Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510178049-N-2019 z dnia 26-08-2019 r.
Dom Pomocy Społecznej w Bochni: Zakup i dostawa autobusu (19+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z miejscami przystosowanymi do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Bochni.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 578220-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej w Bochni, Krajowy numer identyfikacyjny 85001278100000, ul. ul. Karolina  , 32-700  Bochnia, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 125 990, e-mail dps@powiat.bochnia.pl, faks 146 125 990.
Adres strony internetowej (url): www.dpsbochnia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa autobusu (19+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z miejscami przystosowanymi do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Bochni.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KS 271-3/1/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o liczbie miejsc 20 łącznie z kierowcą (19osób + kierowca), w tym z miejscami przystosowanymi do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Bochni, rok produkcji 2019. Autobus musi spełniać wszystkie wymagania określone przez polskie przepisy i normy, a ponadto spełniać bezwzględnie wszystkie parametry zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia-załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że rozwiązania są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. Oferta, w której sprzęt nie spełnia określonych warunków zostanie odrzucona.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34121000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 229500
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM SP. Z O. O.
Email wykonawcy: przetargi@mercus.pl
Adres pocztowy: ul. Żurawia 43/201 00-680 Warszawa
Kod pocztowy: 00-680
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 282285
Oferta z najniższą ceną/kosztem 282285
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 282285
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych