Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 335982-2016 z dnia 03-11-2016 - Zebrzydowice
(zał. 7) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 350847 - 2016 z dnia 2016-11-24 r.
Zebrzydowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 335982
Data: 03/11/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Krajowy numer identyfikacyjny 24023691700000, ul. ul. Ks. A. Janusza  6, 43410   Zebrzydowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 693 654, e-mail gzwik@zebrzydowice.pl, faks 324 693 654.
Adres strony internetowej (url): www.gzwik.zebrzydowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 28/11/2016 godzina 09:45
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert 05/12/2016 godzina 09:45

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Procedura odwrócona – W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający przewiduje tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp. Procedura ta polega na tym, że zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich wykonawców / ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstawy do wykluczenia / i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty / art. 89 ust. 1 ustawy Pzp/, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza / uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej / dokona oceny podmiotowej tego wykonawcy tj. zbada jego oświadczenie wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających.Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki