Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.przetargi.kartuzy.pl

Ogłoszenie nr 19754 - 2017 z dnia 2017-02-03 r.
Kartuzy: Zaprojektuj i wybuduj przebudowę z rozbudową parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach oraz budowę ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy w ramach projektu pn.: „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Przedmiot niniejszego zamówienia dofinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi” Projekt ten realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kartuzy, krajowy numer identyfikacyjny 52754600000, ul. ul. gen. Józefa Hallera  1, 83300   Kartuzy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 694 52 00, e-mail zamowieniapubliczne@poczta.kartuzy.pl, faks 586 945 135.
Adres strony internetowej (URL): www.kartuzy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.przetargi.kartuzy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Adres:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kartuzach 83-300 Kartuzy, ul. gen. Józefa Hallera 1 (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektuj i wybuduj przebudowę z rozbudową parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach oraz budowę ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy w ramach projektu pn.: „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi”
Numer referencyjny: IZ.271.38.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach projektu pn.: „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi”, tj.: 1) Zadanie nr 1 – Przebudowa z rozbudową parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach – zakres objęty Częścią zamówienia nr 1, 2)Zadanie nr 2 – Budowa ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy – zakres objęty Częścią zamówienia nr 2. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ, Programach Funkcjonalno – Użytkowych dla poszczególnych Części zamówienia oraz materiałach pomocniczych 3. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 48 miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesięcy, 2) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazane w § 4 ust. 5 umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), 3) Zamawiający wymaga aby co najmniej 50% ścieżek rowerowych objętych niniejszym zamówieniem było o nawierzchni asfaltowej, 4) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w złożonej ofercie, czy wszystkie prefabrykowane elementy betonowe (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża) – przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia – będą pochodziły od producenta posiadającego certyfikat zarządzania jakością ISO. 4. Część nr 2 zamówienia nie obejmuje swoim zakresem chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ul. Wzgórze Wolności na odcinku objętym zakresem Części nr 1 zamówienia (Przebudowa z rozbudową parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach). 5. Respektując zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych w kwestii dotyczącej zasad opisu przedmiotu zamówienia Gmina Kartuzy oświadcza, że w przypadku wskazania w dokumentach stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pochodzenia elementu, przytoczona nazwa określa jedynie przykładowy element przedmiotu zamówienia o minimalnych wymaganiach. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego elementu przedmiotu zamówienia. Zaoferowany element przedmiotu zamówienia musi posiadać nie gorsze parametry techniczno-użytkowe.

II.5) Główny kod CPV: 45220000-5
Dodatkowe kody CPV:74232000-4, 45111300-1, 45111200-0, 45223300-9, 45233162-2, 45233222-1, 45330000-9, 31500000-1, 45111291-4, 34922100-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że: 1) Odnośnie Części nr 1 zamówienia: 1.1) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni parkingu – wraz ze wszystkimi warstwami konstrukcyjnymi o nawierzchni z betonowej lub kamiennej kostki brukowej – której wartość była nie mniejsza niż 500.000 zł brutto, 1.2)w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, której wartość była nie mniejsza niż 50.000 zł brutto, 1.3)że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w następujących specjalnościach: a)do projektowania bez ograniczeń w branży drogowej z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w projektowaniu – min. jedna osoba, b)do projektowania w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w projektowaniu – min. jedna osoba, c)do projektowania w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w projektowaniu – min. jedna osoba, d)do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży drogowej, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych – min. jedna osoba, e)do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych – min. jedna osoba, f)do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych – min. jedna osoba, 2)Odnośnie Części nr 2 zamówienia: 2.1)w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni – wraz ze wszystkimi warstwami konstrukcyjnymi z betonowej lub kamiennej kostki brukowej – której wartość była nie mniejsza niż 300.000 zł brutto, 2.2)że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w następujących specjalnościach: a)do projektowania bez ograniczeń w branży drogowej z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w projektowaniu – min. jedna osoba, b)do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży drogowej, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych – min. jedna osoba, 3)Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 2)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wraz z ofertą Wykonawca składa: 1)oryginał (który nie będzie w sposób trwały związany z ofertą, np. w dodatkowej kopercie) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach niepieniężnych określonych w Części XI SIWZ, 2)w przypadku osoby (lub osób) działającej w imieniu Wykonawcy w oparciu o odrębnie udzielone pełnomocnictwo - oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1)Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w następującej wysokości: 1.1)Na Część nr 1 zamówienia – 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych), 1.2)Na Część nr 2 zamówienia – 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), 2)Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 2.1)pieniądzu, 2.2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3)gwarancjach bankowych, 2.4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60
Okres udzielonej gwarancji30
Jakość zaoferowanego materiału10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Postanowienia dotyczące dopuszczalnych zmian postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określono w § 11 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 20/02/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Przebudowa z rozbudową parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1)Przedmiotem zamówienia jest przebudowa z rozbudową w formule "zaprojektuj i wybuduj" parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach. 2) Zamówienie swoim zakresem obejmuje: 2.1)Wykonanie projektu budowlanego w formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 2.2)Wykonanie badań geologicznych – m.in. 6 odwiertów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 2.3)Wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych we wszystkich branżach, jako opracowań uszczegóławiających projekt budowlany, 2.4)Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 2.5)Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych oraz innych opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenie na budowę, 2.6)Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenie na budowę, 2.7)Wykonanie robót budowlanych, wraz z uzyskaniem wymaganych efektów (parametrów użytkowych, technologicznych, jakościowych, funkcjonalnych i estetycznych, wynikających z Programu Funkcjonalno-Użytkowego, projektu budowlanego, warunków technicznych, pozostałych opinii i uzgodnień, kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót a także pozostałych przepisów obowiązującego prawa, 2.8)Przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, 2.9) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w SIWZ oraz Programie Funkcjonalno - Użytkowym.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5, 74232000-4, 45111300-1, 45111200-0, 45223300-9, 45330000-9, 31500000-1, 45111291-4, 34922100-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 20/10/2017
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Okres udzielonej gwarancji30
Jakość zaoferowanego materiału10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: Budowa ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1)Przedmiotem zamówienia jest budowa w formule "zaprojektuj i wybuduj" ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy. 2) Zamówienie swoim zakresem obejmuje: 2.1)wykonanie projektu budowlanego w formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 2.2)wykonanie projektu wykonawczego branży drogowej, jako opracowania uszczegóławiającego projekt budowlany, 2.3)Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 2.4)uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych oraz innych opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, 2.5)uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenie na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, 2.6)wykonanie robót budowlanych, z uzyskaniem wymaganych efektów (parametrów użytkowych, technologicznych, jakościowych, funkcjonalnych i estetycznych, wynikających z Programu Funkcjonalno-Użytkowego, projektu budowlanego, warunków technicznych, pozostałych opinii i uzgodnień, kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót a także pozostałych przepisów obowiązującego prawa, 2.7)przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, 2.8)uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach (jeżeli obowiązek jego uzyskania wynikać będzie z wydanych decyzji). 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w SIWZ oraz Programie Funkcjonalno - Użytkowym.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5, 74232000-4, 45111300-1, 45111200-0, 45233162-2, 45233222-1, 34922100-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 27/04/2018
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Okres udzielonej gwarancji30
Jakość zaoferowanego materiału10
6) INFORMACJE DODATKOWE:Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki