Ogłoszenie nr 22743 - 2017 z dnia 2017-02-09 r.
Kartuzy:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 19799 - 2017
Data: 03/02/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kartuzy, Krajowy numer identyfikacyjny 52754600000, ul. ul. gen. Józefa Hallera  1, 83300   Kartuzy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 694 52 00, e-mail zamowieniapubliczne@poczta.kartuzy.pl, faks 586 945 135.
Adres strony internetowej (url): www.kartuzy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych oraz zrealizowanie robót budowlanych, zgodnie z wykonaną dokumentacją, obowiązującymi przepisami i wytycznymi Zamawiającego oraz załączonymi materiałami dla zadania pn.: 1) Budowa światłowodowej sieci teletechnicznej wraz z przyłączami do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kartuzach, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kartuzach, Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach, ZKiW w Dzierżążnie, Szkoły Podstawowej w Łapalicach, Szkoły Podstawowej w Grzybnie, Zespołu Szkół w Kiełpinie oraz, 2) Wykonanie wewnętrznych sieci teleinformatycznych i elektrycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kartuzach, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach, szkoły Podstawowej w Grzybnie, Gimnazjum w Kiełpinie, Szkoły Podstawowej w Łapalicach, szkoły Podstawowej w Mirachowie, Gimnazjum Nr 2 w Kartuzach, szkoły Podstawowej nr 5 w Kartuzach, Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 w Kartuzach, Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach. 2. Przedmiot niniejszego zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych oraz zrealizowanie robót budowlanych, zgodnie z wykonaną dokumentacją, obowiązującymi przepisami i wytycznymi Zamawiającego oraz załączonymi materiałami dla zadania pn.: 1) Budowa światłowodowej sieci teletechnicznej wraz z przyłączami do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kartuzach, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kartuzach, Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach, ZKiW w Dzierżążnie, Szkoły Podstawowej w Łapalicach, Szkoły Podstawowej w Grzybnie, Zespołu Szkół w Kiełpinie oraz, 2) Wykonanie wewnętrznych sieci teleinformatycznych i elektrycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kartuzach, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach, szkoły Podstawowej w Grzybnie, Gimnazjum w Kiełpinie, Szkoły Podstawowej w Łapalicach, szkoły Podstawowej w Mirachowie, Gimnazjum Nr 2 w Kartuzach, szkoły Podstawowej nr 5 w Kartuzach, Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 w Kartuzach, Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach, ZKiW w Dzierżążnie. 2. Przedmiot niniejszego zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 24/02/2017, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 28/02/2017, godzina: 12:00Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki