Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500281916-N-2018 z dnia 26-11-2018 r.
Warszawa: Ochrona fizyczna osób i mienia Oddziału Instytutu Przemysłu Organicznego w Krupskim Młynie. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Przemysłu Organicznego, Krajowy numer identyfikacyjny 4261300000, ul. Annopol  6, 03-236   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 111 231, e-mail raclawska@ipo.waw.pl, faks 228 110 799.
Adres strony internetowej (url): www.ipo.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut badawczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Ochrona fizyczna osób i mienia Oddziału Instytutu Przemysłu Organicznego w Krupskim Młynie.
Numer referencyjny  CRZP/IPO/EA/27/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres zamówienia wchodzi: - patrol interwencyjny, - ochronny, - służba na posterunku stałym, - czasowa służba na posterunku doraźnym, - nadzór nad ruchem osobowo-materiałowym.
II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  66 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna : Art. 67 ust 1 pkt 1) UZASADNIENIE Siedziba Oddziału IPO w Krupskim Młynie przy ulicy Zawadzkiego 1 znajduje się na terenie do którego jest dostęp przez teren należący do Nitroerg S.A. Jedynym wejściem do Oddziału IPO jest droga prowadzącą przez wartownię z biurem przepustek należące do Nitroerg S.A. Ze względu na specyfikę produkcji całość terenu i obiekty są chronione przez Specjalistyczną Formację Ochrony ,, SELw – 2’’ Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Staszica 27. Umowę na ochronę osób i mienia zawarł Nitroerg S.A. i IPO nie miało wpływu na wybór wykonawcy tej usługi. Zgodnie z Art. 67 ust 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. W przedmiotowym stanie faktycznym IPO nie ma możliwości zawarcia umowy na ochronę z innym wykonawcą usługi niż wybrany i wskazany przez Nitroerg S.A. Dodatkowo należy nadmienić, że przedmiotem zamówienia jest usługa społeczna i jej wartość nie przekracza kwot określonych na podstawie Art. 11 ust 8 Ustawy. Reasumując, rozwiązaniem zabezpieczającym ochronę Oddziału z jednoczesnym zastosowaniem zasady celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków, jest udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
SELW-2 Sp. z o.o.,  biuro@selw-2.pl,  ul. Staszica 27,  41-200,  Sosnowiec,  kraj/woj. śląskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych