Ogłoszenie nr 1267 - 2017 z dnia 2017-01-03 r.
Zebrzydowice: Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.1 Gospodarka wodno - ściekowa Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa RIT Subregionu Południowego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 332717

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 335982, 350847

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, krajowy numer identyfikacyjny 24023691700000, ul. ul. Ks. A. Janusza  6, 43410   Zebrzydowice, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 324 693 654, faks 324 693 654, e-mail gzwik@zebrzydowice.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gzwik.zebrzydowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GZWiK - przetarg 04/2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na: 1/ Stacji Uzdatniania Wody Myśliwska w Kończycach Małych tj. - przebudowa części technologicznej obiektu - pomieszczenia pompowni II st - przeniesienie węzła dawkowania NaOCI ze stacji SUW TOM do SUW Myśliwska - wymiana agregatów pompowych na nowe pracujące w układzie 1+1 rezerwa czynna - instalacje wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu magazynu NaOCI - instalacja pomp pływakowych zapewniających wymagane nadwyżki ciśnienia w rurociągu ssawnym pomp II st - instalacja awaryjnego systemu zasilania - wykonanie instalacji towarzyszących 2/ Przebudowa sieci wodociągowej - przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach o łącznej długości 1255,40 mb - przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Zielonej w Kończycach Małych o łącznej długości 544,80 mb - przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Chmielnej w Kończycach Małych o łącznej długości 622,80 mb - przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Orzeszkowej w Zebrzydowicach o łącznej długości 3062,00 mb wraz z przełączeniem 128 przyłączy wodociągowych do budynków.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45330000-9
Dodatkowe kody CPV: 45231110-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT2114617.52
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert8
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Konsorcjum firm: HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp.J. lider, WIiRO Stanisław Łacek Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych partner,  zis@hydroinstal-h.pl,  Mazańcowice 178,  43-391,  Mazańcowice,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2152379.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2152379.26
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4496899.57
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki