-promocyjnych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i według wizualizacji przedstawionej dla każdej pozycji asortymentowej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, zwany dalej SOPZ. Zamówienie obejmuje dostarczenie zamawianych materiałów informacyjno-promocyjnych do siedziby Zamawiającego. Sposób pakowania zamawianych materiałów określa SOPZ.1) Część I pn. „Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka – Grupa I” Przedmiotem części I zamówienia jest dostawa 10 pozycji asortymentowych materiałów informacyjno-promocyjnych: 1. Bączek drewniany -5000 szt., 2.Brelok maskotka- 10 000 szt., 3. Brelok odblaskowy – 5000 szt., 4. Długopis 4 w 1 – 1000 szt., 5. Filiżanka ceramiczna ze spodkiem – 1000 szt., 6. HUB USB -1000 szt., 7. Koszulka ODPD-1000 szt., 8. Koszulka Korczak- 1000 szt., 9. Latarka brelok – 5000 szt., 10. Linijka z kalkulatorem – 5000 szt. Szczegółowy opis przedmiotu części I zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, część I. 2) Część II pn. „Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka – Grupa II” Przedmiotem części II zamówienia jest dostawa 10 pozycji asortymentowych materiałów informacyjno promocyjnych: 1. Magnes kampanie – 20 000 szt., 2. Magnes RPD – 15 000 szt., 3. Magnes Korczak – 20 000 szt., 4. Notes ECO – 1000 sz., 5. Opaska USB-1000 szt., 6.Przypinka znaczek ODPD – 5000 szt., 7. Słuchawki z odblaskiem- 5000 szt., 8. Smycz – 5000 szt., 9. Wieszak na torbę -1000 szt., 10. Zakreślacze zestaw – 5000 sz. Szczegółowy opis przedmiotu części II zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, część II.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 pozycji asortymentowych materiałów informacyjno-promocyjnych. Zamówienie obejmuje naniesienie projektów graficznych, logo oraz innych oznaczeń na zamawianych materiałach informacyjno-promocyjnych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i według wizualizacji przedstawionej dla każdej pozycji asortymentowej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, zwany dalej SOPZ. Zamówienie obejmuje dostarczenie zamawianych materiałów informacyjno-promocyjnych do siedziby Zamawiającego. Sposób pakowania zamawianych materiałów określa SOPZ.1) Część I pn. „Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka – Grupa I” Przedmiotem części I zamówienia jest dostawa 10 pozycji asortymentowych materiałów informacyjno-promocyjnych: 1.Brelok maskotka- 10 000 szt., 2. Brelok odblaskowy – 5000 szt., 3. Długopis 4 w 1 – 1000 szt., 4. Filiżanka ceramiczna ze spodkiem – 1000 szt., 5. HUB USB -1000 szt., 6. Koszulka ODPD-1000 szt., 7. Koszulka Korczak- 1000 szt., 8. Latarka brelok – 5000 szt., 9. Linijka z kalkulatorem – 5000 szt. Szczegółowy opis przedmiotu części I zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, część I. 2) Część II pn. „Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka – Grupa II” Przedmiotem części II zamówienia jest dostawa 10 pozycji asortymentowych materiałów informacyjno promocyjnych: 1. Magnes kampanie – 20 000 szt., 2. Magnes RPD – 15 000 szt., 3. Magnes Korczak – 20 000 szt., 4. Notes ECO – 1000 sz., 5. Opaska USB-1000 szt., 6.Przypinka znaczek ODPD – 5000 szt., 7. Słuchawki z odblaskiem- 5000 szt., 8. Smycz – 5000 szt., 9. Wieszak na torbę -1000 szt. Szczegółowy opis przedmiotu części II zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, część II.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1 Nazwa: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka – Grupa I
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem części I zamówienia jest dostawa 10 pozycji asortymentowych materiałów informacyjno-promocyjnych: 1. Bączek drewniany -5000 szt., 2.Brelok maskotka- 10 000 szt., 3. Brelok odblaskowy – 5000 szt., 4. Długopis 4 w 1 – 1000 szt., 5. Filiżanka ceramiczna ze spodkiem – 1000 szt., 6. HUB USB -1000 szt., 7. Koszulka ODPD-1000 szt., 8. Koszulka Korczak- 1000 szt., 9. Latarka brelok – 5000 szt., 10. Linijka z kalkulatorem – 5000 szt. Szczegółowy opis przedmiotu części I zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, część I.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem części I zamówienia jest dostawa 9 pozycji asortymentowych materiałów informacyjno-promocyjnych: 1.Brelok maskotka- 10 000 szt., 2. Brelok odblaskowy – 5000 szt., 3. Długopis 4 w 1 – 1000 szt., 4. Filiżanka ceramiczna ze spodkiem – 1000 szt., 5. HUB USB -1000 szt., 6. Koszulka ODPD-1000 szt., 7. Koszulka Korczak- 1000 szt., 8. Latarka brelok – 5000 szt., 9. Linijka z kalkulatorem – 5000 szt. Szczegółowy opis przedmiotu części I zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, część I.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1 Nazwa: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka – Grupa I
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: Zamawiający dokona oceny jakości oferowanego przez Wykonawcę asortymentu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę próbek w ramach oceny ofert – kryterium jakość 30%. Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą próbkę wraz z nadrukiem - po 1 sztuce dla każdej pozycji asortymentowej w ramach części zamówienia, na którą składa ofertę. Dla części I zamówienia Wykonawca musi złożyć po 1 próbce z nadrukiem dla każdej z wymienionych pozycji: 1.Bączek drewniany, 2.Brelok maskotka, 3. Brelok odblaskowy, 4. Długopis 4 w 1, 5. Filiżanka ceramiczna ze spodkiem, 6. HUB USB, 7. Koszulka ODPD, 8. Koszulka Korczak, 9. Latarka brelok, 10. Linijka z kalkulatorem. Próbki należy opisać podając numer części w zakresie której są składane oraz nazwę Wykonawcy. Próbki winny stanowić oddzielne opakowania od oferty, nie należy umieszczać w jednym opakowaniu zbiorczym oferty przetargowej wraz próbkami. Próbki składane są w celu dokonania oceny jakości i w tym wypadku nie są traktowane jako dokument w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a tym samym art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania. Próbki nie będą podlegały uzupełnieniu. Brak złożenia próbek na dzień składania ofert, bądź złożenia próbek niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dokona oceny jakości oferowanego przez Wykonawcę asortymentu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę próbek w ramach oceny ofert – kryterium jakość 30%. Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą próbkę wraz z nadrukiem - po 1 sztuce dla każdej pozycji asortymentowej w ramach części zamówienia, na którą składa ofertę. Dla części I zamówienia Wykonawca musi złożyć po 1 próbce z nadrukiem dla każdej z wymienionych pozycji: 1.Brelok maskotka, 2. Brelok odblaskowy, 3. Długopis 4 w 1, 4. Filiżanka ceramiczna ze spodkiem, 5. HUB USB, 6. Koszulka ODPD, 7. Koszulka Korczak, 8. Latarka brelok, 9. Linijka z kalkulatorem. Próbki należy opisać podając numer części w zakresie której są składane oraz nazwę Wykonawcy. Próbki winny stanowić oddzielne opakowania od oferty, nie należy umieszczać w jednym opakowaniu zbiorczym oferty przetargowej wraz próbkami. Próbki składane są w celu dokonania oceny jakości i w tym wypadku nie są traktowane jako dokument w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a tym samym art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania. Próbki nie będą podlegały uzupełnieniu. Brak złożenia próbek na dzień składania ofert, bądź złożenia próbek niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 2Nazwa: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka- Grupa II
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem części II zamówienia jest dostawa 10 pozycji asortymentowych materiałów informacyjno-promocyjnych: 1. Magnes kampanie – 20 000 szt., 2. Magnes RPD – 15 000 szt., 3. Magnes Korczak – 20 000 szt., 4. Notes ECO – 1000 sz., 5. Opaska USB-1000 szt., 6.Przypinka znaczek ODPD – 5000 szt., 7. Słuchawki z odblaskiem- 5000 szt., 8. Smycz – 5000 szt., 9. Wieszak na torbę -1000 szt., 10. Zakreślacze zestaw – 5000 sz. Szczegółowy opis przedmiotu części II zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, część II.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem części II zamówienia jest dostawa 9 pozycji asortymentowych materiałów informacyjno-promocyjnych: 1. Magnes kampanie – 20 000 szt., 2. Magnes RPD – 15 000 szt., 3. Magnes Korczak – 20 000 szt., 4. Notes ECO – 1000 sz., 5. Opaska USB-1000 szt., 6.Przypinka znaczek ODPD – 5000 szt., 7. Słuchawki z odblaskiem- 5000 szt., 8. Smycz – 5000 szt., 9. Wieszak na torbę -1000 szt. Szczegółowy opis przedmiotu części II zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, część II.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 2 Nazwa: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka- Grupa II
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: Zamawiający dokona oceny jakości oferowanego przez Wykonawcę asortymentu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę próbek w ramach oceny ofert – kryterium jakość 30%. Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą próbkę wraz z nadrukiem - po 1 sztuce dla każdej pozycji asortymentowej w ramach części zamówienia, na którą składa ofertę. Dla części I zamówienia Wykonawca musi złożyć po 1 próbce z nadrukiem dla każdej z wymienionych pozycji: 1.Bączek drewniany, 2.Brelok maskotka, 3. Brelok odblaskowy, 4. Długopis 4 w 1, 5. Filiżanka ceramiczna ze spodkiem, 6. HUB USB, 7. Koszulka ODPD, 8. Koszulka Korczak, 9. Latarka brelok, 10. Linijka z kalkulatorem. Próbki należy opisać podając numer części w zakresie której są składane oraz nazwę Wykonawcy. Próbki winny stanowić oddzielne opakowania od oferty, nie należy umieszczać w jednym opakowaniu zbiorczym oferty przetargowej wraz próbkami. Próbki składane są w celu dokonania oceny jakości i w tym wypadku nie są traktowane jako dokument w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a tym samym art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania. Próbki nie będą podlegały uzupełnieniu. Brak złożenia próbek na dzień składania ofert, bądź złożenia próbek niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dokona oceny jakości oferowanego przez Wykonawcę asortymentu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę próbek w ramach oceny ofert – kryterium jakość 30%. Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą próbkę wraz z nadrukiem - po 1 sztuce dla każdej pozycji asortymentowej w ramach części zamówienia, na którą składa ofertę. Dla części II zamówienia Wykonawca musi złożyć po 1 próbce z nadrukiem dla każdej z wymienionych pozycji: 1. Magnes kampanie, 2. Magnes RPD, 3. Magnes Korczak, 4. Notes, 5. Opaska USB, 6.Przypinka znaczek ODPD, 7. Słuchawki z odblaskiem, 8. Smycz, 9. Wieszak na torbę. Próbki należy opisać podając numer części w zakresie której są składane oraz nazwę Wykonawcy. Próbki winny stanowić oddzielne opakowania od oferty, nie należy umieszczać w jednym opakowaniu zbiorczym oferty przetargowej wraz próbkami. Próbki składane są w celu dokonania oceny jakości i w tym wypadku nie są traktowane jako dokument w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a tym samym art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania. Próbki nie będą podlegały uzupełnieniu. Brak złożenia próbek na dzień składania ofert, bądź złożenia próbek niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-06-20, godzina: 12:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-06-27 godzina: 12:30,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych