Ogłoszenie nr 26820 - 2017 z dnia 2017-02-16 r.
Kartuzy:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 19754 - 2017
Data: 03/02/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kartuzy, Krajowy numer identyfikacyjny 52754600000, ul. ul. gen. Józefa Hallera  1, 83300   Kartuzy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 694 52 00, e-mail zamowieniapubliczne@poczta.kartuzy.pl, faks 586 945 135.
Adres strony internetowej (url): www.kartuzy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach projektu pn.: „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi”, tj.: 1) Zadanie nr 1 – Przebudowa z rozbudową parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach – zakres objęty Częścią zamówienia nr 1, 2)Zadanie nr 2 – Budowa ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy – zakres objęty Częścią zamówienia nr 2. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ, Programach Funkcjonalno – Użytkowych dla poszczególnych Części zamówienia oraz materiałach pomocniczych 3. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 48 miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesięcy, 2) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazane w § 4 ust. 5 umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), 3) Zamawiający wymaga aby co najmniej 50% ścieżek rowerowych objętych niniejszym zamówieniem było o nawierzchni asfaltowej, 4) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w złożonej ofercie, czy wszystkie prefabrykowane elementy betonowe (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża) – przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia – będą pochodziły od producenta posiadającego certyfikat zarządzania jakością ISO. 4. Część nr 2 zamówienia nie obejmuje swoim zakresem chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ul. Wzgórze Wolności na odcinku objętym zakresem Części nr 1 zamówienia (Przebudowa z rozbudową parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach). 5. Respektując zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych w kwestii dotyczącej zasad opisu przedmiotu zamówienia Gmina Kartuzy oświadcza, że w przypadku wskazania w dokumentach stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pochodzenia elementu, przytoczona nazwa określa jedynie przykładowy element przedmiotu zamówienia o minimalnych wymaganiach. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego elementu przedmiotu zamówienia. Zaoferowany element przedmiotu zamówienia musi posiadać nie gorsze parametry techniczno-użytkowe.
W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach projektu pn.: „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi”, tj.: 1) Zadanie nr 1 – Przebudowa z rozbudową parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach – zakres objęty Częścią zamówienia nr 1, 2)Zadanie nr 2 – Budowa ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy – zakres objęty Częścią zamówienia nr 2. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ, Programach Funkcjonalno – Użytkowych dla poszczególnych Części zamówienia oraz materiałach pomocniczych 3. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 48 miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesięcy, 2) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazane w § 4 ust. 5 umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), 3) Zamawiający wymaga aby co najmniej 50% ścieżek rowerowych objętych niniejszym zamówieniem było o nawierzchni asfaltowej, 4) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w złożonej ofercie, czy wszystkie prefabrykowane elementy betonowe (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża) – przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia – będą pochodziły od producenta posiadającego certyfikat zarządzania jakością ISO, 5)odcinek ścieżki rowerowej „ul. Gdańska - Burchardztwo”, wskazany w rysunkach zagospodarowania terenu nr 2.7 oraz 2.8 programu funkcjonalno-użytkowego budowy ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy należy zaprojektować oraz wybudować uwzględniając konstrukcję z nawierzchni bitumicznej o parametrach technicznych wskazanych w pkt 1.5.1. programu funkcjonalno użytkowego. 4. Część nr 2 zamówienia nie obejmuje swoim zakresem chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ul. Wzgórze Wolności na odcinku objętym zakresem Części nr 1 zamówienia (Przebudowa z rozbudową parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach). 5. Respektując zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych w kwestii dotyczącej zasad opisu przedmiotu zamówienia Gmina Kartuzy oświadcza, że w przypadku wskazania w dokumentach stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pochodzenia elementu, przytoczona nazwa określa jedynie przykładowy element przedmiotu zamówienia o minimalnych wymaganiach. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego elementu przedmiotu zamówienia. Zaoferowany element przedmiotu zamówienia musi posiadać nie gorsze parametry techniczno-użytkowe.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 20/02/2017, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 24/02/2017, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PolskiZwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki