Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.starogardgd.ug.pl/

Ogłoszenie nr 47389 - 2017 z dnia 2017-03-20 r.
Starogard Gdański: Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w zamówieniu wspólnym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Postaw na własny rozwój - wzmocnienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Zamawiającym upoważnionym do udzielenia zamówienia wspólnego jest - Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański NIP: 5922079828 Strona internetowa: www.bip.starogardgd.ug.pl Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Anita Schleser, Beata Szadokierska Fax 58 562 46 41 godziny urzędowania: 8:00 – 14:00 adres e-mail: schleser@ugstarogard.pl, szadokierska@ugstarogard.pl,
Zamawiającym wspólnym jest - Gmina Bobowo ul. Gdańska 12 83-212 Bobowo NIP: 5922085421 Strona internetowa: www.bip.ugbobowo.nv.pl
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Starogard Gdański, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego  9, 83200   Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562 50 67, e-mail starogardgd@ug.pl, faks (058) 562 46 41.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.starogardgd.ug.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
1. Obowiązki Zamawiającego upoważnionego: 1) przygotowanie i przeprowadzenie procedur zamówień publicznych objętych nin. Umową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 2) zawieranie umów z Wykonawcami w imieniu i na rzecz wszystkich Zamawiających; 3) sporządzenie i przekazywanie Zamawiającemu wspólnemu, sukcesywnie wg postępu proceduralnego, informacji o stanie prac oraz pełnego kompletu dokumentacji związanej z danym postępowaniem, a także 1 egzemplarz umowy zawartej z Wykonawcą/Wykonawcami; 4) przechowywanie i archiwizowanie wszystkich dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 2. Obowiązki Stron: 1) Strony ponoszą odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie udzielania zamówień publicznych; 2) Strony odpowiadają za wdrażanie, realizację i finansowanie umów zamówień publicznych w zakresie części zamówienia odpowiadającego danemu Zamawiającemu.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://www.bip.starogardgd.ug.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w zamówieniu wspólnym
Numer referencyjny: RGM.271.4.2017.AS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w zamówieniu wspólnym” na potrzeby realizacji projektu pn. „Postaw na własny rozwój - wzmocnienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia przekazany będzie jednostkom oświatowym – szkołom publicznym, bezpośrednio po odbiorze zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 7 części: 2.1 Część nr 1 Wyjazd edukacyjny ,,Warsztaty czerpanego papieru/ wypieku chleba’’, w okresie IV-V 2017 roku, dla obecnych klas 6 szkół podstawowych. 2.2 Część nr 2 Wjazd edukacyjny dotyczący roli pszczół w przyrodzie, rodzajów i przeznaczenia wyrobów pszczelarskich, pszczelarstwa, połączone z pokazem uli oraz wyrobów pszczelarskich, degustacją min.3 rodzajów miodów; w okresie II-IV 2018 roku, dla obecnych klas 4 i 5 szkół podstawowych. 2.3 Część nr 3 Wyjazd edukacyjny na wyższą uczelnię, na której każdy uczeń weźmie udział w eksperymencie poziomem wiedzy dostosowanym do wieku 15-16 lat ( z zakresu nauk matematycznych, w tym mechaniki, automatyki, nauk przyrodniczych, w tym chemii, biologii, fizyki, nauk informatycznych); w okresie IV-V 2017 roku, dla obecnych klas 3 gimnazjum. 2.4 Część nr 4 Wyjazd edukacyjny na wyższą uczelnię, na której każdy uczeń weźmie udział w eksperymencie poziomem wiedzy dostosowanym do wieku 14-16 lat ( z zakresu nauk matematycznych, w tym mechaniki, automatyki, nauk przyrodniczych, w tym chemii, biologii, fizyki, nauk informatycznych); w okresie I-IV 2018 roku, dla obecnych klas 2-3 gimnazjum. 2.5 Część nr 5 Wyjazd edukacyjny do Centrum Experyment w Gdyni w okresie IX 2018 roku, dla obecnych klas 2 i 3 szkół podstawowych. 2.6 Część nr 6 Wyjazdy do przedsiębiorcy/ów w okresie IV-V 2017r., dla obecnych klas 3 gimnazjalnych. 2.7 Część nr 7 Wyjazdy do przedsiębiorcy/ów w okresie IX-XII 2017r., dla obecnych klas 1 i 2 gimnazjalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 63511000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 28/09/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, by Wykonawca był czynnym podmiotem wpisanym do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych i nie było wobec Wykonawcy wszczęte postępowanie w sprawie wykreślenia z Rejestru
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Aktualny wypis z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60
Wartość ubezpieczenia NNW20
Termin płatności20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4) i 5), w następujących sytuacjach: 1. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; b) W wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/03/2017, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Wyjazd edukacyjny ,,Warsztaty czerpanego papieru/ wypieku chleba’’, w okresie IV-V 2017 roku, dla obecnych klas 6 szkół podstawowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Wyjazd edukacyjny ,,Warsztaty czerpanego papieru/ wypieku chleba’’, w okresie IV-V 2017 roku, dla obecnych klas 6 szkół podstawowych: -PSP Bobowo 24 uczniów, 3 opiekunów -PSP Brzeźno Wielkie 8 uczniów, 1 opiekun -PSP Dąbrówka 9 uczniów, 1 opiekun -PSP Jabłowo 9 uczniów, 1 opiekun -PSP Kokoszkowy 16 uczniów, 2 opiekunów -PSP Rokocin 8 uczniów, 1 opiekun -PSP Rywałd 9 uczniów, 1 opiekun -PSP Sumin 8 uczniów, 1 opiekun -PSP Trzcińsk 6 uczniów, 1 opiekun Razem 97 uczniów, 12 opiekunów, 1 przedstawiciel Urzędu Każdy uczeń samodzielnie wykonuje prace warsztatowe i wytwarza kartkę papieru/ jeden chleb na maks. 3 uczniów. Warunki szczegółowe usługi określa załącznik nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63511000-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/05/2017
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Wartość ubezpieczenia NNW20
Termin płatności20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: Wjazd edukacyjny dotyczący roli pszczół w przyrodzie, rodzajów i przeznaczenia wyrobów pszczelarskich, pszczelarstwa, połączone z pokazem uli oraz wyrobów pszczelarskich, degustacją min.3 rodzajów miodów; w okresie II-IV 2018 roku, dla obecnych klas 4 i 5 szkół podstawowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2) Wjazd edukacyjny dotyczący roli pszczół w przyrodzie, rodzajów i przeznaczenia wyrobów pszczelarskich, pszczelarstwa, połączone z pokazem uli oraz wyrobów pszczelarskich, degustacją min.3 rodzajów miodów; w okresie II-IV 2018 roku, dla obecnych klas 4 i 5 szkół podstawowych: -PSP Bobowo 30 uczniów, 3 opiekunów -PSP Brzeźno Wielkie 16 uczniów, 2 opiekunów -PSP Dąbrówka 16 uczniów, 2 opiekunów -PSP Jabłowo 24 uczniów, 3 opiekunów -PSP Kokoszkowy 32 uczniów, 4 opiekunów -PSP Rokocin 16 uczniów, 2 opiekunów -PSP Rywałd 27 uczniów, 3 opiekunów -PSP Sumin 23 uczniów, 3 opiekunów -PSP Trzcińsk 17 uczniów, 2 opiekunów Razem 201 uczniów, 24 opiekunów, 1 przedstawiciel Urzędu Warunki szczegółowe usługi określa załącznik nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63511000-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2018
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Wartość ubezpieczenia NNW20
Termin płatności20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3    Nazwa: Wyjazd edukacyjny na wyższą uczelnię, na której każdy uczeń weźmie udział w eksperymencie poziomem wiedzy dostosowanym do wieku 15-16 lat ( z zakresu nauk matematycznych, w tym mechaniki, automatyki, nauk przyrodniczych, w tym chemii, biologii, fizyki, nauk informatycznych); w okresie IV-V 2017 roku, dla obecnych klas 3 gimnazjum
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3) Wyjazd edukacyjny na wyższą uczelnię, na której każdy uczeń weźmie udział w eksperymencie poziomem wiedzy dostosowanym do wieku 15-16 lat ( z zakresu nauk matematycznych, w tym mechaniki, automatyki, nauk przyrodniczych, w tym chemii, biologii, fizyki, nauk informatycznych); w okresie IV-V 2017 roku dla obecnych klas 3 gimnazjum: -PG Jabłowo 8 uczniów, 1 opiekun -PG Kokoszkowy 16 uczniów, 2 opiekunów -PG Rywałd 8 uczniów, 1 opiekunów -PG Sumin 17 uczniów, 2 opiekunów Razem 49 uczniów, 6 opiekunów, 1 przedstawiciel Urzędu Warunki szczegółowe usługi określa załącznik nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63511000-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/05/2017
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Wartość ubezpieczenia NNW20
Termin płatności20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4    Nazwa: Wyjazd edukacyjny na wyższą uczelnię, na której każdy uczeń weźmie udział w eksperymencie poziomem wiedzy dostosowanym do wieku 14-16 lat ( z zakresu nauk matematycznych, w tym mechaniki, automatyki, nauk przyrodniczych, w tym chemii, biologii, fizyki, nauk informatycznych); w okresie I-IV 2018 roku, dla obecnych klas 2-3 gimnazjum
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4) Wyjazd edukacyjny na wyższą uczelnię, na której każdy uczeń weźmie udział w eksperymencie poziomem wiedzy dostosowanym do wieku 14-16 lat ( z zakresu nauk matematycznych, w tym mechaniki, automatyki, nauk przyrodniczych, w tym chemii, biologii, fizyki, nauk informatycznych); w okresie I-IV 2018 roku dla obecnych klas 2-3 gimnazjum: -PG Bobowo 53 uczniów, 8 opiekunów -PG Jabłowo 17 uczniów, 2 opiekunów -PG Kokoszkowy 32 uczniów, 4 opiekunów -PG Rywałd 19 uczniów, 2 opiekunów -PG Sumin 35 uczniów, 4 opiekunów Razem 156 uczniów, 20 opiekunów, 1 przedstawiciel Urzędu Warunki szczegółowe usługi określa załącznik nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63511000-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2018
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena 60
Wartość ubezpieczenia NNW20
Termin płatności20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5    Nazwa: Wyjazd edukacyjny do Centrum Experyment w Gdyni w okresie IX 2018 roku, dla obecnych klas 2 i 3 szkół podstawowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:5) Wyjazd edukacyjny do Centrum Experyment w Gdyni w okresie IX 2018 roku, dla obecnych klas 2 i 3 szkół podstawowych: -PSP Bobowo 27 uczniów, 3 opiekunów -PSP Brzeźno Wielkie 18 uczniów, 2 opiekunów -PSP Dąbrówka 33 uczniów, 4 opiekunów -PSP Jabłowo 42 uczniów, 5 opiekunów -PSP Kokoszkowy 32 uczniów, 4 opiekunów -PSP Rokocin 24 uczniów, 3 opiekunów -PSP Rywałd 18 uczniów, 2 opiekunów -PSP Sumin 43 uczniów, 5 opiekunów -PSP Trzcińsk 25 uczniów, 3 opiekunów Razem 262 uczniów, 31 opiekunów, 1 przedstawiciel Urzędu Warunki szczegółowe usługi określa załącznik nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63511000-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 28/09/2018
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Wartość ubezpieczenia NNW20
Termin płatności20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6    Nazwa: Wyjazdy do przedsiębiorcy/ów w okresie IV-V 2017r., dla obecnych klas 3 gimnazjalnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:6) Wyjazdy do przedsiębiorcy/ów w okresie IV-V 2017r., dla obecnych klas 3 gimnazjalnych: -PG Jabłowo 8 uczniów, 1 opiekun -PG Kokoszkowy 16 uczniów, 2 opiekunów -PG Rywałd 8 uczniów, 1 opiekunów -PG Sumin 17 uczniów, 2 opiekunów Razem 49 uczniów, 6 opiekunów, 1 Przedstawiciel Urzędu Uczniowie mają poznać w ciekawy dla nich sposób różne zawody/nowoczesne procesy technologiczne, bezpośrednio w zakładach pracy i umiejętności jakimi powinni charakteryzować się przyszli pracownicy/właściciele przedsiębiorstwa. Elementy wizyty: Omówienie specyfiki przedsiębiorstwa przez pracownika reprezentującego firmę/instytucję: - branża, - nazwa, - struktura (działy), - produkt/usługa. Ciekawe prezentacje przybliżające tematykę poszczególnych działów i/lub stanowisk pracy, produkcji/usług z przykładami/próbkami. Czas na zadawanie przez uczniów pytań dotyczących charakteru zawodów tam wykonywanych: - trudności i zalety wykonywanej pracy, - niezbędna droga edukacyjna, - predyspozycje osobowe, - inne. Rozmowa na temat znaczenia firmy/instytucji w regionie. Samoocena pracy uczniów: - czego się nauczyli podczas wycieczki, - co się im podobało, - czy zweryfikowali swoje wyobrażenia dotyczące firmy/instytucji. Warunki szczegółowe usługi określa załącznik nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63511000-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/05/2017
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Wartość ubezpieczenia NNW20
Termin płatności20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7    Nazwa: Wyjazdy do przedsiębiorcy/ów w okresie IX-XII 2017r., dla obecnych klas 1 i 2 gimnazjalnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:7) Wyjazdy do przedsiębiorcy/ów w okresie IX-XII 2017r., dla obecnych klas 1 i 2 gimnazjalnych: -PG Bobowo 53 uczniów, 8 opiekunów -PG Jabłowo 17 uczniów, 2 opiekunów -PG Kokoszkowy 32 uczniów, 4 opiekunów -PG Rywałd 19 uczniów, 2 opiekunów -PG Sumin 35 uczniów, 4 opiekunów Razem 156 uczniów, 20 opiekunów, 1 przedstawiciel Urzędu Uczniowie mają poznać w ciekawy dla nich sposób różne zawody/nowoczesne procesy technologiczne, bezpośrednio w zakładach pracy i umiejętności jakimi powinni charakteryzować się przyszli pracownicy/właściciele przedsiębiorstwa. Omówienie specyfiki przedsiębiorstwa przez pracownika reprezentującego firmę/instytucję: - branża, - nazwa, - struktura (działy), - produkt/usługa. Ciekawe prezentacje przybliżające tematykę poszczególnych działów i/lub stanowisk pracy, produkcji/usług z przykładami/próbkami. Czas na zadawanie przez uczniów pytań dotyczących charakteru zawodów tam wykonywanych: - trudności i zalety wykonywanej pracy, - niezbędna droga edukacyjna, - predyspozycje osobowe, - inne. Rozmowa na temat znaczenia firmy/instytucji w regionie. Samoocena pracy uczniów: - czego się nauczyli podczas wycieczki, - co się im podobało, - czy zweryfikowali swoje wyobrażenia dotyczące firmy/instytucji. Warunki szczegółowe usługi określa załącznik nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63511000-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 22/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
artość ubezpieczenia NNW20
Termin płatności20
6) INFORMACJE DODATKOWE:Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki