Ogłoszenie nr 534489-N-2017 z dnia 2017-06-19 r.

Urząd Gminy: Wykonanie modernizacji placów zabaw w OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach-Zameczku i w OWP w Koźlinach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, krajowy numer identyfikacyjny 19052787200000, ul. ul. Gdańska  17 , 83022   Suchy Dąb, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 828 620, , e-mail skarbnik@suchy-dab.pl, , faks 586 828 685.
Adres strony internetowej (URL): https://www.suchy-dab.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.suchy-dab.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.suchy-dab.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej lub poczty tradycyjnej
Adres:
Urząd Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie modernizacji placów zabaw w OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach-Zameczku i w OWP w Koźlinach
Numer referencyjny: ZP.271.4.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na wykonanie modernizacji placów zabaw w OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach – Zameczku i w OWP w Koźlinach w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. 2. Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna. 3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 72 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 4. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 3 (trzy) części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przy następujących założeniach: a)Zamawiający nie zastrzega liczby części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę przetargową. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części zamówienia: 1) zadanie (część) nr 1 – modernizacja placu zabaw w OWP w Suchym Dębie „BAJLANDIA” zadanie (część) nr 2 – modernizacja placu zabaw w OWP w Grabinach-Zameczku „SMERFOLANDIA” 2) zadanie (część) nr 3 – modernizacja placu zabaw w OWP w Koźlinach „ZABAWOLANDIA” 6. W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1 należy wykonać, w szczególności, następujący zakres robót: wyrównanie terenu wraz z dostawą i montażem niżej wymienionych elementów: 1. Aktywna ścianka - urządzenie wspinaczkowe, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. wymiary: min.193 x 170 cm; strefa bezpieczeństwa: 493 x 470 cm; wysokość całkowita: min. 108 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 97 cm. (lub równoważny) 2. Trzywieżowy tor przeszkód malucha - zestaw z trzema wieżami, dwoma wejściami i zjeżdżalnią, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 542 x 399 cm; Strefa bezpieczeństwa: 842 x 749 cm; wysokość całkowita: min. 220 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm. (lub równoważny) 3. Aktywny domek - gry kółko i krzyżyk, hipnotyzer oraz blat z cyframi, część zadaszona, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.161 x 110 cm; strefa bezpieczeństwa: 461 x 410 cm; wysokość całkowita: min. 171 cm; wysokość swobodnego upadku min. 10 cm. (lub równoważny) 4. Pałac zabaw - materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.174 x 160 cm; strefa bezpieczeństwa: min.474 x 460 cm; wysokość całkowita: min.171 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 10 cm; wysokość podestu: min.10 cm. (lub równoważny) 5. Kładka sprawnościowa - kładka do ćwiczeń równowagi. Materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 54 x 186 cm; strefa bezpieczeństwa: 354 x 486 cm; Wysokość całkowita: min. 55 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 55 cm. (lub równoważny) 6. Ścianka funkcyjna liczydło - różnego rodzaju dwustronne, kolorowe ścianki funkcyjne bardzo wytrzymałe i trwałe. Materiał: płyta polietylenowa odporna na działanie warunków atmosferycznych, stal nierdzewna. Wymiary: min 86 x 10 cm; strefa bezpieczeństwa: 386 x 310 cm; wysokość całkowita: min. 85 cm. (lub równoważny) 7. Linowa górka - ścianka wspinaczkowa w kształcie góry, Materiał: stal nierdzewna, liny z rdzeniem stalowym w oplocie syntetycznym. Wymiary: min. 94 x 204 cm; Strefa bezpieczeństwa: 396 x 504 cm; Wysokość całkowita: min.60 cm; Wysokość swobodnego upadku: min.60 cm. (lub równoważny) 8. Most z talerzami - Most z talerzykami zawieszonymi na różnej wysokości. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 31 x 306 cm; strefa bezpieczeństwa: 331 x 606 cm; Wysokość całkowita: min. 116 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 43 cm. (lub równoważny) 9. Dwie wieże z mostem linowym - dwuwieżowy zestaw zabawowy, Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min 348 x 361 cm; Strefa bezpieczeństwa: 698 x 661 cm; Wysokość całkowita: min. 220 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm. (lub równoważny) 10. Most z dwiema wieżami - dwuwieżowy zestaw zabawowy z wejściem z jednej strony i zjeżdżalnią z drugiej. Ruchomy most. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 235 x 378 cm; Strefa bezpieczeństwa: 585 x 678 cm; Wysokość całkowita: min.220 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm; Wysokość podestu: min. 59 cm. (lub równoważny) 11. Ścianka funkcyjna bulaj – 2 sztuki - dwustronne ścianki ,wytrzymałe i trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 20 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 320 cm; Wysokość całkowita: min. 85 cm (lub równoważny) 12. Ścianka funkcyjna trójkąty i kwadraty - dwustronna ścianka funkcyjna, wytrzymała i trwała, odporna na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 6 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 306 cm; Wysokość całkowita: min. 85 cm. (lub równoważny) 7. W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 należy wykonać, w szczególności, następujący zakres robót: wyrównanie terenu wraz z dostawą i montażem niżej wymienionych elementów: 1. Aktywna ścianka - urządzenie wspinaczkowe, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. wymiary: min.193 x 170 cm; strefa bezpieczeństwa: 493 x 470 cm; wysokość całkowita: min. 108 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 97 cm. (lub równoważny) 2. Trzywieżowy tor przeszkód malucha - zestaw z trzema wieżami, dwoma wejściami i zjeżdżalnią, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 542 x 399 cm; Strefa bezpieczeństwa: 842 x 749 cm; wysokość całkowita: min. 220 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm. (lub równoważny) 3. Aktywny domek - gry kółko i krzyżyk, hipnotyzer oraz blat z cyframi, część zadaszona, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.161 x 110 cm; strefa bezpieczeństwa: 461 x 410 cm; wysokość całkowita: min. 171 cm; wysokość swobodnego upadku min. 10 cm. (lub równoważny) 4. Pałac zabaw - materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.174 x 160 cm; strefa bezpieczeństwa: min.474 x 460 cm; wysokość całkowita: min.171 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 10 cm; wysokość podestu: min.10 cm. (lub równoważny) 5. Kładka sprawnościowa - kładka do ćwiczeń równowagi. Materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 54 x 186 cm; strefa bezpieczeństwa: 354 x 486 cm; Wysokość całkowita: min. 55 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 55 cm. (lub równoważny) 6. Ścianka funkcyjna liczydło - różnego rodzaju dwustronne, kolorowe ścianki funkcyjne bardzo wytrzymałe i trwałe. Materiał: płyta polietylenowa odporna na działanie warunków atmosferycznych, stal nierdzewna. Wymiary: min 86 x 10 cm; strefa bezpieczeństwa: 386 x 310 cm; wysokość całkowita: min. 85 cm. (lub równoważny) 7. Linowa górka - ścianka wspinaczkowa w kształcie góry, Materiał: stal nierdzewna, liny z rdzeniem stalowym w oplocie syntetycznym. Wymiary: min. 94 x 204 cm; Strefa bezpieczeństwa: 396 x 504 cm; Wysokość całkowita: min.60 cm; Wysokość swobodnego upadku: min.60 cm. (lub równoważny) 8. Most z talerzami - Most z talerzykami zawieszonymi na różnej wysokości. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 31 x 306 cm; strefa bezpieczeństwa: 331 x 606 cm; Wysokość całkowita: min. 116 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 43 cm. (lub równoważny) 9. Dwie wieże z mostem linowym - dwuwieżowy zestaw zabawowy, Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min 348 x 361 cm; Strefa bezpieczeństwa: 698 x 661 cm; Wysokość całkowita: min. 220 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm. (lub równoważny) 10. Most z dwiema wieżami - dwuwieżowy zestaw zabawowy z wejściem z jednej strony i zjeżdżalnią z drugiej. Ruchomy most. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 235 x 378 cm; Strefa bezpieczeństwa: 585 x 678 cm; Wysokość całkowita: min.220 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm; Wysokość podestu: min. 59 cm. (lub równoważny) 11. Ścianka funkcyjna bulaj – 2 sztuki - dwustronne ścianki ,wytrzymałe i trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 20 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 320 cm; Wysokość całkowita: min. 85 cm 12. Ścianka funkcyjna trójkąty i kwadraty - dwustronna ścianka funkcyjna, wytrzymała i trwała, odporna na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 6 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 306 cm; Wysokość całkowita: min. 85 cm. (lub równoważny) 13. Domek z tarasem i zjeżdżalnią- dwa podesty, ślizgawka, balkoniki , gumowe wiaderko na lince i blat z lejkiem i otworami ,Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 260 x 210 cm; Strefa bezpieczeństwa: 610 x 510 cm; Wysokość całkowita: min. 220 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm. (lub równoważny) 8. W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 3 należy wykonać, w szczególności, następujący zakres robót: wyrównanie terenu wraz z dostawą i montażem niżej wymienionych elementów: 1. Aktywna ścianka - urządzenie wspinaczkowe, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. wymiary: min.193 x 170 cm; strefa bezpieczeństwa: 493 x 470 cm; wysokość całkowita: min. 108 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 97 cm. (lub równoważny) 2. Trzywieżowy tor przeszkód malucha - zestaw z trzema wieżami, dwoma wejściami i zjeżdżalnią, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 542 x 399 cm; Strefa bezpieczeństwa: 842 x 749 cm; wysokość całkowita: min. 220 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm. (lub równoważny) 3. Aktywny domek - gry kółko i krzyżyk, hipnotyzer oraz blat z cyframi, część zadaszona, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.161 x 110 cm; strefa bezpieczeństwa: 461 x 410 cm; wysokość całkowita: min. 171 cm; wysokość swobodnego upadku min. 10 cm. (lub równoważny) 4. Pałac zabaw - materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.174 x 160 cm; strefa bezpieczeństwa: min.474 x 460 cm; wysokość całkowita: min.171 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 10 cm; wysokość podestu: min.10 cm. (lub równoważny) 5. Kładka sprawnościowa - kładka do ćwiczeń równowagi. Materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 54 x 186 cm; strefa bezpieczeństwa: 354 x 486 cm; Wysokość całkowita: min. 55 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 55 cm. (lub równoważny) 6. Ścianka funkcyjna liczydło - różnego rodzaju dwustronne, kolorowe ścianki funkcyjne bardzo wytrzymałe i trwałe. Materiał: płyta polietylenowa odporna na działanie warunków atmosferycznych, stal nierdzewna. Wymiary: min 86 x 10 cm; strefa bezpieczeństwa: 386 x 310 cm; wysokość całkowita: min. 85 cm. (lub równoważny) 7. Linowa górka - ścianka wspinaczkowa w kształcie góry, Materiał: stal nierdzewna, liny z rdzeniem stalowym w oplocie syntetycznym. Wymiary: min. 94 x 204 cm; Strefa bezpieczeństwa: 396 x 504 cm; Wysokość całkowita: min.60 cm; Wysokość swobodnego upadku: min.60 cm. (lub równoważny) 8. Most z talerzami - Most z talerzykami zawieszonymi na różnej wysokości. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 31 x 306 cm; strefa bezpieczeństwa: 331 x 606 cm; Wysokość całkowita: min. 116 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 43 cm. (lub równoważny) 9. Dwie wieże z mostem linowym - dwuwieżowy zestaw zabawowy, Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min 348 x 361 cm; Strefa bezpieczeństwa: 698 x 661 cm; Wysokość całkowita: min. 220 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm. (lub równoważny) 10. Most z dwiema wieżami - dwuwieżowy zestaw zabawowy z wejściem z jednej strony i zjeżdżalnią z drugiej. Ruchomy most. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 235 x 378 cm; Strefa bezpieczeństwa: 585 x 678 cm; Wysokość całkowita: min.220 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm; Wysokość podestu: min. 59 cm. (lub równoważny) 11. Ścianka funkcyjna bulaj – 2 sztuki - dwustronne ścianki ,wytrzymałe i trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 20 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 320 cm; Wysokość całkowita: min. 85 cm (lub równoważny) 12. Ścianka funkcyjna trójkąty i kwadraty - dwustronna ścianka funkcyjna, wytrzymała i trwała, odporna na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 6 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 306 cm; Wysokość całkowita: min. 85 cm. (lub równoważny) 9. OWP w Suchym Dębie - obecny plac zabaw o powierzchni 1200 m2 zawiera: 4 huśtawki, 1 zamek , 5 sprężyn i 3 karuzele. 10. OWP w Grabinach – Zameczku – obecny plac zabawa o powierzchni około 1500 m 2 zawiera: 4 sprężynowe bujaki, 4 huśtawki, zjeżdżalnia, kratka drabinkowa, karuzela. 11. OWP w Koźlinach – obecny plac zabaw o powierzchni 234 m 2 zawiera: 2 huśtawki, karuzela, 4 sprężyny, zjeżdżalnia. 12. Jeżeli dokumentacja techniczna wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem /minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe/ Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 13. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia opisu przedmiotu zamówienia, przepisów prawa , wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać przedmiot zamówienia bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 14. Roboty budowlane należy wykonać w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do tejże ustawy, pozostałymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi normami oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż. 15. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 935 z późn. zm. ) oraz przepisach wykonawczych do tejże ustawy. 16. Podczas realizacji robót należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska ( właściwa segregacja i utylizacja odpadów, stosowanie rozwiązań ograniczających pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich, prace w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej należy prowadzić poza godzinami 22-6). 17. Wszystkie stosowane materiały budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty. 18. Plac budowy zostanie przekazany w terminie 7 dni od podpisania umowy. 19. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 1) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust.3a ustawy Pzp: a) Najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawca dostarczy zamawiającemu kompletny wykaz pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem mienia i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu podstawy z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będzie wykonywać w ramach umowy o pracę, wykaz stanowić będzie załącznik do umowy. b) Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (zwane pracownikami, wymienione w załączniku do umowy pn. „Wykaz pracowników” c) W sytuacji, gdy zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu -może zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w wykazie pracowników są zatrudnione na umowę o pracę. 2) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust.3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań: a) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez wykonawcę przedstawiciel zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji personelu wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczność zgodności z wykazem pracowników, o którym mowa w pkt 1 lit a powyżej. b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taka samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dot. zatrudniania na umowę o pracę. Wykonawca niezwłocznie informuje zamawiającego na piśmie o planowanej zmianie osób przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. c) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy , wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonująca roboty bez podpisanej umowy o pracę zgodnie z wykazem osób stanowiącym załącznik do umowy. 3) Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia,, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę prze wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; Zadanie 1- prace przygotowawcze, montaż urządzeń Zadanie 2- prace przygotowawcze, montaż urządzeń Zadanie 3- prace przygotowawcze, montaż urządzeń

II.5) Główny kod CPV: 37535200-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112723-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-08-18
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2017-08-18

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie , wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie lub remoncie infrastruktury rekreacyjnej. 2. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi kluczowymi osobami: a) kierownik budowy – minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji budowlanej
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
3. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia złoży, na pisemne wezwanie Zamawiającego, następujące dokumenty: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie zamawiającego, złoży następujące dokumenty: a) Wykaz robót budowlanych, w zakresie wskazanym w ust V pkt 2 lit. c) SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane – według wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ. b) W zakresie wskazanym w ust. V pkt 2 lit. c) niniejszej SIWZ – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru na załączniku 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art 25 ust 1 pkt 2 ustawy PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 „PZP". 2. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 3. Zmiany umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 4. 4. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna: a) w przypadku podjętej przez Zamawiającego decyzji o: - zmianie rodzajów materiałów budowlanych, - rezygnacji z wykonania niektórych robót, b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego z uwagi na wystąpienie m.in. następujących okoliczności: konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, dokonanie uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków, itp., c) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych a zakres tych robót ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy, d) z powodu siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie, w szczególności burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, działań wroga, sabotażu, inwazji, ograniczeń wynikających z kwarantanny, strajków, lock - outów, działań władz naczelnych lub lokalnych, jeśli strona wywodząca wystąpienie siły wyższej powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu okoliczności siły wyższej w terminie 7 dni od dnia jej wystąpienia. Okoliczności siły wyższej nie będą brane pod uwagę, jeżeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na piśmie jak określono powyżej. e) W przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. Okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej wykonawcy i o ile opóźnieniom tym wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością. f) w przypadku wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności, g) na skutek konieczności częściowego oddania do użytku przedmiotu zamówienia h) w związku z koniecznością zapewnienia finansowania zamówienia w sytuacji, gdy Zamawiający chwilowo nie będzie posiadał środków na zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy. i) Ze względu na brak możliwości wydania wykonawcy pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawcę. b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („robót zaniechanych”). Sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący: 1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. 3) W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. III. Inne zmiany a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobę o równoważnych uprawnieniach, jak określone w SIWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę, b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, c) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie, d) zmiana przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. e) zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego f) wystąpienia koniecznych robót zamiennych podyktowanych obiektywną koniecznością zmiany technologii wykonania robót budowlanych potwierdzoną przez Zamawiającego. g) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia może zastąpić nowy Wykonawca jeżeli: 1) umowa zostanie zawarta na podstawie postanowień umownych; 2) Wykonawca połączył się z innym Wykonawcą o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 3) nastąpił podział, przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja lub nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 4) Zamawiający przejął zobowiązania Wykonawcy względem jego podwykonawców. 5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjną – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i osób wskazanych do kontaktów między stronami. 6. Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt. I nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy. 7. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 4 mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-04, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
16. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3: 1) lit. a - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 17. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 14 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 18. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę kub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu 19. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 20. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji zaleca się aby Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty, oświadczenia się znajdują. 21. W przypadku załączenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu do oferty, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą pisemnego oświadczenia, iż powyższe dokumenty mają zostać zbadane przez Zamawiającego. W przypadku błędnie złożonych dokumentów, o których mowa powyżej Zamawiający skorzysta z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Modernizacja placu zabaw w OWP w Suchym Dębie „BAJLANDIA”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. w zakresie zadania nr 1 należy wykonać, w szczególności, następujący zakres robót: wyrównanie terenu wraz z dostawą i montażem niżej wymienionych elementów: 1. Aktywna ścianka - urządzenie wspinaczkowe, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. wymiary: min.193 x 170 cm; strefa bezpieczeństwa: 493 x 470 cm; wysokość całkowita: min. 108 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 97 cm. 2. Trzywieżowy tor przeszkód malucha - zestaw z trzema wieżami, dwoma wejściami i zjeżdżalnią, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 542 x 399 cm; Strefa bezpieczeństwa: 842 x 749 cm; wysokość całkowita: min. 220 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm. 3. Aktywny domek - gry kółko i krzyżyk, hipnotyzer oraz blat z cyframi, część zadaszona, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.161 x 110 cm; strefa bezpieczeństwa: 461 x 410 cm; wysokość całkowita: min. 171 cm; wysokość swobodnego upadku min. 10 cm. 4. Pałac zabaw - materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.174 x 160 cm; strefa bezpieczeństwa: min.474 x 460 cm; wysokość całkowita: min.171 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 10 cm; wysokość podestu: min.10 cm. 5. Kładka sprawnościowa - kładka do ćwiczeń równowagi. Materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 54 x 186 cm; strefa bezpieczeństwa: 354 x 486 cm; Wysokość całkowita: min. 55 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 55 cm. 6. Ścianka funkcyjna liczydło - różnego rodzaju dwustronne, kolorowe ścianki funkcyjne bardzo wytrzymałe i trwałe. Materiał: płyta polietylenowa odporna na działanie warunków atmosferycznych, stal nierdzewna. Wymiary: min 86 x 10 cm; strefa bezpieczeństwa: 386 x 310 cm; wysokość całkowita: min. 85 cm. 7. Linowa górka - ścianka wspinaczkowa w kształcie góry, Materiał: stal nierdzewna, liny z rdzeniem stalowym w oplocie syntetycznym. Wymiary: min. 94 x 204 cm; Strefa bezpieczeństwa: 396 x 504 cm; Wysokość całkowita: min.60 cm; Wysokość swobodnego upadku: min.60 cm. 8. Most z talerzami - Most z talerzykami zawieszonymi na różnej wysokości. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 31 x 306 cm; strefa bezpieczeństwa: 331 x 606 cm; Wysokość całkowita: min. 116 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 43 cm. 9. Dwie wieże z mostem linowym - dwuwieżowy zestaw zabawowy, Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min 348 x 361 cm; Strefa bezpieczeństwa: 698 x 661 cm; Wysokość całkowita: min. 220 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm. 10. Most z dwiema wieżami - dwuwieżowy zestaw zabawowy z wejściem z jednej strony i zjeżdżalnią z drugiej. Ruchomy most. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 235 x 378 cm; Strefa bezpieczeństwa: 585 x 678 cm; Wysokość całkowita: min.220 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm; Wysokość podestu: min. 59 cm. 11. Ścianka funkcyjna bulaj – 2 sztuki - dwustronne ścianki ,wytrzymałe i trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 20 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 320 cm; Wysokość całkowita: min. 85 cm 12. Ścianka funkcyjna trójkąty i kwadraty - dwustronna ścianka funkcyjna, wytrzymała i trwała, odporna na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 6 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 306 cm; Wysokość całkowita: min. 85 cm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9, 45112723-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-08-18
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Modernizacja placu zabaw w OWP w Grabinach-Zameczku „SMERFOLANDIA”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:II. w zakresie zadania nr 2 należy wykonać, w szczególności, następujący zakres robót: wyrównanie terenu wraz z dostawą i montażem niżej wymienionych elementów: 1. Aktywna ścianka - urządzenie wspinaczkowe, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. wymiary: min.193 x 170 cm; strefa bezpieczeństwa: 493 x 470 cm; wysokość całkowita: min. 108 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 97 cm. 2. Trzywieżowy tor przeszkód malucha - zestaw z trzema wieżami, dwoma wejściami i zjeżdżalnią, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 542 x 399 cm; Strefa bezpieczeństwa: 842 x 749 cm; wysokość całkowita: min. 220 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm. 3. Aktywny domek - gry kółko i krzyżyk, hipnotyzer oraz blat z cyframi, część zadaszona, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.161 x 110 cm; strefa bezpieczeństwa: 461 x 410 cm; wysokość całkowita: min. 171 cm; wysokość swobodnego upadku min. 10 cm. 4. Pałac zabaw - materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.174 x 160 cm; strefa bezpieczeństwa: min.474 x 460 cm; wysokość całkowita: min.171 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 10 cm; wysokość podestu: min.10 cm. 5. Kładka sprawnościowa - kładka do ćwiczeń równowagi. Materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 54 x 186 cm; strefa bezpieczeństwa: 354 x 486 cm; Wysokość całkowita: min. 55 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 55 cm. 6. Ścianka funkcyjna liczydło - różnego rodzaju dwustronne, kolorowe ścianki funkcyjne bardzo wytrzymałe i trwałe. Materiał: płyta polietylenowa odporna na działanie warunków atmosferycznych, stal nierdzewna. Wymiary: min 86 x 10 cm; strefa bezpieczeństwa: 386 x 310 cm; wysokość całkowita: min. 85 cm. 7. Linowa górka - ścianka wspinaczkowa w kształcie góry, Materiał: stal nierdzewna, liny z rdzeniem stalowym w oplocie syntetycznym. Wymiary: min. 94 x 204 cm; Strefa bezpieczeństwa: 396 x 504 cm; Wysokość całkowita: min.60 cm; Wysokość swobodnego upadku: min.60 cm. 8. Most z talerzami - Most z talerzykami zawieszonymi na różnej wysokości. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 31 x 306 cm; strefa bezpieczeństwa: 331 x 606 cm; Wysokość całkowita: min. 116 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 43 cm. 9. Dwie wieże z mostem linowym - dwuwieżowy zestaw zabawowy, Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min 348 x 361 cm; Strefa bezpieczeństwa: 698 x 661 cm; Wysokość całkowita: min. 220 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm. 10. Most z dwiema wieżami - dwuwieżowy zestaw zabawowy z wejściem z jednej strony i zjeżdżalnią z drugiej. Ruchomy most. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 235 x 378 cm; Strefa bezpieczeństwa: 585 x 678 cm; Wysokość całkowita: min.220 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm; Wysokość podestu: min. 59 cm. 11. Ścianka funkcyjna bulaj – 2 sztuki - dwustronne ścianki ,wytrzymałe i trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 20 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 320 cm; Wysokość całkowita: min. 85 cm 12. Ścianka funkcyjna trójkąty i kwadraty - dwustronna ścianka funkcyjna, wytrzymała i trwała, odporna na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 6 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 306 cm; Wysokość całkowita: min. 85 cm. 13. Domek z tarasem i zjeżdżalnią- dwa podesty, ślizgawka, balkoniki , gumowe wiaderko na lince i blat z lejkiem i otworami ,Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 260 x 210 cm; Strefa bezpieczeństwa: 610 x 510 cm; Wysokość całkowita: min. 220 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9, 45112723-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-08-14
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Modernizacja placu zabaw w OWP w Koźlinach „ZABAWOLANDIA”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:III. w zakresie zadania nr 3 należy wykonać, w szczególności, następujący zakres robót: wyrównanie terenu wraz z dostawą i montażem niżej wymienionych elementów: 1. Aktywna ścianka - urządzenie wspinaczkowe, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. wymiary: min.193 x 170 cm; strefa bezpieczeństwa: 493 x 470 cm; wysokość całkowita: min. 108 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 97 cm. 2. Trzywieżowy tor przeszkód malucha - zestaw z trzema wieżami, dwoma wejściami i zjeżdżalnią, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 542 x 399 cm; Strefa bezpieczeństwa: 842 x 749 cm; wysokość całkowita: min. 220 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm. 3. Aktywny domek - gry kółko i krzyżyk, hipnotyzer oraz blat z cyframi, część zadaszona, materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.161 x 110 cm; strefa bezpieczeństwa: 461 x 410 cm; wysokość całkowita: min. 171 cm; wysokość swobodnego upadku min. 10 cm. 4. Pałac zabaw - materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.174 x 160 cm; strefa bezpieczeństwa: min.474 x 460 cm; wysokość całkowita: min.171 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 10 cm; wysokość podestu: min.10 cm. 5. Kładka sprawnościowa - kładka do ćwiczeń równowagi. Materiał: stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 54 x 186 cm; strefa bezpieczeństwa: 354 x 486 cm; Wysokość całkowita: min. 55 cm; wysokość swobodnego upadku: min. 55 cm. 6. Ścianka funkcyjna liczydło - różnego rodzaju dwustronne, kolorowe ścianki funkcyjne bardzo wytrzymałe i trwałe. Materiał: płyta polietylenowa odporna na działanie warunków atmosferycznych, stal nierdzewna. Wymiary: min 86 x 10 cm; strefa bezpieczeństwa: 386 x 310 cm; wysokość całkowita: min. 85 cm. 7. Linowa górka - ścianka wspinaczkowa w kształcie góry, Materiał: stal nierdzewna, liny z rdzeniem stalowym w oplocie syntetycznym. Wymiary: min. 94 x 204 cm; Strefa bezpieczeństwa: 396 x 504 cm; Wysokość całkowita: min.60 cm; Wysokość swobodnego upadku: min.60 cm. 8. Most z talerzami - Most z talerzykami zawieszonymi na różnej wysokości. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 31 x 306 cm; strefa bezpieczeństwa: 331 x 606 cm; Wysokość całkowita: min. 116 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 43 cm. 9. Dwie wieże z mostem linowym - dwuwieżowy zestaw zabawowy, Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min 348 x 361 cm; Strefa bezpieczeństwa: 698 x 661 cm; Wysokość całkowita: min. 220 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm. 10. Most z dwiema wieżami - dwuwieżowy zestaw zabawowy z wejściem z jednej strony i zjeżdżalnią z drugiej. Ruchomy most. Materiał: Stal nierdzewna, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 235 x 378 cm; Strefa bezpieczeństwa: 585 x 678 cm; Wysokość całkowita: min.220 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 59 cm; Wysokość podestu: min. 59 cm. 11. Ścianka funkcyjna bulaj – 2 sztuki - dwustronne ścianki ,wytrzymałe i trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 20 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 320 cm; Wysokość całkowita: min. 85 cm 12. Ścianka funkcyjna trójkąty i kwadraty - dwustronna ścianka funkcyjna, wytrzymała i trwała, odporna na działanie czynników atmosferycznych. Materiał: Płyta polietylenowa, stal nierdzewna. Wymiary: min. 86 x 6 cm; Strefa bezpieczeństwa: 386 x 306 cm; Wysokość całkowita: min. 85 cm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9, 45112723-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-08-18
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: