Ogłoszenie nr 44536 - 2017 z dnia 2017-03-16 r.
Kartuzy:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 38898-2017
Data: 08/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kartuzy, Krajowy numer identyfikacyjny 52754600000, ul. ul. gen. Józefa Hallera  1, 83300   Kartuzy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 694 52 00, e-mail zamowieniapubliczne@poczta.kartuzy.pl, faks 586 945 135.
Adres strony internetowej (url): www.kartuzy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że 1) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni z betonowej lub kamiennej kostki brukowej o powierzchni co najmniej 500m2, 2) że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w następujących specjalnościach: a) do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej bez ograniczeń lub w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia – min. jedna osoba, b) do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci kanalizacyjnych – min. jedna osoba
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że 1) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o powierzchni co najmniej 500m2, 2) że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w następujących specjalnościach: a) do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej bez ograniczeń lub w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia – min. jedna osoba, b) do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci kanalizacyjnych – min. jedna osoba

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że 1) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni z betonowej lub kamiennej kostki brukowej o powierzchni co najmniej 500m2, 2) że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w następujących specjalnościach: a) do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej bez ograniczeń lub w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia – min. jedna osoba, b) do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci kanalizacyjnych – min. jedna osoba
W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że 1) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o powierzchni co najmniej 500m2, 2) że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w następujących specjalnościach: a) do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej bez ograniczeń lub w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia – min. jedna osoba, b) do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci kanalizacyjnych – min. jedna osoba

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 23/03/2017, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 24/03/2017, godzina: 12:00Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki