Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 30763-2017 z dnia 23-02-2017 - Zebrzydowice
Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię. Zakres zadania obejmuje: - przebudowę Kontenerowej Sta...
Termin składania ofert/wniosków: 14-03-2017

Ogłoszenie nr 39171 - 2017 z dnia 2017-03-08 r.
Zebrzydowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 30763
Data: 23/02/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Krajowy numer identyfikacyjny 24023691700000, ul. ul. Ks. A. Janusza  6, 43410   Zebrzydowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 693 654, e-mail gzwik@zebrzydowice.pl, faks 324 693 654.
Adres strony internetowej (url): www.gzwik@zebrzydowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 14/03/2017 godzina 09:45
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert 20/03/2017 godzina 09:45



Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki