Ogłoszenie nr 89934 - 2017 z dnia 2017-05-30 r.
Warszawa: "ULICE NOWEJ PRAGI" Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji przebudowy ul. Środkowej w Warszawie
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Nazwa projektu lub programu:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Konkurs przeprowadza centralny zamawiający
nie
Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
nie
W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa, Krajowy numer identyfikacyjny 015259640, ul. Pl. Bankowy  3/5, 00-950  Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. +48 22 4431400, faks +48 22 4431402, e-mail mkaras@um.warszawa.pl.
Adres strony internetowej (URL): www.um.warszawa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL):
http://architektura.um.warszawa.pl/ulicenowejpragi
Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać:

Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Wniosek należy złożyć pisemnie w trwale zamkniętym opakowaniu.
Pod adres:
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Kancelaria (parter)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
"ULICE NOWEJ PRAGI" Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji przebudowy ul. Środkowej w Warszawie

Numer referencyjny: 1/GP/2017
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Konkurs polega na: ● (w zakresie realizacyjnym) wykonaniu koncepcji zagospodarowania ulicy Środkowej w Warszawie, na długości od ulicy Kowieńskiej do ulicy Stalowej, wraz z zagospodarowaniem terenu Ogniska „Praga” w powiązaniu z podwórkiem Kamienicy Wielopokoleniowej, ● (w zakresie studialnym) wykonaniu koncepcji zagospodarowania ul. Strzeleckiej wraz w przyległościami: - skwerem przy skrzyżowaniu z ulicą Konopacką i ulicą 11 Listopada, - placem miejskim przy skrzyżowaniu z ul. Szwedzką, - terenem wokół pałacyku Konopackiego, - fragmentem terenu przy LXXVI Liceum Ogólnokształcącym. ● (w zakresie studialnym) wykonaniu koncepcji zagospodarowania skweru przy skrzyżowaniu ulicy Środkowej z ulicą 11 Listopada i ulicą Kowieńską. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem wizualnym, użytkowym, komunikacyjnym i ekonomicznym koncepcji zagospodarowania ulic Środkowej i Strzeleckiej wraz z sąsiadującymi przestrzeniami publicznymi w historycznym obszarze Nowej Pragi dzielnicy Praga Północ, realizując cele Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy w zakresie poprawienia jakości przestrzeni publicznych oraz poprawy środowiska zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej. Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.2015, poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz niniejszego Regulaminu. Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu (Regulaminie). Osobą uprawnioną do udzielania informacji o konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego arch. Tomasz Pniewski Dopuszczalne są wyłącznie następujące formy kontaktu z Sekretarzem Konkursu: - korespondencja elektroniczna kierowana na adres e-mail: konkursy@um.warszawa.pl - korespondencja kierowana faksem pod nr: 22 443 24 50 - korespondencja pocztowa przesyłana na adres organizatora: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

II.3) Główny kod CPV 71222000-0
Dodatkowe kody CPV
71220000-6
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadających siedzibę miejsce zamieszkania - poza terytorium RP), którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 3) ustawy (nie pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: Zamawiającym, osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, Członkami sądu konkursowego). 2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: - dysponują przy pracy konkursowej minimum jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni (studia magisterskie) w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta. - w razie wygrania konkursu będą dysponować osobą (osobami), które posiadają wiedzę i uprawnienia niezbędne dla sporządzenia na podstawie koncepcji konkursowej kompletnej dokumentacji projektowej (wykonując czynności opisane w art. 20 prawa budowlanego), materiałów przetargowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji. 2. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Uczestników konkursu. Uczestnik zainteresowany udziałem w konkursie zobowiązany jest złożyć Wniosek na adres i w terminie wskazanym w Regulaminie, o treści wg wzoru Załącznika nr 1, wraz z wymaganymi oświadczeniami, których treść stanowi część składową Załącznika nr 1 oraz wymaganymi dokumentami.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie
Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań zagospodarowania, w kontekście spełnienia celu konkursu (dla zakresu realizacyjnego)
 - 55

atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań zagospodarowania, w kontekście spełnienia celu konkursu (dla zakresu studialnego)
 - 30

uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji waga kryterium
 - 15

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 19/06/2017, godzina: 16:00


Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
język polski
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
Termin i miejsce składania prac konkursowych: Termin: Zaproszenie do składania prac konkursowych będzie przekazane Uczestnikom spełniającym wymagania zawarte w Regulaminie. Planowany termin składanie prac konkursowych - do 15 września 2017 r. do godz. 16.00. Miejsce: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Pokój 510.
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
I nagroda pieniężna w wysokości 60 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. II nagroda pieniężna w wysokości 30 000 zł. III nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł. oraz pulę do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości do 15 000 zł.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie
Informacje dodatkowe:


Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki