Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 332717-2016 z dnia 28-10-2016 - Zebrzydowice
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na Stacji Uzdatniania Wody „Myśliwska” w Kończycach Małych tj. : • przebudowa części technolog. obiektu - pomieszczenia pompowni II st. • przeniesienie węz...
Termin składania ofert/wniosków: 18-11-2016

Ogłoszenie nr 350847-2016 z dnia 24-11-2016 - Zebrzydowice
(zał. 7) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 335982 - 2016 z dnia 2016-11-03 r.
Zebrzydowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 332717
Data: 28/10/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Krajowy numer identyfikacyjny 24023691700000, ul. ul. Ks. A. Janusza  6, 43410   Zebrzydowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 693 654, e-mail gzwik@zebrzydowice.pl, faks 324 693 654.
Adres strony internetowej (url): www.gzwik.zebrzydowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ www.zebrzydowice.pl
W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej na której będzie zamieszczona SIWZ www.gzwik.zebrzydowice.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 18/11/2016 godzina 09:45
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert 28/11/2016 r godzina 09:45

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Język w jakim sporządzona ma być oferta - brak
W ogłoszeniu powinno być: Oferta sporządzona ma być w języku polskim

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.4
W ogłoszeniu jest: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca jest zobowiązany wykazać się nie mniej niż 2 wykonanymi robotami budowlanymi o łącznej wartości 2 600 000,00 pln brutto (w tym jedna o wartości nie mniejszej 1 500 000,00 pln brutto) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na:  budowie lub przebudowie sieci wodociągowych  przebudowie , remoncie, budowie Stacji Uzdatniania Wody Powyższy zakres może być wykonany na jednej lub na kilku zadaniach inwestycyjnych. Dodatkowo warunkiem jest, aby ani jedna spośród wszystkich wykonanych robót budowlanych z okresu pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu, nie była niewykonana lub wykonana nienależycie. W wykazie należy wskazać zatem informację o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy. Jeśli Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie jedną lub więcej robót budowlanych, gdzie przez nienależyte wykonanie rozumie się nieosiągnięcie parametrów gwarantowanych i poniesienie z tego tytułu kar umownych lub przekroczenie terminu realizacji o 30 dni w stosunku do uzgodnionego terminu zostanie wykluczony z postępowania. B) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności: 1) kierownik budowy - 1 osoba kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej sieci wodociągowe bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 2) kierownik robót budowalnych – 1 osoba; kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
W ogłoszeniu powinno być: Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca jest zobowiązany wykazać się nie mniej niż 2 wykonanymi robotami budowlanymi o łącznej wartości 2 600 000,00 pln brutto (w tym jedna o wartości nie mniejszej 1 500 000,00 pln brutto) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na:  budowie lub przebudowie sieci wodociągowych i  przebudowie , remoncie, budowie Stacji Uzdatniania Wody Powyższy zakres może być wykonany na jednej lub na kilku zadaniach inwestycyjnych. Dodatkowo warunkiem jest, aby ani jedna spośród wszystkich wykonanych robót budowlanych z okresu pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu, nie była niewykonana lub wykonana nienależycie. W wykazie należy wskazać zatem informację o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy. Jeśli Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie jedną lub więcej robót budowlanych, gdzie przez nienależyte wykonanie rozumie się nieosiągnięcie parametrów gwarantowanych i poniesienie z tego tytułu kar umownych lub przekroczenie terminu realizacji o 30 dni w stosunku do uzgodnionego terminu zostanie wykluczony z postępowania. B) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności: 1) kierownik budowy - 1 osoba kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 2) kierownik robót budowalnych – 1 osoba; kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 p.z.p.. a) polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych określonych w części I pkt 3 SIWZ, których potrzeba wyniknęła na etapie realizacji inwestycji lub eksploatacji. Kod CPV: 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.23.11.00-6, 45.11.12.00-0, 45.23.11.10-9 b) okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia: – zamówienie może zostać udzielone na etapie realizacji lub eksploatacji obiektu w przypadku, gdy powtórzenie podobnego zakresu robót objętego przedmiotem umowy wpływa na poprawę bezpieczeństwa lub walorów użytkowania obiektu lub wynika z aktualnych potrzeb Użytkownika. Procedura udzielania zamówienia uzupełniającego może zostać wszczęta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczność opisującego zakres robót , potrzeby ich wykonania oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 p.z.p.. polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych określonych w części I pkt 3 SIWZ, których potrzeba wyniknęła na etapie realizacji inwestycji lub eksploatacji. Kod CPV: 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.23.11.00-6, 45.11.12.00-0, 45.23.11.10-9 Procedura udzielania zamówienia uzupełniającego może zostać wszczęta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności opisującego zakres robót , potrzeby ich wykonania oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych – jeżeli w dokumentacji podana jest nazwa handlowa, to należy to traktować przykładowo jako opis minimalnych parametrów jakie powinien spełniać dany materiał, wyrób lub urządzenie. Wbudowanie materiału, wyrobu lub urządzenia równoważnego wymaga każdorazowo pisemnej akceptacji inspektora nadzoru i projektanta. Wykonawca zobowiązuje się, że co najmniej dwaj Pracownicy skierowani przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do realizacji zamówienia publicznego będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza wyjątki od w/w zapisu w zakresie zatrudnienia kierownika budowy i kierowników robót. tj. osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki